Ново ТР относно ползване на съсобствена вещ

PractikaДопустимо е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ.
В производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС съдът е длъжен да разгледа всички направени възражения относно правата на страните в съсобствеността, освен тези, чрез които се упражняват потестативни права.

Има още

Установяване право на преминаване през чужд поземлен имот

ProceduriПроизводството е предназначено да създаде правната и фактическа възможност за едно физическо или юридическо лице да преминава през чужд поземлен имот, при точно определени граници на прохода. Подобна необходимост може да възникне например за достигане до собствен неурегулиран поземлен имот, попадащ в неурегулирана територия, когато за този имот няма осигурен достъп до улица, път или алея.

Има още

ТР относно правата на възражение на ответник по иск за собственост, основан на земеделска реституция

Тълкувателно дело № 9/2012г. е образувано с разпореждане от 24.04.2012г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и председател на Гражданската колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо гражданско отделение, който на основание чл. 292 ГПК с определение № 142 от 23.04.2012 г. е спрял производството по гр. дело № 572/2011 г. и е предложил на Общото събрание на Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът, който противопоставя върху имота права по §4а или §4б ПЗР на ЗСПЗЗ, да се брани с възражение за материална незаконосъобразност на решението на ОСЗ /ПК, ОСЗГ/, в това число и че лицето, на което е възстановено правото на собственост, респ. неговият наследодател, не е бил собственик на имота към момента на образуване на ТКЗС, или че възстановеният имот не е идентичен с притежавания преди колективизацията на земята?

Има още

Ново ТР относно личното ползване на съсобствена вещ

С разпореждане от 20.04.2012г.на Заместника на председателя на Върховния касационен съд и Председател на гражданската колегия е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд,гражданска колегия,четвърто гражданско отделение,който на основание чл.292 от ГПК с определение № 209 от 17.04.2012г. е спрял производството по гр.д.№ 1330/11г. и е предложил на общо събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

„ Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл.31 ал.2 от ЗС или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ”.

Има още

Изваждане на собственик от сградата по решение на Общото събрание на етажната собственост

Настоящата процедура има за цел да разгледа предпоставките, реда и правните последици от вземане на решение от Общото събрание на ЕС за изваждане на собственик от сградата.

 

Има още

ВКС публикува дизпозитив на ТР касаещо чл. 69 ЗС

С Разпореждане от 16.03. 2012 г. на Върховният Касационен съд е образувано Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСГК с което съдът следва да се  произнесе по въпроса: Приложима ли е разпоредбата на чл. 69 от ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?

Има още

Договорът за управление и поддръжка на общите части подлежи на вписване

Определение № 770 от 4.11.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 621/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Боян Балевски

 Договорът за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, подлежи на вписване от съдията по вписванията и попада сред актовете, подлежащи на вписване, съгласно чл. 2 от ПВ.

Кога възниква правния обект?

От интересна гледна точка е поставения съществен материален въпрос по дело 291/2009 г. на ВКС. В решението Върховният касационен съд извежда едно общо правило, което отговоря на проблема:

Кога възниква годен правен обект?

Този въпрос e разгледан в светлината на вещното право, но безспорно тълкуването излиза от рамките на този клон и придобива общотеоретично правно значение.

ВКС приема че, за да е налице един правен обект, той трябва да бъде „функционално и пространствено обособен“, „годен да осъществява предназначението си„.

По съществото на спора, който се отнася до конкретно жилище, е необходимо цялата сграда, в която този обект се намира да бъде довършена най-малкото в „груб строеж“ или „до карабина“. Поради това, за да се извършват правно валидни сделки на разпореждане с отделни обекти от сградата, същата следва като цяло да е завършена в груб строеж.

В негативен смисъл приетото тълкуване има пряко отношение към въпроса за нищожността на сделките поради липса на предмет. Има още

Намерение да се свои недвижим имот

В свое решение, представляващо задължителна практика, Върховният касационен съд изтъква, че:

Декларирането на имота и заплащането на данъците за целия имот съставлява също обективиране на намерението да се свои имота за себе си.

 

По долу публикуваме пълния текст на решението, специално за читателите на блога. Има още

Тълкувателно решение № 2 от 13.09.2011 г. на ВКС

В полза на ползвателите възниква правото да придобият собствеността по реда на § 4а ПЗР от ЗСПЗЗ, когато сградата отговаря на изискването за постройка, отразено в тълкувателната норма на § 1в, ал. 3 ДР от ППЗСПЗЗ да е трайно прикрепена към терена, без да е необходимо същата да отговаря и на изискванията на строителните правила и норми, установени в действащите към момента на построяването нормативни актове.

Има още