Архив на ‘Народно събрание’

Декларацията, с която бизнесът трябва да обяви действителните си собственици, вече е в Държавен вестник

. Кампанията започва от 1 февруари, а фирмите имат четири месеца, иначе ги заплашват глоби

Дълго очакваните декларации, с които целят бизнес трябва да обяви кои са действителните му собственици, вече са публикувани в новия бр. 3 на Държавен вестник. Те са приложение №3 към новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който беше обнародван днес.

Така бизнесът ще има двадесетина дни да се запознае с декларацията, преди на 1 февруари да започне кампанията по обявяването на действителните собственици на фирмите. Тя трябва да приключи за четири месеца, т.е. до края на май.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – законът предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

В обнародвания днес Правилник за прилагането на ЗИМП (чл. 38) се посочва, че декларацията се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Декларацията трябва да е с нотариална заверка на подписа, а съдържанието ѝ е определено в приложение №3 към правилника.

Повече информация по темата четете тук.

Мая Манолова атакува в КС новите изисквания към малките бензиностанции

мая манолова

Омбудсманът Мая Манолова атакува в Конституционния съд (КС) серия от разпоредби на новия Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход. Общественият защитник твърди, че те нанасят тежък удар върху малките търговци и превозвачи на горива. Но освен това погазват и правата на потребителите, тъй като фалитът на малките бензиностанции ще доведе до ограничаване на конкуренцията и засилването на монопола.

„В закона са заложени непосилни изисквания за висок уставен капитал –  20 000 лв. за малка бензиностанция, 1 000 000 лв. за условно наречения „търговец на едро“, абсурдни изисквания за големина на складовете, за вместимост на съдовете, за брой бутилки за втечнен газ. Това е закон, който притиска в ъгъла малките търговци на горива“, заявява Манолова.

Вчера дребните търговци на горива заплашиха с протест, подобен на този на жълтите жилетки във Франция. Именно те призоваха омбудсмана да сезира Конституционния съд. Те възразяват срещу новото изискване да притежават в наличност най-малко 10 000 бутилки газ за битови нужди, а това означава, че ще трябва да инвестират поне 500 000 лева, което ще доведе до масови фалити и от своя страна ще повиши рязко цените за потребителите.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 3 от 08.01.2019 г.)

В днешния 3 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се урежда прилагането на конкретни разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари, а именно: условията за създаването на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, по чл. 9 от ЗМИП; условията и редът за прилагането мерките по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, които могат да се определят и в резултат на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и в резултат на насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849, по чл. 24, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМИП; условията и редът за прилагането на опростена комплексна проверка от задължените лица по чл. 25, ал. 1 от ЗМИП и условията и редът за уведомяване на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС от задължените лица за прилагането опростена комплексна проверка по чл. 30, ал. 2 от ЗМИП и т.н.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, които са във връзка с въведените в закона изменения относно определяне мястото на изпълнение при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в случаите когато доставчикът избере да определя мястото на изпълнение да е там където е установено данъчно незадълженото лице получател. За целите на определяне на данъчната основа в особени случаи е направено пояснение за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона.

Обнародвано е и Постановление № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година. Към утвърдените 29 защитени специалности от професии за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Такива са професии като: техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител – специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник – транспортно строителство, и др.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени три нови търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57. Нова е и промяната, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци.

Държавен вестник, брой 3 от 08.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 3 от 08.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новости в АПИС ПРАВО през декември 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • ЗАКОН за личната помощ
 • ЗАКОН за хората с увреждания

Изменени закони:

 • КОДЕКС за застраховането
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за Българската академия на науките
 • ЗАКОН за Българската народна банка
 • ЗАКОН за вероизповеданията
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за държавния служител
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за кредитните институции
 • ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • ЗАКОН за лечебните заведения
 • ЗАКОН за медицинските изделия
 • ЗАКОН за обществените поръчки
 • ЗАКОН за пътищата
 • ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Отменени закони:

 • ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

Полезно в ДВ (бр. 2 от 04.01.2019 г.)

В брой 2 на “Държавен вестник” за 2019 година е изменен и допълнен Устройственият правилник на Аген­ция „Митници”.

Агенция „Митници“ се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции – Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“.

Териториалните звена се преструктурират с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на Агенцията.

С този брой е изменена и допълнена и На­редба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Промените в наредбата предвиждат съкращаване на процеса на определяне и събиране на извънредни вноски от банките от 45 на 7 дни, което ще позволи синхронизация с определените в Закона за гарантиране на влоговете в банките срокове (7 работни дни) за изплащане на влоговете в банка при наличие на законовите предпоставки за това.

Корекция на общата сума на дължимите от банките годишни премийни вноски или на такива в намален размер и на извънредните премийни вноски няма да е възможна.

Държавен вестник, брой 2 от 04.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 2 от 04.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 1 от 03.01.2019 г.)

В първия за годината брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в редица закони. В Закона за устройство на територията се предвижда, че срокът, в който ще може да се строи в неурегулирани територии, ще бъде удължен с още две години, тоест до 2021-ва година.

Промените в Закона за културното наследство са свързани с идентификацията на културни ценности. Идентификацията се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни институти и висши училища. Право да извършват идентификация имат и общински, и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата. Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българско изобразително изкуство след 1900 г., както и на български печатни книги, издадени след 1805 г.

Законът урежда като свободно създаването, разпространението и използването на изображения и на културни ценности за лични нужди с представителна, образователна и научна цел. В случаите, в които има данни, че вещите – обект на идентификацията, са незаконно придобити или фалшифицират произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологическите предмети, се уведомяват органите на МВР и прокуратурата.

Измененията в Закона за чистотата на атмосферния въздух са свързани с подобряване качеството на въздуха. Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата. Председателят на агенцията ще трябва да създаде и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива. Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице ще трябва да създаде и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

Конкретизират се и компетентните органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община. Това ще са кметовете на общини и общинските съвети, директорите на РИОСВ, органите на МВР, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Президентът „пусна“ промените за конфискацията, излизат в извънреден брой на Държавен вестник

Промените в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), с които гражданската конфискация изрично беше „развързана“ от развитието на наказателния процес, излизат утре в извънреден брой на Държавен вестник.

Те бяха приети експресно от парламента след като на 7 декември 2018 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд излезе с тълкувателно решение, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка пред иска за отнемане на имуществото. То се отнася до отменения тази година и действал от 2012 г. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

На 20 декември измененията вече бяха гласувани окончателно от депутатите и от тогава се чакаше дали президентът Румен Радев ще наложи вето и ще ги върне за ново обсъждане. На 28 декември обаче държавният глава е подписал указа за обнародването им.

Измененията в ЗПКОНПИ са само от два параграфа. С първия в закона се записва: „Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.“

Регламентира се и че това правило важи и за неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ.

След произнасянето на тълкувателното решение няколко дела бяха прекратени от съдилищата, тъй като наказателните производства срещу хората, чието имущество държавата иска да отнеме, са или прекратени, или завършили с оправдателна присъда.

Повече подробности по темата четете тук.

Архив