Промени в българското законодателство от 11.11.2011 г

Държавен вестник брой: 89, от дата 11.11.2011 г.

(Забележка: Текстовете ще бъдат свързани към съответните актове след публикуването им в официалната страница на Държавен вестник)

 

Нови актове:

Наредба № 11 от 31 октомври 2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения

Изменения и допълнения:

Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Отменени актове:

Инструкция № Iз-1721 от 2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар