За някои особености при оспорването на административни актове по административен ред

В най-новата си статия за Апис Време проф. Дончо Хрусанов разглежда особеностите в уредбата на административното оспорване на административните актове.

Авторът коментира правилото на чл. 81 АПК:

Чл. 81. АПК (1) Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

(2) По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ.

… и на изключенията по чл. 82 АПК, отнасящи се до актове на:

1. на Президента на Републиката и на председателя на Народното събрание;

2. на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър- председателите, министрите и ръководителите на други ведомства и органи, непосредствено подчинени на Министерския съвет;

3. на управителя на Българската народна банка и председателя на Сметната палата;

4. на Висшия съдебен съвет;

5. на областните управители;

6. за които в специален закон е предвидено оспорване направо пред съд.

Проф. Д. Хрусанов коментира също така забраната на чл. 90, ал. 1 от АПК издадения административен акт да се изпълнява преди да са изтекли сроковете за неговото оспорване, хипотезите на допускане на предварително изпълнение, реда за оспорване, компетентността и правомощията на по-горестоящият административен органвъпроса за „мълчанието“ на по-горестоящия административен орган и др.

За да се запознаете със статията посетете Апис Уеб.

 

Публикувано в Избрано от Апис Време с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар