За колективните искове

Из практиката на ВКС 

Законът урежда два вида колективни искове: единият е искът на увредените лица за претърпените от тях вреди и другият е искът на увредения колектив за увредения му колективен интерес.

 

Колективни искове

Чл. 379. (1) Колективен иск може да бъде предявен от името на лица, увредени от едно нарушение, когато според характера на нарушението техният кръг не може да бъде определен точно, но е определяем.

(2) Лица, които претендират да са увредени от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица или за защита срещу такива нарушения, могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за установяване на увреждащото действие или бездействие, неговата противоправност и вината.

(3) Лица, които претендират колективният им интерес да е увреден или застрашен от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес.

 

Първият иск е установителен, с решението по него със сила на пресъдено нещо се установява деянието, неговата противоправност и вината на дееца. Ако такъв иск бъде уважен, всяко увредено лице, може да предяви своя иск за обезщетение на претърпените от него вреди, като по делото ще доказва единствено своята вреда и причинната връзка. При първия колективен иск ищците са процесуални субституенти на увредените лица, те са техни процесуални застъпници.

 

Вторият иск е осъдителен, с решението по него се присъжда обезщетение за увредения колективен интерес. С този иск обезщетение за претърпяна лична вреда не се присъжда и за такива нужди то не може да се ползва. Обезщетението се предоставя общо на увредените лица и служи за отстраняване на последиците от нарушението или за създаването на условия такова нарушение да не бъде извършвано. При втория колективен иск ищците са процесуални субституенти на увредения колектив (непесонифициран правен субект), те са негови процесуални застъпници. Не съществува трети вид колективен иск и по-специално иск за присъждане на обезщетение за лични вреди, което обезщетение в последствие да бъде разпределено между увредените.

 

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар