Решение на Европейският съд относно застраховката при продажба на самолетни билети

Лице, което осъществява продажби на самолетни пътувания, няма право да включва по подразбиране застраховката при отказ от полет при продажбата на самолетни билети по интернет. Като „незадължителна добавка“ застраховката за отказ от полет може да се предлага само с приемане на „възможност за избор“ („opt-in“).

 

Регламент № 1008/2008 има за цел по-специално да осигури по-голяма прозрачност на тарифите за заминаващи от Европейския съюз полети. Продавачите на самолетни билети са задължени по всяко време да посочват „крайната цена“, т.е. тарифата за полета, както и всички данъци, такси и допълнителни такси, които с оглед на нуждите на полета няма как да бъдат избегнати. „Незадължителните ценови добавки“ за незадължителни допълнителни услуги от своя страна трябва да се съобщават по ясен начин в началото на всеки процес на резервация, като приемането им от страна на потребителя се основава на приета „възможност за избор“.

Дружеството еbookers.com Deutschland управлява интернет портал, чрез който продава самолетни пътувания. Когато потребителят е избрал определен полет в рамките на процеса на резервация, в горната дясна част на страницата в интернет се появява разбивка на разходите, озаглавена „Вашите реални разходи за пътуването“. Освен тарифата на полета, разбивката посочва сума за „данъци и такси“, както и начислявани по подразбиране разходи за „застраховка при отказ“. Сумата на тези разходи представлява „общата цена на пътуването“. В долната част на страницата в интернет потребителят получава информация относно процедурата, която да спази, за да откаже включената по подразбиране застраховка при отказ. Тази процедура се състои в изрично заявен отказ („opt-out“). При плащане от клиента след приключване на резервацията, ebookers.com заплаща на въздушния превозвач цената на полета, данъците и таксите — на компетентните органи, а застрахователната премия — на застрахователното дружество, което е юридически и икономически независимо от въздушния превозвач.

Германско сдружение за защита на потребителите призовава ebookers.com на съд в Германия с искане за преустановяване на тази практика, изразяваща се във включването по подразбиране на застраховка при отказ в тарифата на полета. При тези обстоятелства Oberlandesgericht Köln (Апелативен съд, Кьолн) иска от Съда да установи дали цените на такива услуги, предоставяни от трети лица и фактурирани на потребителя от дружеството, което предлага полета, едновременно с тарифата за него под формата на обща цена, представляват „незадължителни ценови добавки“, поради което разглежданите услуги трябва да се предлагат въз основа на приета „възможност за избор“.

Съдът напомня най-напред, че правото на Съюза има за цел да гарантира информирането и прозрачността в цените на въздухоплавателните услуги, поради което допринася за осигуряването на защита за потребителите. Той отбелязва, че „незадължителните ценови добавки“ са свързани с услуги, които допълват самата въздухоплавателна услуга. Те не са нито задължителни, нито абсолютно необходими за нуждите на полета, поради което потребителят може да избира да ги приеме или да ги откаже. Именно понеже потребителят има възможност да упражни този избор, правото на Съюза изисква подобни ценови добавки да се съобщават по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на всеки процес на резервация, като приемането им се основава на „възможност за избор“. Това изискване цели да попречи потребителят да бъде насърчаван да закупува допълнителни услуги, които не са абсолютно необходими за самия полет, освен ако избере изрично да ги закупи и да заплати свързаната с тях ценова добавка.

По-нататък Съдът приема, че би било в противоречие с целта за защита на потребителя тази защита да зависи от това дали незадължителната услуга се предоставя от въздушен превозвач или от друго, юридически самостоятелно дружество. Обратно, важното е незадължителната допълнителна услуга и нейната цена да са във връзка със самия полет в рамките на процеса на неговата резервация.

Съдът отговаря, че понятието „незадължителни ценови добавки“обхваща свързаните със самолетното пътуване цени на услуги, например за застраховка при отказ от полет, предоставяни от лице, различно от въздушния превозвач, и фактурирани на потребителите от продавача на пътуването заедно с въздухоплавателната тарифа под формата на обща цена.

 

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 105/12
Люксембург, 19 юли 2012 г.

Решение по дело C-112/11
ebookers.com Deutschland GmbH

 

Пълният текст на решението може да прочете Тук

Вашият коментар