Парламентът прие на първо четене промени в ДОПК

430x287Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, внесени от Министерския съвет на 15 септември 2015 г., въвеждат разпоредбите на европейска директива относно осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за последното тримесечие на 2015 г.

imagesФизическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък. Това гласи промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която влезе в сила на 01.01.2015 г. Така, когато декларират през следващата година доходите си от 2015 г., в масовия случай, лицата няма да имат задължение да довнасят данък, предават от Национална агенция по приходите.

 

Има още

Могат да се подават заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия

38366_425_282От 4 септември вече могат да се подават заявленията за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ. Става въпрос за възможността за избор на осигурените лица вноските им за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) да се превеждат от частен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ, съобщават от Приходната администрация.

 

 

Има още

Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.

nap1_1_0_0_4_0_13От 01.09.2015 г. лицата с КЕП на задължено лице или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен или разрешен само частичен достъп до услугите на НАП, няма да имат възможност да подават данни през следните услуги:

Искане за издаване на документ;
ДДС за възстановяване – VAT refund;
Информационна система Mini one stop shop (MOSS);
Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;
Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;
Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;
Подаване на данни за дневни отчети за горива;
Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;
Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;
Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;
Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;
„Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

На лицата, които са ползвали гореописаните услуги чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г. беше предоставен гратисен период – до 31.08.2015 г., за да предприемете действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп.

Проверка на актуалното състояние на нивата за достъп на всяко лице можете да направите в „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Информацията за правилата и реда за ползване на електронните услуги на НАП с КЕП можете да намерите тук.

НАП напомня по телефона за неплатени актове към МВР

изтеглен файл3 600 физически лица, които не са платили своите актове към КАТ и другите органи на МВР, ще получат обаждане от НАП в следващите 30 дни, съобщават от приходното ведомство. Задълженията им към бюджета са общо 3.3 млн. лв. В информационната кампания са включени всички физически лица, които имат непогасени задължения в общ размер до 5 000 лв.

 

 

Има още

Започна да функционира нова система за онлайн плащания на данъци и осигуровки

Close-up of a hand with a pen filling out tax formИзцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от днес. Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платени всички задължения към държавата по интернет, съобщават от приходната администрация.

 

 

Има още

Три дни за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица

Close-up of a hand with a pen filling out tax formСамо три работни дни остават, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по декларацията си. От НАП напомнят още, че отстъпката се ползва от всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ако към този момент клиентът няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък.

 

Има още

Остават три работни дни за подаване на корпоративните данъчни декларации

imagesОще само три работни дни остават за подаване на корпоративните декларации, напомнят от НАП. Срокът изтича на 31 март, а до тогава трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г. До момента в Агенцията са подадени 200 000 е-декларации.

 

Има още

Допустимо е ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

nap1_1_0_0_4_0_13България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, предават от пресцентъра на Национална агенция по приходите.

 

Има още

Положително решение на ЕС спомага за ползване на някои данъчни облекчения

images (1)НАП напомня, че ползването на данъчните облекчения по чл.189 б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (за земеделски производители); по чл. 184 от ЗКПО (за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната) при условията на чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие); и чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (за земеделски производители), е обвързано с постановяване на положително решение от Европейската комисия.

Има още