Държавен вестник бр.53 от 13.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 53 от 13.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за пътищата
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за опазване на околната среда
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер

Президент на републиката

УКАЗ № 252 за продължаване с две години срока за изпълнение на правомощията от началника на отбраната генерал Симеон Христов Симеонов, считано от 30 юни 2012 г.
УКАЗ № 253 за освобождаване на бригаден генерал Петър Петков Петров от длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада и назначаването му на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада
УКАЗ № 254 за освобождаване на бригаден генерал Валентин Петров Буров от длъжността комнадир на 5-а механизирана бригада
УКАЗ № 255 за освобождаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев от длъжността командир на 24-та вертолетна авиационна база и назначаването му на длъжността командир на 24-та авиационна база

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 4 юли 2012 г. по конституционно дело № 16 от 2011 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 5 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 373 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 на Министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 5 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветераните от войните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 5 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 559 от 5 юли 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ „Бобов дол“ – подстанция „Самоков“, подобект „ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – подстанция „Сапарева баня“ и подобект „ВЛ 110 kV подстанция „Сапарева баня – нова“ – подстанция „Самоков“, на територията на област Кюстендил и Софийска област

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за полицейско сътрудничество

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на земеделието и храните Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания
НАРЕДБА № 21 от 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за меценатството
НАРЕДБА № 1 от 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за меценатството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България
НАРЕДБА № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи

 

Вашият коментар