И адвокатите атакуваха новите изменения в НПК

Адвокатурата за пръв път се възползва от правото си да иска обявяване на противоконституционност на новоприети законови текстове.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува тази седмица пред Конституционния съд (КС) над 20 текста от приетите през лятото поправки в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които на Специализирания наказателен съд (СпНС) бяха прехвърлени делата за корупция по високите етажи на властта.

Спецсъдът е определен в адвокатското искане като „извънреден“, като изрично се отбелязва, че „понятието „специализиран съд“ означава специализация по предмет. „Специализация“ по отношение на заеманата от дееца на престъплението длъжност не е възможна“.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Главният прокурор сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби в Закона за адвокатурата

изтеглен файлДнес, 10.12.2015 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Конституционния съд искане за обявяване на чл. 29 ал.2, 3 и 4 и на чл. 30 ал.1 от Закона за адвокатурата за противоконституционни. С тях е регламентирана процедура за проверка от представител на адвокатския съвет на дейността на магистрати и разследващи органи от изпълнителната власт в случаи на неоказано дължимо уважение и съдействие на адвокат, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Така се предоставя възможност на още един орган, наред с Инспектората към ВСС, да извършва действия, свързани с инспектиране и реализиране на дисциплинарна отговорност на магистратите. Регламентът предвижда възможност тази проверка  да бъде осъществена дори и от лице извън състава на съдебната власт. Адвокатският съвет е овластен да прецени наличието на “виновно поведение“ от съдия, прокурор или разследващ орган.

Предвидената процедура е в противоречие с принципите на правовата държава (установен с чл. 4 ал. 1 КРБ), на върховенството и непосредственото действие на Конституцията (чл. 5 ал. 1 и 2 КРБ) и за независимост на съдебната власт (чл. 117 ал. 2 КРБ).

 

КС отмени мораториума върху сделките със замеделски земи в Студентския град

imagesКонституционният съд отмени мораториума, наложен от Народното събрание върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти в Студентския град в София, съобщават от Правен свят. Решението, докладвано от Румен Ненков, е гласувано единодушно. Делото бе образувано по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.

Има още

Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за лицата и семейството, свързани с поставянето под запрещение

ombudsman080112Националният омбудсман внесе в Конституционния съд (КС) искане за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни” и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), с които се нарушават правата на гражданите. Атакуваните разпоредби се отнасят до статута на лицата, поставени под запрещение.

Има още

КС отмени оспорени текстове от Закона за отпадъците


Конституционният съд обезсили ограниченията за разполагането на пунктовете за метални отпадъци, които бяха въведени с последните поправки в Закона за управление на отпадъците, внесени от екоминистерството.

 

Има още

КС реши: правото на шофьорите да обжалват глобите до 50 лв. е гарантирано от Конституцията

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционно ограничението на чл. 189, ал. 13 от Закона за движението по пътищата да се обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които се налага глоба в размер до 50 лв. Според Конституционния съд ниският размер на наложено административно наказание “глоба” не би следвало сам по себе си да оправдае отпадането на възможността нарушителят по дадено пътнотранспортно произшествие да атакува наложеното му административно наказание пред съд.

„Да се допусне елиминиране или редуциране на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и внася промени в баланса между изпълнителната и съдебната власт (чл. 8 от Конституцията), без да има някаква опора в основния закон“, посочват конституционните съдии в решението си, подписано единодушно.

Искането за обявяване на противоконституционност на забраната беше отправено от омбудсмана Константин Пенчев.

Има още

Решение № 11/22.11.2011 г. на КС

по конституционно дело № 8 от 2011, съдия докладчик Пламен Киров

 

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 22 ноември 2011 г. конституционно дело № 8/2011 г., докладвано от съдията Пламен Киров.Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията.

Има още

Коментар на Решение № 10/15.11.2011 г. на Конституционния съд – част I

С Решение № 10/15.11.2011 г. Конституционният съд обяви за противоконституционни няколко разпоредби от НПК, както и от Закона за съдебната власт. В настоящия коментар са изложени съображенията за суспендиране на разпоредбите от НПК.

Разпоредбите относно подсъдността (чл. 411а, ал. 4 НПК) и задължителното явяване пред Специализирания наказателен съд (чл. 411д, ал. 3 НПК) бяха обявени за противоконституционни.

1. На първо място за противоконституционна е обявена разпоредбата на чл. 411а, ал. 4 НПК, която гласи

(4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.

Конкретните доводи за обявяването на тази разпоредба за противоконституционна са следните. Има още