Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държава от ЕС е длъжна да признае промяна на пола и името, извършени в съюза

Отказът на една държава членка на Европейския съюз да признае промяната на пола и съответно на имената, извършени в друга страна от съюза противоречи на правото на общността. Това заявява генералният адвокат на съда в Люксембург Ришар де ла Тур по казус на румънец, чиято промяна на пола, извършена във Великобритания, не е призната от властите в родината му (пълния текст на заключението, виж тук).

Заключението му представлява интерес, тъй като за юридическата промяна на пола в България също се очаква произнасяне на Съда на Европейския съюз (СЕС). Както е известното през 2023 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд „затвори вратата“ за юридическа промяна на пола пред транссексуалните с едно от най-оспорваните си тълкувателни решения (повече за него виж тук). Преди няколко месеца обаче трима върховни съдии сезираха СЕС в опит да преодолеят практическата забрана за промяна на данните, свързани с пола, в актовете за гражданско състояние, до която води то (повече за преюдициалното им запитване виж тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Полезно в ДВ (бр. 40 от 07.05.2024 г.)

В бр. 40 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Приети са промени в Имунизационния календар, съгласно които първата имунизация на новородените бебета срещу коклюш се прилага по-рано, месец и половина след раждането, а не както беше досега – след втория месец на бебето.

Обнародвано е и ПМС № 159 от 2 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. При подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път вече се допуска лицето да се идентифицира, както с издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), така и с други средства за електронна идентификация, определени в Закона за електронното управление. Друга промяна е, че при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай административният орган – съответното териториално поделение на НОИ, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници. Това изменение влиза в сила от 31 март 2024 г.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 39 от 01.05.2024 г.)

В извънредния брой 39 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

С приетите промени в ГПК се създават условия за прилагане на  Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Целта на промените е подобряване на ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество между държавите членки при събирането на доказателства и връчването на съдебни и извънсъдебни документи при трансгранични граждански и търговски дела, както и сътрудничеството при изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици.

Обнародва се Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Приетите промени засягат раздел VIII – Разврат, като се предвиждат по-тежки наказания за извършителите.

За престъплението блудство наказанието лишаване от свобода се предвижда да бъде до десет години, когато е извършено:

 1. чрез употреба на сила или заплашване;
 2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
 3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
 4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
 5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.

Промените засягат и престъпленията против интелектуалната собственост, като предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

В текущия брой се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Приемането на студенти – чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, се извършва при облекчени условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. След изтичане на срока на временната закрила или след отпадане на основанията за предоставянето й, студентите могат да продължат обучението си в съответното висше училище при условията и по реда, определени за български граждани.

Обнародва се Постановление № 150 от 29 април 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.

Измененията и допълненията са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Нова Европейска финансова практика – април 2024 г.

Решения от месец април

дело С-582/21 от 9 април 2024 година

Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Молба за ново разглеждане на дело, приключило с влязло в сила неприсъствено решение. Сила на пресъдено нещо. Основания за ново разглеждане на дело. Тълкуване на националното право в съответствие с правото на Съюза. ДЕС и принципът на равностойност се тълкуват, че когато извънреден способ за защита, въведен с национална процесуална разпоредба, позволява на правен субект да поиска ново разглеждане на дело като се позове на последващ акт, с който се установява несъответствието с норма от по-висок ранг въз основа на която е постановено това съдебно решение, те не изискват посоченият способ за защита да бъде достъпен и при позоваване на тълкувателно преюдициално решение на Съда, стига конкретните последици от такъв акт да произтичат пряко от този акт.

Спор относно дължими суми в изпълнение на договор за потребителски кредит.

дело С-122/23 от 11 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Специален режим за малките предприятия — Годишен оборот — Различно третиране на данъчнозадължените лица — Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация — Санкционен характер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която поставя предвиденото за малките предприятия право на освобождаване от ДДС в зависимост от условието данъчнозадълженото лице, чийто годишен оборот надхвърля сумата, посочена за тази държава членка в тази разпоредба, да подаде в определен срок заявление за регистрация по ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че нарушението от страна на данъчнозадължено лице на задължението да подаде в срок заявление за регистрация по ДДС води до възникване на данъчно задължение.

Спор във връзка с ревизионен акт, с който се установяват задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-22/23 от 18 април 2024 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Собственикът — наемодател на недвижим имот, на чийто адрес наемателят, с негово съгласие, регистрира адреса си на управление и извършва сделки, не попада само поради този факт в обхвата на понятието „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“ по смисъла на Директивата за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разширяване на понятието „задължени субекти“.

Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“.

Спор по повод на наложена имуществена санкция за извършени нарушения на националните разпоредби относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

дело С-68/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Квалифицирането на ваучер като „ваучер за конкретна цел“ зависи единствено от условията които включват условието, че мястото на доставка на услугите, предназначени за крайни потребители, за които услуги се отнася този ваучер, трябва да бъде известно към момента на издаването му, и то независимо от обстоятелството, че последният е предмет на прехвърляния между данъчнозадължени лица. Препродажбата от данъчнозадължено лице на „ваучери за множество различни плащания“ може да се облага с данък върху добавената стойност, при условие че се квалифицира като доставка на услуги в полза на данъчнозадълженото лице.

Спор относно квалифицирането и облагането с данък върху добавената стойност на продажбата на предплатени карти или кодове на ваучери, използвани за закупуване на цифрово съдържание в онлайн магазин.

дело С-89/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Икономическа дейност — Доставки на услуги — Освобождавания в полза на други дейности — Сделки по отпускане на кредит — Продажба на търг на заложени вещи — Единна доставка — Характер на дадена доставка като основна или акцесорна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставките, свързани с организирането на продажба на търг на заложени вещи, нямат акцесорен характер спрямо основните доставки, свързани с отпускането на кредит, обезпечен със залог, по смисъла на тази разпоредба, поради което не се третират данъчно по същия начин като тези основни доставки в областта на ДДС. Отделни и независими доставки.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност върху сделки, свързани с продажбата на търг на вещи, предоставени като обезпечение в рамките на заем, обезпечен със залог.

дело С-509/22 от 18 април 2024 година

Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изискуемост на акциза. Освобождаване на акцизни стоки, които се намират под режим на отложено плащане, в случай на пълно унищожаване или безвъзвратна загуба. Разпоредба от националното право на държава членка, която във всички случаи приравнява на непредвидими обстоятелства и на непреодолима сила извършените при условията на лека небрежност деяния. Не се допуска държавите членки общо да предвидят, че пълното унищожаване или безвъзвратната загуба на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не представлява освобождаване за потребление, когато се дължи на лека небрежност.

Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“.

Спор по повод възникване на задължение за плащане на акциз за количество чист етилов алкохол, който е безвъзвратно загубен в хода на операция по денатуриране.

дело С-207/23 от 25 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС. Представлява употреба от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, с които стоки то се разпорежда безвъзмездно, приравнена на възмездна доставка на стоки. Себестойността включва не само преките производствени разходи, но и непреките свързани разходи, като например разходите за финансиране, независимо дали върху тези разходи е начислен данък върху добавената стойност.

Спор във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на безвъзмездните доставки на топлинна енергия от когенерационната централа, свързана с инсталацията за производство на биогаз на това дружество, от една страна, на търговеца А за сушене на дървесина и от друга страна, на дружеството B за отопление на неговите насаждения с аспержи.

дело С-276/22 от 25 април 2024 година

Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Трансгранични дейности. Извършване на стопанска дейност в държава членка, различна от тази на учредяване. Управление и организация на дружествата. Основен предмет на дейност. Законодателство на държава членка, което предвижда по общ начин прилагането на националното й право към актовете по управление на дружество, което е установено в друга държава членка, но извършва основната част от дейността си в първата държава членка.

Спор относно законосъобразността на прехвърлянето на собствеността върху сграден комплекс в полза на две дружества.

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Задължени лица за данък върху добавената стойност. Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане  и Международните счетоводни стандарти. Облагаеми сделки – Данъчна основа – Себестойност. Плащане на акциз – унищожаване или безвъзвратна загуба на стока; Ограничение на свободата на установяване – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика – Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – 1. Сделки по отпускане на кредит – Продажба на търг на заложени вещи – Единна доставка – Характер на дадена доставка като основна или акцесорна; 2. Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка
 3. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност – Специален режим за малките предприятия – Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица – Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация – Санкционен характер
 4. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 2. Договаряне и планиране на одита на финансовите отчети – разяснения
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Насоки на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация. Общи приоритети за прилагане
 5. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество – А12
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още