Правната комисия в парламента започва сезона с второ четене на мащабните промени в ЗСВ

Правната комисия в парламента започва сезона с второ четене на мащабните промени в ЗСВ
Ще има ли кариерни бонуси за членовете на ВСС и ще остане ли в закона правото на магистратите да членуват в организации, ще обсъждат в сряда народните представители

Правната комисия на Народното събрание излиза от коледните празници и влиза в заседателната зала в сряда. Единствена точка в дневния й ред за първия работен ден след празниците е обсъждането за второ четене на мащабния законопроект за изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), който бе приет на първо четене в края на септември м.г.

Основният акцент в законопроекта първоначално беше идеята за създаването на помощни атестационни комисии, които ad hoc да оценяват магистратите, като целта е да се облекчи и подпомогне работата на Комисията по атестирането и конкурсите, която работи във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Проектът засяга и основополагащи фактори, свързани с кариерното развитие на магистратите, като конкурсите, както и евентуалното им отстраняване от длъжност, в случай на образувано срещу тях наказателно производство.

Законопроектът, приет на първо четене, предлага и промени в чл. 230 от ЗСВ, който бе обект и на произнасяне от страна на Конституционния съд. Според предложената редакция на чл. 230 се предвижда във всички случаи да се прави преценка от съответната колегия за допускане на отстраняването от длъжност и задължително да се предостави възможност за изслушване или депозиране на писмено становище от съответния обвинен магистрат, като по този начин се въвежда елемент на състезателност. Предвижда се срокът за отстраняване в досъдебната фаза на наказателното производство да не е по-дълъг от този по чл. 234, ал. 8 от НПК, като при промяна на обстоятелствата, както по време на досъдебното, така и на съдебното производство, отстраненият магистрат да може да иска възстановяване на заеманата длъжност.

Повече подробности по темата четете тук.

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба

Готови са новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди. Те се наложи да бъдат променени след последните мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които бяха направени много нововъведения за защита на потребителите. Като Министерството на правосъдието огласи за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (пълния ѝ текст виж тук).

Една от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Освен това ГПК предвиди задължително предупреждение към длъжника за последиците от възражението. Така всяка заповед вече съдържа следния текст: „Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“.

Друго ново въведение в ГПК – че към заявлението за издаване на заповед за изпълнение се прилага договорът, от който произтича вземането заедно с приложенията и измененията му, както и приложимите общи условия, ако е сключен с потребител, също е отразено в новите образци. Към приложенията на заявлението специално е отбелязано, че освен документ за платени държавни такси и пълномощно, се прилага и „договор, от който произтича вземането, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (ако договорът е сключен с потребител)“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2020 г.)

 В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван новият Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. Новият акт регламентира разширяването на възможностите за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат с цяла плакова зъбна протеза (съответно – по една за горна и долна челюст), като отпада възрастовото ограничение за тези дейности.

Досега от услугата можеха да се ползват пациенти на възраст 65 – 69 години включително. Предвидена е възможност лекарят по дентална медицина да провери чрез предоставената услуга на НЗОК извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на гражданите, като отпада досегашното ограничение за времеви период.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Финансовата помощ за един кандидат за преструктуриране и конверсия на лозя за един прием се намалява, но се предоставя възможност на по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката.

Промените предвиждат в същото време увеличаване на максималния размер на помощта за „Инвестиции в предприятия“ от сектора на винопроизводството. По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година. Според експертите на аграрното министерство този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор.

Съкратени са сроковете за обработка на подадените заявления по мярката, тъй като плащанията ще бъдат в периода от юли до 15 октомври. Определено е също как ще се разпределя бюджетът между подадените заявления по мярката – пропорционално между всички заявления. Предвидена е нова финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Тя ще се прилага в кризисни ситуации на пазара, които водят до дисбаланс между търсенето и предлагането, и може трайно да влошат жизнеспособността на гроздопроизводителите.

В неофициалния раздел са обнародвани приложения № 5 – 8 към Заповед за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица, която е в сила от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2020 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Адвокатурата смята идеята за развод пред нотариус за напълно неприемлива

Адвокатурата смята идеята за развод пред нотариус за напълно неприемлива

Смесването на публично-правната удостоверителна функция (с каквато не разполагат пък съдилищата), с общата правораздавателна компетентност на съдилищата, би довело до твърде много проблеми от изцяло принципен характер, пише в позиция на Висшия адвокатски съвет.

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) категорично възрази в своя позиция на предложението разводите по взаимно съгласие да се осъществяват пред нотариус, вместо пред съд. Идеята за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които да се заимства практиката от Франция, Испания и Латвия бракоразводните дела да се решават по извънсъдебен ред, вече нееднократно е била на дневен ред пред юристите. За последно тя бе лансирана в края на декември 2019 година от депутата от БСП Филип Попов пред вестник „Труд“.

И при предходните обсъждания на въпросното предложение адвокатурата бе негативно настроена към подобни промени. Скептицизъм по отношение на идеята вече изрази и народният представител и член на правната комисия в парламента Явор Нотев. Все още се очаква и позиция от страна на ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“ по въпроса.

Сега, сред основните аргументи на ВАдвС да се противопоставят на измененията са, че смесването на публично-правната удостоверителна функция (с каквато не разполагат пък съдилищата), с общата правораздавателна компетентност на съдилищата, би довело до твърде много проблеми от изцяло принципен характер – с какъв акт нотариусът ще прекратява брака, при положение, че прекратяването на брака по взаимно съгласие става по решение на съда, което има конститутивен ефект; с какъв акт нотариусът ще се произнася по въпроса за издръжката, при положение, че решението в частта за издръжката трябва да има изпълнителна сила и да подлежи на промяна при промяна на обстоятелствата“.

Адвокатурата дори определя идеята разводите по взаимно съгласие да се провеждат пред нотариус като „абсолютно неприемлива и несъвместима с основни принципи на гражданския процес у нас и установените правни традиции“.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Минималните адвокатски хонорари да влязат в закона и да са само ориентир за съда и колегиите

СТОЛИЧНИ АДВОКАТИ ВНЕСОХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НС. Те настояват да отпадне и тоталната забрана за реклама на професията

Минималните адвокатски възнаграждения да бъдат уредени в закона под формата на методика или най-малкото в него да има детайлни правила как се определят, но те да не са задължителни за адвокатите, а да служат само на съда, когато определя разноските или на съветите при липса на договор с клиента. Това е едно от предложенията, които група столични адвокати направиха до правната комисия на Народното събрание в становище (пълния му текст виж тук) по внесения от депутати проект за изменения в Закона за адвокатурата (ЗА).

През ноември депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и „Воля“ изготвиха предложения за промени в ЗА (какво предлагат те можете да си припомните тук). Веднага след внасянето им, срещу тях остро възразиха от Обединението на свободните адвокати (ОСА), които излязоха с критично становище, в което настояха проектът въобще да не бъде приеман (какви са критиките им виж тук).

Законопроектът да бъде оттеглен и да се пристъпи към обсъждане и приемане на изцяло нов ЗА, настояват и групата от 12 столични адвокати, внесли вчера становище до правната комисия.

Ако все пак депутатите решат да променят ЗА, преди да се пристъпи към изработването на изцяло нов закон, според столичните адвокати трябва да ограничат измененията само до тези, свързани с уреждането на минималните възнаграждения, защото е крайно време да бъде съобразено решението на Съда на Европейския съюз, който преди повече от две години осъди България заради тях. Въпросът е спешен и тъй като след решението на съда в Люксембург много съдии отказват да се съобразяват с определените с наредба на Висшия адвокатски съвет минимални възнаграждения и падат под тях.

Повече подробности по темата четете тук.

Ако се споразумееш при нарушение – плащаш 70% от минималната глоба

Извършителите на административни нарушения да могат да сключват споразумения, като срещу това да получават „бонус“ и да плащат не пълния размер на глобата, а 70% от минималния. Това предвижда проект за мащабни изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), публикуван за обществено обсъждане.

Пълният текст на законопроекта

Всъщност той вече беше огласен за обсъждане в началото на юни 2019 г., а сега правителството го публикува още веднъж, като е съобразило част от направените бележки през лятото (какво предвиждаше първоначалният проект можете да си припомните тук).

Една от основните промени, които се предлагат в ЗАНН, е да се въведе възможност за сключване на споразумения (чл. 58а). Първоначално обаче се предлагаше, когато извършителят на нарушението си признае, да получава само 20% намаляване на глобата. Сега вече е заложено, че при споразумение „наказващият орган определя размера на глобата в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение“. Когато в закона няма минимум, колко ще е санкцията ще се определя „по договаряне между страните“, но те не могат да се уговорят да се плати повече от 70% от половината от максимума.

С въвеждането на възможността за сключване на споразумение за всички административни нарушения се цели да се ускорят административнонаказателното производство и събирането на държавните вземания, да се облекчи процесът на доказване и да се разтовари съдебната система.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 3 от 10.01.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, да се отчита в работни дни – подневно, като часовете положен труд извън редовното работно време да се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в който са положени, а работното време на държавните служители, работещи на смени, да се изчислява и отчита в часове, сумирано за едномесечен период.

Въведен е принципът от общото трудово законодателство за недопускане на сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден. Изчерпателно е посочено кое време от работния ден и процес следва да се зачита за отработеното време и кое не. С ясното регламентиране на образците на документи, с които да бъде отчитан положеният труд от служителите на МВР, се цели недопускане на неправомерно разходване на бюджетни средства и въвеждане на унифициран подход на отчитане на положения от служителите труд.

         Обнародвани са Правила за Добра фармацевтична практика. Целта на новите правила е създаването на рамка за извършване на дейностите и изработване на професионални стандарти относно управление на аптеката и спазването на добрата документална практика в цялостната дейност на аптеката; консултиране относно популяризиране на здравословен начин на живот, промоция на здравето и подобряване на използването на лекарствени и други продукти; правилно и точно консултиране относно вида и дозата на предписаните или свободно потърсените в аптеката лекарствени и други продукти със значение за здравето и т. н.

 

 

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2020 г.

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание