Архив на ‘Народно събрание’

Полезно в ДВ (бр. 37 от 4.05.2018 г.)

В новия 37 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за туризма, които влизат в сила от днес, с изключение на текстовете, свързани с транспониране на директива, които влизат в сила от 1 юли. Част от измененията са свързани с транспонирането на европейска директива за пакетните пътувания.

Промените ще модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции в защита на потребителите, като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му.

Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или свързани туристически услуги не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора.

Отпадат общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството. Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение. Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не само български граждани, но и граждани на държава – членка на ЕС, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, с която се променят условията и реда за откриване на платежни сметки. С нея се променя и самото изпълнение на платежни операции, както и използването на платежни инструменти. Променя се и изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като е извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, който е в сила от 6 март 2018 година.

Освен това новата наредба въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги. Новите изисквания към доставчиците на платежни услуги засягат и докладването на значими инциденти. С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите.

Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Публикуваха предложенията за промени на Закона за защита на личните данни

На Портала за обществени консултации са публикувани предложенията за промени на Закона за личните данни (ЗИД на ЗЗЛД), мотивите към тях, оценката за въздействие и придружаващото ги становище от Администрацията на Министерския съвет.

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяванемотивират се авторите на предложенията.

От текста на законопроекта става ясно, че назначаването на длъжностно лице по защита на личните данни ще e задължително, ако се обработват лични данни на над 10 000 физически лица. „Длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява задачите си по трудово или служебно правоотношение, вкл. по вътрешно съвместителство, или въз основа на договор за услуги. Администраторът и обработващият не могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице по защита на данните“, гласи чл. 25б, т. 3 на ЗИД на ЗЗЛД. С измененията се предлага и значително увеличаване на правомощията на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 Повече подробности за законопроекта четете в „Правен свят“.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 36 от 27.04.2018 г.)

В новия 36 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

На първо място е промяната на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Има промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид, че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес.

Намалява се административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга, ще бъде намалена натовареността на служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ по администриране на отпуснатите целеви помощи.

Правилникът се синхронизира със Закона за медицинските изделия чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности.

Изменена е Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите.

С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване, се посочват по-ясно редът и срокът за представяне от осиновяващия на потвърждение на проекта за осиновяване. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема.

Обнародвано е Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредби от Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето. Основанието за отмяна са съществени нарушения на административнопроизводствените правила и по-точно – липса на доклад и мотиви.

 

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 34 от 20.04.2018 г.)

В днешния 34 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения, която урежда реда за разглеждане на жалби и искания по реда на закона.

С нея ще бъде въведена правна регламентация за депозиране на жалби или искания, условията, на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното разглеждане и за произнасяне. С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.

 

Промени има в Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, с които се транспонират изискванията на европейска директива.

Предвижда се контролните проверки да обхващат: техническата изправност на превозните средства, като общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки през всяка календарна година трябва да е не по-малко от 5% от общия брой на регистрираните в Република България превозни средства от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4; изработените от водачите работни дни, като не по малко от тридесет на сто от общия брой работни дни се проверяват на пътя, и не по малко от петдесет на сто – в помещенията на предприятията; наличието на необходимите документи за съответния вид превоз.

Въз основа на резултатите от проверките проверяващите ще преценяват дали моторното превозно средство и/или ремаркето следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна техническа проверка. За пътните превозните средства, които се експлоатират от превозвачите и от лицата, извършващи превози за собствена сметка, ще се прилага система за оценка на риска, като се регламентират и елементите на системата за оценка на риска.

Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 33 от 17.04.2018 г.)

В днешния 33 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, с която се определят редът и начинът за предоставянето на информация на БНБ, необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Наредбата е базирана на досега съществуващите указания на централната банка, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Тя регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.

Обнародвани са промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Отпада задължението за заявителите да предоставят документи, свързани с тяхната регистрация и актуално състояние. Информацията ще бъде проверявана служебно в Търговския регистър, съответно Регистър БУЛСТАТ, въз основа на посочени в заявлението ЕИК или БУЛСТАТ номер.

Отменят се изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и на договорите за назначаване на ръководителите на транспортната дейност на заявителите, в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Когато заявителят е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда информация относно правоотношенията с ръководителя на транспортната дейност ще се проверява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.

Във връзка със съдебния статус на лицата, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост.

Архив