Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 43 от 17.05.2024 г.)

В новия брой 43 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 3297-ЕП/НС от 15 май 2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Обнародва се Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени ще доведат до оптимизация на работните процеси в бюрата за съдимост, което от своя страна ще доведе и до по-голяма ефективност и бързина при осъществяване на задълженията на органите на досъдебното производство.

Създава се нормативно основание за реализиране на интеграция на Централизираната информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС „Съдебен статус“) с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата са:

 • Облекчаване на дейността на органите на досъдебното и съдебното производство във връзка с индивидуализиране на наказанията;
 • Ускоряване на процеса по издаване на справки за съдимост, водещо до по-икономичен и ефективен процес на работа на органите на досъдебното и съдебното производство;
 • Улесняване на гражданите, държавните и общинските органи и институции, предвидени в Наредбата и облекчаване на административната тежест.

В чл. 39 от наредбата се правят промени в посока разширяване на информацията, включена в свидетелството за съдимост, за да може да се впише цялото съдебно минало, независимо от постановените реабилитации, както и други обстоятелства, свързани със съдебния статус на лицето, когато искането е свързано с издаване на виза.

В текущия брой са обнародвани промени и в  Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

На всеки изпълнител на болнична медицинска помощ се заплащат отчетените и одобрени за заплащане от НЗОК в съответ­ствие с нормативно установените изисквания за предписване, отпускане и заплащане лекар­ствени продукти.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 42 от 14.05.2024 г.)

В новия брой 42 на „Държавен вестник“ се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на ООД или на АД с изцяло внесен капитал на минимална стойност 750 000 лв.

Забранява се рекламата на ха­зартни игри:

 • в радио- и телевизионни програми, с изключение на излъчването на тиражите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и тяхното анонсиране;
 • на обществени места, включително фа­сади на сгради;
 • в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници;
 • върху имущество – държавна собстве­ност и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден лиценз по реда на този закон;
 • върху външни рекламни съоръжения в повече от 5 на сто от общата рекламна площ на всеки доставчик на рекламни услуги чрез външни рекламни съоръжения.

Допуска се реклама на хазартни игри:

 • върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-мал­ко от 300 метра от образователни институции, висши училища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи;
 • върху фасада на обект за организиране на хазартни игри по този закон, за дейност­та на организатора на хазартни игри в този обект, като общата площ на рекламите и обозначенията не може да надвишава два­десет на сто от фасадата и е не повече от 50 квадратни метра;
 • върху спортна екипировка, спортни съо­ръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни феде­рации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.

В текущия брой се обнародва Постановление № 162 от 8 май 2024 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните  конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени  финансови средства за 2024 г.  съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби.

Нотариусите притеснени – станаха солидарни длъжници за публични задължения

От 3 май 2024 г. при сделки с имоти и коли страните вече не подават декларации за липса на публични задължения, а нотариусите проверяват дали продавачът и купувачът дължат данъци, такси, глоби, мита и т. н.

Тази промяна, която беше регламентирана в чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обаче е придружена от изменение в още една разпоредба, което притеснява нотариусите.

Става дума за чл. 265, ал. 1 ДОПК, който вече гласи: Нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише, акт при неспазване на чл. 264, ал. 1, 2 и 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от лицата по чл. 264, ал. 1 и 2“.

„Системата работи от няколко дни и колегите са притеснени, тъй като вече нотариусите отговарят солидарно за заплащане на задълженията и де факто държавата има нов съдлъжник и това е нотариусът“, коментира председателят на Нотариалната камара Димитър Танев пред БНТ.
Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Полезно в ДВ (бр. 41 от 10.05.2024 г.)

В брой 41 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Редакцията на текста е направена с цел прилагане на последните промени в европейското законодателство в областта, които са приети с Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.

С прецизирането на сега съществуващите текстове и допълнени текстове се дава възможност за изменение, допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката и индустрията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

С направените промени се регламентира нормативно осигуряването на спешна медицинска помощ по въздуха с хеликоптер с оглед на обема на осъществяваните в тази връзка дейности, включени в обхвата на специалността „Спешна медицина“.

Премахнат е съществуващият дисбаланс в действащия стандарт „Спешна медицина“ по отношение на изискванията към лечебните заведения за болнична помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“ при определяне на изискванията за ниво на компетентност за осъществяване на дейност. Създадени са условия за своевременна медицинска помощ на нуждаещите се лица.

 

 

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още