Архив на ‘Министерски съвет’

Полезно в ДВ (бр. 81 от 2.10.2018 г.)

В днешния 81 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в която се определят правила, по които ще бъдат проверявани за конфликт на интереси нотариусите, частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, както и чиновници, кметове, членове на политически кабинети и др.

Проверката на имуществените им декларации ще се извършва при подаден срещу тях сигнал за корупция или конфликт на интереси, както и когато бъдат открити такива данни при образувано дисциплинарно производство или друга проверка.

В звена от държавни и общински администрации, при които има завишен корупционен риск, декларациите на чиновниците ще бъдат проверявани и превантивно.

Проверката на декларациите ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати – от комисии. Срокът за проверките е едномесечен. При нотариусите и частните съдебни изпълнители се предвижда ръководствата на двете камари да изберат комисии, които да проверят декларациите, както и да определят правилата, по които ще работят те и да ги публикуват на сайтовете на двете гилдии.

С изключение на службите за сигурност, всички други институции, пред които се подават декларации, ще ги водят в публичен регистър, като спазват Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Достъп до информацията в декларациите, която не е публична, ще имат само проверяващите и служителите, които съхраняват документите. С наредбата се урежда и производството за установяване или липсата на конфликт на интереси. Проверките ще се извършват от комисии, за да се гарантират правата на служителя, срещу когото е образувано производството.

Обнародвани са промени в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. От 26 септември 2017 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП).  Те наложиха преглед и прецизиране на някои текстове в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Част от промените касаят разпоредбите, отнасящи се до забраната за управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта и след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и до реда за установяването им, регламентиран с наредбата, издадена на основание чл. 174, ал. 4 от ЗДвП.

Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 80 от 28.09.2018 г.)

В новия 80 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пътищата, които предвиждат от 1 януари следващата година да бъде въведена смесена ТОЛ-система. За леките автомобили ще се изискват електронни винетки, а за тежкотоварните – ТОЛ-такса на база изминато разстояние. Предвижда се задължително оборудване на автобусите с обезопасителни колани за пътниците, като в тази връзка са предвидени и нови санкции. Глобата за шофьор на автобус без колани ще бъде 500 лева, а за фирмата превозвач – 3000 лева. Ако автобусът не е оборудван с видеорегистратор, фирмата ще трябва да заплати глоба от 1500 лв.

Обнародвана е и нова Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно – осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност са възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите, вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия. Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и три рискови групи, в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност. Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в наредбата, като по този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“, е изпълнено.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които са в няколко насоки: 1) промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива, 2) промени, свързани с реда за извършване на сторно операции, 3) въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, както и към лица – производители/разпространители и потребители на такива софтуери, 4) промени, свързани с лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, 5) mромени, касаещи лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД и т.н.

Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 79 от 25.09.2018 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, чрез която ще се работи по немски модел с всички съвременни изисквания за пътна безопасност.

Тя въвежда нови изисквания за по-голяма осветеност на пътни възли и кръстовища, които стават задължителен елемент от изграждането на нови и рехабилитиране на вече съществуващи отсечки. Предвидени са и повече изисквания към системите за отводняване на пътното платно, за да се предотврати събирането на вода и опасността от „аквапланинг“.

Зоната за безопасност пък вече ще зависи от класа на пътя, като при автомагистралите тя ще е 16 метра, а при първокласните пътища – 12 метра. Сред мерките е и удължаване на гаранционните срокове за ремонти и изграждане на пътищата.

Управляващите спешно криминализират производството на акцизни стоки без бандерол

До края на следващата седмица в парламента ще бъде внесен проект за промени в Наказателния кодекс (НК), с които да се криминализира и производството на акцизни стоки без бандерол. Това обеща правосъдният министър Цецка Цачева след среща с финансовия министър Владислав Горанов, главния прокурор Сотир Цацаров, вътрешния министър Младен Маринов и шефа на Агенция „Митници“ Георги Костов.

Искане за промяна в чл. 234 от НК направи миналата седмица главният прокурор по време на изслушване в парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. В действащия НК с от 1 до 6 години затвора се наказва само продажбата и държането на акцизни стоки без бандерол, но не и производството им.

„Законът не предвижда наказуемост за самото производство. Този детайл е колкото смехотворен, толкова и реален“, каза тогава Цацаров и допълни, че трябва да бъде криминализирано и приготовлението. Според него наказанията за нелегално производство на акцизни стоки трябва да е и по-високо от това за разпространението и държането им.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 77 от 18.09.2018 г.)

В днешния 77 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Административнопроцесуалния кодекс, върху които президентът беше наложил вето, което бе преодоляно. Целта на промените е да се облекчи претовареният Върховен административен съд (ВАС) и да се изравни натовареността на останалите 28 административни съдилища.

На първо място, в съответствие с наскоро постановено решение на Конституционния съд, всички дела по служебни правоотношения с държавни служители, военни и полицаи ще се гледат като първа инстанция от 28-те административни съдилища, а не от ВАС.

Следващи промени са, че някои производства ще се гледат само от една съдебна инстанция – става дума за Закона за общинската собственост; КСО – за обезщетения за болнични, майчински, безработица, временна неработоспособност; Закона за достъп до обществена информация; принудителните административни мерки по Закона за движение по пътищата и т.н.

Променени са таксите пред касационната инстанция. Обявената цел на законодателя е да се ограничи възможността за злоупотреба с правото на съдебен процес. Въвежда се задължение за административните органи да плащат държавна такса, защото досега, като бяха освободени от нея, безконтролно са оспорвали съдебни решения, постановени срещу актовете на администрацията. Обикновената такса в касационното производство за граждани става 70 лв., досега беше 5 лв. за граждани и 25 лв. за юридически лица.

Обнародвани са и две нови наредби, а именно: Наредба № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“ и Наредба № 10 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“. С тях се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по двете професии, а в преходните и заключителните разпоредби се посочва, че лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на наредбите се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2018 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по профе­сията „Козметик“.

С новата наредба се определя държав­ният образователен стандарт за при­добиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално на­правление 815 „Фризьорски и козметични услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по Закона за профе­сионалното образование и обучение.

Държавният образователен стандарт определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, изискванията към материалната база и към обучаващите.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес декларира действителните си собственици, готови са заявленията

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици. Това предвижда новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който влезе в сила в края на март.

Новите изисквания за деклариране на действителния собственик обаче не започнаха да се прилагат от влизането в сила на закона, тъй като преди това да стане, трябва да се изпълнят три условия. Първото е да бъде приет правилник за приложението на ЗМИП. Това по закон трябваше да стане до края на август, но ДАНС все още не е обявила проект за обществено обсъждане. Второто е Агенцията по вписванията да е готова технически да осигури възможност за вписването на тези данни, което законът изисква да стане до 1 октомври 2018 г. Третото е да се изработят образците на заявленията за вписване в Търговския регистър.

Засега са изпълнени последните две условия. Министерството на правосъдието огласи промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В проекта се предлага и образец на заявлението за вписване на действителните собственици.  То е от две части, като едната касае дружествата, свързани с офшорни компании, а другата – всички останали юридически лица.

Повече подробности по темата виж в Lex.bg.

Архив