Полезно в ДВ (бр. 92 от 03.11.2023 г.)

В брой 92 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Създава се нов чл. 59а, който определя критериите за земеделски площи, които се квалифицират за финансово подпомагане.

Новодобавеното изречение второ в чл. 84, ал. 1 гласи, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ е по-голяма от фактическата площ, която е била установена след административни проверки или проверка на място, сумата на подпомагането се определя въз основа на реално установената площ.

Целта на промените е точното и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане и осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания.

В текущия брой на ДВ се обнародва Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17 октомври 2023 г. С него Надзорният съвет утвърждава:

 1. Изисквания на НЗОК при лече­ние на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ;
 2. Изисквания на НЗОК при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ;
 3. Изисквания на НЗОК при ле­чение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ;
 4. Изисквания на НЗОК при ле­чение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ.

Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 31.10.2023 г.)

В брой 91 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

Приетите изменения и допълнения са във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 11 от 2023 г.), както и във връзка с решенията на ВАС (обн., ДВ, бр. 50 от 2023 г.), вследствие на които се създаде празнота в нормативната уредба по отношение на извършването на определени дейности.

С новата ал. 3 от чл. 34 от Наредбата се прецизират основанията за провеждане на санитарни и принудителни сечи. Такива сечи могат да се извършват само когато:

 1. са предвидени в горскостопански план или програма;
 2. има издадено предписание от директора на съответната регионална дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция за тяхното провеждане;
 3. са предвидени в одобрено план-извлечение, когато няма утвърден горскостопански план или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 208 от 25 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер от 13 982 290 лв.

Средствата се разпределят, както следва:

 1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. – 9420 лв.;
 2. допълнителни трансфери за други це­леви разходи по бюджетите на общините за 2023 г. – 13 972 870 лв.

С предвидената сума в бюджета на Министерството на образованието и науката се планира увеличение на разходите по програмата „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование – Учение през целия живот“.

Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 90 от 27.10.2023 г.)

В брой 90 на „Държавен вестник“ се изменя и допълва Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Създава се нов чл. 73а, който има за цел да установи ясни правила и изисквания относно предоставянето на финансови услуги съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ. Промяната е в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и е насочена към постигане на по-голяма яснота и прозрачност във връзка с предоставянето на финансови услуги от страна на инвестиционните посредници. Поставят се изисквания за осигуряване на повече информация с цел да се улеснят инвеститорите при вземането на важни решения и да се насърчат устойчивите инвестиции.

С новосъздадената т. 9 от чл. 77, ал. 2 се изисква от инвестиционния посредник да събира информация за предпочитанията на клиента по отношение на устойчивостта по смисъла на чл. 2, т. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини.

Новата наредба урежда условията и процедурата за предоставяне на средства от държавния бюджет, които ще компенсират разходите на родителите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца между тримесечна и тригодишна възраст. Тази финансова подкрепа се осигурява, когато децата не могат да бъдат приети в общински или държавни детски заведения поради ограничени места.

Родителите, които желаят да се възползват от тази мярка, трябва да подадат заявление според определените срокове в наредбата в общината по постоянния адрес на детето. Заявленията могат да се подават както на хартия, така и по електронен път, съгласно законодателството за електронното управление.

Заявлението се подава в срок:

 • до 5-и ноември за периода 1 септем­ври – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

Съгласно новата редакция на ал. 2 на чл. 17, ежегодно до 31 март ИАГ изготвя национален списък на всички одобрени източници в страната в съответствие с формата на Информационната система за горски репродуктивен материал (FOREMATIS) на Комисията за горски репродуктивен материал на Европейската комисия.

Измененията имат за цел подобряване на прозрачността и достъпността на информацията за горските източници в страната, като се улесни достъпът на гражданите и заинтересованите страни до актуални данни.

Прагове за 7 наркотика ще определят дали шофьорът е карал дрогиран

Употребата на седем вида наркотици зад волана вече няма да се доказва с установяването на каквото и да е било наличие на тези вещества в кръвта, а само ако са достигнали или надвишават определени прагове. Тази промяна, която може да бъде определена като революционна, предлагат министрите на здравеопазването Христо Хинков, на вътрешните работи Калин Стоянов и на правосъдието Атанас Славов. Те са огласили за обществено обсъждане изменения в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (пълния текст на проекта виж тук).

В специално приложение № 5 към наредбата са посочени видовете наркотици, за които се въвеждат тези гранични стойности. За всички останали остава т. нар. нулева толерантност и употребата им ще се приема за доказана с установяване на присъствието им в кръвната проба без значение каква е концентрацията им.

Ето какво предвижда проектът:

За амфетамин (AMP) доказана употреба е налице при концентрация в кръвта равна или по-висока от 25 нг/мл.

За метамфетамин (MET)  25 нг/мл.

За 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)  25 нг/мл.

За тетрахидроканабинол (THC) се изследват две вещества и за всяко има съответен праг:

 • за тетрахидроканабинол  1 нг/мл
 • за карбокси-Δ9-тетрахидроканабинол – 10 нг/мл.

За кокаин (COC) също се изследват две вещества, за които има съответните прагове:

 • кокаин – 10 нг/мл
 • бензоилекгонин – 75 нг/мл

За хероин (HER) се изследват:

 • 6-моноацетилморфин – с праг 5 нг/мл
 • морфин с праг от 10 нг/мл

За морфин (MOR) прагът е 10 нг/мл.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Полезно в ДВ (бр. 89 от 24.10.2023 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В брой 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици.

В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията.

С направеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Приложение VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция).

С този акт се създава комитет по съответствието, чиито членове се номинират от страните и се избират от Конференцията на страните въз основа на справедливо географско представителство на петте регионални групи на Организацията на обединените нации.

Комитетът провежда заседания при необходимост и когато е възможно, съвместно със заседанията на Конференцията на страните или други органи по Конвенцията.

Когато е уместно, Комитетът може да поиска конкретна информация, по искане на Конференцията на страните или по своя собствена инициатива, от комитетите за съответствие, занимаващи се с опасни вещества и отпадъци под егидата на съответните многостранни споразумения в областта на околната среда, и да докладва за тези дейности на Конференцията на страните.

Конференцията на страните редовно прави преглед на прилагането на процедурите и механизмите, посочени в новото приложение.

Държавен вестник, брой 89 от 24.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 89 от 24.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 88 от 20.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 88 от 20.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още