Административни съдии изследват защо местната власт не изпълнява решенията им

Във ВАС вече се усеща ефектът от промените в АПК – 2000 дела по-малко

Административни съдии ще изследват причините нерядко местната власт да не изпълнява съдебни решения. Начело на проекта, който трябва да установи проблема, е съдията от Върховния административен съд (ВАС) Галина Солакова.

„Оказва се, че на немалко места в страната общините и общинските съвети не изпълняват съдебни решения, каза днес председателят на ВАС Георги Чолаков. Преди години дори е имало случай, в който общински съвет се оправдал, че не е знаел, че изпълнението на съдебните решения е задължително.

Затова съдия Солакова с още 14 свои колеги ще проучат и анализират ефективността на съдебния контрол върху актове на местната администрация. Ще подготвят и доклад, в който ще бъдат обобщени причините за неизпълнението на съдебни решения, с които са потвърдени и отменени административни актове и ще предложат как може да бъде решен проблемът.

Магистратите ще изследват за пет години назад практиката по Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за администрацията и др.

В рамките на този проект ще бъде направена и оценка на практиката на административните съдилища и ВАС по отношение на ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд. 

Повече подробности по темата четете тук.

Метод за разпределяне на средства от Фонда за справедлив преход

Брюксел, 15 януари 2020 r.

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще предоставя подкрепа на всички държави – членки на ЕС, като същевременно ще се съсредоточи върху онези територии и региони, в които мащабът на климатичния преход е по-голям. Методът за разпределяне се основава на обективни и ясни критерии.

Тъй като ФСП следва да допринася за смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-засегнатите от прехода региони и сектори поради зависимостта им от изкопаеми горива или енергоемките промишлени отрасли, критериите отразяват съответните икономически и социални показатели на съответните държави членки и региони

1: Емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения в региони, където въглеродният интензитет на тези емисии надвишава средния за ЕС.

2. Равнището на заетост във въгледобива (вкл. лигнитни въглища).

3. Равнището на заетост в промишлеността в регионите, посочени в точка 1.

4. Добивът на торф.

5. Добивът на битуминозни шисти.

При изчисленията тежестта на икономическите критерии (емисии на парникови газове, добив на торф, битуминозни шисти) и социалните критерии (заетост във въгледобива и регионите с високи въглеродни емисии) е 50 % за всеки от тях. За да се гарантира подходяща концентрация на ресурси в най-слабо развитите държави членки, е взет под внимание БНД на глава от населението. Националните дялове от разпределението се увеличават или намаляват, за да бъде отразена разликата между националния БНД на глава от населението и средния БНД на ЕС на глава от населението.

Второ, въвежда се горна граница, за да се избегне някоя държава членка да получи прекомерно голям дял от ресурсите на ФСП и за да се гарантира по-справедливо и балансирано разпределение между държавите членки. Горната граница е определена на 2 млрд. евро.

Трето, минималният интензитет на помощта се определя така, че всяка държава членка да получава средства, които да позволяват подкрепа за значими действия. Минималният интензитет на помощта се определя на 6 евро на глава от населението.

Този метод за разпределяне спомага да се гарантира достатъчна концентрация на средства в държавите членки с най-големи предизвикателства, като същевременно се предоставя съдържателна подкрепа на всички държави членки. По-специално държавите членки, чийто БНД на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС, ще получат около две трети от финансирането от ФСП.

Прокуратурата започва проверки на всички криминално проявени с две или повече висящи дела в цялата страна

Ако бъдат установени обвиняеми лица, които не спазват мерките си за отклонение, държавното обвинение веднага ще поиска по-тежки мерки за процесуална принуда.

От вторник прокуратурата започва проверки на всички криминално проявени с две или повече висящи дела. Това съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева, след среща на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев с бащата на убитата в Галиче 18-годишна Андреа – Асен Руменов.

Срещата беше тежка. Това, което главният прокурор Иван Гешев ще направи е още утре да разпореди на всички прокуратури проверки на лица с две и три висящи производства. Проверките ще обхванат и мерките за неотклонение, ако не се спазват, ще се искат по-тежки мерки с цел намаляване на битовата престъпност и да не се повтарят случаи като Галиче с тежки човешки драми„, посочи говорителят на главния прокурор.

Народни представители от ГЕРБ в най-скоро време ще внесат промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които да не се допуска редукция на присъдите на непълнолетни убийци. Промяната в закона ще цели да няма предварителна гаранция за редукция за непълнолетни, извършили престъпления срещу личността. Сега законът казва, че ако престъплението е извършено от непълнолетен, максималната присъда е 12 години. Кабинетът, прокуратурата и експерти започват консултации, с които ще целят създаването на нови законови разпоредби, които да вземат под внимание състоянието на извършителя, за да може той да получи наказание като възрастен.

Повече подробности по темата четете тук.

Адвокат и ЧСИ участвали в иновативна схема за имотни измами с бракове с покойници

Адвокат и частен съдебен изпълнител са сред участниците в престъпна група, разиграла непозната досега схема за имотни измами, в основата на която е сключване на фиктивни бракове с покойници.

При акция вчера на Специализираната прокуратура, ГДБОП и Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР са били задържани осем души. От прокуратурата разкриха само, че сред тях са полицаи, служител на ГРАО, адвокат и частен съдебен изпълнител, без обаче да посочват имена и кой е организаторът на групата. Те са задържани за 24 часа, като предстои да им бъдат повдигнати обвинения.

Групата е действала в София в продължение на 5 години и била разкрита след сигнал, че криминално проявен мъж сключил брак с починала жена, която притежавала няколко апетитни имота в София. Преди да бъдат разкрити, участниците в групата успели да присвоят имотите на 15 починали. А при претърсвания на различни, използвани от тях, имоти са иззети множество нотариални актове, лични карти, удостоверения за сключен граждански брак и голяма сума пари.

Повече подробности по темата четете тук.

Комисията представя първите елементи на размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени

Днес Комисията представя Съобщение относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени В него се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права. Комисията започва още днес първия етап на консултации със социалните партньори — предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: „Европа преживява изключително важен преход. Във време на екологични и цифрови промени и застаряване на населението Комисията иска да гарантира, че хората продължават да бъдат в центъра на вниманието и че икономиката работи в техен интерес. Вече разполагаме с инструмент за това — Европейския стълб на социалните права. Сега искаме да гарантираме, че ЕС и неговите държави членки, както и заинтересованите страни поемат ангажимент за неговото прилагане“.

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: „Трудовият живот на милиони европейци ще претърпи промяна през идните години. Трябва да предприемем стъпки, така че бъдещата работна сила да може да преуспее. Новаторската и приобщаваща социална пазарна икономика на Европа трябва да работи за хората: да им осигурява качествени работни места с подходящо възнаграждение. Нито една държава членка, регион или човек не могат да бъдат изоставени. Трябва да продължим да се стремим към най-високите стандарти на трудовите пазари, така че всички европейци да могат да живеят достойно и с амбиция“.

Публикуваните днес документи се основават на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички държави, региони и партньори от ЕС да представят своите виждания за бъдещите стъпки, както и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при изготвянето на план за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще бъде представен за одобрение на най-високо политическо равнище. От своя страна, днес Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Ключовите действия през 2020 г. включват:

– Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС; Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за прозрачност при заплащането; Актуализирана европейска програма за умения; Актуализирана „Гаранция за младежта“; Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи; Зелена книга относно застаряването; Стратегия за хората с увреждания; Демографски доклад; Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

Тези действия надграждат вече извършената от ЕС работа след обявяването на стълба през 2017 г. Но действията само на равнище ЕС не са достатъчни. Ключът към успеха е в ръцете на националните, регионалните и местните органи, както и на социалните партньори и съответните заинтересовани страни на всички равнища. Всички европейци трябва да имат еднакви възможности да преуспяват — трябва да запазим, адаптираме и подобрим това, което нашите родители и поколението преди тях са изградили.

Консултация относно справедливи минимални заплати

Броят на заетите лица в ЕС е рекордно висок. Но много от работещите продължават да срещат финансови трудности. Председателят Фон дер Лайен изрази своето желание всички работниците в нашия Съюз да имат справедлива минимална заплата, която им дава възможност за достоен живот, където и да работят.

Днес Комисията започва първия етап на консултации със социалните партньори – предприятията и профсъюзите – по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците в ЕС. Комисията е готова да изслуша мненията: искаме да знаем дали социалните партньори смятат, че са необходими действия от страна на ЕС, и ако това е така – дали желаят да ги договорят помежду си.

Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране.

И МП видя противоречие с Конституцията във въвеждането на съдебен контрол върху отказите от досъдебно производство

И МП видя противоречие с Конституцията във въвеждането на съдебен контрол върху отказите от досъдебно производство

След като Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с отрицателно становище по отношение на внесения от БСП законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се цели засилване на влиянието от страна на съда над прокуратурата, и Министерството на правосъдието се обяви против идеите на левицата.

По-конкретно върховните съдии от Наказателна колегия категорично обявиха, че предложените изменения за въвеждането на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата за отказ от досъдебно производство, противоречат на Конституцията. Такова се оказва, че е мнението и на правосъдното ведомство.

Предложението на вносителите, с което се предлага въвеждането на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата, с които се отказва образуването на досъдебно производство, се явява в протироверечие с разпоредбата на чл. 127, т. 3 от Конституцията на Република България (КРБ). В чл. 127, т. 3 от КРБ е регламентирано, че прокуратурата привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. С предложението по конституционно недопустим начин се възлага функция на съда, която е в изключителните правомощия на прокуратурата, визирани в чл.127 от КРБ, или по друг начин казано се предлага съдът да изземе обвинителните функции на прокурора„, гласи становището на Министерството на правосъдието.

Повече подробности по темата четете тук.

Започва унищожаване на нотариални дела от 2014 г.

нотариус

Председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев издаде заповед да  започне унищожаването на нотариалните дела от 2014 г. Техният срок на съхранение е 5 години и вече е изтекъл, затова те подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.

Това не се отнася до делата за извършване или отмяна на нотариално завещание или за депозиране на саморъчно такова или на документи и книжа. Те, както и постановленията по обстоятелствени проверки, се пазят 100 години, а след това се предават за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Освен това тази година ще бъдат унищожени и общите регистри от 2009 г., чийто срок на съхранение е 10 години. Толкова се пазят и книгите за нотариални покани, протести, констативни протоколи и преписи от документи с удостоверено съдържание, както и разносните книги.

Азбучният указател, регистърът за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхранение документи и книжа, както и книгите, образувани от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване, и от нотариални завещания и актове за отмяната им, се пазят 100 години. А после отиват в държавния архив.

Повече подробности по темата четете тук.

МВР и ДАНС започват проверки на всички депа за отпадъци

МВР и ДАНС да извършат проверки на всички депа за отпадъци в страната. Такова разпореждане е издал главният прокурор Иван Гешев до вътрешния министър Младен Маринов и до председателя на ДАНС Димитър Георгиев, съобщиха от прокуратурата.

Проверките започват след акцията в началото на годината в депо в Плевен, а след това и във Враца, като в двата случая подозренията са, че складираните десетки тонове боклуци са нелегално транспортирани от италианската мафия.

В края на миналата година пък италианските власти задържаха влакова композиция с 815 тона боклук, предназначен за България. След това бяха задържани над 300 членове на калабрийската мафия Ндрангета.

Главният прокурор Иван Гешев иска сега от МВР  и ДАНС да бъдат установени всички притежатели на отпадъци, които трябва да представят разрешителни за събиране, транспортиране и складирането им.

От регионалните инспекции по околна среда и от кметовете ще бъде изискана информация за извършени проверки и за предприети мерки при установени нарушения.

Повече подробности по темата четете тук.

Попълнените вече от НАП данъчни декларации ще са готови през март

През март всеки, който има персонален код от Националната агенция за приходите (НАП), или електронен подпис, ще може да види т. нар. „предварително попълнена данъчна декларация„. Това съобщи пред БНР говорителят на приходната агенция Росен Бъчваров.

НАП вече автоматично ще попълва в декларацията полетата с всички доходи на данъчнозадълженото лице, за които знае – като трудови правоотношения и хонорари. Но ако има други източници на доходи – наем или някой вид данъчни облекчения, човекът трябва да допопълни ръчно или да коригира данъчната си декларация, обясни Бъчваров. Той посочи, че заради тази нова услуга се очаква повече хора да поискат да получат персонален код от НАП.

От днес може да се подават данъчни декларации на хартия, но говорителят на НАП посъветва да не се бърза с тях, за да се възползват хората от предварително попълнената електронна декларация.

Бъчваров припомни, че всеки, който декларира доходите за миналата година до края на март 2020 г., ще ползва 5% отстъпка от данъците си. Има период от началото на март, когато ще бъде пусната попълнената данъчна декларация, до края на март – докогато може да се ползва 5% намаление от данъка за довнасяне, ако освен че е подал декларация по електронен път, няма и стари неплатени задължения“, уточни още говорителят.

Повече подробности по темата четете тук.

Здравната каса е осъдена заради отказано лечение на дете

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е осъдена да плати обезщетение от 3 000 лева на 9-годишно момиче, на което закритият вече Фонд за лечение на деца е отказал да плати жизненоважна и скъпа операция, въпреки сключен договор за подпомагане.

Това съобщи адвокатът и специалист по медицинско право Мария Шаркова. Тя обяснява, че отказът на фонда да плати парите за лечението е бил мотивиран с това, че частната болница, където е трябвало да бъде извършена операцията, не е провела обществена поръчка за доставката на нужното медицинско изделие.

„Казусът беше „Параграф 22“. Защо? Защото Фондът за лечение на деца беше издал заповед за изплащане на парите, т. е . те бяха разрешени за плащане, но не желаеше да ги преведе за лечението на детето, защото няма проведена обществена поръчка. Болницата не можеше и не беше длъжна да провежда обществена поръчка, защото просто така пише в закона… Да откажеш да изпълниш свое законово задължение и по този начин да подложиш едно малко дете на подобно мъчение, е ужасно. Да принудиш родителите да търсят близо 100 000 лева за спасението на детето си – абсолютно бездушие, коментира адвокат Шаркова.

Става дума за случая на 9-годишната Самуела Куриян, която трябваше да бъде оперирана в началото на 2017 г., тъй като страда от тежко гръбначно изкривяване. След като фондът отказа да преведе 96 000 лева за операцията за поставяне на импланти, родителите на детето събраха сумата след дарителска кампания и операцията беше успешно извършена, но няколко месеца по-късно.

Повече подробности по темата четете тук.