5 милиарда долара глоба срещу Facebook

eye-3245902_1920След като през 2018 г. стана ясно, че компанията „Cambridge Analytica“ е достъпила неправомерно данните на десетки милиони Facebook потребители, започна разследване за нарушаване на законодателството за поверителност на данните. В резултат на разследването, преди два дни Федералната търговска комисия на САЩ наложи на социалната мрежа глоба в размер на 5 милиарда долара. Това е най-високата глоба, налагана на технологична компания и най-високата за нарушение във връзка със сигурността на данните, в историята на американския регулаторен орган. Повече четете тук.

От 2021 г. международните паспорти ще са валидни и до 10 г.

Международните паспорти ще са валидни и до 10 години, а издаването на личните документи ще става по-бързо.

Това реши окончателно вчера парламентът, след като прие промени в Закона за българските лични документи. С тях българите ще могат да избират, когато подават заявление за издаване на международен паспорт, дали той да важи за 5 години, както е сега, или за 10.

Промените ще влязат в сила от 10 октомври 2020 г., но на МВР се дава възможност до 1 януари 2021 г. да създаде нужната организация за издаване на паспорти с по-дълга валидност. Остава обаче валидността до 5 години на паспортите, издавани на ненавършилите 18 години. В личните карти ще се добавят биометрични данни, каквито в момента има в паспортите.

В закона изрично ще бъдат регламентирани и бързите и експресни услуги за издаване на личните документи. Обикновената услуга остава 30 дни, бързата – 3, а експресната – до 8 работни часа от приемане на заявлението.

повече подробности по темата четете тук.

Кредиторът може да предяви Павлов иск и срещу поръчител

Гражданската и Търговската колегии на ВКС отговориха на три въпроса, свързани с иска по чл. 135 ЗЗД

Кредиторът може да предяви Павлов иск и срещу поръчителя, а не само срещу главния длъжник. Това приеха Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в ново тълкувателно решение.

В него Гражданската и Търговската колегии анализират същността и характеристиките на иска по чл. 135 ЗЗД и на поръчителството.

Те припомнят, че Павловият иск е средство за защита на кредитора в случай, че неговият длъжник предприема увреждащи действия, с които намалява имуществото си или затруднява удовлетворението от него – т. е. накърнява „общото обезпечение на кредитора”. „Целта на иска е да бъдат обявени за недействителни спрямо кредитора действията на длъжника, с които той го уврежда. Последиците от уважаването му се изразяват в това, че атакуваното действие – увреждащата сделка – остава действителна за страните по нея (прехвърлител и приобретател), но се счита за недействителна (т.е. за нестанала) по отношение на кредитора ищец – и той може да насочи изпълнението за удовлетворяване на вземането си към прехвърленото имущество, макар че то е преминало в патримониума на приобретателя, излагат основните характеристики на иска върховните съдии.

Досега в практиката имаше три становища. Според първото кредиторът няма как да предяви Павлов иск срещу поръчител, поради акцесорния характер и обезпечителната функция на поръчителството. Привържениците на това виждане изтъкваха, че под длъжник чл. 135 ЗЗД разбира само титуляра на главното задължение.

Второто становище, което възприе днес мнозинството във ВКС, е, че по отношение на поръчителя са допустими всички процесуални способи, които гарантират точно изпълнение на поетото задължение, в това число и Павлов иск.

Имаше и съдии, които казваха, че за да може срещу поръчителя да се проведе иск по чл. 135 от ЗЗД, той трябва да е придобил качество на длъжник – с издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу него.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 55 от 12.07.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. С новия акт се регламентира редът за финансово подпомагане на дейности в областта на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост; поддръжката и развитието на спортната и материално-техническа база на държавните спортни училища, които включват строителство, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.

В наредбата са посочени и субектите, имащи право да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане на гореописаните дейности, изискванията към съдържанието на проектите, сроковете и начина на подаването им, тяхното разглеждане и начин на финансово подпомагане на дейностите за изпълнението им, условията за тяхното отчитане и приемане, включително санкциите за неизпълнението им.

Обнародвана е Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване, която дава ясно разписани правила за правилната и безопасната техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Басейните трябва да бъдат проверявани 2 пъти годишно – от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври. Собственикът или лицата, стопанисващи плувните басейни, трябва да назначат тричленна комисия от експерти, която да извърши проверка на басейна. Задължение на собственика е също да съхранява досие на съоръжението, което съдържа проектната и техническа документация, информация за всички елементи на вграждане, филтрация и помпи към басейните, документацията за извършените ремонти, както и всички документи, издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Публикувана е нова Наредба № 67 от 4 юли 2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път, с която се утвърждава с нормативен акт съществуващата система за регистрация по интернет на застрахователни агенти и режимът ще се разпростре върху новосъздадената категория посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

По отношение регистрацията на застрахователните брокери се предвижда регламентирането на образец на формуляр за искане за регистрация по интернет. Попълването му ще става непосредствено на сайта на КФН в интернет. Формулярът ще може да се използва и при подаване на искане за регистрация на хартия. По отношение регистрацията на застрахователните агенти в КФН в практиката се прилага режим за регистрация по интернет. Преди да подаде искане за вписване на застрахователен агент в регистъра, застрахователят установява дали лицето отговаря на изискванията, установени за застрахователните агенти.

Държавен вестник, брой 55 от 12.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 55 от 12.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Бурята в Мексиканския залив и напрежението в Близкия изток оскъпяват петрола

Цените на петрола се повишават в петък, задържайки се около шестседмичния си връх, след като американските компании в Мексиканския залив спряха повече от половината от производството си заради тропическа буря, съобщава CNBC. В същото време напрежението в Близкия изток също продължава да оказва влияние върху търговията с „черно злато“.

Фючърсите върху американския суров петрол WTI поскъпват с 0,66% до 60,60 долара за барел за доставка през август. Сортът Брент отчита ръст в цената си с 0,74% до 67,01 долара за барел.

До четвъртък американските компании в Мексиканския залив са спрели производството на повече от 1 млн. барела на ден или 53% от общата продукция от региона заради тропическата буря Бари, която се очаква да достигне до сушата в събота и да се превърне в ураган от първа категория със скорост на вятъра от 119 км./ч.

Междувременно стана ясно, че запасите от суров петрол в САЩ са намаляват за четвърта седмица подред с 9,5 млн. барела на ден.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 54 от 9.07.2019 г.)§

В днешния брой е обнародвано Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се преобразува Националният център по наркомании (НЦН) и се влива в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), тъй като сходни дейности се изпълняват от специализирана дирекция на Министерството на здравеопазването.

По този начин ще бъде избегнато дублиране на функции и отговорности. В резултат на преобразуването към НЦОЗА ще премине персоналът на НЦН, необходим за осъществяване специфичните функции на центъра по обществено здраве.

Друго решение е да бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените ѝ функции. Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс.

Обнародвани са промени в Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, които привеждат наредбата в съответствие с промените в европейското законодателство в областта.

Въвеждат се по-строги изисквания по отношение на извършването на дейностите по монтаж и ремонт на тахографи, а също и по отношение на тяхното пломбиране. Предвижда се задължение за регистрираното лице да осигурява обучение на сервизните техници, което да гарантира повишаване на тяхната компетентност съобразно новите технологии.

 Публикувана е Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018 – 2022 г., която поставя рамката за двустранното сътрудничество. В нея се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища на реципрочна основа.

С програмата се насърчава и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации посредством реализация на съвместни проекти. Предвидена е възможност за размяна на делегации на ниво министерство с цел определяне на конкретни приоритетни направления на сътрудничеството. В програмата са взети предвид реалните възможности на двете страни за образователен и научен обмен и взаимният интерес от по-нататъшно развитие и укрепване на двустранните отношения, регламентирани са и параметрите за финансиране на договореностите.

Държавен вестник, брой 54 от 09.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 54 от 09.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

„Бритиш еъруейс“ с глоба в размер на 183 млн. паунда заради нарушение на GDPR

airplaneСлед като „Бритиш еъруейс“ стана жертва на хакерска атака, в резултат на която данните на 500 000 клиенти изтичат, надзорният орган по защита на данните на Великобритания обяви намерението си да й наложи глоба за нарушение на GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) в размер на 183,39 милиона паунда, изчислени като процент от оборота на компанията за 2017 г.

Компрометираните данни са не само за детайли около пътувания, но и за дебитни карти, адреси и имена.

В резултат от разследването на инцидента, авиокомпанията е засилила мерките си за сигурност.

Повече информация по темата четете тук.

Постоянни петчленни състави има от днес във ВАС

Петчленните състави на Върховния административен съд вече са постоянно действащи. Със заповед на председателя на съда Георги Чолаков към двете колегии са формирани по девет постоянни петчленни състава. Те са образувани при спазване на принципа на старшинството на съдиите измежду състава на Първа и Втора колегия на ВАС.

Съдиите-докладчици ще се избират чрез системата за случайно разпределение на делата, като така на практика на случаен принцип ще се избира и съставът, уточняват от съда. Със заповедта са определи и правила за заместване на магистрати, когато членовете-титуляри по обективни причини отсъстват.

По този начин за определяне на постоянните петчленни състави във Върховния административен съд ще бъде постигната по-голяма предвидимост и прозрачност при разглеждането на делата, посочват от ВАС.

Информацията е на Lex.bg.

 

Архив