Близо 2 млрд. лв. са предвидени за малките и средни предприятия в България по линия на Плана за възстановяване и устойчивост на България

Димитровград - премиер - посещение
Близо 2 млрд. лв. са предвидени за малките и средни предприятия в България за технологична модернизация, зелен преход и дигитализация по линия на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това стана известно по време на посещението на министър-председателя Бойко Борисов в завод за производство и търговия на химически продукти в Димитровград, съобщи пресслужбата на кабинета.
Вицепремиерът Томислав Дончев, който беше на място заедно с премиера Борисов, разясни, че подкрепата за бизнеса е в контекста на изпълнението на Зелената сделка и прехода към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Дончев посочи, че 900 млн. лв. от предвидените 2 млрд. лв. са от Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалите 828 млн. лв. са допълващо частно съфинансиране.
Вицепремиерът Томислав Дончев допълни, че в момента се водят преговори за включването както на област Хасково, така и на областите Сливен, Ямбол, Ловеч, Търговище, Варна, Бургас и Габрово в допълнение към вече одобрените области Стара Загора, Перник и Кюстендил като допустими по Фонда за справедлив преход. Той предвижда допълнителна подкрепа за въглищни и въглеродноинтензивни региони на стойност близо 2,4 млрд. лева за България. Това са двете линии, по които може да се възползва и заводът в Димитровград за трансформиране на производството си в нискоемисионно.

/БТА/

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 16 от 23.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройство на територията. Общите устройствени планове вече ще могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на имота от собственици на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания. Разрешение за строеж ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. В същата посока е и разпоредбата, че даден обект се въвежда в експлоатация само, ако вече са изпълнени мероприятията по изграждане на улици.

Към обектите частна собственост, които може да се отчуждават за публични нужди на основа на влезли в сила подробни устройствени планове, изрично се добавят обществените паркинги. Ателиетата получават статут като на жилищата. Облекчават се процедурите, по които общината ще премахва мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата.

Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. Почти всички административни движения, свързани с устройството на територията, ще бъдат публикувани в единен публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Обнародвани са и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда нeзaвиcим пpoĸypop дa paзcлeдвa глaвния, след като депутатите преодоляха ветото на президента върху тези промени. Всеки прокурор с поне 12 години стаж може да се кандидатира за поста на специален прокурор. Номинации могат да правят и шестима членове на контролирания от главния прокурор Висш съдебен съвет. За да бъде избран спецпрокурорът, за него трябва да гласуват поне 15 души от 25-членния Висш съдебен съвет.

Мандатът на новата фигура е 5 години и след края му, прокурорът ще може да избере дали да се върне в прокуратурата или да стане съдия. Обвиненията срещу главния прокурор и заместниците му ще се внасят в Специализирания наказателен съд. Новият прокурор ще може да възлага отделни действия по разследването на следовател към спецпрокуратурата, а когато е във фактическа невъзможност сам да извърши дадено действие, шефът на спецпрокуратурата ще определя един от подчинените му обвинители, който да го направи. Отказите да се образува дело срещу главния прокурор ще могат да се обжалват в съда.

Промени има в Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно които пътниците ще имат право да предявят иск срещу превозвачите по международни и вътрешни линии в срок до една година от деня на пристигането на самолета в местоназначението, от деня, в който е трябвало да пристигне, или от деня на прекратяване на превоза. До момента правото на иск срещу превозвача по международните превозни договори се погасяваше в двегодишен срок, а по вътрешните – в шестмесечен срок. Измененията определят един и същ срок както за вътрешните, така и за международните полети.

Дава се възможност малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети с общо предназначение. Министърът на транспорта, съгласувано с министъра на външните работи и директора на Държавна агенция „Национална сигурност“, ще определя условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. във връзка с мярката „Кризисно съхранение на вино“. Документи по мярката ще се подават в периода 1-12 март 2021 г. в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), а размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. на литър вино, складирано за месец.

„Кризисно съхранение на вино“ представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация. Помощта се предоставя за съхранявани партиди вино в период от 16 октомври 2020 г. до 20 септември 2021 г. Допустимо е авансово плащане – 100 % от помощта, при което периодът на съхранение може да бъде до 31 декември 2021 г.

Полезно в ДВ (бр. 15 от 19.02.2021 г.)

В новия 15-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съгласно които председателят на състава на административния съд ще може налага глоба за нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в производството. А всяко процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.

С друга част от приетите изменения и допълнения в АПК се уреждат случаите, когато компетентният съд не може да разгледа дело, например поради отводи на съдиите в него, както и на спорове за подсъдност. Съгласно новия член 142б съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.

Промени има и в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат облекчен режим за регистрация на вътрешните обектите за снабдяване с горива за превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти.

Обнародван е нов Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните, която е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието, храните и горите при извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики. С правилника се  уреждат организацията на дейността на комисията, редът за провеждане на заседания и редът за вземане на решения от Помирителната комисия.

 

 

 

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху измененията в НПК и ЗУТ

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който се създава фигурата на специален прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник.

Промените в НПК бяха подкрепени от 125 народни представители, 77 гласуваха „против“, трима се въздържаха.

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби от Закона за устройство на територията.

Промените в ЗУТ бяха подкрепени от 122 народни представители, против гласуваха 57, един се въздържа.

Държавният глава оспорва разпоредбата, според която за промяна на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър.

(Информация на пресцентъра на НС)

Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 14 от 17.02.2021 г.)

В извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от деня на обнародването с малки изключения.

През 2021 г. за осигурителен и трудов стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни, а не досегашните 60 дни. Прие се още, че обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19.

С преходните и заключителните разпоредби се изменят редица закони: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за хазарта, Закона за семейни помощи за деца и др.

Уеднаквяват се помощите за деца с увреждания. Досега законът предвиждаше различни суми за децата с уреждания в зависимост дали са настанени в биологични или семейства на осиновители, или са настанени в семейства на близки, роднини или приемни родители. Реши се играта кено да бъде част от държавния монопол. Прие се общините да разполагат с два месеца гратис кредитна ваканция, през които те няма да дължат вноски по безлихвените си кредити. Въвеждането на такса битови отпадъци се отлага с 1 година заради преброяването на населението. Фирмите, регистрирани през 2020 г., също ще могат да се възползват от безвъзмездните средства, отпуснати от държавата, като процент от оборота без ДДС. Прие се още, че през 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на лица, пребиваващи продължително в България.

Обнародвана е нова Наредба № 8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица, която влиза в сила от днес. Министерството на вътрешните работи (МВР) ще може да пази не само служители в администрацията „при наличието на конкретна застрашеност във връзка с упражняване на функциите им“, не само застрашени и защитени свидетели, но и премиер, президент и председател на Народното събрание.

При получаване на сигнал за заплаха прекият ръководител на застрашеното лице изготвя писмено уведомление до председателя на специална комисия в МВР, в което се посочват относимите факти и обстоятелства. Заплахата може да бъде възприета лично или идентифицирана от други лица или от органи на държавната и местната власт.

КС ще се произнесе по ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за „отмяна“ на правилото, с което законодателят регламентира откога започва да тече новата 10-годишна абсолютна давност в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съобщава сайтът Лекс.бг. Определението за допускане до разглеждане на делото е било прието с 11 на 1 гласа от конституционните съдии.

Адвокатурата е атакувала в КС не самата давност, която беше въведена с нов чл. 112 ЗЗД и ще започне да се прилага от 2 юни 2021 г., а само разпоредбата, с която се урежда моментът, от който тя ще започне да тече за заварените случаи. Става дума за § 2 от Закона за задълженията и договорите, който гласи: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Според ВАдС законодателят е придал недопустимо обратно действие на института на абсолютната давност, „така щото 10-годишният срок на абсолютната давност да започва да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата, предхождаща този ден, при което вземания, които са изискуеми днес, ще се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 16.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пчеларството, касаещи регистрацията на пчелините, създаването на Съвет по пчеларството и още други изменения в Закона за водите.

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. Ролята на съвета ще бъде да подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора, като до момента тази функция е изпълнявал Националният браншови пчеларски съюз.

Изискванията към пчелините са: пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина. За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

 Изменен е Правилникът за издаване на българските лични документи в съответствие с изменението на Закона за българските лични документи, по силата на който е разписан механизъм за издаване на заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно което в случаите на потвърждаване/налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от дирекция „Български документи за самоличност“ или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР) по седалище на съда, наложил съответната мярка, в срок до 8 работни часа от получаването по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност.

Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

Обнародвана е нова Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, която влиза в сила от днес.

Определя се съдържанието на регистрите, водени от Националната агенция за приходите и от Българския институт по метрология по Закона за хазарта, включващи регистри на организаторите на хазартни игри; издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри; лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; решенията на изпълнителния директор на НАП; типовете и модификациите на игралното оборудване; джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система, системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още