Подготвя се нов конкурс за нотариуси

Конкурс за 50 вакантни места за нотариуси се готви да обяви Министерството на правосъдието, съобщава сайтът Lex.bg (проекта на заповедта на министър Крум Зарков виж тук).

Планира се да бъдат обявени по две свободни позиции в Ардино, Асеновград, Видин, Добрич, Ивайловград, Казанлък, Омуртаг, Разград и Ямбол, както и по една в Айтос, Балчик, Берковица, Бяла, Велики Преслав, Велинград, Габрово, Гълъбово, Девин, Димитровград, Златоград, Каварна, Карлово, Карнобат, Котел, Крумовград, Кула, Момчилград, Монтана, Никопол, Нова Загора, Омуртаг, Павликени, Панагюрище, Радомир, Русе, Силистра, Сливен, Сливница, Трън, Тутракан, Царево и Шумен.

След последният конкурс за нотариуси преди 4 години не бяха заети всички вакантни места. Тогава заради слаби резултати от изпитите не бяха назначени нови нотариуси във Велики Преслав, Котел, Крумовград, Омуртаг и Харманли, а в Ивайловград беше запълнено само едно от двете вакантни места.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 92 от 18.11.2022 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

С Наредба № РД-02-20-3 се въвеждат изисквания на чл. 3, 4 и 9 и Приложение I от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).

Основна цел на новия акт е да осигури единни за страната технически изисквания към енергийните характеристики на сградите, които са съобразени с европейските изисквания в Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/844 включително за изпълнение на проектите за енергийна ефективност от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

С наредбата се определят: показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите; скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради; националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите; изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

В текущия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските сто­пани, които са особено засегнати от после­диците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Ев­ропейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).

С приемането на Наредба № 3 се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност.

Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

 

 

 

 

КС отказа да тълкува надзора за законност на главния прокурор

КС отказа да тълкува надзора за законност на главния прокурор

Kонституционният съд (КС) отклони искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на обхвата на надзора за законност като правомощие на главния прокурор. Според КС питането, изготвено от правосъдния министър Крум Зарков, не съдържа аргументи за неяснота на конституционния текст, а по-скоро акцентира на неправилна практика по приложението му, включително от законодателя и от самата прокуратура.

Решението в тази му част е взето с девет гласа, а Янаки Стоилов го е подписал с особено мнение.

Същевременно, КС единодушно допусна до разглеждане втората част от питането на МС, с което се иска установяване на противоконституционност на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която предвижда възможност обвинението да възлага на всякакви органи и институции да извършват ревизии в определен от прокурора срок при данни за „незаконосъобразни действия“, както и да се задейства тя не само при данни, че може да бъде извършено престъпление, но и каквото и да е „друго закононарушение“.

Повече подробности по темата четете в Капитал.

Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 15.11. 2022 г.)

В брой 91 на “Държавен вестник” е обнародвана Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контрол­но-пропускателни пунктове.

Инструкцията цели въвеждането на ред за извършване на гранични проверки в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и с Кодекса на шенгенските граници по отношение проверките в базите данни спрямо граждани на ЕС и граждани на трети страни.

Новият акт ще подпомогне работата на служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове при изпълнение на служебните им задължения, чрез указване на реда и последователността на действията им и организационните мерки, които следва да предприемат по отношение на всяко преминаващо през държавната граница лице, с цел установяване на неговата самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му.

С инструкцията се уреждат също редът и последователността за извършване на гранични проверки на превозните средства и на предметите във владение на лицата, като част от граничната проверка.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота и/или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставки за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на Република България.

Също така се предвижда осъществяване на контрол за спазване изискванията на Наредба № 18 чрез проверки като „таен клиент“ или чрез дистанционен (документален) контрол на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.

Разширява се кръгът от субекти, които имат право да поискат да им бъдат предоставени тестови комплекти с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране и/или машини за самообслужване, както и да подават в БНБ заявление за извършване на различните видове тестове на машини, като освен производителите на машини или техните представители, вече и банките, доставчиците на услуги или сервизните оператори ще могат да подават такива заявления.

 

 

 

ЕК отвори онлайн платформа за събиране на информация за върховенството на закона

Асоциации на юристи, представители на гражданското общество, неправителствени и международни организации ще могат да подават онлайн информация до Европейската комисия (ЕК), която да бъде използвана при изготвянето на докладите за върховенството на правото догодина – съобщава правно-информационният сайт LEX.bg.

ЕК е създала нова платформа (виж тук) за подаване на данни, като комисията очаква информацията да е от областите, обхванати от досегашните доклади.

Комисията очаква до 20 януари 2023 г. да научи как се прилагат отправените досега към правителствата препоръки за подобряване на състоянието на законността. Ще бъдат полезни данни, свързани с предприети законови промени и тяхното приложение, както и оценки за въздействието на промените, поясниха от ЕК.

Повече подробности по темата четете в LEX.bg.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 90 от 11.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 90 от 11.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 90 от 11.11.2022 г.)

В брой 90 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната ме­дицина.

Целта на промените е да бъдат определени таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лекарствата в качеството й на национално звено за контакт в изпълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014 и като национален регулаторен орган в областта на клиничните изпитвания.

Видовете такси са диференцирани съобразно процедурите по Регламент (ЕС) № 536/2014, Глава четвърта от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/20 на Комисията от 7 януари 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на правила и процедури за сътрудничеството на държавите членки при оценяването на безопасността на клиничните изпитвани

В преходните и заключителните раз­поредби е добавена разпоредбата на § 4, съгласно която Тарифата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/20 на Комисията от 7 януари 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на правила и процедури за сътрудничеството на държавите членки при оценяването на безопасността на клиничните изпитвания (ОВ, L 5/14 от 10 януари 2022 г.).

Направена е и правно-техническа редакция по отношение наименованието на Етичната комисия за клинични изпитвания.

В текущия брой на ДВ е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В правилника се посочва, че решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите, но само ако за решението са гласували не по-мал­ко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично.

Постоянните комисии откриват заседа­нията си и приемат актове, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисия­та може да заседава и при наличния състав, като в този случай може да се провеждат само контрол, изслушвания и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове.

Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути.

Всяка от парламен­тарните групи има право на два въпроса общо към всички изслушвани лица, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на две минути.

Парламентарните комисии могат да за­дължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания.