Държавен вестник бр. 18 от 02.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
ЗАКОН за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.)
РЕШЕНИЕ за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Президент на републиката

УКАЗ № 64 за насрочване на частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
УКАЗ № 65 за освобождаване на Любомир Недков Кючуков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
УКАЗ № 66 за назначаване на Константин Стефанов Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
УКАЗ № 67 за назначаване на Елена Радкова Шекерлетова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия
УКАЗ № 68 за освобождаване на Димитър Цветков Владимиров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна
УКАЗ № 69 за освобождаване на Катя Петрова Тодорова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко
УКАЗ № 70 за освобождаване на Иван Янков Христов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и в Княжество Андора
УКАЗ № 71 за награждаване на Атанас Георгиев Георгиев с медал „За заслуга“
УКАЗ № 72 за награждаване на Атанас Димитров Атанасов с медал „За заслуга“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 23 февруари 2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2012 – 2015 г. чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 23 февруари 2012 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 23 февруари 2012 г. за изменение на Постановление № 72 на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 23 февруари 2012 г. за изменение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 23 февруари 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I и II клас в държавните и общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 24 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
РЕШЕНИЕ № 153 от 24 февруари 2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за периода 2012 – 2014 г.

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 45 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“
НАРЕДБА № 46 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“
НАРЕДБА № 12 от 2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Растениевъд“
НАРЕДБА № 47 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“
НАРЕДБА № 48 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“
НАРЕДБА № 49 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“
НАРЕДБА № 50 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в силикатните производства“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар