Надомен и дистанционен труд при втори работодател

Отговор на МТСП от 22.11.2011 г. във връзка с чл. 111 от КТ

Въпрос: Във връзка с последните изменения на КТ, касаещи работата от разстояние, имам следния въпрос – допустимо ли е да се сключи трудов договор по чл. 111 КТ (допълнителен труд при друг работодател), във връзка с чл. 107в КТ и работното място да е извън предприятието на втория работодател?

Отговор: Тъй като в запитването си посочвате дистанционна работа, а основанието, което цитирате, касае надомната работа, следва да имате предвид следното: Съгласно чл. 107б, ал. 1 от КТ, в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства. Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 1 от КТ).

Съгласно разпоредбата на чл. 111 от КТ, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

Поради това няма пречка да сключите срочен или безсрочен трудов договор с друг работодател за извършване на надомна работа на основание чл. 111 във вр. с чл. 107в от КТ или за работа от разстояние на основание чл. 111 във вр. с чл. 107з от КТ, ако са спазени изискванията на чл. 112 и 113 от КТ и в индивидуалния Ви трудов договор по основното трудово правоотношение да не е уговорена изрична клауза, изключваща възможността за сключване на договор за допълнителен труд при друг работодател, вкл. за надомна и дистанционна работа.

 

 

чл. 107б,

чл. 107в,

чл. 107з,

чл. 111 – 113 КТ

Публикувано в Въпроси и отговори с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар