Държавен вестник бр. 15 от 21.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 15, от дата 21.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за дипломатическата служба
ЗАКОН за културното наследство
РЕШЕНИE за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 59 за освобождаване на Ради Драгнев Найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия
УКАЗ № 60 за освобождаване на Иво Любенов Петров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия
УКАЗ № 61 за назначаване на Ради Драгнев Найденов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ за разбирателство (MP) между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Чешката република и Министерството на отбраната на Република Естония и Министерството на отбраната на Република Финландия и правителството на Република Унгария и Министерството на отбраната на Италианската република и Министерството на отбраната на Република Латвия и Министерството на националната отбрана на Република Литва и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и министъра на националната отбрана на Република Полша и правителството на Румъния и Министерството на отбраната на Република Словения и правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбраната на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози (SAC)

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
НАРЕДБА № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
НАРЕДБА № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 28 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Фирмен мениджър“
НАРЕДБА № 29 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“
НАРЕДБА № 8 от 2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Сътрудник в бизнес услуги“
НАРЕДБА № 30 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Касиер“
НАРЕДБА № 31 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Снабдител“
НАРЕДБА № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Икономист“
НАРЕДБА № 4 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професията „Икономист-мениджър“
НАРЕДБА № 33 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“
НАРЕДБА № 27 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“
НАРЕДБА № 34 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Офис секретар“
НАРЕДБА № 31 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професията „Офис секретар“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 15323 от 22 ноември 2011 г. по административно дело № 14078 от 2010 г.
НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от министъра на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
 

Публикувано в Апис Право, Задължително тълкуване с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар