Държавен вестник бр.54 от 17.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 54 от 17.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г.
РЕШЕНИЕ за промени в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 6 юли 2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 6 юли 2012 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ № 584 от 9 юли 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на „Екоседиментс“ – ЕООД, София, концесия за добив на подземни богатства от находище „Богданово-запад“, община Средец, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 585 от 9 юли 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище „Равнище“, разположено на територията на с. Върбешница, община Мездра, област Враца

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища
НАРЕДБА № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар