Ред за обжалване на предписанията на инспекторите по труда

Задължителните предписания, издадени от инспекторите по труда могат да се обжалват от работодателите и органът по назначаването по реда на АПК като административни актове. Процедурата цели да укаже условията и реда, по които работодателят, съответно органът по назначаването може да обжалва предписанията на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Процедурата може да се прилага от всички работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, както и от органите по назначаването по смисъла на ЗДСл в случаите, когато работодателят или органът по назначаването прецени, че предписанията на контролните органи на инспекцията по труда са незаконосъобразни и/или неправилни.

.

Действието на процедурата е регламентирано от:

КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 399, чл. 404, чл. 405 от КТ

ЗАКОН за държавния служител (ЗДСл) – чл. 127, чл. 128 и чл. 131

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК)- чл. 83, чл. 84, чл. 86,

чл. 91 – чл. 98, чл. 148,

чл. 149, чл. 166

 

Към пълния текст на процедурата в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 

Публикувано в Избрано от Апис Процедури с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар