Ново ТР относно допустимост на иск за установяване на неистинност на документ

С разпореждане от 21.05.2012 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 5/2012 г. на Върховния касационен съд с предложение  да се постанови тълкувателно решение по следните процесуално правни въпроси:

1. Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл.124, ал. 4, изр.1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да се позове на влязлото в сила решение по установителния иск в производство по висящ исков процес, в който документът е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл.193, ал.1 ГПК?

2. Предявяването на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК в посочената хипотеза представлява ли основание по чл. 229, ал. 1,т. 4 ГПК за спиране на производството по делото, по което документът е бил представен?

3. Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл.124, ал.4, изр.1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да ползва съдебното решение по установителния иск като основание за отмяна по чл.303, ал.1, т. 3, пр. 1 ГПК на влязлото в сила решение по делото, по което документът е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл.193, ал.1 ГПК?

Има още

Искане за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси относно правния интерес

Във Върховния касационен съд е постъпило  предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с преценката за наличие на правен интерес от предявяване на положителни и отрицателни установителни искове.

Има още

ТР относно правата на възражение на ответник по иск за собственост, основан на земеделска реституция

Тълкувателно дело № 9/2012г. е образувано с разпореждане от 24.04.2012г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и председател на Гражданската колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо гражданско отделение, който на основание чл. 292 ГПК с определение № 142 от 23.04.2012 г. е спрял производството по гр. дело № 572/2011 г. и е предложил на Общото събрание на Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът, който противопоставя върху имота права по §4а или §4б ПЗР на ЗСПЗЗ, да се брани с възражение за материална незаконосъобразност на решението на ОСЗ /ПК, ОСЗГ/, в това число и че лицето, на което е възстановено правото на собственост, респ. неговият наследодател, не е бил собственик на имота към момента на образуване на ТКЗС, или че възстановеният имот не е идентичен с притежавания преди колективизацията на земята?

Има още

Ново ТР относно личното ползване на съсобствена вещ

С разпореждане от 20.04.2012г.на Заместника на председателя на Върховния касационен съд и Председател на гражданската колегия е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд,гражданска колегия,четвърто гражданско отделение,който на основание чл.292 от ГПК с определение № 209 от 17.04.2012г. е спрял производството по гр.д.№ 1330/11г. и е предложил на общо събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

„ Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл.31 ал.2 от ЗС или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ”.

Има още

Ново ТР на ВКС относно определяне размера на обезпечението

редседателят на Върховния касационен съд на основание член 125 от Закона за съдебната власт/ЗСВ/, във връзка с постъпил сигнал по член 54, ал.1, т.7 ЗСВ, с който Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е констатирал противоречива съдебна практика на състави на Върховния касационен съд, е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния спорен въпрос:

При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на член 282, ал.2, т.2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размера на обезпечението?

Има още

ВКС постанови ТР относно правото на обжалване на определенията по чл. 282 ГПК

Председателят на Върховния касационен съд е направил искане на основание чл.124, ал.1, т.2 във връзка с чл.125 от Закона за съдебната власт Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по процесуалноправния въпрос :

Подлежат ли на обжалване по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК определенията по чл.282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение.

Има още

Ново ТР на ВКС относно възстановяване на работа на дисциплинарно уволнен работник

С разпореждане от 26.03.2012г. на Зам. председателя на Върховния касационен съд и Председател на ГК е образувано тълкувателно дело № 2/2012 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд /ВКС/, гражданска колегия /ГК/, четвърто гражданско отделение /ІV г.о./, който на основание чл. 292 ГПК с определение от 07.11.2011 г. е спрял производството по гр.д. № 1737/2010 г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос :

Може ли да се възстанови на предишна работа работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл.326, ал.1 КТ, ако заповедта за дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието?

Има още

Искане за издаване на ТР по някои въпроси свързани с вписването на актове относно недвижими имоти

Във Върховния касационен съд (ВКС) е постъпило  предложение от заместник-председателите и
ръководители на Гражданска и Търговка колегии на съда за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с вписването на актове относно недвижими имоти. Към предложението е приложена цитираната в същото противоречива съдебна практика на състави на ВКС, както и на долноинстанционни съдилища, респ. определения, постановени по реда на ГПК.

 

Има още

Делба на дружествен дял в ООД

Съгласно чл. 131 от Търговския закон (ТЗ) делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е посочено друго в дружествения договор. С оглед систематичното тълкуване на закона, практиката свързва тази разпоредба с делба на дружествен дял между наследниците на починал съдружник, когато притежаваният от него дружествен дял става част от наследствената маса, а не със случаите, когато има притежание на дружествен дял между няколко лица (съгласно чл. 132 от ТЗ).

Има още

Симеон Сакскобургготски и сестра му не са собственици на двореца „Кричим“

На 08.06.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) потвърди  решенията на Пловдивския окръжен и Пловдивския апелативен съд, с които беше отхвърлен искът на Симеон Сакскобургготски и Хробок да бъдат признати за собственици  по давност на двореца „Кричим“ и на земите около него. Има още