fbpx

Публикации с етикета ‘Евро право’

Европейската комисията предлага обща европейска система за предоставяне на убежище

imagesЕвропейската комисия представи предложения за реформиране на общата европейска система за убежище чрез създаване на по-справедлива, по-ефективна и по-устойчива система за разпределение на молбите за убежище между държавите членки. Нов механизъм за разпределение ще гарантира, че в нито една държава членка системата за предоставяне на убежище няма да е подложена на непропорционален натиск. В случай, че дадена страна се окаже под такъв натиск всички нови кандидати за убежище ще бъдат разпределени в рамките на ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Прочети пълния текст на публикацията »

Нови правила за защита на личните данни в ЕС

thumb_main_crime4_2Днес, 4 май 2016 г., в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.

С обнародването на законодателния пакет се финализира европейската реформа за защита на личните данни, основна цел на която е да се модернизират настоящите правила за защита на данните с оглед на бързото развитие на технологиите и глобализацията.

ЕК представи плановете си за цифровизиране на европейската промишленост

изтеглен файлЕвропейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори, както и планове за създаване на европейски компютърен облак за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания, съобщават от пресцентъра на Комисията.

Прочети пълния текст на публикацията »

ВКС потвърди присъдата „доживотен затвор” за умишлено убийство на малолетно лице

33031-Court_HammerС Решение № 77/20.04.2016 г., постановено по касационно дело № 215/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивното решение на Бургаския апелативен съд (БАС) от 8.01.16 г. по в.н.о.х.д. № 179/2015 г. Решението не подлежи на обжалване, съобщават от пресцентъра на съда.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Европейската комисия уведоми Google, че е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС

изтеглен файлЕвропейската комисия уведоми Google за своето предварително становище, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и злоупотребява със своето господстващо положение чрез налагане на ограничения на производителите на устройства за Android и на операторите на мобилни мрежи, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Европейската комисия представи план за модернизиране на ДДС в ЕС

ddsЕвропейската комисия представи план за обновяване на настоящата система за ДДС в ЕС с цел тя да бъде опростена, по-добре защитена от измами и благоприятна за бизнеса. Настоящите правила за ДДС спешно трябва да бъдат актуализирани, за да могат по-добре да подкрепят единния пазар, да улесняват трансграничната търговия и да вървят в крак с днешната цифрова и мобилна икономика, предават от пресцентъра на Европейската Комисия.

Прочети пълния текст на публикацията »

Европейската комисия стартира реформа на общата европейска система за убежище

imagesЕвропейската комисия дава днес начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище, като представя варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки, допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, както и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Европесйката Комисия предлага създаването на модерна система за граничен контрол

photo_big_821146Европейската комисия представи своето преработено предложение за регламент за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС, съобщават от пресцентъра на Комисията у нас.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Нов регламент на Европейската Комисия ще насърчава използването на органични торове

images (1)Европейската комисия предложи нови правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. Това значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, поставяйки ги на равни начала с традиционните, неорганични торове. Повторното използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика, съобщават от пресцентъра на Европесйската Комисия.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Европейската Комисия опростява техническите мерки за опазване на рибните запаси

environmentЕвропейската комисия представи предложение (документ и приложение) за нови мерки за опазване на рибните запаси в европейските морета. Тези правила се отнасят до това как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, като и до риболовните уреди, състава на улова и начините за действие при случаен улов, предават от пресцентъра на Европесйката Комисия.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg