Архив на ‘Законодателни промени’

Полезно в ДВ (бр. 27 от 2.04.2019 г.)

search-2876776_1920

В днешния 27-ми брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, в който са регламентирани: редът за избор на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение чрез детайлна публична и прозрачна процедура; редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане; редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания и установяване на дължимите ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата; видът на алтернативните мерки за заетост и начинът за тяхното прилагане; редът за ползване на преференции по Закона за хората с увреждания и т. н.

 Обнародвана е и Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която  регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка на потребностите, са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права.

Публикуван е нов Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Създаването на това предприятие е обусловено от факта, че голяма част от общините – собственици на язовири, не разполагат с достатъчни финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация.

В тези случаи те разполагат с възможността да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата, а впоследствие те да бъдат предоставени на новосъздаденото предприятие за стопанисване и управление.

Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 26 от 29.03.2019 г.)

search-2876776_1920В днешния 26-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани нови устройствени правилници на Министерство на здравеопазването и на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ се вливат Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация. С новия устройствен правилник се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.

Разписан е контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Предвижда се контролът да бъде завишен спрямо сегашния.

Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сегашните структури.

Целта на новия Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е привеждане в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и др. подзаконови нормативни актове.

Публикувана е нова Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в която е регламентирано, че изпълнителната агенция ще извършва проверки във всички лечебни заведения на територията на Република България, като проверки могат да се извършват и в лечебни заведения на територията на други държави, когато се извършват съвместни дейности по трансплантация и внос на органи, тъкани и клетки или асистирана репродукция.

В наредбата е предвидена възможност в състава на комисиите, които извършват проверки, да участват и външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията, както и възможността агенцията да поиска писмено становище по конкретен казус или по медицинска документация от експертните съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности. Представителните организации за защита правата на пациентите също ще могат да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните проверки.

Закрива се Център „Фонд за лечение на деца“ с изрично постановление, което е в съответствие с промените в чл. 82 от Закона за здравето. Според тях след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

Обнародвани са промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, които са насочени към облекчаване на участниците и провеждане на опростени процедури за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии, чрез отпадане на задължението за представяне на документи, доказващи съответствие със заложените изисквания.

Тези документи се представят единствено от определения за спечелил процедурата участник преди сключването на договор, като за осигуряване на прозрачност те се описват в протокол от назначена комисия, който се публикува към електронната преписка за обекта, а на останалите участници се гарантира достъпът до самите документи.

Промяната позволява да бъде намален от 5 на 3  минималният брой лица, участващи в състава на комисията, което е облекчение за възложителите, съответно продавачите, организиращи процедурите. Част от декларираните обстоятелства, като внесена гаранция за участие, наличие или липса на задължения към организатора на процедурата, ще бъдат проверявани по служебен път, което реално намалява административната тежест за бизнеса.

Друго облекчение за бизнеса е отпадането на задължителното присъствие на участниците при провеждането на процедурите, освен при договаряне и при търг с явно наддаване, както и регламентиране на  възможността внесената от участника гаранция за участие при всички процедури да служи за пълно или частично внасяне на гаранция за изпълнение в случай, че е определен за изпълнител или за купувач.

Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 25 от 26.03.2019 г.)

В новия 25-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройството на територията. Всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат качени на единен информационен портал. Той трябва да заработи до две години.

Задължение на общините и министерствата ще бъде да го поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените в закона. Целта на тези промени е да се разреши проблема с липсата на информация за издадените разрешителни за строеж и направените частични промени в устройствените планове, които водеха до плътно застрояване.

Направен е и  опит да се реши проблемът с различната визия на жилищните сгради и кварталите. Дава се възможност на общините да въвеждат изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, което ще става с наредба, одобрена от общинския съвет.

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване. Въвеждат се изисквания с наредбите на общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти. Същото се отнася и за обектите, разполагащи се в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други. Всички преместваеми обекти, поставени по досегашния ред, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

                Обнародвани са и промени в Закона за концесиите, които прецизират текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните, както и основанията за недействителност на концесионния договор.

Посочени са изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка.

Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд. Политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки.

 

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Няма да се дава българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

Да отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, впоследствие да станат и български граждани при значително облекчени условия. Това предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за българското гражданство.

Остава обаче възможността да станат български граждани тези, които са вложили в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Както и за постоянно пребиваващите от повече от година, които са поддържали инвестицията си над прага за издаване на сертификат за инвестиция клас А.

Според авторите на промените наличието на законова възможност за получилите постоянно пребиваване в България поради направени краткотрайни инвестиции (на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците), да кандидатстват при облекчени условия и ред за придобиване на гражданство, на практика не ги мотивира да кандидатстват за придобиване на такова поради извършени значими инвестиции.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 24 от 22.03.2019 г.)

В днешния 24-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за социалните услуги, който влиза в сила от 1.01.2020 г.

Някои от новите моменти в закона са: дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа; определят се функциите на асистента; общината се задължава да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда; изрично се регламентира, че насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата, т.е. не се прилага общият ред, независимо от групата потребители; за услугата важат принципите на целия закон – тя ще е безплатна за хората без доходи, останалите ще заплащат различна сума от таксата – 10, 20, 50 процента от нея по индивидуална преценка на всеки случай.

Оценката ще се прави от общински служители. В новия закон за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

 

Държавен вестник, брой 24 от 22.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 24 от 22.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2019 г.)

В днешния 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по конституционно дело № 16 от 2018 г., съгласно което въведената от 1.01.2019 г. с промени в Закона за държавния служител (ЗДС) забрана пенсионери да работят в администрацията е противоконституционна.

Промяната в Закона за държавния служител беше въведена с преходни разпоредби в Закона за държавния бюджет за 2019 г. и с нея бе въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. В мотивите си КС отбелязва: „Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице“.

Обнародвано е Постановление № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища, което определя общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети.

Те могат да бъдат изпратени от държавни висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката. Срокът, в който ще могат да обучават, е до две години. При определени условия командировката може да бъде удължена с още до 2 години.

Архив