Държавен вестник, брой 67 от 23.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 67 от 23.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 66 от 20.08.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол – в съответствие със законодателството на Европейския съюз България затяга контрола при въвеждането на растения, растителни продукти и други от трети страни поради опасността на бъдат носители на определени вредители. Добавят се нови вредители, а други от приложение № 1 се прехвърлят в приложение № 2 на база публикуваните оценки на риска от тях. Променят се някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители. Включени са специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза.

Обнародвани са промени в Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспорт, които са в няколко насоки: транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 59 в съответствие с извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. по отношение на безопасността в железопътния транспорт; прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти; въвеждане на нови определения и термини и актуализиране на прилаганите общи показатели за безопасност съгласно Директива (ЕС) 2016/798.

Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

От 40 000 до 60 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди при смърт на съпруг в катастрофа

Според нова методика двойките без брак трябва да са с една и съща адресна регистрация поне година, за да получат компенсация. Застрахователите огласиха примери какво ще се полага на пострадалите и близките им при катастрофа

От 40 000 лв. до 60 000 лв. компенсация за неимуществени вреди да получава преживелият съпруг, ако партньорът му е починал в катастрофа. Това предвижда новата методика, която за първи път трябва да въведе нормативни критерии за това как се изчисляват обезщетенията по Гражданска отговорност при смърт или травма при инцидент на пътя.

При смърт в катастрофа обезщетението за неимуществени вреди на близките на починалия се разделя на три вида. Първо е т. нар. основна вреда, за която в методиката е предвиден минимален и максимален размер.

Така за съпруг границите са от 40 000 лв. до 60 000 лв. според продължителността на съвместния живот. В методиката се предлага за фактическото съжителство на съпружески начала да се предвиди изискване то да е продължило поне една година, което да се доказва чрез една и съща адресна регистрация по настоящ адрес на двойката.

За дете, включително осиновено и отглеждано, методиката оценява неимуществените вреди на от 50 000 лв. до 60 000 лв., ако то не е навършило 18 години, и от 30 000 лв. до 50 000 лв., ако е пълнолетно. За смърт на родител, осиновител и отглеждащ – компенсацията за морални вреди е от 40 000 лв. до 60 000 лв.

За всички други близки остава действащият таван от 5000 лв.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 64 от 13.08.2019 г.)

В новия 64-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез които се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Въвеждат се нови правила за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване. Основна цел на директивата е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите – членки на ЕС във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Според текстовете първата година, за която ще се изготвя документация за трансферно ценообразуване по новия ред, е 2020 г. Местно досие вече ще изготвя всяко данъчно задължено лице, осъществяващо сделки над определен праг между свързани лица. Тази документация ще се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Обнародвани са промени в Закона за физическото възпитание и спорта, които са в няколко насоки: режим на лицензиране на спортните федерации; награждаването на спортисти, постигнали високи спортни резултати и правото на децата на починали олимпийски медалисти да получават месечна парична помощ от Министерство на младежта и спорта.

Предвижда се, че при конкуренцията между повече от един кандидати за получаване на спортен лиценз по един вид спорт, предимство да има кандидатът, който е член на международната спортна организация или е получил права за организиране на спортни дейности. Правото на награди се разширява върху по-широк кръг спортисти, постигнали високи спортни резултати.

 

Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 63 от 9.08.2019 г.)

В брой 63 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена На­редба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.

 Промените предвиждат свързването на нова газопреносна мрежа към съществуваща газопреносна мрежа да се извършва при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на съществуващата газопреносна мрежа. Условията за свързване ще се договарят между операторите на двете мрежи в подписано от тях споразумение.

Съгласно Решение № 476 от 2 август 2019 г., Министерският съвет не признава Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на национално равнище поради това, че не отговаря на из­искването на Кодекса на труда да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската орга­низация или най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор във всички членове на работодателската организация.

 

 

Държавен вестник, брой 63 от 09.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 63 от 09.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 62 от 6.08.2019 г.)

Държавен вестникВ брой 62 на “Държавен вестник” е изменен Законът за железопътния транспорт. Целта на промените е да бъде изпълнена препоръката на Европейската комисия страната ни да предприеме мерки за гарантиране независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата.

В този брой е изменен и допълнен Законът културното наследство. Предвидено е към министъра на културата да се създаде Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики, чиято структура и организация на работа ще се определят с правилник, утвърден от министъра.

Промяна касае и издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство. Срокът за издаване на разрешението се удължава от 14 на 30 дни.

Издаденото разрешение ще се отнема с мотивирана заповед от министъра на кул­турата при констатирани нарушения по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.

С брой 62 се допълва Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Кандидатстващият за лична помощ трябва да даде съгласие добавката за чужда помощ да се превежда от НОИ на Агенцията за социално подпомагане. Сумите ще се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който е прекратен трудовият договор. Когато трудовият договор е прекратен, НОИ ще продължи да изплаща добавката за чужда помощ към пенсията.

Държавен вестник, брой 62 от 06.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 62 от 06.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още