Изваждане на собственик от сградата по решение на Общото събрание на етажната собственост

Настоящата процедура има за цел да разгледа предпоставките, реда и правните последици от вземане на решение от Общото събрание на ЕС за изваждане на собственик от сградата.

 

Има още

Делба на дружествен дял в ООД

Съгласно чл. 131 от Търговския закон (ТЗ) делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е посочено друго в дружествения договор. С оглед систематичното тълкуване на закона, практиката свързва тази разпоредба с делба на дружествен дял между наследниците на починал съдружник, когато притежаваният от него дружествен дял става част от наследствената маса, а не със случаите, когато има притежание на дружествен дял между няколко лица (съгласно чл. 132 от ТЗ).

Има още

Ред за ползване от бащата на отпуск при раждане на дете

Процедурата цели да укаже реда, по който бащата на новородено дете придобива право да ползва 15 календарни дни отпуск веднага след изписване на бебето от родилния дом, условията и механизма, по който се ползва този отпуск. Тя  простира своето действие върху всички работници или служители, които са бащи на новородени деца, и които живеят в брак или без граждански брак, но в едно домакинство с майката на детето.

Има още

Сключване и съдържание на трудов договор за надомна работа

Трудовият договор за надомна работа се сключва при условията и по реда на раздел I „Трудов договор“ от Глава пета на КТ. Това означава, че трудовият договор за надомна работа има всички основни белези и характеристики на трудов договор (чл. 107в, ал. 1 от КТ).

Има още

Отговорност на държавния служител

Процедурата цели да обхване видовете отговорност на държавния служител – имуществена, административна и наказателна.

Тези три вида отговорност се налагат на държавния служител, независимо от дисциплинарната отговорност при виновно извършени нарушения на служебните задължения или посредством използване на служебното иоложени е при наличие на предвидените в закона предпоставки.

 

Има още

Ред за възлагане на нови трудови задължения

Процедурата относно реда за възлагане на нови трудови задължения цели да укаже правните възможности за извършване на допълнителна работа или възлагане на нови трудови задължения посредством изменение на трудовото правоотношение чрез промяна на длъжностната характеристика или едностранно от работодателя в изрично предвидените в закона случаи.

Има още

Вписване на обстоятелства в Търговския регистър относно ЕОИИ

Настоящата процедура разглежда нормативните изисквания за вписване на обстоятелства в Търговския регистър относно Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със седалище Република България или поделение на ЕОИИ със седалище в друга държава-членка. Изброени са необходимите документи, които трябва да бъдат приложени към заявленията. Посочени са някои особености на действащата нормативна уредба относно ЕОИИ.

Има още

Нов образец на заявление за обявяване на годишните финансови отчети

ГФООт 1 януари 2012 г. обявяването на финансовите отчети в търговския регистър се осъществява чрез нов,  нарочен образец на заявление, а именнно Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2. Преди тази дата обявявяването на отчетите ставаше чрез Заявление за обявяване на актове – Г1. Понастоящем чрез Заявление за обявяване на актове – Г1 се обявяват всички подлежащи на обявяване актове, различни от финансови отчети.

Крайният срок за заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър е (чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството):

  • ­до 31 май – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит (виж и чл. 40, ал. 8 от ЗСч.);
  • ­до 30 юни  – за дружествата с ограничена отговорност;
  • до 31 юли – за всички други търговци по смисъла на Търговския закон.

Заявлението за обявяване на годишни финансови отчети – Г2 е достъпно за ползване в „Апис-Процедури” в PDF-формат, като позволява попълване и разпечатване, а така също и в специфичния PF3-формат, който дава възможност за попълване, запазване, редактиране и разпечатване, което се осъществява през системата Апис.

 

Ред за обжалване на предписанията на инспекторите по труда

Задължителните предписания, издадени от инспекторите по труда могат да се обжалват от работодателите и органът по назначаването по реда на АПК като административни актове. Процедурата цели да укаже условията и реда, по които работодателят, съответно органът по назначаването може да обжалва предписанията на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Процедурата може да се прилага от всички работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, както и от органите по назначаването по смисъла на ЗДСл в случаите, когато работодателят или органът по назначаването прецени, че предписанията на контролните органи на инспекцията по труда са незаконосъобразни и/или неправилни.

.

Има още

Обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред КЗК

С измененията на ЗОП в сила от 01.07.2006 г. компетентният орган, пред който се обжалват процедурите за възлагане на обществени поръчки, е Комисията за защита на конкуренцията.

КЗК е независим  специализиран държавен орган, на който е възложено прилагане на конкурентното законодателство.

 

Производство пред КЗК по Закона за обществените поръчки

 

Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗОП всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред КЗК, т.е. пред комисията могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата – от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност.

Има още