Осъществяване на доброволно здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.
Доброволното здравно осигуряване се осъществява при спазване на принципа на доброволност на осигуряването и  се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на чл. 222а от Кодекса за застраховането.

 

Договорите за медицинска застраховка се сключват между застрахователите (т. е. лицензираните за този вид застраховки застрахователни акционерни дружества) и застрахованите лица.

С договора за медицинска застраховка застрахователят:

1. се задължава да поеме рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, срещу получаване на застрахователна премия;

2. може да поеме и финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други;

3. може да поеме финансовото обезпечаване и на други стоки и услуги, свързани със здравно обслужване на застрахованото лице, включително транспорт, специализирано обгрижване и палиативни грижи.

В договора за медицинска застраховка може да се определи максимален размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума или като обем и обхват на здравните услуги и стоки, които се предоставят за определен срок.

С договора за медицинска застраховка застрахователят може да се задължи да възстановява в пари извършени разходи от застрахованото лице или да предоставя съответните стоки и услуги чрез изпълнители, с които е сключил договор.

Договорът за медицинска застраховка може да бъде безсрочен, като в този случай застрахователната премия не може да се увеличава вследствие на възрастта на застрахованото лице или на влошаване на здравословното му състояние.

С договора за медицинска застраховка могат да се покриват рискове, свързани със загуба на доход вследствие на злополука или заболяване, като застрахователят се задължава да компенсира чрез еднократни или периодични плащания загубата на доход на застрахованото лице (чл. 222а от КЗ).

При изпълнение на задълженията си по договорите за медицинска застраховка застрахователите имат право да изискват от изпълнителите на медицинска помощ и от доставчиците на здравни стоки писмена информация и документи за изпълнената от тях здравна услуга или за доставената от тях здравна стока на застрахованото лице. Информацията по изречение първо включва диагноза, предписано лечение, медицинска документация относно лечението, лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и материали, вложени в лечението, вида и обхвата на услугата, действащия в изпълнителя или доставчика ценоразпис на услугата (чл. 83 от ЗЗО).

Видът, цените, условията и редът за извършване на здравни услуги се определят с договори между изпълнителите на медицинска помощ и застрахователите (чл. 85, ал. 2 от ЗЗО).

Дейността по предоставянето на здравни услуги се извършва от изпълнители на медицинска помощ (чл. 85, ал. 1 от ЗЗО).

Изпълнители на медицинска помощ по смисъла на Закона за здравното осигуряване са лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (чл. 58 от ЗЗО).

Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:

1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

5. мерки за укрепване и опазване на здравето;

6. трансплантация на органи, тъкани и клетки (чл. 2 от ЗЛЗ).

Националните центрове по проблемите на общественото здраве (здравни заведения по Закона за здравето) предоставят здравни услуги – лабораторни изследвания и експертизи (чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето).

Вашият коментар