Архив на ‘Законодателни промени’

Полезно в ДВ (бр. 48 от 08.06.2018 г.)

В новия 48 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 10 от 29.05.2018 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата относно задължителното отстраняване от длъжност на държавните служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението при обвинение и дисциплинарно производство. Разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от ЗМВР предвижда задължително отстраняване от длъжност, при което нито министърът на вътрешните работи, нито шефовете на дирекции в МВР имат право на преценка.

Условието е полицаят да е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него в длъжностно качество и да е извършил тежко нарушение на служебната дисциплина, за което може да бъде наказан с уволнение и за него е образувано дисциплинарно производство.

В мотивите си съдът казва, че „правото на труд и на обществено осигуряване са екзистенциални права на личността, включително на служителя, защото са пряко свързани с материалната основа на съществуването му. Неопределеността на периода на временното му отстраняване от длъжност само поради наличието на двете висящи производства и тежестта на правните последици компрометират неговата правна сигурност“.

Обнародвана е нова Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В нея се уреждат условията и редът за подаване на искания за плащане, разглеждането им, тяхното одобрение или отказ, както и изискуемите документи. Във връзка с предвидените в ПРСР ограничения по отношение на размера и началната дата на предоставяне на аванс за бенефициентите, които са възложители по Закона за обществените поръчки, е предвидено изключение за срока за подаване на искането за авансово плащане.

В новата наредба са регламентирани и условията и редът за намаляване и оттегляне на изплатената финансова помощ.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Съдии от СГС канят депутати и членове на ВСС на среща по повод промените в ГПК

84 съдии от Софийския градски съд канят на среща членовете на правната комисия на Народното събрание, Висшия съдебен съвет и представители на Министерството на правосъдието, за да изразят безрезервната си подкрепа за предлаганите изменения в ГПК, с които се променя подсъдността на застрахователните дела. Тази информация бе изнесена на последното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което бе обсъдено писмо на съдия Любомир Василев, с което той сигнализира за сериозния проблем с натовареността в Софийския градски съд.

Съдиите от СГС предлагат срещата да е  между 11 и 15 юни, съобразявайки се с ангажиментите на всички поканени.

В писмото си те изразяват категоричната си подкрепа за законопроекта за изменения на ГПК, внесен от депутати от БСП и се надяват в най-кратки срокове промените да бъдат приети. Това ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие и ефективността на съдебната система и ще окаже изключително благоприятно влияние върху държавната политика за развитие на отделните райони в страната, твърдят съдиите.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 47 от 05.06.2018 г.)

В новия 47 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за гражданската регистрация, с които се предвижда да няма ограничение за броя на лицата, които могат да обитават едно жилище при първа адресна регистрация по постоянен адрес.

Измененията са насочени към улесняване на лицата, получили българско гражданство по облекчена процедура и сега се вписват служебно в регистъра на населението на район „Средец“ в София, да могат да направят първата си постоянна адресна регистрация в цялата страна.

Обнародвани са изменения в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, които са във връзка с настъпили промени в Закона за висшето образование и други нормативни актове, регулиращи отношения и процеси в системата на висшето образование.

Уточнени са процедури и срокове по дейности на кандидат-студентите и на висшите училища, за да се оптимизира приемът на български и чуждестранни студенти.

Създадена е възможност чуждестранни граждани от български произход да кандидатстват за обучение във висшите ни училища, като докажат знанията си по български език чрез полагане на тест, одитиран от европейската езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по български език и литература, по решение на Академичния съвет на съответното висше училище и за отделни специалности оценката от теста с минимално ниво на владеене на езика В2 може да я замени при балообразуването.

Дава се възможност и, когато в дипломата за средно образование на кандидат-студента няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето да валидира компетентности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и реда на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Държавен вестник, брой 47 от 05.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 47 от 05.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 45 от 31.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 45 от 31.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 45 от 31.05.2018 г.)

В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 361 от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България, което влиза в сила от днес.

Националната здравна карта е разработена в съответствие с изискването на чл. 29 от Закона за лечебните заведения, съгласно който чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика.

Предвижда се Националната здравна карта съгласно приложения № 1 – 35 да се обнародва като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“. Необходимостта от разработване на нормативния акт произтича и от факта, че с Решение № 5935 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд беше обявена нищожността на Решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта.

Полезно в ДВ (бр. 44 от 29.05.2018 г.)

В днешния 44 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, съгласно които свидетели, подсъдими и други участници в наказателни дела, както и техните близки ще получават незабавна защита, когато са застрашени заради участието си в дело или разследване.

Мерките са лична охрана или преместване на безопасно място, например. Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и програма за защита на застрашени лица. Досега защитените участници в наказателно производство, които са съдействали на съда или разследващите, биваха включвани в програма за защита, процедурата по която отнемаше обаче доста време.

Затова и измененията целят да въведат предварителна незабавна защита, през което време ще тече и процедурата по задействане на програмата. Предварителната защита цели и да осигури време за събиране и оценка на необходимата информация за вземане на решението от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в програмата за защита. С този срок ще се даде възможност и на застрашения да разбере в детайли възможностите си и ограниченията, които ще му наложи програмата за защита, както и да организира личните си дела със съдействието на Бюрото по защита.

Обнародвана е нова Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Финансово-икономическите елементи на концесията за строителство и на концесията за услуги са: стойност и прогнозна стойност на концесията, икономически баланс и разпределение на рисковете, приходи на концесионера, плащания от концедента, концесионно възнаграждение и срок на концесията.

Финансово-икономическите елементи на концесията за ползване са: концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма за осигуряване поддържането на обекта на концесията в експлоатационна годност.

С наредбата се определят и редът за изготвяне на плановете за действие за държавните концесии и на плановете за действие за общинските концесии, условията и редът за извършване от министъра на финансите на предварителната оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите, преди включването им в плана за действие за държавните концесии, методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесиите за строителство и за услуги, минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и др.

Държавен вестник, брой 44 от 29.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 44 от 29.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив