Европейската комисия предлага по-лесно лицензиране на музика на единния пазар

Европейската комисия предложи мерки за модернизиране на дружествата за колективно управление на авторски права и въведе стимули за насърчаване на тяхната прозрачност и ефикасност, се посочва от Представителството на Комисията у нас.

 

 

Новите цифрови технологии разкриват прекрасни възможности пред творците, потребителите и индустрията.Увеличеното търсене на онлайн достъп до културно съдържание (напр. музика, филми, книги…) не признава граници или национални ограничения.Същото важи и за онлайн услугите, осигуряващи достъп до него.И тук идва ред на дружествата за колективно управление на авторски права, по специално в музикалния сектор, където те колективно управляват лицензирането на защитена с авторски права музика за онлайн ползване от името на композиторите и авторите на текстове и събират и им преразпределят съответните лицензионни възнаграждения.

Някои дружества за колективно управление на авторски права обаче трудно се адаптират към изискванията на управлението на правата за онлайн ползване на музикални произведения, което особено проличава в трансграничен контекст.В резултат на днешното предложение дружествата за колективно управление на авторски права, които желаят да лицензират своя репертоар на повече от една територия, ще трябва да спазват европейските стандарти.Това ще улесни доставчиците на услуги при получаването на необходимите лицензи за онлайн разпространяваната в целия ЕС музика и те ще могат да осигурят коректното събиране на приходите и справедливото им разпределяне на композиторите и авторите на текстове.

В по-общ план, дружествата за колективно управление на авторски права във всички сектори ще трябва да спазват новите европейски стандарти, чрез които ще се гарантира подобрено управление и по-голяма прозрачност при извършването на техните дейности.Нуждата от промяна на някои практики се илюстрира от някои случаи напоследък, при които лицензионните възнаграждения, събирани от името на носителите на права, бяха изгубени поради лоши инвестиционни политики; отделно бе наблюдавано и значително забавяне на плащания на лицензионни възнаграждения на носителите на права.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви в тази връзка:„Нуждаем се от единен европейски цифров пазар в услуга на творците, потребителите и доставчиците на услуги.Едни по-ефективни дружества за колективно управление на авторски права ще улеснят доставчиците при разработването на нови трансгранични услуги – нещо, което обслужва европейските потребители и културното многообразие.“Той добави: „В по-общ план всички дружества за колективно управление на авторски права следва да гарантират, че творците по-бързо получават възнаграждение за своята работа, и трябва да работят при пълна прозрачност.Това е от първостепенно значение за запазване на инвестициите в творчеството и иновациите, които от своя страна ще доведат до допълнителен растеж и повишаване на конкурентоспособността.“

 

Основни елементи на предложената директива

Днешното предложение има две допълващи се цели:

  • Да насърчи по-голямата прозрачност и подобреното управление на дружествата за колективно управление на авторски права чрез по-строги задължения за отчитане и контрол на носителите на права върху техните дейности, както и да се създадат стимули за по-иновационни услуги с по-добро качество.
  • На тази основа и по по-специфичен начин да насърчи и улесни лицензирането на различните репертоари на повече от една територия за онлайн ползване на музикални произведения в ЕС/ЕИП.
  • На практика:
  • Носителите на права ще упражняват пряко влияние върху управлението на правата си, ще получават възнаграждението си по-бързо, а правото да избират най-ефективното за конкретните си цели дружество за колективно управление на авторски права ще бъде записано в закона.Това ще доведе до по-добра защита на интересите на носителите на права, както и до по-широк достъп до културно съдържание за потребителите.
  • Новите правила ще променят начина, по който дружествата за колективно управление на авторски права работят в цяла Европа. Предвидени са нови изисквания като подобрено управление на репертоара, по-бързо заплащане на членовете, яснота при приходите от експлоатацията на права, годишен доклад за прозрачността и допълнителна информация, предоставяна пряко на носителите на права и бизнес партньорите (напр. други дружества за колективно управление на авторски права). Държавите членки ще се нуждаят от механизми за уреждане на споровете между дружествата за колективно управление на авторски права и носителите на права.Подобрените стандарти и процедури следва да доведат до по-добро функциониране на дружествата за колективно управление на авторски права и до по-голямо доверие към техните дейности.
  • Лицензирането на повече от една територия за трансгранично ползване на музика по интернет ще бъде улеснено, но ще се изисква демонстриране на техническата способност тази задача да се изпълнява ефикасно.Това ще бъде от полза за авторите, доставчиците на интернет услуги и гражданите.

Вашият коментар