Полезно в ДВ (бр. 1 от 04.01.2022 г.)

В брой 1 на “Държавен вестник” за 2022 година се изменя Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работни­ци и служители след периода на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

На работодатели ще могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка за работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на Кодекса на труда и Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 декември 2020.

Средствата за запазване на заетостта на работници или служители, осигурени по реда на Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:

– 50 на сто от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;

– 60 на сто от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства ще бъде до 80 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Средствата ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Работодателят, получил средства за запазване на работни места ще изплаща на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1 от Постановлението трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и ще внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

 В текста е направена една промяна, съгласно която до 31 декември 2022 г.  командировъчни пари, които се определят от базисен размер за съответната държава в зависимост от длъжността за командироване в задграничното представителство, дипломатическия ранг на служителя, характера на възлаганите задачи и категорията на лицето за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на изрично посочени случаи, няма да се изплащат.

Нова Европейска финансова практика – декември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-484/20 от 2 декември 2021 година

Защита на потребителите – Платежни услуги – Пълна хармонизация – Транспониране и прилагане – Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 – Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. Национална правна уредба или практика, съгласно която при договори с продължително изпълнение, сключени с потребители, забраната да се налагат такси за използването на платежни инструменти и за платежните услуги се прилага само по отношение на платежните операции, инициирани в изпълнение на сключени след 13 януари 2018 г. договори.

Спор по повод на начисляването на фиксирана такса при използването на някои платежни инструменти за изпълнението на платежните операции по договори.

дело С-154/20 от 9 декември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Материалноправни условия за правото на приспаданe – Качество „данъчнозадължено лице“ на доставчика – Тежест на доказване – Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Упражняването на правото на приспадане на начисления ДДС трябва да бъде отказано, без да е необходимо данъчната администрация да доказва, че данъчнозадълженото лице е извършило измама с ДДС когато, в случай че действителният доставчик на съответните стоки или услуги не е известен, това данъчнозадължено лице не е доказало, че посоченият доставчик е имал качеството „данъчнозадължено лице“, ако с оглед на фактическите обстоятелства и на информацията, предоставена от посоченото данъчнозадължено лице, липсват необходимите данни.

Спор по повод на отказ да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен по получените доставки на рекламни услуги.

дело С-708/20 от 9 декември 2021 година

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие „дела във връзка със застраховане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Иск, предявен от увреденото лице пряко срещу застрахователя съдът на държавата членка, в която посоченото лице има местоживеене, може да обяви че е компетентен да се произнесе и по иск за обезщетение, едновременно предявен от това лице срещу притежателя на полицата или застрахования, който има местоживеене в друга държава членка и не е бил привлечен в производството от застрахователя.

Понятие „дела във връзка със застраховане“.

Спор между B и E относно искане на B да бъде обезщетена за вредите, претърпени след злополука, настъпила в недвижим имот, който е собственост на E.

Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 111 от 31.12.2021 г.)

В брой 111 на “Държавен вестник” са обнародвани Заповед № ЗМФ-1260 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, Заповед № ЗМФ-1261 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в, Заповед № ЗМФ-1262 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и Заповеди № ЗМФ-1263 от 21 декември 2021 г. и № 1016-40-1362 от 16 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, услови­ята и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структу­рите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С измененията на Наредбата се цели прецизиране на текстовете, уточняващи целите на атестирането. Отстраняват се установени непълноти в текстовете и се уточняват условията и реда за приравняване на атестации, издадени от международни организации към условията за военнослужещите на територията на страната по Наредбата. Дефинират се отделните етапи, срокове и дейности по атестирането на военнослужещите и се въвежда критерий за валидиране на атестацията.

Наредбата се синхронизира с последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Регламентира се ангажимента на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ по изготвяне и предоставяне на електронните атестационни формуляри в изпълнение на разпоредбите от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

 

САК сключи договор с АПИС

Софийската адвокатска колегия отново сключи договор с фирма АПИС предоставяне на право на БЕЗПЛАТНО ползване от членовете на САК през 2022 г. на продуктите АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА. Сключеният договор първоначално включва 1000 акаунта за достъп до АПИС. За да продължат своя достъп и през 2022 г. или да получат такъв за първи път членове на Колегията следва да се регистрират на следния линк за регистрация:
https://www.sak-sas.bg/bg/electronic-apis-siela-2022.
Същият е публикуван и на сайта на САК.
За повече информация вижте тук.

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 47-102-01-12 23/12/2021 Министерски съвет
2 Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 47-154-01-10 23/12/2021 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА; ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
3 Законопроект за изменение на Закона за енергетиката 47-154-01-9 22/12/2021 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
4 Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-8 22/12/2021 ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ; ИВА МИТЕВА ЙОРДАНОВА-РУПЧЕВА; АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ;
5 Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-7 22/12/2021 ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ; ИВА МИТЕВА ЙОРДАНОВА-РУПЧЕВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ;
6 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-6 21/12/2021 ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ; ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ; АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; РАДОМИР ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ; ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА; ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ; ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА; МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ; ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ;
7 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 47-154-01-5 17/12/2021 НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА; ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА;
8 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 47-154-01-4 17/12/2021 НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА; ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА;
9 Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата 47-154-01-3 16/12/2021 КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ;
10 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 47-102-01-11 13/12/2021 Министерски съвет
11 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 47-102-01-10 13/12/2021 Министерски съвет
12 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 47-102-01-9 10/12/2021 Министерски съвет
13 Законопроект за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател 47-102-02-4 10/12/2021 Министерски съвет
14 Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране 47-102-02-3 10/12/2021 Министерски съвет
15 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 47-102-01-8 10/12/2021 Министерски съвет
16 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 47-154-01-2 10/12/2021 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ;
17 Законопроект за покритите облигации 47-102-01-7 07/12/2021 Министерски съвет
18 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 47-154-01-1 07/12/2021 КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
19 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 47-102-01-6 06/12/2021 Министерски съвет
20 Законопроект изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея 47-102-02-2 06/12/2021 Министерски съвет
21 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 47-102-01-5 06/12/2021 Министерски съвет
22 Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз 47-102-02-1 06/12/2021 Министерски съвет
23 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта 47-102-01-1 03/12/2021 Министерски съвет
24 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 47-102-01-4 03/12/2021 Министерски съвет
25 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 47-102-01-3 03/12/2021 Министерски съвет
26 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 47-102-01-2 03/12/2021 Министерски съвет

Държавен вестник, брой 110 от 24.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 110 от 24.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 110 от 24.12.2021 г.)

В извънредния брой 110 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 328 на Министер­ския съвет от 2021 г. за определяне на услови­ята и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно поло­жение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Съгласно направената промяна работници и служители, наети от работодатели, които са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България, и са осигурени по реда на КСО – за времето, през което поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочена в акта на държавния орган, са били в неплатен отпуск по реда на Кодекса на труда ще имат право на компенсация за периода, в който са ползвали неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Досега тези лица имаха право на компенсация в рамките на 2021 година.

Изменението в законовия текст е в сила от 25 декември 2021 г.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

В разпоредбата на § 71, ал. 2 от преходните и заклю­чителните разпоредби е заложено изискването лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), да приведат  дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата в срок до 30 септември 2022 г.

Издадените удостоверения за регистрация на сервизни организации на ИАСУТД ще се считат за валидни до 30 септември 2022 г., а лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в срок до 31 октомври 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменят и допълват Правилата за търговия с електрическа енергия.

Направените промени целят да се насърчи конкуренцията между доставчици, съответно клиенти и да се повиши доверието на всички в пазара на електрическа енергия и неговата надеждност и прозрачност. С премахването на възможността за обединение на стандартни и/или комбинирани балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент ще се постигне сходна степен на оптимизиране на разходите за балансиране, но при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. С направените изменения по отношение правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция се внася по-голяма яснота в отношенията между основния доставчик/координатор на балансираща група, доставчика от последна инстанция, крайния клиент и оператора на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и се избягват случаите, в които противно на изискванията и целта на закона крайни клиенти остават за значителен период от време без доставчик на електрическа енергия за времето от прекратяване на доставката от основния доставчик до регистрацията им при доставчик от последна инстанция.

 

Държавен вестник, брой 109 от 21.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 109 от 21.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 109 от 21.12.2021 г.)

В брой 109 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

С новия правилник се създадат 24 постоянни комисии в Народното събрание, сред които има и две нови – по туризъм и по превенция и противодействие на корупцията.

Председателят и заместник-председателите на НС ще могат да участват в ръководството на постоянните комисии. При определяне състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи.

В настоящия брой на  ДВ са обнародвани УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените про­дукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Съгласно текстовете на новия акт, Националната здравноосигурителна каса ще възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване на директорите на РЗОК да сключат договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки) за отпускането на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели. Касата ще осигурява равнопоставеност на търговците на дребно на лекарствени продукти при сключване на договорите и ще упражнява контрол върху дейностите в изпълнение на сключените договори.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Настоящите промени в Наредба № 8 се налагат поради необходимостта от привеждане на българското законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/884 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета, както и с оглед осигуряването на прилагането на Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост.