Архив на ‘Противоконституционност’

Президентът изпрати 14 от промените в АПК в Конституционния съд

Президентът Румен Радев поиска Конституционният съд (КС) да обяви за противоречащи на основния закон 14 от новите разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Той внесе искането си в деня на обнародването на промените в АПК в Държавен вестник.

Те се състоят от 156 параграфа, като държавният глава твърди противоречие на 14 от тях с Конституцията .

Конституционният съд образува по искането на президента дело №12/2018 г. За докладчик по него е определена Стефка Стоева.

Текстовете, които Радев атакува в КС, на практика са същите, на които на 31 юли наложи вето. Миналата седмица обаче то беше преодоляно, като в подкрепа на президента гласуваха единствено депутатите от БСП. Те също обявиха, че ще сезират Конституционния съд за промените в АПК, като се очаква малко по-късно днес да внесат искането си.

Повече подробности по темата четете тук.

МС: частната охрана на градове и села не противоречи на Конституцията

Възможността частна охрана да пази градове и села, залегнала в Закона за частната охранителна дейност, не противоречи на Конституцията. Това се казва в становището на Министерския съвет по конституционно дело №5 от 2018 г., образувано по искане на главния прокурор Сотир Цацаров и на президента Румен Радев. Двамата поискаха отмяна на серия от разпоредби в новия Закон за частната охранителна дейност, който е в сила от 31 март 2018 година.

Според закона, охраната на урбанизирани територии представлява комплекс от дейности и включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули. Кметът сключва договор с частна охранителна фирма, а тя обособява екипи (включващи пост, мобилен охранителен патрул, подвижна охранителна група), чийто брой се определя с договора за охрана.

Главният прокурор поиска КС да отмени четири разпоредби от ЗЧОД – чл. 5 ал. 1 т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29. Позицията му е, че те противоречат на принципа на правовата държава и конституционната разпоредба на чл. 105 ал. 2, според която осигуряването на обществения ред и националната сигурност са в правомощията единствено на Министерския съвет.

Повече подробности по темата четете тук.

Според Висшия адвокатски съвет частната охрана на градове и села е противоконституционна

Възможността частна охрана да пази градове и села погазва основни конституционни принципи, според становището на  Висшия адвокатски съвет (ВАдС) по делото в Конституционния съд (КС) срещу серия от разпоредби на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Тяхната отмяна поискаха и президентът Румен Радев, и главният прокурор Сотир Цацаров.

Новия ЗЧОД влезе в сила на 31 март 2018 г. и регламентира охраната на урбанизирани територии от частни компании. Според закона тази охрана представлява комплекс от дейности и включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули. Договорът с частната фирма за нея се сключва от кмета, а фирмите обособяват екипи (включващи пост, мобилен охранителен патрул, подвижна охранителна група), чийто брой се определя с договора за охрана.

Главният прокурор поиска КС да отмени четири разпоредби от новия ЗЧОД – чл. 5 ал. 1 т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29. Позицията му е, че те противоречат на принципа на правовата държава и конституционната разпоредба на чл. 105 ал. 2, според която осигуряването на обществения ред и националната сигурност са в правомощията единствено на Министерския съвет.

Повече подробности по темата четете тук.

КС обявява, че Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията

Конституционният съд (КС) се произнесе, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие не съответства на българския основен закон.

Решението е взето с 8 гласа, а 4-ма са подписали с „особено мнение“.

Без възражения са Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Кети Маркова, Мариана Карагьозова-Финкова, Стефка Стоева, Таня Райковска и Цанка Цанкова. С „особено мнение“ са подписали съдиите Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров.

„В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент“, пише КС.

Той посочва, че Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията“, заявява КС.

В решението се казва още, че традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност – т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. „Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност“, се казва в решението.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 9.02.2018 г. )

В новия 13 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 2 от 30 януари 2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание да приеме оставката на Делян Добрев и да прекрати депутатския му мандат. Същевременно КС изрично сочи, че неговото решение е по принцип и не решава въпроса за статуса на Делян Добрев като народен представител.

„Когато Народното събрание установи, че оставката е действителна, то е задължено да прекрати пълномощията на народния представител“, заявява съдът. Отказът на парламента да приеме оставката по съображения за целесъобразност (заради неговите качества и ползотворната му работа), противоречи на чл. 72 от Конституцията, според който при подадена оставка мандатът се прекратява предсрочно с решение на Народното събрание. Решението с докладчик Константин Пенчев е подписано с четири особени мнения, но с различни мотиви.

                Публикувана е нова Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, с която в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

Целта е да се постигне по-високо ниво на радиационна защита на пациентите и лицата, участващи в скринингови, медицински и биомедицински изследователски програми,  лицата, които съзнателно и доброволно, без това да е тяхно професионално задължение, оказват помощ на други лица в процеса на медицинско облъчване.

Искането на националния омбудсман КС да отмени чл. 245, ал. 1 от КТ не събра мнозинство

Конституционният съд не е уважил искането на националния омбудсман да отмени разпоредбата на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, която дава възможност на работодателите да изплащат на служителите си 60 на сто от заплатата, въпреки че са се трудили добросъвестно. Мая Манолова беше изтъкнала пред съда, че разпоредбата, даващата възможност да не се плаща пълната заплата, е в противоречие с основни принципи на Конституцията – за правовата и социалната държава, както и с гарантираното право на труд.

 На заседанието на КС, на което беше обсъдено искането, 12-те конституционни съдии са се разделили в мненията си в съотношение 6:4:2, по информация на сайта lex.bg. Шестима смятат, че разпоредбата на кодекса не противоречи на основния закон на страната , четирима  са на мнение, че тя нарушава правата на работниците, а двама  – че искането на Манолова е недопустимо.
Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

И адвокатите атакуваха новите изменения в НПК

Адвокатурата за пръв път се възползва от правото си да иска обявяване на противоконституционност на новоприети законови текстове.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува тази седмица пред Конституционния съд (КС) над 20 текста от приетите през лятото поправки в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които на Специализирания наказателен съд (СпНС) бяха прехвърлени делата за корупция по високите етажи на властта.

Спецсъдът е определен в адвокатското искане като „извънреден“, като изрично се отбелязва, че „понятието „специализиран съд“ означава специализация по предмет. „Специализация“ по отношение на заеманата от дееца на престъплението длъжност не е възможна“.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Главният прокурор сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби в Закона за адвокатурата

изтеглен файлДнес, 10.12.2015 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Конституционния съд искане за обявяване на чл. 29 ал.2, 3 и 4 и на чл. 30 ал.1 от Закона за адвокатурата за противоконституционни. С тях е регламентирана процедура за проверка от представител на адвокатския съвет на дейността на магистрати и разследващи органи от изпълнителната власт в случаи на неоказано дължимо уважение и съдействие на адвокат, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Така се предоставя възможност на още един орган, наред с Инспектората към ВСС, да извършва действия, свързани с инспектиране и реализиране на дисциплинарна отговорност на магистратите. Регламентът предвижда възможност тази проверка  да бъде осъществена дори и от лице извън състава на съдебната власт. Адвокатският съвет е овластен да прецени наличието на “виновно поведение“ от съдия, прокурор или разследващ орган.

Предвидената процедура е в противоречие с принципите на правовата държава (установен с чл. 4 ал. 1 КРБ), на върховенството и непосредственото действие на Конституцията (чл. 5 ал. 1 и 2 КРБ) и за независимост на съдебната власт (чл. 117 ал. 2 КРБ).

 

КС отмени мораториума върху сделките със замеделски земи в Студентския град

imagesКонституционният съд отмени мораториума, наложен от Народното събрание върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти в Студентския град в София, съобщават от Правен свят. Решението, докладвано от Румен Ненков, е гласувано единодушно. Делото бе образувано по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.

Прочети пълния текст на публикацията »

Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за лицата и семейството, свързани с поставянето под запрещение

ombudsman080112Националният омбудсман внесе в Конституционния съд (КС) искане за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни” и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), с които се нарушават правата на гражданите. Атакуваните разпоредби се отнасят до статута на лицата, поставени под запрещение.

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив