Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 7.06.2024 г.)

В новия брой 48 на „Държавен вестник“ се обнародва Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания.

С Наредбата се цели да се допълни лекарствената терапия при инфекции и/или заболявания, причинени от цитомегаловирус (CMV), които са рефрактерни към едно или повече предходни лечения при пациенти, които са преминали трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация на солидни органи. В резултат, ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти  лекарствени  продукти.

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания.

Причините за приемане на наредба за изменение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания са свързани с отстраняване на допусната неточност при дозировката на INN Ustekinumab.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Гастроентерология“. Спазването на алгоритмите за лечение и правилната дозировка на продукта е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

 

ВКС решава как да действа съдът при противоречия между управителите на ООД

ПЪРВО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО НА ГРАЖДАНСКАТА И ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИИ ЗА 2024 Г.

Как трябва да постъпи съдът, когато двамата управители на едно търговско дружество, които имат право да го представляват и поотделно, правят противоречиви процесуални изявления – например, единият предявява иск, а другият внася отказ от него? Какви са правомощията на съда, ако според устава управителите упражняват представителната си власт само заедно, но единият сам предприеме действия с мотив „защита на важен интерес на дружеството?

Това са двата въпроса, на които ще отговорят Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в първото им съвместно тълкувателно дело за 2024 г.

На противоречията в практиката по отношение на първия въпрос се е натъкнал състав на Гражданската колегия с председател Албена Бонева и членове Боян Цонев и Мария Христова (докладчик). Те е трябвало да се произнесат по определение за прекратяване на дело, постановено въз основа на отказ от иск на единия от управителите на ООД. Софийският апелативен съд е установил, че дружеството, което е предявило исковете, има двама управители, които го представляват заедно и поотделно и следователно единият от тях може самостоятелно да извършва всички процесуални действия пред съдилищата и да направи отказ от иск, без да е нужно одобрението на другия управител (пълния текст на определението им виж тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.
Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 04.06.2024 г.)

В новия брой 47 на „Държавен вестник“ се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Създава се чл. 12в, който засяга предоставянето на информация за постъпили жалби. Платежната институция предоставя на БНБ информация за броя и вида на постъ­пилите жалби към края на всяка календарна година във връзка с предоставянето на пла­тежни услуги. Информацията се предоставя в управление „Банково“ на БНБ до 31 януари на календарната година, следваща годината, за която информацията се отнася.

Обнародва се Постановление № 188 от 30 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2024 г.

Наредбата урежда обществените отношения свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като по този начин се цели да се постигне опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм. С Наредбата се актуализират изискванията за обезопасяване на откритите водни площи и басейните за обществено ползване, отнасящи се до съответното минимално и максимално обезопасяване и поставянето на необходимите обозначителни знаци, както и за организирането на водноспасителната дейност при откритите водни площи и басейните за обществено ползване, които подлежат на максимално обезопасяване.

Целта е да се постигне най-висока степен на опазване на живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Нова Европейска финансова практика – май 2024 г.

Решения от месец май

дело С-241/23 от 8 май 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчната основа на апортна вноска на недвижими имоти от едно дружество в капитала на друго дружество в замяна на акции на последното трябва да се определи в зависимост от емисионната стойност на тези акции, когато посочените дружества са се договорили, че насрещната престация за апортната вноска в капитала ще се състои от тази емисионна стойност.

Спор между P и апелативният орган по повод отказа на този орган да вземе предвид извършеното от това дружество приспадане на размера на данъка върху добавената стойност посочен във фактурите, издадени от W. и B. във връзка с апортните вноски на недвижими имоти, извършени от тези дружества в капитала на P.

дело С-222/23 от 16 май 2024 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство – Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка – Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес – Понятието „местоживеене“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която се счита, че гражданите на държава членка, пребиваващи в друга държава членка, имат местоживеене на адрес, който винаги е регистриран в първата държава членка. Национална правна уредба, както е тълкувана в Националната съдебна практика, да предоставя на съд на държава членка компетентността да издава заповед за изпълнение срещу длъжник, за когото съществува обосновано предположение, че към датата, на която е подадено заявлението за издаване на заповедта за изпълнение, е имал местоживеене на територията на друга държава членка.

Понятието „местоживеене“.

Решение в рамките на производство за издаване на заповед за изпълнение, образувано по заявление на доставчик на топлинна енергия, срещу клиент, длъжник за парична сума, представляваща стойността на доставеното отопление за неговия апартамент в София (България).

дело С-695/22 от 16 май 2024 година

Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Инвестиционни брокери. Глоба за нарушение на правните разпоредби, уреждащи капиталовия пазар. На лицата, които дадена държава членка е изключила от прилагането на тази директива, е разрешено да предадат за изпълнение нарежданията от клиенти, които пребивават или са установени в тази държава членка, на инвестиционни посредници, които са установени в друга държава членка.

Спор по повод относно имуществена санкция, наложена на дружество F от банка, за нарушение на забраната за предаване на нареждания, направени от клиенти във връзка с инвестиционни инструменти, на търговец на ценни книжа, установен в различна от Чешката република държава членка.

дело С-746/22 от 16 май 2024 година

Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Териториален характер на ДДС. Принципите на неутралитет на ДДС и на ефективност не допускат национална правна уредба, по силата на която на данъчнозадължено лице, подало заявление за възстановяване на ДДС, е забранено на етапа на обжалването по административен ред пред второинстанционен данъчен орган да представи допълнителна информация. Национална правна уредба, съгласно която данъчен орган трябва да прекрати процедурата по възстановяване на ДДС, когато данъчнозадълженото лице не е представило в определения срок допълнителна информация.

Спор относно прекратяването на започнатата от дружество процедура по възстановяване на ДДС за платения от него ДДС.

 

Полезно в ДВ (бр. 46 от 31.05.2024 г.)

В бр. 46 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 185 от 28 май 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи. 

С измененията се цели синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи с промяната на Закона за електронното управление (ЗЕУ), обн. в ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., съгласно която с подзаконов нормативен акт не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор, освен ако с подзаконовия нормативен акт се изпълняват или прилагат актове на Европейския съюз. Прецизират се и разпоредби, свързани с промяната на чл. 189, ал. 4а от Закона за движението по пътищата  (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.)

Въвежда се възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст в Република България.

Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на гр. София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.

Обанордвана е и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Съгласно приетите изменения децата, записани за задължително предучилищно образование, е допустимо да отсъстват по семейни причини за не повече от 15 дни за съответната учебна година, но не повече от 10 последователни дни, с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Държавен вестник, брой 46 от 31.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 46 от 31.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство

        Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност, обн. 16.05.2024 г., в сила от 01.01.2024 г. , Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО;     Въвеждане на еврото в България; Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка

 Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация
 3. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows
 2. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures
 3. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Въвеждане на еврото в България
 2. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Становище на Европейската централна банка от 2 май 2024 година относно въвеждането на еврото в България (CON/2024/12)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство – Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка – Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес – Понятието „местоживеене“
 2. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2020 – 2023 г.
 2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти: ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 тел. 970 89 77 – Редакция 970 89 44 – HELP Desk 923 98 00; 980 48 27 – Централа [email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно третиране на недокументирани разходи; Преобразуване на финансовия резултат    ; Злоупотреби съгласно ЗДДС – Наличие на „знание“; Погасителна давност;       Мерки срещу изпиране на пари

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
  2. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
  3. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки – Правни изводи за фиктивен договор, който попада в хипотезата на чл. 16, ал. 1 ЗКПО – Основание за непризнаване на разход за неустойка – Основания по чл. 122, ал. 1, т. 1 и т. 2 ДОПК
  4. Данъчно третиране на недокументирани разходи на фирмата – Нарушения на счетоводното законодателство, изразяващи се в незаприхождаване на получените стоки в пълен размер и неотчитане на приходи при тяхната реализация – Констатирани обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ДОПК – Реализирани стоки по неосчетоводени фактури, като за тяхната продажба не са издавани документи и не са отчетени приходи от реализацията им, поради което е определена данъчната основа за облагане по ЗКПО и ЗДДС, вкл. стоки по неосчетоводени митнически декларации, реализирани на вътрешния пазар
  5. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
  6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Дали предоставянето на карти от страна на задълженото лице на негови партньори – подизпълнители на транспортни услуги, съставлява услуга по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗДДС, за която дружеството е следвало да издаде фактури и да начисли ДДС – Хипотезата на бартер по смисъла на чл. 130 от ЗДДС
  7. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит при регистрация по чл. 100, ал. 2 от ЗДДС – Принцип на данъчен неутралитет
 • Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Наличие на „знание“ по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС – Обстоятелства, които сочат, че действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните делови отношения между доставчик и получател по доставката

 

  1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  2. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  3. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз.  Данъци, мита и такси. Облагане с ДДС на инвестиционни проекти – Отказано право на приспадане на данъчен кредит на дружество (ДЗЗД – изпълнител на обществена поръчка) поради липса на доказани реални доставки на услуги – „аванс по договор“ (договор за възлагане на дейности по управление на проекта и извършване на консултантски услуги) – Претенция на ответника по касация за присъждане на разноски за касационната инстанция – Посочените в наредбата размери на адвокатските възнаграждения могат да служат единствено като ориентир при определяне служебно на възнагражденията, но без да са обвързващи
 • Регистрация по ЗДДС – Задължение за регистрация по ЗДДС при реализиране на изискуемия облагаем оборот за период от 2 последователни месеца – Включване на платена комисионна в облагаемия оборот – Представляват ли авансовите плащания облагаема доставка по смисъла на ЗДДС

 1. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 2. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Условие, че за да е налице хипотезата на чл. 171, ал. 2, т. 3 от ДОПК, не е достатъчно да е образувано наказателно производство, а е необходимо от изхода на наказателното производство да зависи установяването на задълженията на РЛ – При основателно възражение за изтекла абсолютна погасителна давност в хода на съдебното производство не е допустимо да се потвърди като законосъобразен РА, установяващ погасени по давност задължения – Задължението на съда да се произнесе по основанието и размера на задължението е ограничено с чл. 160, ал. 4, изр. второ от ДОПК само до хипотезите на изтекъл в хода на ревизията давностен срок и уважено възражение за давност – При съобразяване на разпоредбата на § 29 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение давностен срок не се прилага

Счетоводство. ГФО. Национални и международни стандарти

 1. Заявление за данни за заявител – З1
 2. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци
 5. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 6. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на нематериалните активи – Преобразуване на финансовия резултат с отчетен разход за ползване на търговска марка по договор за лицензия – Непризнаване на разходи за персонал – доказателства, които да дават информация във връзка с издадените фактури за наем (лизинг) на персонал – Следва ли да бъдат признати като разход сумите за ДДС, реализирани до датата на регистрацията по ДДС

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Национални програми и мерки за заетост
 3. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта.  Придобиване на професионална квалификация

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 3. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 4. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 5. Мерки срещу изпиране на пари

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2024 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. СПИСЪК на високорисковите трети държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2024 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]