Архив на ‘Народно събрание’

Полезно в ДВ (бр. 53 от 26.06.2018 г.)

В новия 53 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано допълнение в Кодекса за социално осигуряване. С него се цели родителите на загинали военнослужещи в операции и мисии зад граница да получават правото на наследствена пенсия. Така както сега е при родителите на починали при наборна военна служба военнослужещи.

Обнародвани са и промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Въвежда се националната процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда. Освобождаването от задължения не засяга правното действие на разпоредбите, регламентиращи информационния лист за безопасност. Разрешението за освобождаване от изискванията на регламента ще се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и ще се създаде и поддържа регистър на издадените разрешения.

Редът, условията и сроковете за издаване на разрешенията, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и другата необходима информация ще бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. Предвидена е и административно наказателна отговорност за неспазване на задълженията по издадено разрешение.

Публикувана е нова Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, която влиза в сила на 27.09.2018 г. Необходимостта от приемането на нормативния акт се обуславя от обновената през последните години система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

С новата наредба се цели&

. да се регламентират в националната нормативна уредба изискванията към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи]

. да се приведе контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и реалните потребности на практиката у нас;

. да се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи и др.

 

Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Правната комисия прие важни промени в АПК

Важни промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) прие правната комисия в парламента. Тя обсъжда на второ четене проект за изменение и допълнение на кодекса, като в дискусията активно участваха председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, съдията от ВАС Теодора Николова и колегата ѝ Любомир Гайдов, който е и зам.-шеф на Асоциацията на българските административни съдии, както и професорите по административно право и процес Дончо Хрусанов и Иван Тодоров. При гласуването председателят на правната комисия Данаил Кирилов изслушва становищата им за всеки от текстовете и одобряването им почти винаги става след постигнат консенсус.

Едно от най-важните изменения, които комисията гласува, е в чл. 217 от АПК. Първоначално в проекта за изменения в АПК, сред чиито вносители е Кирилов,  най-общо се предлагаше да се въведе правило за разглеждане на административните дела от касационната инстанция в закрито заседание, освен ако съдът реши друго.

Правната комисия обаче даде приоритет на устното разглеждане на делата. Винаги в открито заседание ще се насрочват делата на петчленните състави на ВАС. А когато делото се разглежда от тричленен състав на ВАС, той ще решава дали това да става в открито или закрито заседание. Делото винаги ще се насрочва в открито заседание, когато някоя от страните поиска това.

Повече подробности по темата четете тук.

Дискусия в Парламента за борбата срещу финансирането на тероризма

България разполага със законодателство, което отговаря на съвременните стандарти
 Дискусия на тема „Борба срещу финансирането на тероризма – от законодателство към практика“ се проведе в Народното събрание с участието на евродепутати и лидери на парламентарни групи, както и на председателя на НС Цвета Караянчева. Приветствия поднесоха лидерите на ПГ на ДПС Мустафа Карадайъ и на ГЕРБ – Цветан Цветанов.

Във форума участват и Натали Гризбек, оглавяваща специалната комисия по въпросите на тероризма в Европарламента.

Дискусията бе открита от председателя на парламента Цвета Караянчева. Наблюдаваме промяна на вида и структурите на терористичните групи, което доведе до промяна на терористичните актове и начина на тяхното финансиране. Така, от мащабния акт, чиято подготовка струва 400-500 хил. евро, като тези от 11 септември, в момента повечето атаки са под 20 хил. евро. Методите на финансиране включват самофинансиране или набиране на средства с цел пътуване до конфликтни зони и участие в обучение за извършване на терористични актове, заяви Караянчева.

България разполага със законодателство, което отговаря на съвременните стандарти, посочи главният прокурор Сотир Цацаров при откриването на конференцията.

Пред присъстващите Цацаров припомни, че тероризмът не знае граници, но и похвали българското законодателство в тази посока. Напомни също, че в началото е имало сериозна съпротива срещу законодателните антитерористични мерки и обвинения за нарушаване на човешките права. Те се чули включително и от пленарната зала.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 52 от 22.06.2018 г.)

В днешния 52 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани две нови наредби във връзка с новия Закон за частната охранителна дейност, който влезе в сила на 31.03.2018 г.

Първата е Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност с цел издаване на лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност; при декларираната промяна на обстоятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД, както и на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по Глава втора от ЗЧОД; пълно и точно удостоверяване на съответствие със законово установените комплексни критерии, на които следва да отговарят субектите, кандидатстващи за лиценз, както и физическите лица – собственици и членове на управителните органи.

                Вторият нов акт по Закона за частната охранителна дейност е Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност. Целите й са: определяне на реда, по който лицата по чл. 51, ал. 1 ЗЧОД създават организация и контролират изготвянето, окомплектоването и изпращането в законоустановения срок и нормативно определената форма на уведомленията по чл. 52, ал. 3 – 5 от ЗЧОД; определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД, както и техните особености; определяне на правилата за уведомителните режими за поети/снети за охрана обекти, диференцирани съобразно вида частна охранителна дейност; създаване на правила за изготвяне на организационната документация за всеки отделен вид частна охранителна дейност, съобразена със спецификата на дейността; диференциране на видовете законово определени охранителни екипи, които следва да бъдат използвани при извършване на всеки отделен вид дейност; указване за режима на ползване на превозните средства, които се използват за извършване на конкретния вид дейност.

С Решение № 7706 по адм. дело № 4602 от 2018 г. върховните съдии отмениха окончателно разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които определят размера на месечните добавки за социална интеграция, транспортни, информационни и телекомуникационни услуги.

Текстовете определят базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания минимален доход.

Петчленният състав на ВАС смята, че обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като според Закона за интеграция на хората с увреждания водещият критерий за определянето на размера й са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Полезно в ДВ (бр. 51 от 19.06.2018 г.)

В новия 51 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за кредитните институции, които влизат в сила от 1 юли. Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно съответните европейски регламенти. Банката уведомява клиента за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана.

Новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент, предвиждат приетите текстове. Тези разпоредби ще се прилагат и за договорите за кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго. С приетите разпоредби се правят и съответни промени в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и в Закона за потребителския кредит.

                Обнародван е нов Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация.

Държавен вестник, брой 51 от 19.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 51 от 19.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Законопроект предвижда ново облекчаване на административната тежест за гражданите

Промени в Закона за местните данъци и такси, внесени в парламента от депутати от Обединени патриоти, предвиждат при покупка или прехвърляне на имот новият собственик да не подава декларация в общината за определяне на  дължимия от него данък сгради, съобщава електронното издание на в. „Труд“.

След получаване на уведомление от службата по вписванията за прехвърлените вещни права върху недвижим имот, общината сама ще определя годишния данък за имота и ще уведомява новия собственик.

При наследяване на имот ще се запази задължението за подаване на декларация в общината за определяне на данъка върху наследството, но се предлага да отпадне необходимостта за подаване на декларация за наследения имот, тъй като необходимата информация за определяне на годишния данък е налична в общината, посочват депутатите в мотивите си. Общинските служители може да определят дължимия данък и да уведомят наследниците.

Промените предвиждат да отпадне и задължението гражданите и фирмите да подават декларация в общината за новопостроените сгради. Предвижда се данъкът за новите сгради да се определя на база на информацията, която служебно ще се получава от органа, издал удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване.

Гражданите не е необходимо до подават декларация, защото информацията, необходима за определяне на данъчната оценка на имота, се съдържа в одобрения инвестиционен план и е налична в общината. За да стимулират завършването на строежите, депутатите предлагат данък да се дължи и преди въвеждане на сградата в експлоатация, ако са изминали две години след завършване на сградата на етап груб строеж.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив