Разяснение на НОИ относно правото на пенсия

Във връзка със запитвания от страна на граждани, изпълнили или изпълняващи до края на 2011 г. настоящите условия за пенсиониране, Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години.

.

Лицата, които през 2011 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – имат навършени 60 години за жените и 63 години за мъжете и съответно 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете, ще могат да се пенсионират и през 2012 г. и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

.

Изключение от посоченото общо правило е налице, когато в КСО са предвидени други специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или има ограничение във времето на действието на правните норми.

.

Такива са случаите при пенсиите на:

– лицата по чл. 69 от КСО – военнослужещи, държавни служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, от Държавна агенция “Национална сигурност” и др., които могат да се пенсионират при уволнение без оглед на възрастта. По отношение на тях правото на пенсия се преценява съобразно условията за пенсиониране към датата на уволнението;

– лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, за които пенсии от държавното обществено осигуряване могат да бъдат отпускани до 31 декември 2014 г. като след тази дата пенсиите им ще бъдат отпускани от професионалните пенсионни фондове. По отношение на тези лица правото на пенсия се преценява към датата, към която са изпълнили първоначално условията за пенсиониране, в случай че подадат молба за отпускане на пенсия до 31 декември 2014 г.;

– учителите, които придобиват право на пенсия 3 години по-рано от възрастта за трета категория труд. По отношение на тези лица правото на пенсия се преценява към датата на първоначалното изпълнение на условията за придобиването й, ако са освободени от работа от учителска длъжност.

.

Допълнителна информация относно запазването на придобито право на пенсия от лицата по чл. 69 КСО, лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд и от учителите можете да получите в териториалните поделения на НОИ по места.

Публикувано в Въпроси и отговори с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар