Извънреден брой на „Държавен вестник“

newspaper-154444_640В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Приоритетите на бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. От 1 януари минималната работна заплата става 560 лева, заплатите в бюджетния сектор се увеличават с 10%, а на учителите с 20 на сто.

С преходните и заключителните разпоредби се изменят и други закони. Парламентът отне на омбудсмана правото да се вози в кола на Националната служба за охрана.

Одобрено беше и отделянето на Националния институт по метеорология и хидрология от Българската академия на науките от 1 януари 2019 г. Институтът ще излезе от структурата на БАН с цялото си имущество, с всички права и задължения, както и с членство във всякакви международни организации.

Променя се и Законът за държавния служител и упражняването на право на пенсия се въвежда като основание за несъвместимост за заемане на длъжност като държавен служител. Държавните служители трябва да уведомят органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Предвижда се органът по назначаването да получава служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. НОИ ще предоставя тази информация безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.