Държавен вестник бр. 6 от 20.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 6, от дата 20.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

 

Народно събрание

Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 – 30.06.2011 г.

Решение по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

Решение за приемане на годишни док­лади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги

 

Президент на републиката

Указ № 6 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, на 22 април 2012 г.

Указ № 7 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

Указ № 8 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

Указ № 9 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, на 22 април 2012 г.

Указ № 10 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 22 април 2012 г.

Указ № 11 за насрочване на нов избор за кмет на община Кнежа, област Плевен, на 22 април 2012 г.

 

Министерство на вътрешните работи

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на нацио­налните свидетелства за управление на моторни превозни средства

Изменителни актове

 

Министерски съвет

Постановление № 2 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2004 г.

Постановление № 3 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г.

Постановление № 4 от 13 януари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността

 

Държавна агенция „Национална сигурност“

Наредба за изменение на Наредба № I-1 от 2008 г. за специфичните изиск­вания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар