Държавен вестник, брой 56 от 23.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 56 от 23.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 23.06.2020 г.)

В новия 56-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя.

Според новата разпоредба при прекратяване на трудовия договор броят дни неползван платен годишен отпуск, за който се изплаща обезщетение, ще се определят пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Промени има и в  Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Министерството на земеделието, храните и горите е разработило нова мярка „Кризисно съхранение на вино“, която ще се прилага в България само през финансовата 2020 г. Тя е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци.

Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино. В резултат на извършено пазарно проучване помощта е определена в размер на 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г.

Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периодът на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор  с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на финансова помощ.

Президентът наложи вето на създаването на алтернативна НСО

Президентът Румен Радев наложи вето на част от промените в Закона за МВР, с които се дублират функции с Националната служба за охрана. Миналата седмица Народното събрание окончателно гласува изменения в ЗМВР, с които предвиди създаването на алтернативна на НСО служба, която да извършва охрана и на хора по високите етажи на властта, и на други лица.

Според президента обаче не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура (чл. 39, ал. 8 от ЗИД на ЗМВР) без аргументи за ефективност и ефикасност.

Румен Радев припомня, че в Закона за НСО са изброени хората, заемащи висши държавни длъжности, които задължително се охраняват като президент, премиер, председател на парламента, и те нямат право да се откажат от гардовете си докато заемат тези позиции.

Едновременно със задължението им да ползват охраната, за тези лица се създава възможността със заявление да поискат охрана и от главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за охрана. Освен това инициативата за дублирането на охраната е оставена на охраняваното лице. Без заявление от негова страна не може да се стигне до решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана, съответно и да се приложи охраната от главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Това дублиране влиза в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното събрание от 14 март 2018 г. В стратегията е изрично посочено, че „не се допуска едновременното съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на правомощия, компетенции и ресурси в една институция. Водещ е принципът на разделяне на компетенциите и постигане висока степен на координация“, припомня Радев (виж мотивите тук).

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 55 от 19.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 55 от 19.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 55 от 19.06.2020 г.)

В новия 55-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани широко обсъжданите промени в Закона за данък върху добавената стойност – ДДС става 9% за ресторанти, хотели, книги, детски храни и памперси. По-ниската ставка влиза в сила от 1 юли и ще се прилага до 31 декември 2021 г.

Въвежда се минимален осигурителен праг от 610 лв. за неквалифицирания персонал в заведенията. За останалите служители той трябва да бъде минимум 800 лв.

Ще бъдат отпуснати туристически ваучери в размер на 210 лв. на хората на първа линия в борбата с COVID-19 и еднократна помощ на семействата на осмокласниците с ниски доходи, като семейният доход не е от значение за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител, както и деца, настанени в семейства на роднини или близки.

Промени има в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, които целят стимулиране на родното производство. Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат произведени от български производители.

По схемите ще се доставят биологични плодове, зеленчуци, млечни продукти и био пчелен мед в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Пчелният мед, който ще се доставя в учебните заведения, трябва да отговаря на изискванията на наредбата за изискванията към пчелния мед. Той трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие нови Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Основната цел на приетите правила е да се постигне сигурност и яснота в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електрическа енергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници и на Българската независима енергийна борса ЕАД.

Иван Гешев иска делата срещу служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да се върнат при военните магистрати

Иван Гешев иска делата срещу служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да се върнат при военните магистрати

Главният прокурор Иван Гешев обсъди с магистрати от военно-апелативната и военно-окръжните прокуратури бъдещето на дейността им по време на специална среща, съобщиха от държавното обвинение.

„Обвинител №1“ е запознал магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури. Това са част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК  с акцент за разширяване на материалната  компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните). Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

Главният прокурор е застанал твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.

В ход са и други две предложения за промени в компетенциите на военните съдилища. Едните са на депутати от ГЕРБ, според които престъпленията извършени от служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ трябва да преминат на подсъдност именно при тях.

По-мащабни са идеите на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), които в началото на седмицата предложиха делата срещу всички служители в системата за национална сигурност да бъдат поверени на военните съдилища, в това число и служителите на МВР, тези в Държавната агенция „Национална сигурност“,  в Държавната агенция „Технически операции“, в Бюрото по защита при Главния прокурор и държавните служители по чл. 10а от Закона за защита на класифицираната информация в Държавната комисия по сигурността на информацията. В същия проект кадровиците предвиждат и девоенизация на военните съдии и запазване на този статут за прокурорите и следователите.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 54 от 16.06.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лечебните заведения. С тях се дава възможност на медицинските сестри, акушерки и рехабилитатори да създават нов тип лечебни заведения. Ще могат да го правят както като физически лица, така и посредством регистрирани от тях юридически лица – еднолични търговци и еднолични търговски дружества.

Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори ще могат да организират индивидуални или групови практики за здравни грижи при условие, че имат поне 3 години стаж в своята професионална област. Дейностите, които могат да извършват, ще се определят според наредба по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Практиките ще могат да се извършват и в дома на пациента, ако неговото състояние го налага.

Депутатите приеха рестриктивни мерки, свързани с нарушаването на медицинските стандарти, като при второ нарушение може да бъде отнета регистрацията на лечебното заведение. Здравната карта става безсрочна, като ще бъде актуализирана до 1 август всяка година. С промените в закона се разрешава трансплантацията на матка и се допуска се кръстосано донорство при определени условия.

Промени има в Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се оптимизират дейностите по предоставяните административни услуги от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на ДАМТН и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН.

Органите за технически надзор на ДАМТН ще заверяват съответствието с техническите изисквания на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, както и на техническата документация за ремонт на съоръженията в определени срокове.

Изменен е и Законът за опазване на околната среда и вече всички инсталации, изгарящи отпадъци, ще преминават през процедурата по задължителна оценка за въздействие върху околната среда. Започналите и неприключили до влизането в сила на изменителния закон процедури се довършват по новия ред.

Промени има в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и специализантите по медицина ще връщат на Министерство на здравеопазването само парите за обучение, но не и средствата, заработени от тях в болниците като заплати, ако не останат да работят у нас 3 г.

 Болниците, в които специализират младите лекари, ще им предлагат работа за период от 3 години след приключване на обучението. Ако не бъде постигнато съгласие обаче, специалистите вече ще могат да си изберат друго лечебно заведение от посочените от министъра и дори да го променят в определения срок, т.е. няма да са длъжни да работят в едно единствено лечебно заведение.

Новите разпоредби предвиждат и общинските болници да могат да обучават специализанти, като за тях ще получават средства от здравното ведомство.

 

 

Държавен вестник, брой 54 от 16.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 54 от 16.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Проверките за глоби на границата – опит за ограничаване на свободното придвижване

Проверките за глоби на границата – опит за ограничаване на свободното придвижване
колаж: „Правен свят“

Нов метод за контрол, връчване и плащане на шофьорски глоби ще бъде въведен на редица гранични пунктове у нас. Още в началото новата методика провокира недоволство в обществото. Образуваха се опашки по границите и затруднено преминаване, а от там и струване на шофьори пред гишетата на КАТ. Заговори се обаче и за нарушения на права.

Защо?

Идеята на МВР, касаеща Закона за движенията по пътищата, разписва, че граничните полицаи ще проверяват всички автомобили, които влизат и излизат от България за задължения към “Пътна полиция”. Под такъв контрол ще попаднат и чужди граждани. Установените водачи, които имат неплатени глоби ще бъдат отбивани и ще разполагат с време от два часа да заплатят сумите чрез постерминал или през административния онлайн портал на МВР. Ако обаче решат да не плащат глобите, ще им бъде отнета шофьорската книжката и се спира от движение автомобилът, ако шофьорът е и негов собственик, с което на практика водачите нямат да могат да продължат пътуването и управлението на автомобила. За тях напускането на страната ще е възможно, но само като пътници в колата или пешеходци.

И това повдигна редица въпроси.

Несъмнено глобите трябват да бъдат плащани, но в обществото остава усещането, че мярката се въвежда в неподходящ момент, т.е. в рамките на летния период, когато хората пътуват зад граница, особено след отпадането на мерките покрай коронавируса, касаещи пътуванията.

„Ще бъдат засегнати правата не само на лица, които дължат глоби, но и на лица, които искат да пътуват, но не дължат никакви глоби тъй като ще се образуват едни огромни опашки по КПП-тата на нашата външна граница. Засяга се едно конституционно право – на свободно придвижване на територията и извън територията на Република България. Тази мярка е въведена със Закона за движение по пътищата и тя засяга единствено санкциите, които се налагат по този закон. Тя не засяга всякакви други задължения, които гражданите могат да дължат на държавата. Например от невнасянето на данъци и заплащането на такси. Значи човек може да дължи огромна сума пари като данък върху доходите на физическите лица, имуществен данък и него няма да го спрат да си плати, но лице, което дължи глоба от фиш за 20 лева, която то може да е платило, но системата да не е отчела, ще го оставят на границата, ще стоварят семейството му, ще „арестуват“ неговото превозно средство и ще го поканят да премине границата пеша. Това минава границата на разумното и не е пропорционална мярка“, заяви за „Правен свят“ проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно право.

Оказва се обаче, че има и друг проблем, който изпъква в законовия текст, а именно, че не става ясно, че дадена глоба може да не е влязла в сила, т.е. може да има обжалване на наказателното постановление, когато става дума за постановление, а не за фиш и глоба.

„Това е едно обстоятелство, което нарушава правата на всеки водач, тъй като никой не може да бъде административно наказан без да има влязла в сила глоба“, заяви за „Правен свят“ Борислав Цеков, доктор по конституционно право.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 53 от 12.06.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 5 от 2 юни 2020 г. по конституционно дело № 3 от 2019 г., с което Конституционният съд отхвърли искането на предишния омбудсман Мая Манолова за отмяна на единната цена на водата. Съдът смята, че доводите в искането, че замяната на диференцирания подход – с оглед начина на добиване на водата при определяне на цените, с принципа на единна цена за обособена територия води до избирателен, социално неоправдан и небалансиран подход при ценообразуването на В и К услугите, са извън контрола за конституционност.

Относими са към управленската концепция, отразена в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 г. – 2023 г., която визира наред с модернизация на отрасъла и социалната поносимост на цените на В и К услугите. В тази част Народното събрание е органът, който преценява по целесъобразност, при промяна на обстоятелствата, налице ли е необходимост за промяна на действащ закон – в случая по отношение определяне цените на В и К услугите.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Определя се редът за издаване на разрешение на директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад, от който ще бъдат изведени стоките.

Промени има и във връзка с въведеното законово изискване лицензираните складодържатели да използват в данъчните складове система за видеонаблюдение и контрол, като целта на мярката е да се подобри контролната дейност на митническите органи в данъчните складове, което ще създаде предпоставки за повишаване на бюджетните приходи.

Отпада изискването за издаване на приложение № 14б, тъй като информацията, която се попълва в него частично се дублира с тази, която се въвежда по електронен път в ИС „Контрол на горивата”.

Обнародвани са две нови наредби на Министерство на образованието – за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ и за придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“.

С наредбите се определят единните изисквания, необходими за упражняване на двете професии, които са задължителни за всички обучаващи институции, имащи право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.