Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 40 от 07.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 39 от 01.05.2024 г.)

В извънредния брой 39 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

С приетите промени в ГПК се създават условия за прилагане на  Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и на Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Целта на промените е подобряване на ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество между държавите членки при събирането на доказателства и връчването на съдебни и извънсъдебни документи при трансгранични граждански и търговски дела, както и сътрудничеството при изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици.

Обнародва се Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Приетите промени засягат раздел VIII – Разврат, като се предвиждат по-тежки наказания за извършителите.

За престъплението блудство наказанието лишаване от свобода се предвижда да бъде до десет години, когато е извършено:

  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.

Промените засягат и престъпленията против интелектуалната собственост, като предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

В текущия брой се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Приемането на студенти – чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, се извършва при облекчени условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. След изтичане на срока на временната закрила или след отпадане на основанията за предоставянето й, студентите могат да продължат обучението си в съответното висше училище при условията и по реда, определени за български граждани.

Обнародва се Постановление № 150 от 29 април 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.

Измененията и допълненията са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 38 от 30.04.2024 г.)

В новия брой 38 на Държавен вестник се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Приетите промени произтичат от въведената в ЗДДС възможност за лице, избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от закона, да може да регистрира и отчита извършваните от него доставки/продажби в този търговски обект чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, който се предоставя на получателя по електронен път (чл. 118, ал. 21). Нормата не е задължителна за прилагане, а е алтернативна възможност за тези задължени лица да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител. Целта е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбата на чл. 118, ал. 21 от ЗДДС, като за целта регламентира условията, реда и начина на предоставяне на бона, генериран в електронен вид. По този начин икономическите оператори ще могат, използвайки съвременни технологични решения и начини на комуникация, да генерират в електронен вид и предоставят по електронен път (на електронен адрес, мобилно приложение и др.) на своите клиенти фискалния бон, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга.

Парламентът увеличи на 20 години давността за преследване на сексуални посегателства над деца

Парламентът прие окончателно промените в Наказателния кодекс (НК), с които давностният срок за преследване на сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни се увеличава на 20 години.

С тях се транспонират изискванията на европейската директива относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца. Измененията бяха подкрепени от 101 народни представители, осем гласуваха „против“, а 42 се въздържаха.

До момента блудството с малолетни се наказваше с от 2 до 6 години затвор, а депутатите приеха горната граница да е осем години, а в по-тежки случаи наказанието ще е от 3 до 10 години. За изнасилване на малолетни пък законът предвижда от 10 до 20 годни затвор, докато за такова посегателство над непълнолетни наказанието е от 3 до 10 години затвор.

Тъй като повечето подобни престъпления предвиждат по-малко от 10 години затвор, то според НК и давностният срок за преследването им е десет години. Затова депутатите записаха изрично в чл. 80, ал. 1, т.1  НК, че давността е 20 години за всички „престъпления по глава втора, раздел VIII и раздел IX от особената част на този кодекс, извършени против малолетни или непълнолетни лица“. До момента този давностен срок важеше само за престъпления, наказуеми с доживотен затвор без замяна и доживотен затвор.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 37 от 26.04.2024 г.)

В новия брой 37 на Държавен вестник се обародва Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030.

Визията на приетата стратегия се състои в това, през 2030 г. България да е държава, създаваща оптимални условия за реализация на пълния здравен потенциал на всички свои граждани през целия им живот. Да бъде утвърден модел на здравеопазване, който поставя по-голям акцент върху профилактиката и промоцията на здравето, който е персонализиран и използва цифровите технологии. Здравната система да бъде устойчива на бъдещите промени, лесно достъпна за всички при универсално здравно покритие, осигуряващо качествени основни здравни услуги и безопасни, ефективни и качествени лекарства и ваксини. Хората, ползващи системата на здравеопазване, да имат възможност за информиран избор и участие във вземането на решения, свързани със личното и обществено здраве. А хората, работещи в системата на здравеопазването да имат възможност за професионално развитие и благополучие и са уважавани членове на обществото.

Стратегическите цели на стратегията се изразяват в:

  1. Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето;
  2. Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати;
  3. Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата.

В настоящия брой се обнародва приемането на Доклада за дейността на Временната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумението между „Булгаргаз“ – ЕАД, и турската енергийна компания „БОТАШ“, подписано на 3 януари 2023 г. в гр. София.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за услови­ята и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Целта на промените е да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в съществуващата нормативна уредба, както и да се прецизират разпоредбите с цел практическото им прилагане. Те са съобразени с приоритетите на националната политика за младежта, както и с отчетените потребности за усъвършенстване на процедурите и разширяване на възможностите за по-широк кръг бенефициери.

Измененията в нормативния акт коригират текстовете, касаещи невъзможността общини с население над 10 хиляди души и училища, функциониращи в общини с население над 15 хиляди души да бъдат възможни бенефициери по националните програми за младежта. Това ще даде възможност на по-широк кръг от бенефициери да реализират проекти в полза на младежта, да изпълняват целите на политиката, постигане на заложените индикатори по програмите, а също така и обхвата в териториален план на млади хора в дейности и услуги.

Целта на подобряването на действащите процедури в подзаконовия нормативен акт е повишаване на ефекта от прилагането на националните програми за младежта като основен инструмент за изпълнение на държавната политика за младежта, за насърчаване на личностното, социалното и професионално развитие и реализация на младите хора в страната.