Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2021 г.)

В 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки поради необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на две европейски директиви, които създават минимални стандарти за защита на потребителите. Двете директиви възприемат принципа, че държавите членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго. При несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да ги приведе в съответствие, да получи пропорционално намаляване на цената или да поиска разваляне на договора при условията, предвидени в закона.
Промени има в Закона за пътищата, които влизат в сила от днес и вече сбъркана винетка ще може да се коригира. Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер вкл. на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица. Необходимо е заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии се изплащат от Агенция „Пътна инфраструктура“. Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души е нужно решение на съответния общински съвет вкл. и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Обнародвани са и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които са насочени към усъвършенстването на организационната структура на въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили. Създават се две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Разширяват се правомощията на началника на отбраната, свързани с непосредственото ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили.

Полезно в ДВ (бр. 22 от 16.03.2021 г.)

В днешния 22-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози, с които се предвижда се частните линейки, които работят извън обхвата на спешната помощ, да подлежат на законова регулация и контрол. Измененията предвиждат Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да води и поддържа регистър на лицата, които превозват болни и ранени. Въвеждат се и редица изисквания като задължителни застраховки, изисквания за финансова стабилност, диспечерски пункт и експлоатационен център.

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и еднократна помощ ще получат всички първокласници и осмокласници за новата учебна 2021/2022 г. без доходен критерий. Средствата ще бъдат разделени на две части – 150 лева през първия учебен срок и 150 лева за втория учебен срок.

Обнародвани са промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Измененията са насочени към отпадане на възможността за временно признаване на групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, както и специфичното подпомагане за учредяване на такива групи съгласно изискванията на европейски регламент. Допълват се разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на организации на производители. Включена е възможността това да става и когато не може да се установи контакт с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване. Прецизирани са условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране, за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 20 от 09.03.2021 г.)

В новия 20-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани съществени промени в Закона за електронните съобщения, с които се въвеждат изисквания на европейска директива.

Правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет. Прецизират се разпоредбите за защита и обработване на личните данни на крайните ползватели при сключване на договор за електронни съобщителни услуги. Предвижда се предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет да предлагат съответните устройства и услуги, по начин, който дава възможност на потребителите да следят и контролират разходите си чрез безплатни детайлизирани сметки, с които се осигурява възможности за проверка и контрол на таксите за използваните услуги за достъп до интернет или услуги за гласови съобщения.

Въвеждат се нови изисквания за преддоговорната и договорната информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора, сигурност и достъп до номера за спешни случаи, улесняване процесите по извършване на преносимост на номерата и смяната на доставчиците на услуги за достъп до интернет, по-добра защита при ползване на пакетни услуги. С приетите промени срокът за използването на радиочестотния спектър не може да е по-кратък от 15 години с възможност за удължаване най-малко до 20 години. Операторите на електронни съобщителни мрежи, които са изградили приемно-предавателни станции до влизането в сила на изменителния закон, подават заявления за регистрация заедно със съответните документи в срок до 9 месеца от влизането в сила на изменителния закон.

 Изменен е Законът за Българската телеграфна агенция и в срок до една година Българската телеграфна агенция ще трябва да осигури свободен и безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти. Предвидени са четири изключения от свободния достъп – за продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица; за специализирани информационни продукти, изготвени по възлагане; за архивни материали след изтичането на срок и ред на достъп, които се определят от генералния директор; за произведения на издателската, печатна и продуцентска дейност на агенцията.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. В наредбата са посочени шест условия, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да имат родителите право на компенсации. Детето трябва е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и да не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година. Общината по настоящ адрес пък не трябва да е предложила равностойно място в квартала. Компенсациите за неприетите деца са в сила от 1 януари 2021 г., а заявление се подава до 30 април 2021 г.

 Изменена е Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара във връзка с настъпили промени в законодателството на Европейския съюз. Актуализират се изискванията по отношение на информацията, която се съдържа в техническото досие към заявлението за освобождаване на ГМО в околната среда. Актуализират се изискванията по отношение на информацията за резултатите от освобождаването на ГМО в околната среда, по отношение на риска за човешкото здраве и околната среда и формата, в която тази информация се представя.

Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 19 от 05.03.2021 г.)

 В новия 19-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи осигуряването в универсални пенсионни фондове. Три вида пенсии ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове – пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен.

Пожизнена пенсия ще получават родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. За пожизнената пенсия са предвидени два подварианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. В този случай срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.

Предвидена е различна схема за прехвърлянето на парите от универсалните частните пенсионни фондове в НОИ. От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.

За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

Обнародвани са промени и в Закона за управление на отпадъците, които влизат в сила от днес с малки изключения. Въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци най-късно до края на 2035 г. Предвижда се възможност България да отложи постигането на целите с 5 години, в случай че 24 месеца преди срока нотифицира ЕК за намерението си и представи план за изпълнение.

Създава се законовата основа за въвеждане на разширена отговорност за текстилни продукти, като начин за изпълнение на изискването за разделно събиране на отпадъци от текстил. Съгласно европейска директива, от 1 януари 2025 г. държавите членки следва да въведат разделно събиране и на текстилни отпадъци. Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда да води публични регистри на лицата, които пускат на пазара обувки и текстил, както и опаковани стоки.

 Изменена е Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и съгласно промените право на студентско общежитие ще имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма. Както и досега, студентските столове ще могат да се предоставят за управление на външни фирми, като те ще могат да си начисляват максимум 15% печалба. С преходните и заключителните разпоредби се променят и текстове от друга наредба – за финансиране на професионалните наравления, които увеличават издръжката на обучението на студентите в три направления – растениевъдство, растителна защита и животновъдство.

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в НС

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ