Архив на ‘Законодателни промени’

Полезно от ДВ (бр. 98 от 8.12.2017)

В днешния брой 98 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с която се цели ограничаване на незаконното изхвърляне на строителни отпадъци.

В новата наредба се посочват всички случаи, в които не се изисква изготвянето на план за управление на строителните отпадъци. Става въпрос за по-малките обекти и строежи, както и за строителни и монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. Изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински наредби.

С промените ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им.

Публикуван е и нов Устройствен правилник на Министерството на културата, като целта е да се реорганизира работата на администрацията и да се повиши нейната ефективност. Щатната численост се запазва, но се съобразява с предложената нова оптимизирана структура и разпределение на функциите на отделните административни звена.

Действащата организационна структура на Министерството на културата бе приета през 2014 г. и не е актуализирана до настоящия момент съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от администрацията.

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание (11.11- 4.12.2017 г.)

Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи: „При положение, че става дума за изтекла като валидност шофьорска книжка, смятам, че прекратяване на регистрацията е прекомерно като санкция“

Шофьорите, които са пропуснали да подновят свидетелствата си за правоуправление в срок, вече няма да бъдат приравнявани с тези, които шофират под въздействие на алкохол или наркотици или такива, които въобще не са полагали шофьрски изпит. До момента законът не правеше разлика между тях и предвиждаше при такива нарушения управляваният автомобил да бъде служебно дерегистриран.

След като по темата започна да се шуми след случая с Владимир Каролев, депутатите от парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения този път реагираха бързо и адекватно и решиха в такива случаи водачите да бъдат санкционирани с отнемане само на талона на автомобила.

„Санкцията ще бъде временно спиране от движение за срок до 12 месеца. Ако представите дори и след една седмица валидна книжка, си възстановявате регистрацията на моторното превозно средство“ – пояснява пред журналисти депутат от ГЕРБ  Станислав Иванов.

Повече по темата можете да прочетете тук.

Хора с високо кръвно и диабет няма да могат да шофират

Диабетиците, които не контролират състоянието си и не провеждат редовни медицински прегледи, няма да имат право да шофират. Няма да бъдат издавани и подновявани шофьорски книжки и на хората със сърдечно-съдови заболявания, които също не полагат грижа за здравето си и не посещават редовно лекар.

Тези ограничения са залегнали в наредбата, която регламентира физическа годност на водачите на моторни превозни средства. Новата наредба е разписана от здравния министър Кирил Ананиев .

Целта на реформата е намаляване на пътнотранспортните произшествия, броя на загиналите и инвалидизирани хора в резултат на катастрофи – посочват от Министерството на здравеопазването. Оттам уточняват, че промените са по силата на европейска директива.

Идеите се очаква да влязат в сила от началото на 2018 година. В тях се предвижда още да се прави индивидуална преценка дали да се позволява шофирането на всички с инсулт или много високо кръвно налягане.

Пълния текст на информацията можете да прочете тук.

Последен брой на ОВ

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2234 НА СЪВЕТА от 4 декември 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2382 за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2233 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2009 по отношение на характеристиката на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2232 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от някои производители износители в Китайската народна република и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2231 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/329 по отношение на името на притежателя на разрешението за 6-фитаза (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2230 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2227 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Makoi petrezselyemgyoker (ЗГУ)]
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2229 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2228 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия (Официален вестник на Европейския съюз L 258 от 6 октомври 2017 г.)
1 9 документа

Тероризма, финансовите престъпления и незаконния добив на подземни богатства – акценти в предстоящите промени в НК

Всеки, който заплаши или принуди орган на властта, представител на обществеността или на чужда държава да извърши престъпление с цел да създаде смут и страх в населението, което се приема за тероризъм, е застрашен от лишаване от свобода от 5 до 15 г. Ако от терористичното действие е последвала смърт, се предвижда затвор от 15 до 30 г., доживотен или доживотен затвор без замяна. Ако деянието е извършено спрямо бременна жена, малолетно или непълнолетно лице, или такова, ползващо се с международна защита, се предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 г.

Това са част от измененията в Наказателния кодекс, приети от депутатите в края на миналата седмица. Гласуваните промени  засягат и финансови престъпления. Така служител, ако използва противозаконно вътрешна информация, за да придобие или да се разпорежда за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, от което са настъпили значителни вредни последици, се наказва за злоупотреба с лишаване от свобода до 4 г. и с глоба от 1000 до 3000 лева.

Депутатите определиха още лишаване от свобода до 6 г. и глоба от 1000 до 20 000 лв. за добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на действащата предоставената концесия е спряно. На санкция ще подлежи и онзи, който държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства. Ако предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, се предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 г. и глоба от 10 000 до 100 000 лв. Наказанието важи и за деяние, извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

С пълния текст на материала можете да се запознаете тук.

 

 

 

Държавен вестник, брой 97 от 05.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 97 от 05.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 97 от 5.12.2017)

В новия  брой 97 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за данък върху добавената стойност, като с него се изменят и редица други закони, които влизат в сила от 1.01.2018 г. Промени има в разпоредбите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС – съкращава се срокът за подаване на заявление от 14-дневен на 7-дневен в случаите на възникване на основание за регистрация по закона. Данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност може да се направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. Предвижда се принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване. Разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит са прецизирани за случаите, когато при придобиването или изграждането на недвижимите имоти не е упражнено право на данъчен кредит.

                С преходните и задължителните разпоредби на Закона за ДДС се изменят и редица закони. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица отпадна предложението самоосигуряващите се лица да подават годишна данъчна декларация само онлайн, но ако я подадат по електронен път до 31 януари на следващата година, ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Променя се срокът за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в т.ч. и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), който вместо до 30 април ще е до 15 март.

                Отхврълено беше предложението плащанията в брой да се ограничат до 5000 лв. и таванът при тях остава 10 000 лв.

                Промени има и в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на Главната дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления. Полицейските органи в рамките на дирекцията ще могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание Закона за чужденците. Оградното съоръжение по българо-турската граница вече е в категория „стратегически обект за националната сигурност“. С промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР се въвежда т. нар. синя карта, с която се улеснява работата на чужденци в България. По този начин висококвалифицирани кадри от държави извън Европейския съюз ще могат да получават „синя карта“ за престой в страната ни по облекчен режим.

Чрез промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 се предвижда тестовото внедряване на системата eCall – спешно повикване към тел. 112, направено от превозно средство при катастрофа. Системата подава спешен сигнал при задействане на въздушните възглавници на автомобила и подава автоматичен сигнал за точното време и място на катастрофата. В началото системата ще работи само с новопроизведени автомобили, които вече задължително трябва да я имат. В срок до две години министърът на вътрешните работи осигурява достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112.

Държавен вестник, брой 96 от 01.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 96 от 01.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 96 от 1.12.2017)

В днешния брой 96 на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за концесиите, който влиза в сила на 1.01.2018 г. Това на практика се случва за втори път, след като върху предишния проектозакон беше наложено президентско вето и след това процедурата започна отначало. С новия закон се прилагат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2014 г., като заради забавянето страната беше заплашена от санкции.

С него се отменят сегашният Закон за концесиите и Законът за публично-частното партньорство и се въвеждат два основни вида концесии – за строителство и услуги (възлагани от държавата и общините като публично-частно партньорство) и за ползване (концесиите по досегашния закон).

Максималният срок на догoворите трябва да е такъв, че да гарантира покриване на разходите и възвръщане на инвестицията и получаване на доход от вложения капитал. За договори за строителство и услуги срокът не може да бъде по-дълъг от 35 години, а таванът за втория тип концесии е 25 години, но с уточнението „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“. Допуска се и удължаване, но не с повече от една трета от конкретния срок, определен с договора. Така максимумът на една концесия може да стане 47 години.

Според новия закон правомощията на концедент (страната, предоставяща концесията) се изпълняват от ресорния министър, когато обектът на концесия е държавна собственост, а при общинска – от кмета на съответната община.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще извършва независим външен контрол, като прави планови и извънредни проверки. В рамките на правомощията си последващ контрол ще упражняват също Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Законът предвижда също възможност за изменение на концесионните договори, но ако то е в рамките на 10% от първоначалната стойност. Когато след сключване на договор възникнат непредвидени обстоятелства, стойността на концесията може да се увеличи с до 50%.

Архив