Полезно в ДВ (бр. 48 от 28.06.2022 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за качеството на социалните услуги.

Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги.

Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

С Наредбата се определят стандартите за качество на социалните услуги, критериите за изпълнение на стандартите за качество на социалните услуги, основните принципи за разработване от доставчиците на социални услуги на програ­ми за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят, както и методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните услуги и редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги.

В новия брой на ДВ се допълва Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държав­ния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Целта на направените изменения е обезпечаване на лечението на пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.

Очакван резултат от промените е преодоляването на риска от дефицит на посочения лекарствен продукт за лечението на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост. Очаква се и гарантиране на непрекъсваемостта на лечението на пациентите и предотвратяване на последици, имащи негативно влияние върху тяхното психично и физическо здраве.

В този брой е обнародвана и Наредба № 1 от 10 юни 2022 г. за условията и реда за финансиране на про­екти по национални програми за младежта.

С наредбата се определят условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта и национални програми за изпълнение на младежки дейности.

Министърът на младежта и спорта ще координира и осъществява контрол върху изпълнението на програмите. Министерството на младежта и спорта ще разработва указания, образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по програмите, включително контролни механизми за про­следяване изпълнението на финансираните проекти, които ще се публикуват при обявяване на процедура за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и интернет страницата на Националната информационна система за младежта.

Проектните предложения ще се подават съгласно утвърдените образци по електронен път чрез онлайн платформа за кандидатства­не и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта в обя­вените срокове.

Пълен списък на одобрените и неодобрените проектни предложения ще се публикува на сайта на Министерството на младежта и спорта и на Националната ин­формационна система за младежта.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 24.06.2022 г.)

В брой 47 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извърш­ване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана сис­тема за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестици­онно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвести­ционен фонд.

Промените в Наредба № 11 целят привеждането й в съответствие с действащите разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

 От обхвата на Наредбата отпадат доставчиците на услуги за докладване на данни и поради тази причина е направена промяна в нейното наименование.

С промените се цели и постигане на съответствие с изискванията на регламентите по прилагане на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, определящи изискуемата информация в лицензионните производства.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

Съгласно Постановление № 37 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 1 април 2022 г., е определен размер от 710 лв. на минималната работна заплата за страната за пълен работен месец при осем часов работен ден, както и размер на минималната часова работна заплата от 4,29 лв.

Основната цел на направената редакция е Наредба № 8121з-919 от 2017 г. да бъде приведена в съответствие с промените в нормативната уредба за страната по отношение на трудовото и осигурителното право и Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, което да осигури актуални правила за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

В тази връзка в приложение № 3 на Наредба № 8121з-919 се променят минималните прагове на начална заплата за длъжност.

Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 46 от 21.06.2022 г.)

В брой 46 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за отговорността и координа­цията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагането на Регламент Дъблин и Ре­гламент Евродак.

Наредбата се привежда в съответствие с измененията в Закона за убежището и бежанците от 2020 г., с които е опростена административната процедура по изпълнение на Регламент Дъблин. Промените се отнасят до процедурата по прехвърлянето на лица, търсещи закрила от и на територията на Република България.

Приетите изменения уреждат случаите, в които България отправя искане за поемане на отговорност или за обратно приемане към друга държава членка. В зависимост от обстоятелствата в хода на производството и от отговора на запитаната държава членка, длъжностните лица от Държавната агенцията за бежанците при Министерския съвет издават индивидуален административен акт, с който разрешават или отказват прехвърлянето на чужденеца в съответната държава членка.

Целта на промените е също да се подобри координацията между отговорните институции и да се съкратят сроковете за прехвърляне на кандидатите за международна закрила.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Чрез нея в националното ни законодателство, включително и на подзаконово ниво се въвеждат напълно разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския Парламент и На Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Наредбата урежда обхвата, съдър­жанието, условията и реда за извършване на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

С нея се определят условията и редът за:

– класифициране на нивото на пътна безопасност на участъци от пътната мрежа;

– придобиване на професионална квали­фикация „одитор по пътна безопасност“, под­държане на професионалната квалификация и застраховката „Професионална отговорност“ на одитора;

– регистриране, отказ от регистрация и прекратяване регистрацията на одитора по пътна безопасност, както и воденето на регис­търа по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата; както и

– подготовка и изпълнение на планове за изпълнение на преки коригиращи действия; установяване и обезопасяване на учас­тъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

 

Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 45 от 17.06.2022 г.)

В брой 45 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за пла­тежните услуги и платежните системи.

Редакцията в закона е направена във връзка с необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, както и с цел да се попълнят някои празноти в нормативната уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за ге­нетично модифицирани организми.

С направените промени законът се привежда в пълно съответствие с правото на Европейския съюз в областта на ГМО.

Транспонират се изискванията на европейското законодателство по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО, в частта касаеща принципи за извършване оценка на риска за околната среда и човешкото здраве. Те се прилагат по отношение на заявленията за освобождаване в околната среда и пускане на пазара.

Промените ще осигурят по-добра защита за човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО.

В този брой се допълва Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

С допълненията в текста се цели осигуряването на условия за безпрепятствено набавяне на всички изискуеми по Закона за културното наследство документи и провеждане на процедурата по подаване на заявления за издаване на разрешения за редовни археологически проучвания, както и тяхното последващо разглеждане от Съвета за теренни проучвания в период след приключване на обявената противоепидемична обстановка.

Промяната в срока, определен в чл. 17а на Наредбата на 31 юли за 2022 г., е във връзка с изминалия период на обявена противоепидемична обстановка в страната, въведена с акт на държавен орган, което доведе до невъзможност да бъдат изготвени в срок редица административни документи от страна на общини, университети, музеи и др., а оттам и невъзможността същите да бъдат представени в срок по реда на Наредбата.

Държавен вестник, брой 44 от 14.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 44 от 14.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

В брой 44 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Чрез направените промени разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., с които се определя нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина. Причината е, че този способ почти не се използва, като пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин.

В новия брой на ДВ се допълва Методиката за изчисляване на инфраструктурни­те такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура.

С цел противодействие на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 в железопътния сектор, Европейският парламент и Съветът са приели Регламент (ЕС) 2020/1429 от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19. С посочения регламент на държавите членки е предоставена възможността да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура.

С промените в Методиката се цели приемането на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1429, посредством които ще се позволи на управителя на железопътната инфраструктура да намали размера на инфраструктурните такси и да освободи железопътните предприятия от плащане на такса за заявен и неизползван капацитет.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Постановле­ние № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Промяната предвижда за времето на извънредното положение и след неговата отмяна, включително за периода на обявена извънредна епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна, на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства да се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност в размер на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски за период от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г. за определената численост на персонала към 1 ноември 2020 г.