НАП относно данъчното третиране на отстъпено право на строеж

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-3684 от 20.12.2011 г. относно данъчно третиране на отстъпено право на строеж съгласно Закона за данък върху добавената стойност Има още

Отговор на НОИ във връзка с Наредбата за парични обезщетения

Отговор на НОИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Има още

Надомен и дистанционен труд при втори работодател

Отговор на МТСП от 22.11.2011 г. във връзка с чл. 111 от КТ

Въпрос: Във връзка с последните изменения на КТ, касаещи работата от разстояние, имам следния въпрос – допустимо ли е да се сключи трудов договор по чл. 111 КТ (допълнителен труд при друг работодател), във връзка с чл. 107в КТ и работното място да е извън предприятието на втория работодател? Има още

Допълнителен труд при същия работодател

Анотация

Вестник „Седмичен законник“, бр. 39, 24 – 30 октомври 2011 г., 7 стр.

чл. 110,

чл. 152 КТ

В отговор на читателски въпрос, авторката Нина Манолова – адвокат разглежда възможността работникът или служителят да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Обяснено е, че когато се полага допълнителен труд в същото предприятие, е необходимо съществуването на друго трудово правоотношение, което е основната работа на работника или служителя. Уточнено е, че трудовият договор за допълнителен труд се сключва за извършване на работа, която не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основното му трудово правоотношение. Посочено е, че за сключването му не е необходима свободна щатна бройка, а размерът на трудовото възнаграждение за допълнителен труд се уговаря между страните според времетраенето на работата или според изработеното. Разяснено е, че допълнителната работа трябва да се извършва извън установеното работно време по основното трудово правоотношение и да бъде с такава продължителност, че работникът или служителят да има възможност да ползва задължителната си междудневна почивка.

Разяснение на НОИ относно правото на пенсия

Във връзка със запитвания от страна на граждани, изпълнили или изпълняващи до края на 2011 г. настоящите условия за пенсиониране, Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години.

.

Лицата, които през 2011 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – имат навършени 60 години за жените и 63 години за мъжете и съответно 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете, ще могат да се пенсионират и през 2012 г. и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

. Има още

Преотстъпване на корпоративен данък и на данък върху годишната данъчна основа

Становище на Изпълнителния Директор на НАП относно: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Има още

Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7?

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

– упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;

– еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;

– регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

– морски лица. Има още

Присъединяване към КТД

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

Нашето училище работи по отрасловия колективен трудов договор за образованието. Може ли да подадем заявление до директора на училището за присъединяване към него?

Има още