Държавен вестник бр. 95 от 2011 г.

Държавен вестник брой: 95, от дата 02.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове:

Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител

Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели

 

Изменения и допълнения:

Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Решение № 11 от 22 ноември 2011 г. по конституционно дело № 8 от 2011 г.

Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

Вашият коментар