Държавен вестник, брой 30 от 31.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 30 от 31.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 29 от 27.03.2020 г.)

В новия 29-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 1.04.2020 г. Целта им е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

Основната част от измененията са свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 10 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“, с която се приема държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

 

Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Безлихвен кредит до 1500 лв. на месец за хората в неплатен отпуск

Хората, които са в неплатен отпуск заради ограниченията, наложени заради разпространението на коронавируса, ще могат да теглят безлихвени кредити до 1500 лева, гарантирани от държавата.

Такава мярка ще въведе правителството, за да подпомогне най-засегнатите, но само при условие, че запазят работното си място. Кредитите ще се отпускат чрез търговските банки. Като от изявленията на премиера Бойко Борисов и на финансовия министър Владислав Горанов стана ясно, че все пак банките ще начисляват такси при тегленето на гарантиран от държавата потребителски кредит.

За целта ще бъдат заделени около 200 млн. лева, обяви Борисов. А финансовият министър обясни, че тези кредити ще бъдат гарантирани от Българската банка за развитие (ББР), като общо държавата ще отдели 4,5 млрд. лева за подпомагане на икономиката.

Кредитите за частни лица ще се отпускат единствено при запазена заетост. „Гаранцията за нас е, че продължавате да работите след кризата, макар да сте в неплатен отпуск“, обясни Горанов.

Основна мярка остава възможността държавата да плати 60% от възнаграждението, само за да запази човек работата си и при условие, че работодателят даде останалите 40%. Само за тази мярка Борисов обясни, че ще струва на бюджета около 1 млрд. лева. Още 500 млн. лева ще бъдат отпуснати, за да могат да се платят обещаните допълнително по 1000 лева към заплатите на лекарите и медицинските работници.

Повече подробности по темата четете тук.

Законът за извънредното положение е в Държавен вестник – едни срокове са спрени, други са удължени

Десет дни след обявяването на извънредното положение законът с мерките и действията, докато трае то, вече е факт. Днес той беше публикуван в Държавен вестник и повечето му разпоредби влизат в сила със задна дата – от 13 март 2020 г., а останалите от днес.

Една от основните му цели е да се наложи мораториум на едни срокове и да се удължат други, така че да се намалят сътресенията за гражданите и бизнеса по време на извънредното положение.

Както вече е известно, законът спря сроковете по делата с някои изключения (виж чл. 3) и въведе общо правило, че всички (извън тези по делата), определени в закон, които „изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.

Също с месец след края му е удължено и действието на административните актове, което изтича по време на извънредното положение.

До 30 юни 2020 г. е удължен срокът за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на данъка. Иначе той беше до 31 март, т.е. изтичаше насред извънредното положение. 30 юни е и новият срок по чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО.

В закона за извънредното положение са въведени някои специфични правила за авансовите вноски по ЗКПО, според това кога е подадена годишната данъчна декларация.

Също до 30 юни 2020 г. е удължен и срокът за декларациите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. А отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне ще се ползва, ако той е внесен до 31 май. За тези, които развиват и стопанска дейност като търговци, срокът за подаване на декларация е до 30 април 2020 г.Особен случаи са сроковете по данъчните закони и затова са уредени отделно

Законът за извънредното положение урежда, че през 2020 г. право на отстъпка от 5 на сто за данъците за имоти и коли ще имат тези, които са платили за цялата година до 30 юни.

Изрично е регламентирано, че до отмяната на извънредното положение давността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спира да тече, а абсолютната 10-годишна давност за погасяване на данъчните задължения не се прилага. Общото правило е, че по време на извънредното положение не се образуват изпълнителни производства по ДОПК. Но се въвежда следното изключение: „Освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда“.

Принудителното изпълнение по ДОПК се спира, но извършените действия запазват силата си.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 28 от 24.03.2020 г.)

В извънредния брой 28 от 24.03.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът влиза в сила от 13.03.2020 г. с някои изключения, които влизат в сила от 24.03.2020 г.

С актa се уреждат здравните мерки, променят се правила при обществените поръчки, регламентира се дистанционното образование за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

С обратна сила се спират или удължават някои срокове, свързани с дела, данъци, осигуровки, счетоводство.

Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Военнослужещите от въоръжените сили ще могат да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт.

Спират се всички обявени публични продажби и въводи във владение от държавните и частните съдебни изпълнители. За срока на извънредното положение се забранява налагането на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

С 6 месеца се удължават сроковете на валидност на българските документи за самоличност – лични карти и шофьорски книжки, но само за територията на България.

Заразени лица, които не изпълняват задължителна изолация и лечение, се наказват с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави и откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Пак с 5000 лв. глоба се наказва и всеки, който наруши противоепидимичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.

Извънредният закон изменя Кодекса на трудаКодекса за социално осигуряванеЗакона за държавния служител, Закона здраветоЗакона за лечебните заведения. В данъчно-счетоводната материя са променени срокове по  Закона за корпоративното подоходно облаганеЗакона за данъците върху доходите на физическите лицаДанъчно-осигурителния процесуален кодексЗакона за счетоводството  и др. Променят се и правила, свързани с усвояването на еврофондовете.

Пълният текст на извънредния закон и изменените с него други закони можете да намерите в портала на АПИС за законодателство тук.

 

Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 22.03.2020 г.)

В извънредния 26-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се транспонират европейски директиви. С измененията в закона се въвеждат разпоредби за начина на предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация, с цел улесняване упражняването на правата на акционерите в публични дружества, включително защита на предаваната информация.

Предвидено е и въвеждане на срок за съхраняване на идентификационните данни на акционер при съобразяване с европейския регламент за личните данни. Въвежда се фигурата на „упълномощен съветник“, който е юридическо лице, което по занятие анализира разкрита, регулирана и друга информация, свързана с публични дружества, с цел предоставяне на проучвания, съвети и препоръки във връзка с упражняването на правото на глас на инвеститорите.

Публикувани са и промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, с които се създават нови 17 изисквания към стадионите с цел осигуряване на безопасност на зрители и играчи. Част от тях предвиждат седалките да са от нечуплив огнеупорен материал, а озвучителната уредба на терена да е свързана с независим източник на ток. Стадионите ще са с  камери и седалки с над 30 см облегалки.

Изискванията включват още места за хората с увреждания, както и минимум 5% от трибуните за гостуващите фенове. Промените ще засегнат основно големите стадиони у нас, които имат лиценз за международни спортни състезания. Областната администрация трябва да създаде комисия към областните управители, която с доклад трябва да удостовери дали конкретен стадион може да изпълнява изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия.

Обнародван е Указ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., както и мотивите към указа.

Държавен вестник, брой 26 от 22.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 26 от 22.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още