Държавен вестник брой: 98, от дата 13.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 98, от дата 13.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Указ № 253 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. и мотивите към указа

Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

 

Изменени актове

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за ветераните от войните

Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.

Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Наредба № 5 от 1999 г. за установяване на владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

 

Поправки

Поправка към Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия на Министерството на външните работи (ДВ, бр. 97 от 2011 г.)

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар