Депонентска карта

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания. Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира с депонентски карти – за депонираните заплати.

 

 

Разчетите с персонала възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения, от една страна и във връзка със задължителни, доброволни и санкциониращи удръжки, от другa страна. Следва да се имат предвид и авансовите и окончателните плащания на възнагражденията. Отделен случай е нaлице при депониране на възнагражденията и последващото им изплащане.

Взаимоотношенията на предприятието с неговия персонал се отчитат със сметка Персонал. Тя е пасивна, основна, разчетна сметка. Кредитира се при начисляване на възнаграждения или обезщетения в полза на персонала, а се дебитира при начисляване на удръжки от възнагражденията както и при изплащане на възнаграждения. Сметката може се има кредитно салдо, което изразява начисленото, но неизплатено до момента възнаграждение на персонала. Аналитичното отчитане на взаимоотношения с персонала се извършва с разчетно-платежната ведомост или като се прилага картотечния способ.

За да се получи по- детайлна информация е възможно да се въведат синтетични сметки както следва:

 Работници и служители

Сътрудници

Стипендианти

Персонал по възнаграждение за сметка на осигурителни организации

Депонирани възнаграждения

Спестявания на специалисти в чужбина

 Аналитичното отчитане на депонираните възнаграждения се извършва с Депонентски карти, а за всички останали случаи с ведомости. За депонираната заплата, респ.друго възнаграждение за труд, се открива отделна карта.

Образец на депонентска карта

 

Вашият коментар