Отпадна възможността за частна охрана на населените места

Законhandcuffs-2102488_640овата възможност за частна охрана на урбанизирани територии отпадна, тъй като с брой 92 на „Държавен вестник“ бяха отменени текстовете в Закона за частната охранителна дейност, които даваха възможност на кметовете да възлагат охраната на съответните населени места на частни охранителни фирми. Още по време на приемането на закона през януари, тези текстове предизвикаха полемика и  бяха оспорени от главния прокурор Сотир Цацаров пред Конституционния съд, където има образувано дело.

Опазването на обществения ред е ангажимент на Министерския съвет, който се осъществява чрез Министерство на вътрешните работи, противоконституционно е тези правомощия да се прехвърлят на частни търговци, пише в искането на главния прокурор Цацаров. След като законът беше изменен, Конституционният съд ще трябва да прекрати делото, което остава без предмет.

Вместо това беше въведена възможността държавни или местни органи да бъдат възложители на договори за охрана на „обекти – недвижими имоти“ (чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД). Правомощията на частните охранители ще бъдат опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, както и тяхното предотвратяване.

Преди приемането на новия Закон за частната охранителна дейност общините можеха да сключват договори за частна охрана само на конкретни общински обекти, при това след провеждане на обществена поръчка. Охранителите нямаха правомощия да пазят обществения ред и гражданите извън имотите, за които са наети.

Работникът не губи автоматично правото си на отпуск, защото не е поискал да го ползва

Работникът не губи автоматично придобито право на платен отпуск, защото не е поискал да го ползва. Това постанови Съдът на Европейския съюз в решение по преюдициално запитване от Германия.

Съдът обаче заявява, че ако работодателят докаже, че съзнателно и като е бил напълно наясно с евентуалните последици от това, служителят не е ползвал платения си годишен отпуск, след като му е била осигурена възможността да го направи, е допустимо той да загуби това свое право. А ако трудовото му правоотношение бъде прекратено, може и да не му бъде платено обезщетение за неизползвания отпуск.

Всъщност, всяко тълкуване на правото на съюза, което може да насърчи работника съзнателно да не използва платения си годишен отпуск през съответните референтни периоди или периоди на допустимо прехвърляне, с цел да увеличи възнаграждението си при прекратяване на трудовото правоотношение, няма да е съвместимо с целите, които въвеждането на правото на платен годишен отпуск преследва“, заявява СЕС. И посочва, че тези цели са свързани по-специално с необходимостта да се гарантира, че работниците действително ползват почивка, за да се осигури ефикасна защита на тяхната безопасност и здраве. Съдът уточнява още, че изложените по-горе принципи са валидни независимо дали работодателят е от публичния, или от частния сектор.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 92 от 6.11.2018 г.)

В новия 92 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за правната помощ, съгласно които когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център и лицето е поискало допускане на правна помощ, решението за предоставяне на такава, за подготовка на документи и за завеждане на дело се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ.

Целта на изменението е премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните компетентни ведомства.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, чрез които парламентът дефинира понятията “защитени специалности” и “специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда”.

Парламентът регламентира също, че обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение или средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.

Въвеждат се изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Сред изискванията са работодателят да са регистрирани като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария; да не е обявен в несъстоятелност, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и др. Министерството на икономиката ще поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията.

Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Таванът на обезщетенията при смърт бил временна мярка срещу „цунамито“, предизвикано от ВКС, твърдят застрахователите

Лимитите за обезщетенията при смърт на пътя са временна мярка докато бъде изработена методика – това твърдят от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), които признаха, че са автори на измененията в Кодекса за застраховането, внесени от шефката на бюджетната комисия на Народното събрание Менда Стоянова, с които се определя таван от 20 000 лв. за компенсацията и то на най-близките роднини.

Малко след като предложението на Стоянова стана публично известно лично премиерът Бойко Борисов разпореди на депутатите от ГЕРБ промените да не бъдат гласувани, докато по тях не бъде проведено широко обществено обсъждане. Тя пък заяви, че такова ще има в четвъртък, когато бюджетната комисия ще обсъжда измененията в Кодекса за застраховането.

Това са текстове, зад които стоят и Министерството на финансите, и Комисията за финансов надзор и асоциацията“, каза шефката на АБЗ Светла Несторова

Действително в предложението на Стоянова е посочено, че КФН и министерствата на здравеопазването и на труда до една година трябва да приемат съвместна наредба, с която да утвърдят методика за определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт. За самата методика се казва, че трябва да бъде изработена до 6 месеца от Гаранционния фонд, но никъде в текстовете не е посочено, че с въвеждането на правила за начина, по който се изчисляват обезщетенията, лимитите ще отпаднат от кодекса.

Повече подробности по темата четете тук.

ВСС изпрати предложенията за реформа на военното правораздаване в МП, без да изрази позиция по тях

Трябва ли да има позиция на Висшия съдебен съвет по предложенията на военните съдилища за законодателни промени, с които да се увеличи натовареността им преди да бъдат изпратени на Министерството на правосъдието – отговорът на този въпрос предизвика спор между членовете на съвета, който продължи близо един час.

Всичко започна с докладваното от председателя на правната комисия Цветинка Пашкунова обобщение на становищата на двете върховни съдилища и на прокуратурата по предложенията на военните магистрати за разширяване на тяхната компетентност чрез промени в НК, НПК, АПК и Закона за административните нарушения и наказания.

Военните съдии искат да гледат дела за престъпления, извършени от всички служители в системата за националната сигурност – МВР, ДАНС, ДАР, НСО, ДКСИ, ГДО, ГДИН, срещу цивилни, но работещи в същите тези структури, както и граждански лица, които са извършили престъпления спрямо служители от системата за националната сигурност.

Пленумът на ВСС даде срок до 14 септември на върховните съдилища и на прокуратурата да си кажат мнението за идеята за законодателни промени. Становищата бяха изготвени и изпратени на съвета.

ВКС и ВАС с отрицателни становища

На последното заседание на ВСС стана ясно, че съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд определят като неприемливи направените предложения и добавят, че липсват разумни, както и основани на закона доводи, които да ги подкрепят. ВКС изтъква, че военните съдилища са създадени и функционират като специализирани съдилища с оглед на субекта на престъпление. Доколкото критерият за тяхната специализация е субектен, то на тези съдилища са подсъдни дела за престъпления, извършени от определен кръг лица, сочат върховните магистрати.

„Този кръг обаче следва да се ограничи само до субектите, чиито статут е регулиран от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) и включва единствено лицата, посочени в чл. 50 от цитирания закон. Извън въоръжените сили, другите сили от системата за национална сигурност на Република България, а именно структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, не са част от въоръжените сили в мирно време и по тази причина лицата, които упражняват служба в тях, не могат да бъдат включени в кръга на лицата по чл. 396, ал. 1 от НПК, в какъвто смисъл е предложената промяна“, казва ВКС.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 91 от 2.11.2018 г.)

В днешния 91 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който ще влезе в сила шест месеца след обнародването. Основната цел на нормативния акт е правната регламентация на реда и начина, по който ще бъдат разкривани и ще съществуват социалните предприятия и насърчителните мерки, с които държавата ще подпомага тяхното създаване и развитие.

Със закона се дава възможност на хората от уязвимите групи да бъдат включени в социалните предприятия. Това са лицата до 29 г. и над 55 г., хората с увреждания, родителите на деца с увреждания, бежанци, бездомни, зависими, затворници и жертви на домашно насилие.

Предвидени са средства за обучения, квалификация и преквалификация на наетите в социални предприятия. Определят се два вида социални предприятия – Клас А – социални предприятия с до трима служители с увреждания или от уязвимите групи или инвестиция до 7500 лв. от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели. Другата категория е Клас А +, в която влизат социални предприятия с минимално изискване от 30 наети служители от уязвимите групи или инвестиция от 75 000 лева от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели.

Насърчителните мерки за желаещите да инвестират в социално предприятие ще включват подкрепа от фонд „Социална закрила“ и данъчни облекчения, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвиждат се данъчни облекчения до 10% за конвенционалните предприятия, които инвестират в създаването на социално предприятие. Предстои създаването на Национален регистър на социалните предприятия, в който ще бъдат включени предприятия, отговарящи на определени изисквания.

Обнародвани са промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съгласно които зъботехниците и помощник-фармацевтите трябва да създадат свои съсловни организации. Съсловните организации ще трябва да създадат и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си. Ще имат задължението да приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти и да упражняват контрол по спазването им.

Организациите ще участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите ще участва със съвещателен глас във Висшия съвет по фармация. Съсловните организации ще са отговорни за продължаващото обучение на съответните специалисти. Те ще трябва да приемат и квалификационна рамка за професионално развитие на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Ще имат право и да дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти.

Публикувана е нова Инструкция № 8121З-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства. С нея се създава ред за издаването на документите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, актуализирани са наименованията на компетентните структури, в които може да бъдат подавани заявленията, както и изчерпателно са посочени документите, прилагани към тях. С новата инструкция се утвърждават образци на заявления за издаване на продължително/постоянно пребиваване на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новости в АПИС ПРАВО през октомври 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени актове

Нови закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Изменени закони:

Отменени закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Международни актове:

  • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Правилници:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Наредби:

  • НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
  • НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“
  • НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
  • НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Инструкции:

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Новости в АПИС ПРАКТИКА

Новости към 30.10.2018 г.

  • НОВО Тълкувателно решение № 7 от 4.10.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2017 г., ОСГТК относно противоречива практика на съдилищата при решаване на съдебните спорове по предявени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници срещу крайни снабдители или срещу оператори на електроразпределителни мрежи, искове, съответно по чл. 327 от ТЗ и по чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД, относно дължимостта на вече заплатени цени за достъп до електроразпределителната мрежа, след отмяна на Решение № Ц-33/2012 г. на ДКЕВР, определящо временни цени за достъп и подлежащо на предварително изпълнение по силата на закона.
Архив