Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 12.09.2023 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 13 от 1 септември 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

С приемането на нормативния акт се очаква успешно прилагане на секторните интервенции в областта на плодовете и зеленчуците, млякото и млечните продукти, като по този начин ще бъде предоставена подкрепа за групи на производители (ГП), организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители (АОП) при изпълнение на одобрени оперативни програми. С прилагането на Наредба № 13 се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани в Република България в ГП, ОП и АОП, които да изпълняват оперативни програми. Новият акт ще допринесе и за ефективна защита на финансовите интереси на Съюза и националните средства, предвидени в съответствие с чл. 53 от Регламент (ЕС) 2021/2115 като национална финансова помощ за интервенциите в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, всички признати групи и организации на производители в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

 

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ)

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ)

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ). С тях се регламентира, че употребата на диазотен оксид като добавка в храни се допуска в обекти за производство и преработка на храни и заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни.

Измененията предвиждат нарушителите на тези разпоредби да се наказват с глоба от 500 до 1000 лева. За управители на заведения, които допуснат нарушение на тези текстове, глобите са от 800 до 1500 лева при първо и от 1500 до 3000 при повторно нарушение. На бизнес операторите, допуснали неспазване на тези разпоредби, Народното събрание прие да бъдат наказвани с глоба или имуществена санкция от 3000 до 6000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лева.

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат допълнителни регулации за новите водачи, увеличени санкции и задължение контролните органи да спират на пътя и да връчват на водачите невръчени електронни фишове.

Пресцентър на НС

Полезно в ДВ (бр. 77 от 08.09.2023 г.)

В „Държавен вестник“, брой 77 от 8.09.2023 г., са обнародвани Националният рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. и Националният рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

С тези договори се определят здравно-икономическите, финансовите, медицинските, организационно-управленските, информационните и правно-деонтологичните рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, съответно изпълнителите на дентална помощ.

Регламентирани са правата и задълженията на задължително здравноосигурените лица, правата и задълженията на изпълнителите на медицинска/дентална помощ, видовете медицинска/дентална помощ и лекарствените продукти за домашно лечение, които НЗОК заплаща в полза на здравноосигурените лица.

Двата договора влизат в сила от 1 септември 2023 г. и отменят Националните рамкови договори за 2020 – 2022 г.

Приети са също така изменения и допълнения в Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа. Уредбата се допълва с правилата относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално времe от ново поколение (TARGET – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) и сметката за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ (T2S DCA).

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Съдът в Люксембург разясни кой е заподозрян и правото на ЕС му дава защита, дори да няма такава фигура в НПК

В българския Наказателно-процесуален кодекс (НПК) фигурата на заподозрян не съществува, но това не значи, че правата, гарантирани на заподозрените и обвиняемите от правото на ЕС, у нас трябва да се спазват само след привличането като обвиняем. Този извод може да се направи от решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по запитване от български съд  (пълния текст на решението виж тук).

В него СЕС обяснява при какви условия може да се приеме, че някой е заподозрян в престъпление и се ползва от правата по Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане и Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 05.09.2023 г.)

В брой 76 от 5.09.2023 г. са обнародвани изменения в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. Увеличават се основните месечни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи според изпълняваната длъжност съгласно приложение № 1 към наредбата. Увеличават се и възнагражденията на специалистите, работещи по трудово правоотношение в МВР, които притежават образователна и научна степен „доктор“, на специалистите с образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или „бакалавър“ с месторабота в централната структура на структурите по чл. 37 ЗМВР, както и на специалистите  с висока квалификация към дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.

Изменя се и Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР. Базата за определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи става 100 на сто от утвърдената със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност.

В същия брой е обнародвана и новата Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на лицата, с които трябва да разполагат стратегическите обекти, които имат разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Лицата, по отношение на които се прилагат изискванията, са: 1. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия; 2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с ОБВВПИ; 3. служители по сигурността, които изготвят планове за сигурност на ОБВВПИ и на системи за управлението им; 4. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените ОБВВПИ. Ръководителите на стратегически обекти, притежаващи разрешение за производство на ОБВВПИ, утвърждават и поддържат система за актуализиране на професионалната квалификация и подновяване на правоспособността на лицата по чл. 1, която включва: 1. изисквания към подбора на персонал; 2. провеждане на специализирано обучение за работа с ОБВВПИ; 3. контрол за спазване на изискванията за квалификацията и правоспособност.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Правителството с нови мерки срещу войната на пътя

Оборудват три лаборатории с модерна техника за по-бързи резултати от кръвните проби на шофьорите

Правителството и общините готвят нови мерки срещу войната по пътищата, съобщава Лекс.бг. Част от тях включват и такива законодателни промени, че „нарушителите да ги заболи“. Това стана ясно от думите на премиера акад. Николай Денков, който проведе извънредна среща с министри, депутати, представители на общините и родители на загинали на пътя деца във връзка с тежкия инцидент от събота вечерта, когато пиян шофьор уби на пешеходна пътека 15-годишно момче. Целта на срещата беше да се набележат още мерки за справяне с пътните престъпления.

„Обединихме се, че първо трябва да се преборим с чувството на безнаказаност да изчезне сред тези, които управляват автомобили. Това чувство е прояло цялата ни система. Има много хора, които смятат, че всички им се полага, защото са видели, че могат да останат безнаказани, да не получат глобите. Ако са направили тежък инцидент – да минат с условна присъда. Пробите и техническите експертизи да се бавят с месеци, а делата – с много години”, заяви Денков.

Той допълни, че законовите промени, свързани с отнемането на автомобилите вече дават резултати, независимо от възраженията. Затова по думите му трябва да се приемат нови законодателни изменения. „Трябва да търсим такива мерки, от които нарушителите да ги заболи. Да знаят, че ако направят нарушение, след 5 минути може да получат съобщение, че ще бъдат глобени”, посочи Денков.

Друга мярка е МВР да използва камерите на общините. По думите на премиера това е огромен ресурс, който е наличен и трябва да се използва.

Ще се работи и за това резултатите от кръвните проби да стават най-мното за 10 дни. „Така пробите, които са взети от пияни и дрогирани шофьори, ще излизат навреме и делата няма да се бавят. В такива случаи, когато шофьорът е употребил, вече няма да се налагат и условни наказания. А на престъплението ще се гледа като на умишлено убийство“, каза още министър-председателят.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.