Архив на ‘Законодателни промени’

Качват в Търговския регистър собствениците на офшорки

Реалните собственици на офшорки, които държат фирми у нас, също ще бъдат декларирани пред Търговския регистър. Тази промяна е залегнала в Закона за мерките срещу изпирането на пари, а от правосъдното министерство предлагат да бъде променена и Наредбата за Търговския регистър, за да се създадат бланки за новите данни.

В предложението на Министерството на правосъдието е записано, че с промяна на закона е било предвидено в Търговския регистър да се вписват физическите лица, които са действителни собственици на фирми, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Същото изискване важи и за физически, юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху търговските дружества у нас.

За целта ще се изготви ново приложение No Б7, чрез което тези данни да бъдат предоставени за публикуване в Търговския регистър. В докладната на правосъдното ведомство се отбелязва, че новите документи няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет. Разходите за осъществяване на промени в образците на приложенията и в полетата на електронната база данни ще са в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията по вписванията.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 75 от 11.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 75 от 11.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 75 от 11.09.2018 г.)

В днешния 75 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Предвидените изменения обхващат почти всички аспекти от сектора за биопроизводство, което и налага приемането на новия акт. На 22 май Съветът на Европейския съюз прие окончателно текста на новия Регламент за биологичното земеделие. Новият регламент опростява нещата за фермерите. Дребните производители например ще могат да избират групово сертифициране, което ще намали разходите им и ще улесни присъединяването им към схемата за биологично земеделие.

Предвидени са облекчени процедури и за проверките. Инспекциите ще се извършват на равнището на отделните държави. Стандартно това ще се прави веднъж годишно, но за утвърдени биологични производители проверките може да се извършват и веднъж на всеки две години, ако през последните три години не са имали нарушения.

От друга страна, ще бъде създаден на нов пазар за биологични семена и друг растителен репродуктивен материал с висока степен на генетично биологично разнообразие. За използването на химия остава в сила правилото, че сертифицираните производители не могат в никакъв случай да използват неразрешени пестициди за своите култури.

 

Подсъдими и обвиняеми лица със специални лични карти

Подсъдими и обвиняеми лица със специални лични карти

Министерството на вътрешните работи ще издава временни документи за самоличност на подсъдими и обвиняеми лица, които имат забрана да напускат страната. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер на месечния брифинг на ведомството. По думите му тази мярка ще позволи по-оптимален контрол по границите и цели ограничаване на възможността на хора, към които съдът има претенции, да напускат страната. Идеята е при такива случаи да им се отнема личната карта, а в замяна да се издава временен личен документ, обясни Бернер.

Мярката не е изненадваща, въвеждането й бе обсъждано след поредицата от казуси, при които, лица с ефективни присъди успяват да се укрият, като се оказа, че са напуснали страната с редовни документи за самоличност.

От 2019 година МВР започва издаването на нови лични карти, съобщи още зам.-министърът на вътрешните работи. Новите пластики ще съдържат повече биометрични данни. С тях ще може да се пътува без виза в 169 страни. Новите документи ще са със срок на валидност от 10 години, като гражданите няма да бъдат задължени да ги сменят незабавно.

Старите лични карти ще продължат да важат до края на срока, който е посочен в тях, уточниха от вътрешното министерство. /Правен свят/

Полезно в ДВ (бр. 74 от 7.09.2018 г.)

В новия 74 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда. Промяната в КТ, с която се въведе възможността да се наемат работници по силата на еднодневни договори за половината от законоустановеното работно време, а именно 4 часа, беше обнародвана в бр. 42 на Държавен вестник от 22.05.2018 г. и промените в наредбата са във връзка с новите разпоредби.

Обнародвана е нова Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори, с която се регламентират редът и показателите за обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници“, чрез Министерството на финансите, за разследвания, провеждани от разследващи митнически инспектори. Информацията за разследванията ще включва данни относно движението, приключването и резултатите от досъдебните производства, които се разследват от разследващи митнически инспектори, както и относно упражнения прокурорски контрол по дела от особен обществен интерес.

Държавен вестник, брой 74 от 07.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 74 от 07.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

ДАНС ще следи денонощно митниците

ДАНС ще следи денонощно митниците

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще има пълен достъп до информационната система на Агенция „Митници“. Това става ясно от проекта на Инструкция за достъпа, който е публикуван на сайта за обществено обсъждане.

С проекта на Инструкция се предоставя достъп за справочна дейност в автоматизираната информационна система на Агенция „Митници“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ чрез „Системата за предоставяне на информация за управленски цели от митнически и акцизни документи“ с изключение на данъчна и осигурителна информация.

Достъпът на ДАНС до автоматизираната информационна система на Агенция „Митници“ се предоставя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, при спазване принципа „необходимост да се знае“ по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 73 от 04.09.2018 г.)

В новия 73 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция. Чрез измененията се предвижда като допълнителна възможност за лечебните заведения, които за първи път сключват договор с Центъра за финансиране на дейностите по асистирана репродукция, да могат да отчетат изискуемите резултати по чл. 28, ал. 4, т. 1 и т. 4 от правилника, постигнати от медицински екипи, които са осъществявали тази дейност в друго лечебно заведение, ако към момента на подаване на заявлението за сключване на договор тези медицински екипи работят в кандидатстващото за договор лечебно заведение.

 

Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 72 от 31.08.2018 г.)

В днешния 72 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи във връзка с приетия миналата година нов Закон за държавните помощи. Новата уредба ще подпомогне администраторите на помощ и бенефициерите при предоставянето на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс.

Правилникът определя реда и условията за прилагане на ЗДП. Обособените му части следват разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни.

Определят се формата и начинът за представяне пред Европейската комисия на уведомленията за държавни помощи и за изготвяне на оценка за съответствие на държавната помощ с правилата за групово освобождаване.

В неофициалната част е обнародвано Съобщението на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през октомври 2018 г.

Архив