Полезно в ДВ (бр. 79 от 15.09.2023 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.

Целта на направената промяна е Наредба № 8121з-1010 да бъде приведена в съответствие с настъпилите щатно-структурни промени в териториалните звена на Главна дирекция „Гранична полиция“, с което ще се даде възможност служителите в отдел „Гранично наблюдение“ към дирекция „Граничен контрол“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ при изпълнение на специални задачи да използват тактическа униформа като работно облекло за служебно ползване. Това ще допринесе за по-дълготрайното ползване на получаваното от тях специално лятно/зимно униформено облекло.

Очаква се също поддържане на външен вид на служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, съобразен с нормативните изисквания.

С Решение № 593 от 8 септември 2023 г. са приети Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 година и Националната статистическа програма за 2023 година.

Акцент в приетия отчет е поставен върху нови изследвания, методологии и данни, публикувани за първи път като „Изследване на насилието, основано на пол“, допълнителния модул за социалното включване и условията на живот към наблюдението на домакинските бюджети, използването на административни регистри за получаване на данни за детските градини и училищата, както и за индекси на цени на жилищата и показатели за продажби на жилища.

Националната статистическа програма за 2023 г. включва план за провеждане на статистическите изследвания от Националния статистически институт и органите на статистиката.

По-важните нови изследвания и европейски проекти на НСИ през 2023 г. са:

– Ревизиране на данните за населението към 31.12 и прогнози за населението;

– Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;

– Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

– Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023);

– Подобряване на хармонизирания индекс на потребителските цени;

– Провеждане на Европейска олимпиада по статистика за ученици 2022/2023 г. в България и международен конкурс за статистически плакат.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 12.09.2023 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 13 от 1 септември 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

С приемането на нормативния акт се очаква успешно прилагане на секторните интервенции в областта на плодовете и зеленчуците, млякото и млечните продукти, като по този начин ще бъде предоставена подкрепа за групи на производители (ГП), организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители (АОП) при изпълнение на одобрени оперативни програми. С прилагането на Наредба № 13 се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани в Република България в ГП, ОП и АОП, които да изпълняват оперативни програми. Новият акт ще допринесе и за ефективна защита на финансовите интереси на Съюза и националните средства, предвидени в съответствие с чл. 53 от Регламент (ЕС) 2021/2115 като национална финансова помощ за интервенциите в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, всички признати групи и организации на производители в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

 

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ)

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ)

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ). С тях се регламентира, че употребата на диазотен оксид като добавка в храни се допуска в обекти за производство и преработка на храни и заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни.

Измененията предвиждат нарушителите на тези разпоредби да се наказват с глоба от 500 до 1000 лева. За управители на заведения, които допуснат нарушение на тези текстове, глобите са от 800 до 1500 лева при първо и от 1500 до 3000 при повторно нарушение. На бизнес операторите, допуснали неспазване на тези разпоредби, Народното събрание прие да бъдат наказвани с глоба или имуществена санкция от 3000 до 6000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лева.

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат допълнителни регулации за новите водачи, увеличени санкции и задължение контролните органи да спират на пътя и да връчват на водачите невръчени електронни фишове.

Пресцентър на НС

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 76 от 05.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 05.09.2023 г.)

В брой 76 от 5.09.2023 г. са обнародвани изменения в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. Увеличават се основните месечни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи според изпълняваната длъжност съгласно приложение № 1 към наредбата. Увеличават се и възнагражденията на специалистите, работещи по трудово правоотношение в МВР, които притежават образователна и научна степен „доктор“, на специалистите с образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или „бакалавър“ с месторабота в централната структура на структурите по чл. 37 ЗМВР, както и на специалистите  с висока квалификация към дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.

Изменя се и Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР. Базата за определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи става 100 на сто от утвърдената със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност.

В същия брой е обнародвана и новата Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на лицата, с които трябва да разполагат стратегическите обекти, които имат разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Лицата, по отношение на които се прилагат изискванията, са: 1. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия; 2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с ОБВВПИ; 3. служители по сигурността, които изготвят планове за сигурност на ОБВВПИ и на системи за управлението им; 4. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените ОБВВПИ. Ръководителите на стратегически обекти, притежаващи разрешение за производство на ОБВВПИ, утвърждават и поддържат система за актуализиране на професионалната квалификация и подновяване на правоспособността на лицата по чл. 1, която включва: 1. изисквания към подбора на персонал; 2. провеждане на специализирано обучение за работа с ОБВВПИ; 3. контрол за спазване на изискванията за квалификацията и правоспособност.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 75 от 01.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 75 от 01.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 75 от 1.09.2023 г.)

В брой 75 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.

С промените в Наредба № 5, в която се определя държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка се прецизират и оптимизират очакваните резултати, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка; задълбочава се практическата приложимост на придобитите знания и умения в процеса на обучение по отделните учебни предмети. Очаква се това да доведе до повишаване на постижимостта на заложените в отделни учебни програми резултати от обучението, което е свързано с подобряване на качеството на образователния процес, като цяло.

Актуализирането, оптимизирането и прецизирането на държавните образователни стандарти ще допринесе до синхронизиране на определените изисквания от стандарта с промените в учебните програми по класове и предмети и в крайна сметка ще повиши ефикасността от обучението на учениците. Основната цел е формиране на компетентности в учебния процес, ориентирани към практическо приложение на придобитите знания и умения и успешна личностна реализация в съвременното общество.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Със задна дата, считано от 1 януари 2023 г. се променят минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Минималната основна работна заплата на директор е 2082 лв., а на заместник-директор – 1926 лв.

Минимална основна работна заплата на учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ е в размер на 1709 лв.