Архив на ‘Народно събрание’

Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 68 от 17.08.2018 г.)

В днешния 68 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за дейността на Комисията по академична етика, като създаването на комисията бе предвидено с последните промени в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

В чл. 30а, ал. 1 от ЗРАСРБ е предвидено Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката да разглежда сигналите, отправени до него, относно нарушения при провежданите процедури за присъждането на научните степени или заемането на академични длъжности, както и сигналите за наличие на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации, за недостоверност на научни данни или за конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда на закона.

Целта на новия акт е да се осигури прилагането на приетите промени в ЗРАСРБ, и по-конкретно определяне организацията на дейността на Комисията по академична етика. Правилникът ще позволи по-добра обществена информираност по отношение на организацията на дейността и функциите на комисията, както и конкретните процедури при осъществяване на тези дейности.

Полезно в ДВ (бр. 67 от 14.08.2018 г.)

В новия 67 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, които са с цел синхронизирането му с Общия регламент относно защитата на данните.

С измененията се уреждат функциите на длъжностно лице по защита на личните данни с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в тази област. С измененията се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност.

Общата численост на МТСП се увеличава с четири щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на числеността на Агенцията по заетостта с три щатни бройки и на Националния институт за помирение и арбитраж – с една щатна бройка. Направени са промени и с оглед синхронизация на функциите на Инспектората на министерството с последните изменения и допълнения на Закона за администрацията и приетия нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Държавен вестник, брой 67 от 14.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 67 от 14.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Данъчните следят пратки по пощата

Данъчните затягат контрола върху онлайн търговията, като ще следят какви суми получават гражданите при изплащане на стоки с куриерски или пощенски пратки с наложен платеж. Това ще стане с промени в Закона за пощенските услуги, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на транспорта.

Всички пощенски оператори ще трябва да изискват и съхраняват идентификационни данни на граждани – податели на вътрешни и международни пощенски пратки с наложен платеж, при които на подателя на пратката сумата на наложения платеж е изплатена в брой чрез пощенски паричен превод. Информацията за хората, които получават пари за изпращане на стоки по пощата, ще се пази в предвидения от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 5-годишен срок. Информация ще се пази и за упълномощените лица, които изпращат стоки по пощата.

Продажбите чрез поръчки по интернет нарастват през последните години, като много граждани реално извършват търговска дейност без да плащат дължимите данъци. Затова от НАП изискват информация от куриерските компании какви суми изплащат на свои клиенти за изпратени пакети с наложен платеж. С промените в закона ще се следи и какви суми се получават от изпращача с пощенски паричен превод. Така от НАП ще могат да проследят колко често граждани изпращат стоки по пощата и какви обороти правят.

Източникът на тази информация можете да видите тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 65 от 7.08.2018 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” са направени промени в Гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат исковете на и срещу потребители да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увредено лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Нацио­налното бюро на българските автомобилни застрахователи ще се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира на­стоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Изменя се и се допълва и Законът за дружествата със специална инвестиционна цел. Съгласно промените, дружествата със специална инвести­ционна цел за секюритизиране на недвижими имоти ще могат да инвестират до 30 на сто от активите си в специализирани дружества.

Този вид дружества ще имат право да инвестират до 10 на сто от активите си в други дружества със специ­ална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 64 от 3.08.2018 г.)

С брой 64 на “Държавен вестник” е изменен Кодексът за социално осигуря­ване. Съгласно направените промени, ако трудовият договор на работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство бъде прекратен поради закриване на предприятие или част от предприятие, или съкращаване на щата, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.

От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-го­дишна възраст за мъжете и жените. Промяната е  сила от 1 януари 2018 г.

В този брой е обнародвана Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за из­вършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство.

С новата наредба се регламентират условията и реда за издаване на удостоверения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности (ДКЦ), разрешения за извършване на тръжна дейност с ДКЦ, разрешения на музей за участие в търг с ДКЦ, разрешения на национални, регионални, общински музеи и на музеи със смесено участие за извършване на правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд, условията за съхранение на ДКЦ – предмет на търговската дейност, както и реда за водене на регистъра по чл. 116 от Закона за културното наследство на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.

 

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив