Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 09.01.2024 г.)

В новия брой 3 на Държавен вестник се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Причините за направените промени са свързани с необходимостта от осъвременяване на нормативната уредба, която регламентира провеждането на диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания: Остра чернодробна порфирия, Транстиретин-свързана амилоидоза с нормална последодавелност и Първична хипероксалурия.

С направените промени се създават нормативни предпоставки за подобрено диспансерно наблюдение и за проследяване на ефекта от прилаганото лечение на пациенти с хронични кардиологични заболявания и с посочените по-горе три редки заболявания. С това се дава възможност за подобряване на лечебния процес и в резултат на това подобряване на прогнозата за лицата, засегнати от съответните хронични заболявания.

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са свързани с по-добро качество на оказваната медицинска помощ и предотвратяване възникването на последващи усложнения от съответното заболяване и съпътстващото влошаване в качеството на живот и инвалидизация на засегнатите лица.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2011 г.

Целта на направените изменения е повишаването на санкциите, които биват налагани за нарушения, свързани с увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Увеличението на санкциите цели да окаже възпиращ ефект за нарушителите. В тази връзка е прието увеличение с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Полезно в ДВ (бр. 2 от 05.01.2024 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 2 за 2024 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Измененията са в няколко направления:

– осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение във Военномедицинската академия на специалисти по здравни грижи;

– уеднаквяване на правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите,  посредством освобождаване от такси за обучение;

 – осигуряване на гаранции за компенсиране на направените от Министерството на отбраната разходи чрез поемане на задължение от завършилите военно обучение да изпълняват военна служба за определен период от време;

– създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования и по-високо равнище на социалния пакет за военнослужещите.

В същия брой е обнародвана и Наредба за изискванията към чистите превозни средства, с която се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Целта е да се намали отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от конкретни категории.  Дадена е дефиниция за „чисто превозно средство“ и са посочени пределните стойности на емисиите. При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Държавен вестник, брой 2 от 05.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 2 от 05.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавата предлага бърза доброволна ликвидация на неработещи фирми

Държавата предлага бърза доброволна ликвидация на неработещи фирми

Проект за промени в Търговския закон предвижда улеснена процедура за заличаване на дружества, които нямат дейност от поне една година

Поект за промени в Търговския закон, изготвен в Министерството на правосъдието, предлага улеснена процедура за бърза доброволна ликвидация на фирми, които поне година не са извършвали дейност, нямат задължения към НАП и отговарят някои допълнителни условия.

Ликвидацията по този ред ще се извършва в съкратени срокове, при улеснена процедура и „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията. В хода на тази процедура условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират, което е достатъчно, за да стартира производството и за разглеждане на заявленията в по-кратки срокове.

Съгласно проекта за нов чл. 274а от Търговския закон, публикуван за обществено обсъждане, бързо производство по ликвидация на прекратено търговско дружество може да се проведе по решение на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества – по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници, когато компанията отговаря на следните условия:

 • не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;
 • не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;
 • няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност или е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;
 • няма непогасени задължения към държавата и общините;
 • няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали три месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър. Към момента срокът по общия ред е шест месеца.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg

 

Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 1 от 02.01.2024 г.)

В новия брой на Държавен вестник от 2.01.2023 г. се обнародват Условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

НЗОК има следните права и задължения:

 1. възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от ЗЗО на директорите на РЗОК да сключат договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки) за отпускането на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели;
 2. осигурява равнопоставеност на търговците на дребно на лекарствени продукти при сключване на договорите по т. 1 с РЗОК;
 3. отказва сключване на договори по т. 1 на търговци на дребно на лекарствени продукти, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, ЗЛПХМ и в Условията и реда;
 4. упражнява контрол върху дейностите в изпълнение на договорите с търговците на дребно на лекарствени продукти съгласно ЗЗО и Условията и реда;
 5. изисква, получава от търговците на дребно на ЛП и обработва установената документаци я в сроковете, определени в Условията и реда;
 6. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез РЗОК/НЗОК и експерти, посочени от регионалните и националните структури на БФС.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Направените промени засягат децата до 14 навършени години – те пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт с превозен документ – карта за безплатно пътуване. Децата до навършване на 7 години пътуват безплатно по междуселищния автомобилен транспорт с билет с нулева стойност. А децата от 7 до 14 навършени години – с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.

В новия брой на ДВ се обнародва Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника.

Българската страна предоставя безвъзмездно на Украинската страна бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение, както и резервни части за обслужването й.

При необходимост Българската страна може да предоставя информацията по това споразумение на страни членки на НАТО и ЕС във връзка с провеждане на мисии в помощ на Украйна.

Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (извънреден бр. 108 от 30.12.2023 г.)

В последния за годината брой 108 на „Държавен вестник“ (извънреден) е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвиден е бюджетен дефицит от 3% на касова основа, данъчни приходи при 3,2% реален растеж на БВП, прогнозирана инфлация от 4,8% на годишна база и безработица от 3,9% в края на периода.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Национална пътна карта са предвидени 100 962 700 лв.

За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детската градина и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитателите  са предвидени 16 700 000 лв.

За компенсиране на разходите за отглеждане на деца, които не са приети поради липсата на места в държавни и общински детски градини и училища, са предвидени 10 000 000 лева.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са предвидени 39 000 000 лв., в Българска академия на науките – 10 млн. лв., и в Селскостопанска академия – 3 млн. лева.

За създаване на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България, са предвидени 5 млн. лева.

Допълнително 68 млн. лв. се отпускат за култура, от които 30 млн. лв. за сценични изкуства, 2,5 млн. лв. за програма на Министерство на културата – „Читалища“. За български културни институти в чужбина и международна дейност са предвидени 4 млн. лв., в това число 1 млн. лв. – в Република Северна Македония.

За дейности, свързани с държавната граница, в това число за ремонт и надграждане и за радио-локационна система, са предвидени 7  млн. лв. В областта на отбраната за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка са предвидени 40 млн. лв.

Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2024 г. е 933 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв.

За 2024 г. размерът на еднократната помощ при раждане на дете е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв.