Полезно в ДВ (бр. 14 от 16.02.2024 г.)

В брой 14 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С поредица от изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са предвидени законодателни промени, насочени към създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министъра на правосъдието и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.).

С въведените в ЗМИП промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие.

В новата наредба са описани изискуемите документи и производството по вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват извършват тези дейности.

Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията за заличаване на вписването. С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № Н-1 от 31 януари 2024 г.

за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298a, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Право на подпомагане с парични средства ще имат изпадналите в тежко материално положение военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея; курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната; пенсионирани военнослужещи; ветерани от войните; военноинвалиди и военнопострадали; български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Подпомагането по реда на Наредба № Н-1 ще се осъществява чрез отпускане на еднократни помощи с парични средства.

 

Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница

Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница. Това стана с гласувания проект на решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Вносители на проекторешението са Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Костадин Ангелов, Джевдет Чакъров, Васил Пандов и Александър Симидчиев. Проектът е внесен на 21 декември 2023 г. Решението бе гласувано единодушно със 166 гласа „за“.

Първа точка от решението задължава министъра на здравеопазването да представи такъв отчет, изготвен след целия одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите за създаване, изграждане и оборудване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Приетият текст задължава в 30-дневен срок от приемането на това решение, министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в Националната детска болница. След представянето на плана на Народното събрание, министърът на здравеопазването ежемесечно предоставя на комисията по здравеопазването доклад за неговото изпълнение, предвижда гласуваното решение. Според текста му в срок до един месец след приемането на решението, министърът на здравеопазването създава специализирана интернет страница, на която да се публикува цялата информация, свързана с изграждането на Национална детска болница.

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се цели повишаване проследимостта на наличните количества лекарствени продукти на територията на България и създаване на възможност за ограничаване на съществуващите недобри практики за нерегламентиран паралелен износ.

С измененията се въвежда задължение за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да осигурява свързаност на националния номер за идентификация на лекарствения продукт с кода на продукта в Позитивния лекарствен списък, което да доведе до подобряване проследимостта на лекарствените продукти във веригата на лекарствоснабдяване у нас.

Парламентът създаде временна комисия за проверка на факти и обстоятелства за дейността на Глеб Мишин, свързана с данни за евентуално осъществяване на неправомерно предоставяне на българско гражданство.  За председател на комисията беше избран Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), а за заместник-председатели – Валентин Радев от ГЕРБ-СДС и Цветан Енчев от ДПС. Комисията ще работи 3 месеца и ще излезе с доклад за резултатите от дейността си.

Концесионерите да осигурят условия за свободно и безплатно ползване на морските плажове от хората с увреждания, гласуваха депутатите с приетия на първо четене законопроект за промени в Закона за Черноморското крайбрежие. Вносител на измененията са депутатът от ГЕРБ-СДС Медиха Хамза и група народни представители. Промените бяха подкрепени единодушно със 136 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Според приетите текстове с концесионния договор на концесионера се възлага осигуряване на условия за свободно и безплатно ползване на достъпен морски плаж за хора с увреждания, когато това е предвидено в обосновката на концесията, изготвена от министъра на туризма и по реда на този закон.

Плажовете с достъпна среда за хората с двигателни затруднения трябва да бъдат указани със съответни табели, се посочва в мотивите.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 13 от 13.02.2024 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” е обнародван Законът за Българската народна банка.

С новия закон се цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Законът за БНБ урежда статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети.

В съответствие с чл. 2 от Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото, валутата на Република България ще бъде еврото.

В този брой се изменя и допълва Законът за здравното осигуряване.

Промените предвиждат от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б от ЗЗО.

В срок до 1 юли 2024 г. договорите, сключени до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти трябва да се приведат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От 1 юли 2024 г. притежателите на раз­решение за търговия на едро с лекарствени продукти ще възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за пътищата.

Измененията се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

С Директива (ЕС) 2019/520 се отменя  действащата до 20 октомври 2021 г. Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.

Директива (EС) 2019/520 има за цел електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 12 от 09.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 12 от 09.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 12 от 09.02.2024 г.)

В брой 12 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции.

Основната цел на измененията е да бъде уредена процедура за прилагане на възможността, предвидена в чл. 26, параграф 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, въведена с Регламент (ЕС) 2019/876, за включване на последващи емисии на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред (СЕТ 1), приложима в допълнение на съществуващия режим за издаване на предварително разрешение.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 3799 от 10 април 2023 г. по административно дело № 13382 от 2020 г.

Пред ВАС е образувано производство по жалба срещу чл. 25 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране).

Искането на оспорващия е за обявяването на разпоредбата за нищожна или при условията на евентуалност – за нейната отмяна като незаконосъобразна.

Член 25, ал. 2 допуска възможността при регулиране на цените чрез методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2 да се извършат годишни корекции, изброени в т. 1, 2 и 3.

В актуалната редакция т. 3 е със следното съдържание: „3. със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка“.

Относно разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредбата ВАС счита, че оспорването е основателно по съображенията за нарушаване с разпоредбата на принципите, установени в чл. 23, т. 4, чл. 31, т. 1 и 4 от Закона за енергетиката. От гледна точка на утвърдените като ценообразуващи елементи чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредбата ограничава извършването на допустима корекция на цените само до един от тях – инвестициите. Според ВАС с атакуваната разпоредба е нарушен и принципът цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

 Във връзка с посочените доводи съдът отменя чл. 25, ал. 2, т. 3 (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

 

 

Държавен вестник, брой 11 от 06.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 11 от 06.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 11 от 06.02.2024 г.)

В брой 11 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

С Наредба № 15 е определено, че имунизациите при деца с хронични заболявания се извършват съобразно препоръки, включени в методическо указание, утвърдено със заповед на министъра на здравеопазването.

 В тази връзка е изготвен проект на указание, от работна група, създадена за целта, в който е определено при кои заболявания и състояния и при какви условия се прилагат задължителни и препоръчителни имунизации при деца.  В хода на работа на работната група, са прецизирани и противопоказанията, които следва да се спазват при имунизация на деца с хронични заболявания, което налага актуализация на текстове от наредбата.

На база на изготвените препоръки за имунизация на деца с хронични заболявания като специфични противопоказания са посочени и състояния и заболявания, при които определени ваксини не следва да се прилагат и същите са систематизирани по вид ваксини.

Определени са и дозите кортикостероиди, както и имуносупресивни лекарствени продукти, при прилагането на които съответните пациенти не следва да се имунизират.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Инструкция № І-1 от 17 януари 2024 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

С измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) като надзорен орган е включена и Комисията за регулиране на съобщенията. Към настоящия момент няма Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място с Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги и техните представители, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи.

Очакваният резултат от прилагането на Инструкция № І-1 е да се установи трайна форма на взаимодействие между компетентните органи по повод упражняване на контрол върху определената категория задължени субекти по ЗМИП за изпълнението от тях на предвидените от същия закон и правилника за прилагането му мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В този брой се изменя и допълва Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение № 242 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 96 на Министерския съвет от 2023 г.

Промяната касае срока за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на Република България до 4 март 2025 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от НЗОК на медикаменти за онкологични заболявания

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от НЗОК на медикаменти за онкологични заболявания

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда механизъм за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на медикаменти за онкологични заболявания. Измененията, предложени от народни представители от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“, целят да бъде спестен публичен ресурс от средствата, които НЗОК заплаща за медикаменти за лечение на онкологични заболявания.

Предвижда се НЗОК да заплаща най-ниската цена, постигната от болницата, не по-висока от средната претеглена стойност. Ако лечебното заведение е постигнало цена, която е с повече от 20% по-висока от най-ниската цена, търговците на едро ще връщат тези пари на лечебните заведения.

Народното събрание реши в срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването да създаде наредба в съответствие с въведените с промените изисквания. От 1 юли 2024 г. НЗОК ще заплаща лекарствените продукти на стойност, равна на стойността, определена от приетия механизъм за изчисляване, прие парламентът.

От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти ще трябва да възстановяват разликата между стойността на медикаментите, заплатени от НЗОК и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ при условията и по реда на закона, регламентират измененията.

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат разпоредбите на европейски регламенти. С измененията се подобрява ефективността и бързината на съдебното производство и се оптимизират процедурите по събирането на доказателства при трансгранични производства. Предвижда се участието на представител на българския съд, на страните, техните представители, и на вещи лица при събирането на доказателствата от съда на другата държава, както и се създава правна възможност за директно събиране на доказателства в друга държава членка, се посочва в доклада по законопроекта на парламентарната комисия по правни въпроси.

Със законопроекта съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1111 се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла, обявяване на брака за недействителен, както и при спорове относно родителската отговорност с международен елемент. В допълнение на правилата, уредени с Хагската конвенция, се въвеждат нови процедури при връщане на дете при международно отвличане.

С измененията в Закона за закрила на детето се прецизират разпоредбите относно вземането на временни мерки по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, урежда се процедурата за настаняване на дете в Република България по искане от съд или компетентен орган на друга държава членка, както и настаняване на дете в друга държава членка.

(Пресцентър на НС)