Искане за издаване на ТР по някои въпроси свързани с вписването на актове относно недвижими имоти

Във Върховния касационен съд (ВКС) е постъпило  предложение от заместник-председателите и
ръководители на Гражданска и Търговка колегии на съда за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с вписването на актове относно недвижими имоти. Към предложението е приложена цитираната в същото противоречива съдебна практика на състави на ВКС, както и на долноинстанционни съдилища, респ. определения, постановени по реда на ГПК.

 

Според  съдиите Таня Райковска и Красимир Влахов е необходимо уеднаквяване на съдебната практика по  редица въпроси, свързани с вписванията на актове относно недвижими имоти, както следва:

1. Приложима ли е разпоредбата на чл.129, ал.2 ГПК в производството по вписване на актове относно недвижими имоти, и как следва да процедира съдията по вписванията в хипотезата на нередовност на молбата за вписване.

2. Приложима ли е в обезпечителното производство и в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията /чл.24 и чл.25/разпоредбата на чл.6, ал.3 от същия, и необходимо ли е в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60, т.1-7 ЗКИР и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта.

3. По какъв ред се извършва вписването на удостоверението за вписване по чл.263в, ал.1 и чл.263г, ал.1 ТЗ в хипотезата, когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, и какъв е размерът на дължимата държавна такса за вписването.

4. Подлежи ли на вписване договор за учредяване на сервитут за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по чл.193 ЗУТ в полза на лице, което не е собственик на друг недвижим имот.

5. Следва ли да бъде извършено вписване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот /чл.73, ал.5 ТЗ/, ако молителят не е представил пред съдията по вписванията доказателства за правата на вносителя.

6. Какъв е предметният обхват на проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона.

7. При вписване на препис от обявено завещание с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот, необходимо ли е съдията по вписванията да извършва проверка за правата на завещателя.

8. Процесуално легитимиран ли е съдебният изпълнител да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.

9. Процесуално легитимиран ли е нотариусът да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба за вписване.

10. Освободени ли са от заплащане на държавна такса за вписването ищците, освободени от държавна такса за исковото производство на основание чл.83, ал.2 ГПК.

11. Какъв е размерът на дължимата държавна такса при частично заличаване /за определен имот или имоти/ на вписване на ипотека, учредена върху два или повече имота за обезпечаване на един дълг.

 

Вашият коментар