Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Съдийската колегия обобщи мерките срещу COVID-19

Съдийската колегия обобщи мерките срещу COVID-19

Ясен е и окончателният списък на делата, които ще се гледат в извънредно положение

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) пусна обобщен списък на мерките в борбата с COVID-19, като окончателно посочи и кои дела ще се гледат от съдилищата в условията на извънредно положение.

На първо място Съдийската колегия реши да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на делата по чл. 64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК; по чл.66 от НПК; по чл.67 от НПК, по чл.69 от НПК; чл.70 от НПК; мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК.

Ще се провеждат и разпити на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК и чл.223 от НПК, както и делата по чл.427 от НПК и по Раздел II от Закона за здравето.

Ще се разглеждат делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица; по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове  за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; делата по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; делата по чл.355 от НК.

Ще се извършват процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК. Ще се гледат и делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК.

Преустановено е разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение с изключение на тези за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск, за обезпечаване на доказателства.

Съдиите ще се произнасят и по искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във  връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от  ГПК.

Спира разглеждането и на административните дела, с изключение на тези по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс; по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Ще се гледат и делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; за обезпечаване на доказателства; както и делата по Глава ХV от АПК.

Всички останали дела ще се отсрочат  за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13 април 2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

В периода на извънредното положение няма да се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на цитираните горе производствата. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път. Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

Съдийската колегия задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение и забранява достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Делата срещу неоснователни действия на администрацията ще се гледат по време на извънредното положение

Цитат

Делата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по Глава 15 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) също бяха включени в списъка с производствата, които ще се гледат по време на извънредното положение. Засега решения по дела няма да се обявяват. Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която обсъди работата си и тази на съдилищата по време на извънредното положение.

Поводът кадровиците да се съберат бяха множество сигнали, жалби и писма на адвокати, граждани и юридически лица, които искаха да се разшири кръгът от дела, които да се гледат, както и да се гарантира извършването на някои административни услуги.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков обясни, че е получил обаждания от много негови колеги, които изтъкнали, че тези дела трябва да бъдат включени в списъка за разглеждане по време на извънредното положение. Още повече, че те са бързи производства, поясни Чолаков.

Даниела Марчева, чието всъщност е предложението за включване на този вид дела, заяви, че всички действия на администрацията при извънредно положение трябва да са предмет на обжалване и разглеждане.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 31 от 01.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 31 от 01.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 31 от 01.04.2020 г.)

 В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

От 31.03.2020 г. фирмите могат да подават заявления за кандидатстване за компенсации, като мярката за подпомагане на работодатели е 60:40 от осигурителния доход на работниците. Процедурата ще бъде изцяло електронна и максимално бърза, а отпуснатите компенсации ще влязат в публичен регистър. Контролът ще се осъществява паралелно от Главна инспекция по труда и от НАП, а проверки за истинността на декларираната информация практически може да има през цялата година.

Две са категориите работодатели, които ще могат да получат финансова помощ за покриване на част от възнагражденията на засегнатите работници и служители, при условие че ги запазят на работа за времето на изплащане на помощта.

Първата категория са тези от конкретно определени засегнати сектори на икономиката, които по нареждане на държавен орган са преустановили работа на цялото предприятие или на част от него, или на отделни работници и служители. Към постановлението има списък приложение с икономическите дейности – търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние. От тази категория работодатели не се изисква да доказват намаляване на приходите поради извънредното положение, а само заповедта за спиране на работата.

Втората категория са работодатели от всички сектори на икономиката, с някои изрично изброени изключения, които заради извънредното положение са спрели работата на цялото или на част от предприятието или на отделни работници, или пък са въвели намалено работно време. Условието за тях е да удостоверят 20 % спад на приходите си за предходния месец преди подаване на заявлението, спрямо друг предходен период, който зависи от това дали фирмата е учредена преди или след 1 март 2019 г. Ако фирмата е създадена преди 1 март 2019 г., спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо същия календарен месец през миналата година. Ако е създадена след тази дата, то тогава спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо усреднените приходи от продажби за януари и февруари 2020 г.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, които са свързани с влезлите в сила на 7 февруари 2020 г. разпоредби на Закона за съдебната власт относно правомощията на Бюрото по защита при главния прокурор.

Създава се възможност директорът на Бюрото да бъде подпомаган при изпълнението на функциите му от повече от един заместник-директор в зависимост от длъжностното разписание на служителите в структурите. Директорът на Бюрото по защита при главния прокурор ще организира охраната на прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Промени има и в Наредба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В актуализирана наредба са отразени новите законови изисквания, като са актуализирани подлежащите на вписване данни и образецът на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; условията и редът за подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП; разпоредбите на чл. 14 – 20 от Наредбата и образецът на банкова гаранция.

В изпълнение на законовите разпоредби се създават образци на декларации за изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6, както и на специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП и условията и редът за водене на списъка с обектите, които не могат да бъдат вписани в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход за срока по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗАРИДСНПН.

Заповедта за маските е отменена. Десетки я обжалваха в съда

Здравният министър Кирил Ананиев отмени заповедта си от вчера, с която наложи задължително носене на предпазни маски на всички обществени места. Той каза, че до отмяната се стига заради общественото недоволство, въпреки че правителството я подкрепяло.

„Тъй като няма обаче пълно обществено съгласие, току що подписах заповед, с която отменям т. 9 от моята заповед до постигане на консенсус в обществото“, каза Ананиев.

Едни от основните критики към властите бяха, че няма достатъчно маски в аптеки и магазини, а в същото време от МВР обявиха, че още от днес ще налагат глоби от по 5000 лева.

След отмяната на заповедта, министър Ананиев обясни, че държавата ще купи 1 млн. маски, които ще бъдат раздадени чрез Министерството на труда и социалната политика на социално слаби и тези, които не могат да си купят. Поръчаните маски били с най-висока защита.

„Използването на маските дава възможност за отдалечаване на онези мерки, които значително ще ограничат гражданските права“, каза здравният министър и горещо препоръча на хората все пак да носят маски.

По-радно през деня шефът на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски призна, че данните за ползата от носенето на маски от здрави хора, особено ако не са с най-висока защита, са противоречиви и не се препоръчва от Световната здравна организация.

„Противоречиви са данните за ползването на маски, болните задължително трябва да носят маски, а за здравите са съвсем противоречиви, не се препоръчва от СЗО. Не измисляме неща, които не са в следствие на добри практики, а основните ни източници, за да налагаме мерки, това са Китай, Южна Корея, Израел и големите държави, каза Мутафчийски и подчерта, че от вчера същата мярка за маските е наложена в Израел и Австрия.

Междувременно само за часове срещу заповедта на министър Ананиев са постъпили десетки жалби във Върховния административен съд (ВАС). Справка на сайта „Лекс.бг“ показа, че са 51.

Полезно в ДВ (бр. 30 от 31.03.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, с които се предвижда провеждането на заседания онлайн, за да не спира работата му. Досега Конституционният съд никога не е заседавал онлайн, подобна опция липсваше и в неговия правилник. Но и не е имало обявено извънредно положение.

Обнародвано е  Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. Чрез този акт се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2020 година.

Програмата предвижда еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно за деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри.

Промени има в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, които са свързани с навлизането на 5G мрежата – създава се радиочестотен спектър 3,6 гигахерца, който ще даде възможност за разгръщане на 5G мрежата в големите градове. Част от досегашните такси се намаляват с между 30% и 50%.

 Публикувани са изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с които се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента и засилване на контрола по трансграничния превоз.

Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда  и водите по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз.

Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента.

Чрез промените се дава възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно обработване на предоставената информация.

Държавен вестник, брой 30 от 31.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 30 от 31.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2020 г. Мерки по време на извънредното положение; Трудов договор за работа от разстояние; Документи и информация по реда на ЗМИП; Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване

Данъци и данъчни облекчения

 1. VIES-Декларация – Приложение № 14
 2. Авансови вноски по ЗКПО
 3. Вътреобщностни доставки на стоки в Закона за данък върху добавената стойност – Право на освобождаване от облагане с ДДС при ВОД. Правна рамка на документите, които следва да удостоверят реалното изпълнение на ВОД – Документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка
 4. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност
 6. Данъчно облагане на доходите от наем
 7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
 8. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 9. Дневник за покупките – Приложение № 11 към ППЗДДС
 10. Дневник за продажбите – Приложение № 10 към ППЗДДС
 11. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
 12. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице (Приложение А) (Обр. № Окд-202)
 13. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение Б) (Обр. № Окд-203)
 14. Заявление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение В) (Обр. № Окд-265)
 15. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС
 16. Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 113г, ал. 1 – Приложение № 41 към ППЗДДС
 17. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, подавана по електронен път – Приложение № 15
 18. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител (за дневник за продажбите и дневник за покупките) – Приложение № 12 към ППЗДДС
 19. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 20. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г.
 22. Регистрация по ЗДДС
 23. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка – Приложение № 39 към ППЗДДС
 24. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната – Приложение № 40 към ППЗДДС
 25. Справка-декларация за данък върху добавената стойност – Приложение № 13 от ППЗДДС (формат MS Excel)
 26. Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение E) (Обр. № Окд-267)
 27. Уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение Г) (Обр. № Окд-266)
 28. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Горанов: 3% спад на икономиката ни е най-негативният сценарий, който разглеждаме

Горанов: 3% спад на икономиката ни е най-негативният сценарий, който разглеждаме

Най-негативният сценарий, който разглеждаме, е спад на икономиката с 3%. Най-песимистичната ни прогноза включва финансово-икономическата криза, породена от разпространението на коронавируса, да продължи до края на 2021 г. Това каза финансовият министър Владислав Горанов на извънреден брифинг в Министерски съвет.

Той обяви, че днес предложението за актуализация на държавния бюджет ще бъде внесено в Народното събрание. „Говорили сме с коалиционните ни партньори, вярвам, че ще бъде подкрепено и до края на седмицата актуализацията ще бъде факт“, каза още финансовият министър.

Предложението за промяна в държавния бюджет включва максималния размер на държавния дълг, който може да бъде поет тази година, да се увеличи до 10 млрд. лв. Кабинетът залага и дефицит в размер на 3,5 млрд. лева за тази година.

Във връзка с изпълнението на схемата 60/40 за компенсиране на работодателите се увеличава трансферът по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд „Безработица“ ДОО в размер на 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

Глобалната несигурност, породена от мерките, свързани с пандемията, прави все по-трудно прогнозирането на глобалната, европейската и българската икономика до края на годината. Има достатъчно основания да се смята, че предвидените ръстове няма да се реализират, обясни още Горанов.

Разработени са три сценария, като се разглежда най-негативният от тях с оглед това да сме максимално подготвени с фискални буфери, за да се запази функционирането на всички системи в държавата, уточни той.

Повече подробности по темата четете тук.