Провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори

ВСС определи нормативно организацията и редът за провеждане на изпитите, които полагат кандидатите за младши съдии и младши прокурори, в края на курса на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието. Тези правила влизат в сила от 1 януари 2012 г.


 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛА
за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието
.
Обн. ДВ, брой: 99, от дата 16.12.2011 г.
.
Раздел І
Общи положения
.
Чл. 1. С тези правила се определят организацията и редът за провеждане на изпитите, които полагат кандидатите за младши съдии и младши прокурори, в края на курса на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието, наричан за краткост „института“.
.
Чл. 2. Кандидатите за младши съдии и младши прокурори, които преминават курс на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието съгласно чл. 258 и 258а от Закона за съдебната власт, се наричат за краткост „курсисти“.
.
Чл. 3. Курсистите полагат изпити с практическа насоченост, с които се проверяват техните умения за прилагане на знанията, придобити по време на задължителното първоначално обучение в института, както следва:
1. кандидатите за младши съдии:
а) писмен и устен изпит по гражданско право и граждански процес;
б) писмен и устен изпит по наказателно право и наказателен процес;
2. кандидатите за младши прокурори: писмен и устен изпит по наказателно право и наказателен процес.
.
Чл. 4. Изпитите се провеждат от комисии, определени от Висшия съдебен съвет, всяка от които в състав: председател и четирима членове, които са съдии и прокурори. В комисиите не могат да участват постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието, членове на екипите за подготовка на изпитите по чл. 6, ал. 2, както и членове на Висшия съдебен съвет.
.
Чл. 5. Националният институт на правосъдието организира провеждането на изпитите.
.
Раздел ІІ
Подготовка за провеждане на изпитите
.
Чл. 6. (1) Подготовката за провеждане на изпитите се извършва текущо в хода на задължителното първоначално обучение на курсистите и включва подбор и подготовка на изпитните материали, формиране на изпитните комисии и осигуряване на техническите условия за провеждането на изпитите.
(2) Директорът на Националния институт на правосъдието определя със заповед екипи за подготовка на изпитите, поотделно за кандидатите за младши съдии и за младши прокурори. Екипите се състоят от не по-малко от трима членове, в т. ч. ръководител, и включват действащи съдии и прокурори.
(3) Екипите по ал. 2 подбират достатъчен брой дела и преписки, подходящи за писмените и устните изпити, които са със сходна фактическа и правна сложност и са съобразени с учебната програма на Националния институт на правосъдието за обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
.
Чл. 7. (1) Датите на писмените и устните изпити се определят със заповед на директора на института не по-късно от два месеца преди началото на изпитната сесия.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на Висшия съдебен съвет за формиране на изпитните комисии, поставя се на общодостъпно място в сградата на института и се оповестява на страницата му в интернет.
.
Раздел ІІІ
Изпитни комисии
.
Чл. 8. (1) Висшият съдебен съвет определя поименния състав на изпитните комисии не по-късно от един месец преди началото на изпитната сесия на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните и апелативните съдилища и прокурорите в окръжните и апелативните прокуратури.
(2) Изпитните комисии, които провеждат изпитите по гражданско право и граждански процес на кандидатите за младши съдии, се състоят от петима граждански съдии.
(3) Изпитните комисии, които провеждат изпитите по наказателно право и наказателен процес на кандидатите за младши съдии, се състоят от петима наказателни съдии.
(4) Изпитните комисии, които провеждат изпитите на кандидатите за младши прокурори, се състоят от четирима прокурори и един наказателен съдия.
(5) За всяка една от изпитните комисии Висшият съдебен съвет определя по двама резервни членове.
.
Чл. 9. (1) Отсъстващ редовен член на изпитна комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.
(2) Председателят на изпитната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване на условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.
(3) Изпитната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.
.
Чл. 10. За подготовка на изпитите комисиите извършват:
1. запознаване с учебната програма на задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието;
2. избиране на конкретните изпитни дела и преписки измежду подбраните от екипите за подготовка на изпитите;
3. формулиране на въпросите за устния изпит към всяко от конкретните изпитни дела и преписки;
4. уточняване на критериите за оценяване.
.
Чл. 11. За участие в изпитна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет.
.
Раздел ІV
Провеждане на изпитите
.
Чл. 12. (1) Писменият изпит по гражданско право и граждански процес на кандидатите за младши съдии включва проучване на конкретно гражданско дело и изготвяне на съответния съдебен акт и на мотиви към него.
(2) Писменият изпит по наказателно право и наказателен процес на кандидатите за младши съдии включва проучване на конкретно наказателно дело и изготвяне на съответния съдебен акт и на мотиви към него.
(3) Писменият изпит на кандидатите за младши прокурори включва проучване на прокурорска преписка или на наказателно дело и изготвяне на съответен прокурорски акт.
.
Чл. 13. (1) Устният изпит на кандидатите за младши съдии по гражданско право и граждански процес включва проучване на конкретно гражданско дело и отговор на поставени от изпитната комисия практически въпроси по делото.
(2) Устният изпит на кандидатите за младши съдии по наказателно право и наказателен процес включва проучване на конкретно наказателно дело и отговор на поставени от изпитната комисия практически въпроси по делото.
(3) Устният изпит на кандидатите за младши прокурори включва проучване на конкретна прокурорска преписка или на наказателно дело и отговор на поставени от изпитната комисия практически въпроси по преписката или делото.
.
Чл. 14. (1) Писмените изпити са анонимни.
(2) Резултатите от писмения изпит се обявяват след провеждане на устния изпит.
.
Чл. 15. (1) За спазване на реда по време на изпитите директорът на Националния институт на правосъдието определя квестори измежду служителите на института.
(2) При констатиране на грубо нарушение на правилата за провеждане на изпитите и на методиката по чл. 36а, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и неговата администрация изпитната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в изпита, за което се съставя протокол.
(3) В случаите по предходната алинея се счита за получена оценка слаб „2,00“.
.
Чл. 16. (1) Курсистите, които по уважителни причини са възпрепятствани да се явят на определените изпитни дати, са длъжни да подадат молба до директора на института за отлагане на изпитната сесия или на конкретния изпит.
(2) Молбата за отлагане на изпитна сесия се подава най-късно една седмица преди нейното начало, а молбата за отлагане на конкретен изпит – най-късно в деня, предхождащ датата на самия изпит, чието отлагане се иска.
(3) При уважаване на молбата за отлагане на изпитната сесия или на конкретен изпит директорът на Националния институт на правосъдието определя нови дати за тяхното провеждане.
(4)    В случаите, в които молбата за отлагане на изпитната сесия или на конкретен изпит не бъде удовлетворена, кандидатът за младши съдия или прокурор е длъжен да се яви на предварително определените дати. При неявяване се прилага ал. 5.
(5) Неявяването на определените изпитни дати по неуважителни причини се счита за получена оценка слаб „2,00“.
.
Раздел V
Оценяване на кандидатите
.
Чл. 17. Изпитите се оценяват по шестобалната система с точност до 0,25, като най-високата оценка е отличен „6,00“, а най-ниската слаб „2,00“.
.
Чл. 18. Писмените и устните изпити се оценяват самостоятелно от всеки един от членовете на изпитната комисия, като за целта всеки от тях попълва свой индивидуален формуляр за оценка, който е приложение към методиката по чл. 36а, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието.
.
Чл. 19. Оценката от съответния изпит представлява средноаритметичен сбор от петте оценки, поставени от членовете на изпитната комисия.
.
Чл. 20. Общата изпитна оценка на кандидатите за младши съдии се формира от средноаритметичния сбор от оценките от писмените изпити по гражданско право и процес и по наказателно право и процес и оценките от устните изпити по гражданско право и процес и по наказателно право и процес.
.
Чл. 21. Общата изпитна оценка на кандидатите за младши прокурори се формира от средноаритметичния сбор между оценката от писмения изпит и оценката от устния изпит.
.
Чл. 22. Резултатите от писмените и устните изпити се обявяват непосредствено след приключване на изпитната сесия на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет и се изпращат на Висшия съдебен съвет.
.
Чл. 23. За успешно завършил задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието се счита кандидат за младши съдия и младши прокурор, който е получил обща оценка не по-ниска от много добър „4,50“ и оценка не по-ниска от среден „3,00“ на отделните изпити по чл. 3.
.
Чл. 24. При обща изпитна оценка, по-ниска от много добър „4,50“ и по-ниска от среден „3,00“, на отделните изпити по чл. 3 кандидатът за младши съдия или младши прокурор полага повторно писмен и устен изпит, който се провежда по реда на тази наредба в срок до два месеца от обявяването на резултатите от изпитите по чл. 22.
.
Чл. 25. Резултатите от изпитите, проведени по реда на тази наредба, не подлежат на самостоятелно обжалване.
.
Допълнителна разпоредба
.
§ 1. По смисъла на тези правила уважителни причини са: отпуск за временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, отпуск за гледане на дете от 2- до 8-годишна възраст, както и други сериозни обективни причини, независещи от волята на кандидата за младши съдия и младши прокурор, които го възпрепятстват да се яви на определената изпитна дата, за които се представя съответен документ.
.
Заключителни разпоредби
.
§ 2. Тези правила се приемат на основание чл. 258б от Закона за съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41 от 07.12.2011 г.
.
§ 3. Правилата влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Представляващ ВСС: Анелия Мингова
Публикувано в Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар