Архив на ‘Законодателни промени’

Висшият съдебен съвет отказа да участва в промените в Наказателния кодекс за неизбежната отбрана

Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да прати свои представители в работната група, която ще готви промени в Наказателния кодекс за неизбежната отбрана. Кадровиците, от една страна, се обединиха около становището, че такива не са необходими, а от друга – не желаят с участието си да легитимират изменения, които се правят с „безкрайно лека ръка“.

Премиерът Бойко Борисов възложи на министрите на правосъдието и на вътрешните работи да подготвят „внимателно и с разум“ изменения в института на неизбежната отбрана. Повод за това стана случай от Пловдив, при който лекарят Иван Димитров застреля крадеца Георги Джевизов. Първоначалните информации бяха, че лекарят е арестуван, след като застрелял Джевизов, който влязъл в дома му, където били още съпругата и децата на Димитров. Последваха протести и призиви за промени в законодателството. А депутати от „Обединени патриоти“ и от ГЕРБ обещаха такива.

Повече информация по темата четете тук.

Полезно от ДВ (бр. 21 от 9.03.2018 г.)

В днешния 21 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, с който се въвеждат разпоредби на европейска директива за мерките за намаляване разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Кабелните електронни съобщителни мрежи ще се разполагат подземно с някои изключения. Кабелите могат да се разполагат въздушно: извън границите на урбанизираните територии; в урбанизирани територии с население до 10 000 жители; в квартали, части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване на урбанизирани територии с население над 10 000 жители, в които не е налице или не е достъпна подземна физическа инфраструктура на мрежов оператор и е налична стълбова физическа инфраструктура на мрежов оператор.

Със закона се въвежда задължение в нови сгради в режим на съсобственост, както и в съществуващи сгради, в които се предвижда основен ремонт, да се изгражда вътресградна физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни мрежи.

Допълнен е Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се дава гратисен срок за общинските съветници да декларират несъвместимост. Според новия закон, който влезе в сила в края на януари, общински съветник не може да участва в управата, надзорния или контролния съвет на търговски дружества с общинско участие или да работи като прокурист, синдик, ликвидатор. Промените предвиждат изискването за деклариране на несъвместимост да важи за след местните избори догодина – т. е. от 1.12.2019 г.

Публикувани са и промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. При промяна на адреса за получаване на пенсия няма да се изисква удостоверение за регистрация по настоящ адрес. Новите текстове предвиждат, че при смърт на пенсионер, който е получавал пенсията си по банкова сметка, няма да е необходимо наследниците му да представят в банката документ от НОИ за закриване на сметката. Институциите ще набавят необходимата им информация по служебен път.

При невъзможност да се издаде удостоверение за наследници, към необходимите документи за отпускане на наследствена или персонална пенсия ще може да се приложи друг актуален официален документ, удостоверяващ родствената или семейната връзка между лицето и починалия. Така ще бъдат уредени случаите, в които, поради чуждо гражданство на починалия родител или съпруг удостоверение за наследници не може да бъде издадено и съответно – приложено към заявлението за отпускане на пенсия.

При служебно преизчисляване, осъвременяване или определяне на нов размер на пенсиите поради законова промяна в минималните им размери, разпорежданията ще се връчват само по искане на пенсионера.

Държавен вестник, брой 21 от 09.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 21 от 09.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Вноски за трета пенсия и на новите служители

Фирмите ще трябва да прилагат еднакви правила за осигуряване на новите и на по-опитните работници. Доброволни вноски за трета пенсия ще трябва да се правят и за новите работници, ако такива осигуровки се правят за по-старите кадри. На работодателите обаче ще се даде срок от 6 месеца след наемането на работника, след изтичането на който ще трябва да му внасят осигуровките.

Според информация на в. „Труд“, това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване, които са подготвени от социалното министерство. Промените се правят, за да се изпълни европейска директива относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

Реформата на ТЕЛК цели по-справедливо разпределение на средствата за хора с увреждания

 

Бисер Петков: Реформата на ТЕЛК цели по-справедливо разпределение на ресурса

Снимка: МТСП

Новата концепция за ТЕЛК няма за цел да отнема права, а да разпределя по-справедливо ресурса, заделен от държавата за хората с увреждания – поясни в интервю за Нова телевизия социалният министър Бисер Петков по повод внесената в Народното събрание в края на миналата година  нова концепция за оценка на работоспособността на хората с увреждания. Според неправителствени организации, новата концепция ще лиши от средства около 150 хил. души.  Бисер Петков отхвърли тази цифра и я определи като „интерпретация“. „Тази концепция няма за цел да отнема придобити права”, гарантира той и добави, че концепцията има за цел да усъвършенства медицинската експертиза.

Той подчерта, че става въпрос за нов подход, в който водеща е „социалната оценка” – доколко едно лице с увреждания може да живее функционално и да полага труд. Този подход по думите му се базира на класификация на Световната здравна организация.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 20 от 06.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 20 от 06.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 20 от 6.03.2018 г.)

В днешния 20 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за платежните услуги и платежните системи, чрез който се въвеждат редица европейски разпоредби, засягащи доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари).

Те ще бъдат задължени да ограничават и контролират рисковете, свързани със сигурността на плащанията. А в случай че е възникнал значим операционен или свързан със сигурността инцидент, трябва незабавно да уведомяват за него Централната банка. Когато инцидентът засяга или може да засегне финансовите интереси на ползвателите на платежни услуги, доставчикът също е задължен да ги уведоми незабавно за инцидента и за всички мерки, които предприема, за да ограничи неблагоприятните последици.

Ключова промяна задължава доставчиците да установяват задълбочено идентичността на платеца при достъп до платежна сметка онлайн, при нареждане на плащане или при извършване на действие от разстояние. За целта се предвижда тройна защита на потребителите при подобни действия – използване на няколко елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими, така че нарушаването на един елемент да не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин, който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността.

От тези три елемента доставчиците на платежни услуги прилагат най-често ПИН кодовете (нещо, което само ползвателят знае) и еднократни динамични кодове за потвърждаване на дадено плащане, генерирани от токен устройства или получени чрез съобщение през личния мобилен телефон или имейл (нещо, което само ползвателят притежава).

Колкото до третия елемент, засягащ характерна особеност на клиента – нещо, което характеризира ползвателя, може да бъде посочена идентификацията чрез биометрични данни – като например пръстовият отпечатък или разпознаването на ириса.

Налагането на допълнителните защити се налага от тенденцията за нарастване на обема на електронната търговия, електронните плащания и появата на иновативни платежни услуги. За неизпълнение на разпоредбите се предвиждат сериозни глоби за доставчиците на платежни услуги – до 2 млн. лева.

Публикувани са промени в Закона за омбудсмана, във връзка с които работодателите искаха да се наложи вето върху изменителния закон. Правомощията на омбудсмана се разширяват, като обхващат и възможност за намеса в спорове между граждани и други частни субекти – търговци, граждански организации и отделни граждани.

Целта на промените е привеждане на Закона за омбудсмана в съответствие с най-високите световни стандарти на ООН, предвидени в Парижките принципи. Според тях омбудсманът трябва да притежава възможно най-широк мандат, за да защитава гражданите от посегателства не само от страна на публичните институции, но и от страна на частния сектор.

Общественият защитник и неговият заместник вече ще се избират с явно гласуване, а предложения за избор на омбудсман ще могат да правят както народните представители и парламентарните групи, така и юридическите лица с нестопанска цел. За заемането на поста кандидатите ще трябва да имат доказан опит в сферата на правата на човека. Освен това при подбор и назначаване на служители в институцията се установяват изрично принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.

Полезно от ДВ (бр. 19 от 2.03.2018 г.)

В днешния 19 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. С тях се създават специфични правила за организация на работното време и почивките на екипажите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища, като по този начин се изпълняват изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт.

С измененията в наредбата са разписват и мерките за прилагане на национално ниво на промени в Кодекса към Морската трудова конвенция от 2006 г. Те са свързани с изискването за наличие и функциониране на бързи и ефективни системи за финансово обезпечаване на членовете на екипажа в случаите на изоставяне от корабособственика или на трайно намалена работоспособност или смърт, настъпили поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

Публикувани са промени и в Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. По реда на тази наредба се изграждат сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите – временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина; техникоукрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите; временни пожаронаблюдателни кули; ловно- и рибностопански съоръжения; архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности; стационари за мониторинг.

Целите на измененията са усъвършенстване на условията и реда за изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите и на нормативите за проектирането и изграждането на горските пътища, както и облекчаване на разрешителния режим при изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите, както и прецизиране на нормативните изисквания за изграждането на временни горски пътища и временни въжени линии.

Държавен вестник, брой 19 от 02.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 19 от 02.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Несеквестируеми доходи след промените в ГПК

В края на миналата година бяха направени мащабни изменения в ГПК, като голяма част от тях бяха фокусирани върху принудителното изпълнение. Специално за „LEX.bg“ зам.-председателят на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители Стоян Якимов коментира промените в чл. 446 и новия чл. 446а ГПК за несеквестируемите доходи.

Изчисляването и разграничаването на секвестируемата от несеквестируемата част на трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, е едно от основните затруднения пред работодателите – трети задължени лица по смисъла на чл. 507 и сл. от ГПК.

Задължителната съдебна практика, установена в т. 3 от Тълкувателно решение № 2/2013 на ОСГТК, е единна – съгласно чл. 446 от ГПК абсолютно несеквестируемо е трудовото възнаграждение или друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и пенсията до размера на една минимална работна заплата (МРЗ). Тя като размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България към датата на изпълнение на наложената обезпечителна мярка – запор, като от 1 януари 2018 г. е 510 лв.

За пенсия (за осигурителен стаж и възраст) принудителното изпълнение може да се насочи и върху частта от нея, надвишаваща МРЗ за страната, като се включват и добавките към нея с изключение на тази за чужда помощ. Пенсията за инвалидност например е несеквестируема в цялост. Върху останалите парични обезщетения и помощите, изплащани по Кодекса за социално осигуряване (КСО), не може да се налагат запори по реда на ГПК и ДОПК или да се извършват други удръжки, освен в предвидените в чл. 114а, ал. 1 КСО случаи.

Цялата информация по темата можете да прочете тук.

Архив