Архив на ‘Народно събрание’

Полезно в ДВ (бр. 91 от 2.11.2018 г.)

В днешния 91 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който ще влезе в сила шест месеца след обнародването. Основната цел на нормативния акт е правната регламентация на реда и начина, по който ще бъдат разкривани и ще съществуват социалните предприятия и насърчителните мерки, с които държавата ще подпомага тяхното създаване и развитие.

Със закона се дава възможност на хората от уязвимите групи да бъдат включени в социалните предприятия. Това са лицата до 29 г. и над 55 г., хората с увреждания, родителите на деца с увреждания, бежанци, бездомни, зависими, затворници и жертви на домашно насилие.

Предвидени са средства за обучения, квалификация и преквалификация на наетите в социални предприятия. Определят се два вида социални предприятия – Клас А – социални предприятия с до трима служители с увреждания или от уязвимите групи или инвестиция до 7500 лв. от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели. Другата категория е Клас А +, в която влизат социални предприятия с минимално изискване от 30 наети служители от уязвимите групи или инвестиция от 75 000 лева от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели.

Насърчителните мерки за желаещите да инвестират в социално предприятие ще включват подкрепа от фонд „Социална закрила“ и данъчни облекчения, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвиждат се данъчни облекчения до 10% за конвенционалните предприятия, които инвестират в създаването на социално предприятие. Предстои създаването на Национален регистър на социалните предприятия, в който ще бъдат включени предприятия, отговарящи на определени изисквания.

Обнародвани са промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съгласно които зъботехниците и помощник-фармацевтите трябва да създадат свои съсловни организации. Съсловните организации ще трябва да създадат и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си. Ще имат задължението да приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти и да упражняват контрол по спазването им.

Организациите ще участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите ще участва със съвещателен глас във Висшия съвет по фармация. Съсловните организации ще са отговорни за продължаващото обучение на съответните специалисти. Те ще трябва да приемат и квалификационна рамка за професионално развитие на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Ще имат право и да дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти.

Публикувана е нова Инструкция № 8121З-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства. С нея се създава ред за издаването на документите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, актуализирани са наименованията на компетентните структури, в които може да бъдат подавани заявленията, както и изчерпателно са посочени документите, прилагани към тях. С новата инструкция се утвърждават образци на заявления за издаване на продължително/постоянно пребиваване на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новости в АПИС ПРАВО през октомври 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени актове

Нови закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Изменени закони:

Отменени закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Международни актове:

  • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Правилници:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Наредби:

  • НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
  • НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“
  • НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
  • НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Инструкции:

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Полезно в ДВ (бр. 90 от 30.10.2018 г.)

В новия 90 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавната собственост, върху част от които президентът бе наложил вето. С измененията се премахва забраната за апортиране на имоти и вещи, които са собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие. Освен това се дава възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са обособени части от дружества, в търговски дружества с държавно или общинско участие.

Публикувана е Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция, която е в сила от 9.10.2018 г. Документът ще се прилага за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна след договаряне и на процедурите по нейното прилагане.

Със спогодбата се регламентира наемането на арменски работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Влизането, пребиваването и заетостта на българи в Армения и на арменци в България ще се регламентират по законодателството на приемащата страна. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства. Набирането на потенциални работници за налични предложения за работа според професионалната им квалификация ще се извършва от компетентните институции на изпращащата държава.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 90 от 30.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Народните представители одобриха засилването на ефективното отнемане на незаконно имущество и инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол

Народното събрание прие на първо четене два важни законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК).

Първият, който се отнася до засилването на ефективното отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на противозаконното отнемане на моторни превозни средства (МПС) бе приет с със 116 гласа „за“ и 1 „против“. Според мотивите на вносителите, с приемането на законопроекта ще прецизира уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на МПС. В чл. 195, ал. 1 на НК се създава т. 12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него като със своя вещ. Предлага се още приготовлението към кражба на МПС да се наказва като самостоятелно престъпление. С промените се предвижда още пряката и непряка облага, придобити чрез престъплението, да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. А в случаите когато тя липсва или е отчуждена, да се присъжда нейната равностойност. По силата на въпросния законопроект обаче се предвиждат и промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които станаха обект на доста критики. Става дума за предложенията, с които се допуска възможност, при определени обстоятелства, за уведомяването на лице от страна на задържания да се отложи за срок до 48 часа.

От правителството обясниха, че хипотезите, при които може да се постанови отлагане на уведомяването и които са залегнали в проекта, са: наличие на неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице;  или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано.

Вторият, приет от парламента на първо четене законопроект за изменение в НК, касае инкриминирането на производството на акцизни стоки без бандерол. Той бе внесен от председателя на ПГ ГЕРБ Цветан Цветанов, председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов и депутатите от Обединени патриоти Емил Димитров-Ревизоро и Христиан Митев по предложенията на главния прокурор Сотир Цацаров, по повод последните случаи на разкрити нелегални фабрики за производство на цигари. Законопроектът бе одобрен от народните представители със 117 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.

Вносителите предлагат създаването на нова алинея към настоящия чл. 234 от НК, която да гласи: „Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без да притежава лиценз, удостоверение или регистрация, когато това се изисква с нормативен акт, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, както и с лишаване от права по чл. 37, ал, l, т. 7“.

Повече подробности по темата четете тук.

До една година затвор за системно психическо насилие и преследване

До една година затвор или пробация за всеки, който системно упражнява психическо насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия или го преследва, за да всее страх у него. В случаите, когато психическото насилие и преследването са извършени в условията на домашно насилие, наказанието да бъде до пет години затвор. Това гласят част от промените в Наказателния кодекс (НК), отнасящи се до защита от домашно насилие, внесени от петима депутати от ГЕРБ, начело с председателката на Народното събрание Цвета Караянчева. Останалите вносители са шефът на правната комисия Данаил Кирилов, Анна Александрова, Мария Илиева и Иглика Иванова-Събева.

„Заявявам личния си ангажимент към законопроекта, защото представляващият законодателната институция трябва да има ясна и еднозначна позиция в защита на жертвите на домашно насилие“, обяви председателката на парламента.

В началото на август, след като Конституционният съд прие, че Истанбулската конвенция противоречи на основния закон, председателят на правната комисия Данаил Кирилов обяви, че ГЕРБ ще внесат редица промени в НК, с които да гарантират защитата на жените от насилие и по-специално от домашно такова. Сега вече проектът е факт.

Вносителите отбелязват, че в българското законодателство липсва адекватна закрила от възможните форми на психическо насилие, от което следва, че нормативната ни уредба не отговаря на европейските и световни стандарти.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 89 от 26.10.2018 г.)

В новия 89 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за културното наследство, с които една от основните дейности на министъра на културата става координацията, организацията и контрола върху дейността по дигитализация на културното наследство.

Промените в закона дават също възможност обществените колекции да могат да получават методическа помощ от национални и регионални музеи, каквато до момента не съществуваше.

С друго изменение се променя задължението на държавните и общинските музеи да имат безплатен вход един път седмично, като това вече ще става един път на месец. Вече обаче и придружителите на хора с увреждания ще могат да ползват намалени цени за вход в музеите.

Обнародвана е нова Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“, с която се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят: професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика; изисквания към обучаващите и др.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 88 от 23.10.2018 г.)

В новия 88 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в редица актове. Чрез промени в Търговския закон се премахва възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител да се заменят с поименни такива. Промяната се прави, за да се идентифицира собственикът, защото с тези на приносител смяната на собственик била много лесна, а в Търговския регистър липсва информация за това кой упражнява властта с тях.

Компаниите ще трябва да водят и книги за акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър. Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, 2 месеца след упоменатия срок. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца и отново ще се изпраща до прокуратурата.

Когато акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока, дружеството ще ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. С промените се транспортира и евродирективата за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма.

 Обнародвани са промени в Закона за защита на класифицираната информация, които са свързани със синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО. Осигурява се свързаност между автоматизираните информационни системи за обработка на класифицирана информация с автоматизираните информационни системи за некласифицирана информация, в това число с публични мрежи. Строго се регламентира редът, по който ще се установява тази свързаност.

Публикувани са промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила още от днес. Те са съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат – Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за данък върху добавената стойност, ДОПК, Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Архив