Архив на ‘Министерски съвет’

Полезно в ДВ (бр. 53 от 5.07.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пощенските услуги, които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз.

Измененията в закона регулират разликата между видовете пощенски дейности. „Универсалната услуга представлява пакет от дейности, които трябва да бъдат изпълнявани при определени изисквания. Тоест доставката да бъде през цялата година, до всички населени места на територията на България“. Заради това, че трябва всички в страната да имат достъп до такава услуга, държавата дотира  „Български пощи” и компенсациите държавното дружество вече ще получава авансово.

Обнародвана е нова Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ. С нея се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по: предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението; избягване на двойното финансиране на дейности в подкрепа за задоволяване на същите потребности на ползвателя на лична помощ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ; сключване, изменение и прекратяване на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

Наредбата урежда още отчитането на положения труд от асистента и изплащането на трудово възнаграждение за действително отработеното време, както и провеждането на обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ съгласно чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ.

Държавен вестник, брой 53 от 05.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 53 от 05.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Унифицират се заявленията за най-масовите общински услуги

Правителството прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, с която задължава всички общински администрации да използват стандартизирани образци на заявления за 16-те най-масови общински административни услуги.

По този начин се облекчават гражданите и бизнеса, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга.

Селекцията на най-често предоставяните услуги от общините е извършена в партньорство с Националното сдружение на общините, а стандартизираните документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 52 от 2.07.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита от шума в околната среда, които целят ограничаването на вредното му въздействие върху хората. Предвиждат се строги забрани за каквото и да било генериране на шум в периода от 23 ч. до 8 ч., както и от 14 ч. до 16 ч. всеки ден. За посочените периоди се въвежда и изрична забрана за строителството, освен ако не е регламентирано в специална наредба на съответния общински съвет. Изключение са териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

Промените в закона предвиждат и глоби за нарушителите – от 500 до 1 000 лв. ще бъде глобата за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – от 3 000 до 6 000 лв. При повторно нарушение размерът скача двойно, като имуществената санкция за физическите лица става от 2 000 до 6 000 лв, а за юридическите – от 5 000 до 12 000 лв.

 Обнародвано е Постановление № 156 от 27 юни 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата, който не е отделно юридическо лице и е разположен в сграда на Министерството на вътрешните работи. Новото звено ще включва служители от шест държавни ведомства, които ще си взаимодействат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, и ще реагират на сигнали, подадени на специална работна станция  към националната система 112. В 20-дневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на структурите, включени в състава на Националния координационен център за безопасно движение по пътищата, трябва да определят със заповед служителите, които ще изпълняват дейности в центъра, и да утвърдят правила за дейността и организацията на работа на центъра.

 Чрез промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се дава отсрочка на бензиностанциите за подмяна на електронните системи с фискална памет (ЕСФП), която трябваше да стане до 30 юни.

Целта е да се премахне възможността за манипулиране на оборота. Има и две условия: първото е към 31 юли 2019 г. бензиностанциите да имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип софтуер и да могат да ги внедрят до 30 септември, а това са по-голяма част от търговците на горива. Второто условие е до 31 юли веригите бензиностанции да представят в НАП график за внедряване по обекти до 30 септември 2019 година. Удължавайки до 30 септември срока за всички търговци, които използват системи за управление на продажбите си, Министерството на финансите предоставя достатъчно време за наблюдаване в реални условия на работата на новия софтуер преди масовото му внедряване, за да се стигне до затваряне на търговски обекти.

Държавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 51 от 28.06.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които предвиждат повишаване на минималния праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и по проекти, изплатени от европейските фондове, от 100 на 250 евро. Изрично е посочено, че вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа на административен акт или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С измененията се създава правно основание изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да одобри методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на нормативни или договорни задължения от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Обнародвана е нова Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Целта й е постигане  на  по-добро  финансово  управление и стабилизиране  на финансовото състояние на лечебните заведения чрез въвеждане на единни правила за финансово управление, обусловени от общи финансови принципи и политики-общи политики на управление на човешките ресурси, управление на задълженията, възлагане на обществени поръчки и инвестиционни политики.

Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като анализът трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети.

Наредбата регламентира и управлението на човешките ресурси, като задължава посочените в нея лечебни заведения да създадат вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, вкл. допълнително материално стимулиране за постигнати резултати.

Промени има в три наредби за дейността на частните съдебни изпълнители. Измененията в Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители вдигат на 1.2 млн. лева минималната годишна застрахователна сума, за която ЧСИ сключва договор за застраховка.

Промените в Наредба № 3 от 2006 г. за архива на частните съдебни изпълнители въвеждат изрично задължение деловодните книги на ЧСИ да се водят в електронна форма, така че да осигуряват обмен на информация с държавната администрация. На практика и към момента почти всички ЧСИ водят деловодството си в електронна форма, но това изменение ще влезе в сила след 1 година, за да могат всички да се съобразят с него. Регистрите на заведените дела и азбучници, изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се съхраняват 100 години, делата и други книжа – 5 години, а дневниците на извършените действия – 25 години. След изтичане на срока за съхранение на архивираните дела ЧСИ може да запази електронно копие на съдържащите се в тях документи. Копието, удостоверено с електронен подпис на ЧСИ към момента на неговото запазване, се счита вярно с оригинала на документа.

С промени в Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители се променя съдържанието на годишната отчетна форма, като се диференцира информацията за събраните вземания на държавата, общините и съдилищата.

Държавен вестник, брой 51 от 28.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 51 от 28.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 50 от 25.06.2019 г.)

В днешния 50-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за политическите партии, с които се фиксира размерът на партийната субсидия. С промените надвзетите субсидии за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на изменителния закон се преизчисляват, като намалението е за сметка на следващите траншове от държавния бюджет, а при недостиг или липса на следващи траншове ще се възстановява от съответната партия.

Общата сума, която партиите трябва да върнат, е 14,6 млн. лв. При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5 млн. лева.

 Обнародвани са промени в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно преразпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент за някои субсидирани дейности поради тенденция за формиране на разлика между субсидията и реално извършените разходи от лечебните заведения по тяхното предоставяне.

Очакваният резултат в крайна сметка е и подобряване на достъпа до медицински услуги на уязвими групи от населението и решаване на здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и създаване на възможност за лечебните заведения за подобряване на ефективността на здравното обслужване.

 Публикувани са промени в Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Измененията са свързани основно с регламентиране на възможността за сключването на рамков договор за платежни услуги от разстояние, посредством квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, уеднаквяване на изискванията към всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) за обозначаване на водените от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), както и с предстоящото прилагане, считано от 14 септември 2019 г., на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.

 

Държавен вестник, брой 50 от 25.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 50 от 25.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 49 от 21.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност. С него се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така и условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Обнародвани са промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Въвежда се уеднаквяване на уредбата на месечното възнаграждение на военнослужещите, както и на цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при дългосрочно командироване по реда на наредбата. Уеднаквява се и уредбата на статута на член семейство на дългосрочно командирован служител по реда на наредбата с уредбата по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, като се въвежда изискване за престой 1/2 от срока на командировката в държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото изискване за престой 2/3 от срока на командировката.

В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата на потребителите, се предоставя право на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство да избират дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл. чл. 25, ал. 4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да е в приемащата държава.

С цел осигуряване на оперативност, се създава правна възможност за командироващото лице да оправомощава други лица за издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава.

В тази връзка с друго постановление правителството прие и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Архив