Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 25.06.2024 г.)

В новия брой 54 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за измнение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Основната цел на проекта на ПИД ППЗДДС е синхронизиране на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) с направените изменения в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Уточнява се разпоредбата, касаеща документите, необходими за упражняването на право на приспадане на данък при внос. Промяната е по повод изменението в закона, свързано с внасянето на данъка при внос на стоки от пощенския оператор за пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро. С промените се цели вносителят да може да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.

Прецизира се разпоредбата относно издаването на фактура, като е уточнено, че фактурата и известието към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Това се налага поради възникнали в практиката проблеми, касаещи документирането на извършени доставки, в случаите, когато това става с издаването на фактура или известие към фактурата на хартиен носител.

 

 

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 53 от 21.06.2024 г.)

В новия брой 53 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 222 от 19 юни 2024 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Увеличава се социалната пенсия за старост от 1 юли 2024 г. в размер на 307,07 лв. месечно.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Създават се условия за своевременно извършване на дейностите по почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите животновъдни обекти и предотвратяване на възможността от разпространение на заразно заболяване.

Въвеждат се също и минимални реквизити, които следва да съдържат договорите, които се сключват между съответната областна дирекция по безопасност на храните и физическите и юридическите лицата, които извършват тези дейности в обектите.

 

 

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 51 от 15.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 51 от 15.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 51 от 15.06.2024 г.)

В извънредния брой 51 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 3466-ЕП от 13 юни 2024 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България.

Във връзка с проведените избори на 9-ти юни 2024 г. за Европейски парламент, ЦИК официално обяви списък с имената на новите евродепутати.

Обнародва се Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Петдесетото Народно събрание от проведените парламентарни избори на 9-ти юни тази година.

Обнародва се Решение № 9 от 6 юни 2024 г. по конституционно дело № 5 от 2024 г. Конституционният съд се произнесе единодушно с решение, с което отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) в частта: „..при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи“. На заседанието са присъствали 10 конституционни съдии от общо 12. Разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 ЗДвП предвижда един от двата способа за възстановяване на отнети контролни точки за отчет на извършваните нарушения, а именно „след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи“.

В чл. 158, ал. 1, т. 2 ЗДвП е предвиден вторият способ за възстановяване на точки „служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки“. Така водачът на моторно превозно средство има избор дали да изчака изтичането на две години и да се въздържа от нарушения на правилата за движение по пътищата, така че контролните точки да се възстановят напълно, и то служебно, или да положи изпит и да подаде заявление. И в двата случая водачът не е загубил правото си да управлява моторно превозно средство, нито се ограничава възможността му да владее и ползва превозното средство. Неизпълнението на задължението по чл. 190, ал. 3 ЗДвП да заплати наложените глоби не ограничава възможностите на гражданите да упражняват правата си. Обратното, изпълнението им е предвидено като допълнителен стимул, тъй като в този случай не е необходимо водачът да чака две години за възстановяване на контролните точки.