Полезно в ДВ (бр. 31 от 19.04.2022 г.)

В брой 31 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 7 от 2015 г. за прила­гане на мярка 10 „Агроекология и кли­мат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С направените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и ефективно управление на финансови средства по мярката.

Прецизират се текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Уточнява се, че се касае за парцели и се предвижда да не се изисква такава, ако е предоставена в предходна кампания за площи участвали в ангажимент. По такъв начин вече предоставен документ няма да се изисква от земеделските стопани, което ще намали административната тежест при кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Очакваните резултати от промените са осигуряването на по-пълно прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. Осигурява се и по-голяма публичност и информираност на земеделските стопани за дейностите и направленията, съответно някой с нови нива на подпомагане в преходния период 2021 – 2022 г. По такъв начин националното законодателство се синхронизира с европейското в областта на селското стопанство.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 6 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по профе­сията „Програмист на изкуствен интелект“.

С новата наредба се определя държав­ният образователен стандарт за при­добиването на квалификация по професията 481040 „Програмист на изкуствен интелект“ от област на образование „Информатика“ и професионално направление 481 „Компютърни науки“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 481040 „Програмист на изкуствен инте­лект“ съгласно приложението определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 4810401 „Програмиране на изкуствен интелект“.

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано и Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари 2022 г.

 

Държавен вестник, брой 30 от 15.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 30 от 15.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 30 от 15.04.2022 г.)

В брой 30 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Е-РД-04-1 от 5 април 2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енер­гийната ефективност.

Наредбата е разработена в изпълнение на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. С документа в националното законодателство се транспонират напълно изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. С новия акт подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие и със Закона за енергийната ефективност.

Регламентират се условията и реда за извършване на проверки за енергийна ефективност на отоплителни инсталации и инсталации за комбинирано отопление и вентилация в сгради, както и на климатични инсталации и комбинирани климатични и вентилационни инсталации в сгради.

Определени са обхватът и съдържанието на проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации и на инсталации за комбинирано отопление и вентилация.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 е разширен обхватът на техническите сградни инсталации, които подлежат на периодични проверки за енергийна ефективност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища.

Съгласно § 1а от Допълнителните разпоредби ученици от училища в чужди държави, които имат българско граждан­ство, но са принудени да напуснат чужда­та държава, в която се обучават, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не притежа­ват документ за завършен клас, етап или степен на образование, влезли и останали на територията на Република България, ще се приемат или преместват в съ­ответния клас на училищното образование в спортно училище в Република България.

Тези ученици ще се приемат в спортните училища след полагане на изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт.

В този брой е обнародвана и Програмата за сътрудничество в об­ластта на културата между Минис­терството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Северна Македония за периода 2022 – 2025 г.

Регламентират се възможностите за сътрудничество в сферата на сценичните и визуалните изкуства, музеите, културното наследство, книгоиздаването и книгоразпространението, библиотечното дело, филмовото изкуство и нематериалното културно наследство. Програмата създава благоприятна рамка за задълбочаване на сътрудничеството в областта на културата и творческата индустрия, както и в международен план – на ниво участие в програмите на Съвета на Европа, Европейския съюз и др. в областта на културата и опазването на културното наследство.

Документът осигурява възможност и за активизиране развитието на сътрудничеството между Културно-информационния център на Република България в Скопие и на Културно-информационния център на Република Северна Македония в София. Предвиденият срок на програмата е три години, с възможност за автоматично подновяване за следващ тригодишен период.

Държавен вестник, брой 29 от 12.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 29 от 12.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 29 от 12.04.2022 г.)

В брой 29 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географ­ските означения.

Новата наредба има за цел, както постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на Закона за марките и географските означения, така и усъвършенстване на законодателството чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване на производствата и засилване на правната защита.

Въвеждат се ясни и подробни правила за административния ред, приложим в производствата, образувани във връзка с подадени опозиции по реда на ЗМГО, което от своя страна ще доведе до предвидимост в действията на Патентното ведомство. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производства по опозиции, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които трябва да отговарят, включително какви са изискванията относно съдържанието, оформянето и подаването, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им и ще осигури по-бързо протичане на производствата.

Лицата, които имат интерес от това да регистрират марка или да подадат опозиция срещу такава регистрация, ще бъдат улеснени при реализиране на намерението си, като ще могат да направят предварителна преценка на условията, времевия и финансовия ресурс, които са необходими, за да защитят правата си.

 В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собстве­ните средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна про­грама и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него.

Пенсионноосигурителните дружества трябва да изготвят и представят изискуемите справки по чл. 10, ал. 1 за месец март 2022 г. по образеца, действащ до влизане в сила на Наредба № 10.

За определяне на безрисковата до­ходност при изчисляването на коефициента на Шарп съгласно Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди, които приключват преди 1.01.2022 г., трябва да се ползват стойностите на индекса Eonia.

За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп съгласно изискванията на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дру­жества за периоди с начало преди 1.01.2022 г. и край след тази дата трябва да се ползват стойностите на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с 8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса €STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период.

Държавен вестник, брой 28 от 08.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 28 от 08.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 28 от 08.04.2022 г.)

В брой 28 на “Държавен вестник” е обнародван Меморандумът за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Агенцията за младежта и спорта на Републи­ка Северна Македония за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

Целта на новия международен акт е да бъде създадена правно-нормативна рамка на двустранното сътрудничество, което да дава широка основа за взаимодействие в тези две сфери, както и по-нататъшно укрепване на близките отношения между двете държави чрез насърчаване на сътрудничест­вото между страните в развитието на младе­жта и спорта на принципа на реципрочност, взаимно разбирателство и полза.

Страните се съгласяват да сформират работ­на група от свои представители, чиято основна цел е да разработи годишна работна програма с конкретни дейности и инициативи, която да се изпълнява в рамките на съответната година. Работната група ще има координираща и контролираща роля и ще заседава най-малко веднъж годишно във всяка от държавите на реципрочна база.

Меморандумът влиза в сила от датата на подпис­ването му и е валиден за срок от 5 години.

В текущия брой на ДВ са обнародвани Законът за ратифициране на Споразу­мението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Ре­публика България и Международната асоциация за развитие относно де­ветнадесетото захранване на ресур­сите на МАР, Законът за ратифициране на Споразу­мението между Република България и Международната банка за възста­новяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използва­нето на ЛИБОР като референтен лих­вен процент, Законът за ратифициране на Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европей­ската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондо­вете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от 27 ноември 2014 г., както и Законът  ратифициране на Меморан­дум за разбирателство относно ор­ганизацията, администрирането и фи­нансирането на Международното учи­лище във Върховното главно командва­не на Обединените въоръжени сили на  НАТО в Европа (SIS).

 

 

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (БНА). Законопроектът е внесен от народни представители от парламентарната група на „Демократична България“.

Измененията конкретизират, че правомощието на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА, по-известна като комисия по досиетата, не е еднократен акт с оглед на значителния брой хора и институции, които проверява. Дефинира се, че задължението на Комисията за служебно произнасяне при появата на нови доказателства за принадлежност за проверено лице не е обвързано със задължителна проверка, която тя извършва. В случай, че някое от проверяваните лица е с установена и обявена принадлежност и няма нови архивни документи, комисията може да се позове на резултатите от предходната проверка, като разкрие и обяви новото публично качество на провереното лице без ново установяване на принадлежността, предвиждат измененията.

По-рано Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 година.
През 2020 г. в комисията са постъпили 910 жалби и сигнали, образувани са 581 преписки и е оказана правна помощ на 1200 жертви на дискриминация, се посочва в отчета на институцията. Постановените решения са 728, а самосезиранията – 412. Събираемостта на наложените глоби и имуществени санкции – 22 550 за 2020 г. и 18 900 за 2019 г. се е увеличила с над 110 процента.

Комисията за защита от дискриминация отчита, че през 2020 г. е работила в условия на пандемия, но е успяла да се справи и да не прекратява работата си. В отчета си комисията посочва, че продължава да работи по Националната кампания „Достъпна България“, чиято цел е осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

(Пресцентър на НС)

Новости в „ЕВРО ПРАВО“ през март 2022 г.

Подбрани нови документи, публикувани в „Официален вестник“

Законодателни актове

Незаконодателни актове

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Кумулиране на производства и санкции с наказателноправен характер в правото в областта на конкуренцията: Съдът прецизира защитата, която предоставя правото на Съюза срещу двойното наказване

Съдът обявява за недопустимо преюдициалното запитване на полска юрисдикция, с което се иска да се установи дали правото на Съюза ? предоставя правомощието, което тя няма по полското право, да установи, че не съществува служебно правоотношение на съдия поради пороци на акта за назначаването му

Свобода на печата: разкриването от журналист на вътрешна информация за предстоящото публикуване на статия, препредаваща слухове относно котирани на борсата дружества, е законно, когато е необходимо, за да се доведе дадена журналистическа дейност до успешен край, и зачита принципа на пропорционалност

Изключението, наречено „копиране за лично ползване“, по директивата за авторското право се прилага за съхраняването върху облак (cloud) на копие за лични цели на защитено произведение

Общият съд обявява за неприложими разпоредбите от Регламент 2017/459, които се отнасят до процедурата за създаване на добавен капацитет за преноса на газ

Генералният адвокат Capeta: като не е спряла използването от датски производители на регистрираното наименование „Feta“ за сирене, предназначено за износ в трети държави, Дания не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза

НОВОСТИ – АРХИВ

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България