Архив на ‘Министерски съвет’

Полезно в ДВ (бр. 37 от 07.05.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Променя се кръгът на лицата, задължени да подават декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в търговския регистър. Другата промяна е относно изискването до 12 май стотици хиляди фирми, институции, организации, свободни професии да внесат в ДАНС свои вътрешни правила за контрол и предотвратяване на прането на пари.

Въпросните фирми и т. н. пак ще трябва да изготвят свои вътрешни правила, но не до 12 май, а до 6 месеца, след като ДАНС публикува на сайта си Националната оценка за риска. Оттам ще се види кои са рисковете, които те трябва да идентифицират и да включат в своите правилници. Освен това фирмите няма да ги изпращат на ДАНС за одобрение, просто ще си бъдат при тях и ще ги ползват предвид действията, които следва да предприемат по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се въвежда забрана за придобиване, съхранение, носене и употреба на автоматични огнестрелни оръжия, преработени в полуавтоматични, както и употребата на пълнители с голям капацитет.

Ограничението не касае фабрично произведеното полуавтоматично оръжие, както и вече регистрираното, преработено от автоматично. Промените засягат реда за временно ползване на ловно оръжие от чужденци при ловен туризъм. Въвеждането на забраната е в резултат от транспонирането на европейските изисквания относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

Обнародвани са промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и чрез тях парламентът прехвърля Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка. Това е и част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

България започна процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и присъединяване към Единния надзорен механизъм, от което следва присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране в Европейския съюз. Досега в националното ни законодателство липсваше нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на европейския регламент.

Промени има и в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, съгласно които дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) ще трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване на изоставянето на непотърсено дете, прието в лечебно заведение, до 24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано. В момента срокът за предприемане на такива действия е 7 дни.

С измененията се подобряват и мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат служебно да предприемат действия за реинтеграция, непосредствено след настаняване на детето извън семейството му. По досега действащия ред родителите трябва да подадат заявление, че желаят да бъдат предприети такива мерки.

Регламентират се и конкретни мерки за закрила в семейна среда, в зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето, както и конкретни дейности за подкрепа на семейството. С промените ще се подобри и координацията и сътрудничеството между ДСП по настоящ адрес на детето и ДСП по местопребиваване на родителите.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 36 от 03.05.2019 г.)

В днешния брой 36 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 5 от 19.04.2019 г. на КС по к. д. № 12/2018 г., с което Конституционният съд отмени възможността Върховният административен съд в определени хипотези да не разглежда в открито заседание касационните си дела. Той обяви за противоконституционни и пропорционалните такси за касационно обжалване на оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС).

За всички останали изменения в Административнопроцесуалния кодекс, които бяха атакувани пред тях – новата родова и местна подсъдност на делата, новите такси за касационно обжалване, въвеждането на едноинстанционно съдебно обжалване по някои дела, конституционните съдии постановиха, че няма противоречие с основния закон или международни актове

Обнародвана е Наредбата за критериите за определяне на универси­тетски болници. Новата наредба създава ясни критерии, на базата на които да се определи кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението.

За университетски ще бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти.

 

В този брой е изменен и допълнен Устройстве­ният правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Предвид, че при производството по предоставяне на международна закрила се обработват голям обем от лични данни и с цел тяхната защита, в ДАБ при МС се създава длъжност „служител по защита на данните“. Длъжностното лице по защита на данните ще осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на защитата на данните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни. Прецизират се някои задачи и дейности на териториалните структури на агенцията и на административните звена от общата и специализираната администрация, с което ще се повиши ефективността и ефикасността на администрацията на ДАБ при МС.

 

Държавен вестник, брой 36 от 03.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 36 от 03.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 35 от 30.04.2019 г.)

С брой 35 на “Държавен вестник” е допълнен Кодексът за социално осигу­ряване. Създаден е нов текст, според който до 1 януари 2023 г. едновременно с подаването на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начал­на дата след 31 декември 2018 г., лицето има право да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, ако това е по-благоприятно за него.

В тези случаи към заявлението задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три после­дователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигури­телния стаж след тази дата до 31 декември 1999 г. включително.

В 6-месечен срок от влизането в сила на промените лицата с подадени заявления за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези, на които е отпусната такава пенсия до влизането в сила на тези промени, може да упражнят еднократно правото си на избор. В тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.

Държавен вестник, брой 35 от 30.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 35 от 30.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Изпълнителните листове и обезпечителните заповеди ще се пазят 100 години при ЧСИ

Изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се пазят 100 години в архива на частния съдебен изпълнител (ЧСИ). Това предлагат да се регламентира в Наредбата за архива на ЧСИ от Министерството на правосъдието.

Промяната е изключително важна, тъй като всички тези документи имат сериозни правни последици – те засягат съществено имуществената сфера на длъжника и са основание за придобиване на права от трети лица върху неговото имущество.

Освен това откакто преди 12 години в сила влезе Законът за националния архивен фонд, ЧСИ всъщност нямат право да предадат важните си документи в държавния архив. А същевременно наредбата, която е по-стара, ги задължава да пазят делата и другите книжа 5 години, дневниците на извършените действия – 25 години, а регистрите на заведените дела – 100 години, а всичко останало да изпратят в Държавния архив.

Така те хем не трябваше да пазят множество документи, хем не им ги искаха в архива, хем нямаха и право да ги унищожат.

Сега ясно е записано, че най-важните документи при ЧСИ и регистрите на делата им се пазят 100 години, а самите дела и дневниците за действията – съответно 5 и 25 години, а всичко друго се унищожава.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр.34 от 23.04.2019 г.)

В новия 34-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за чужденците в Република България и част от разпоредбите са във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на британските граждани в България ще се извършва при условията и по реда на Закона за чужденците в РБ.

Изключение от това положение ще представляват очертаните с предлаганата уредба случаи на британски граждани, които са се установили и са изградили трайни връзки с нашата страна и членовете на техните семейства.

Друга част от предложените промени се налагат с оглед на уреждане на статута и пребиваването в България на непридружените деца-чужденци, а именно чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Измененията предвиждат право на пребиваване на деца чужденци до 18-годишна възраст да се предоставя след общо съгласие на родителите. В случаи, при които не е на лице общо съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по местопребиваване на детето.

Обнародвано е Решение № 11999 от 9.10.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12089/2016 г., с което ВАС обявява нищожността на Методиката за определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, при които се отпуска месечната добавка за социална интеграция съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД-01-230 от 14.03.2011 г. на министъра на труда и социалната политика.

Мотивите са съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като оспорената методика не е публикувана в интернет преди внасянето й за разглеждане и приемане от министъра на труда и социалната политика.

Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Камарата на архитектите: текстовете в ЗОП и ЗУТ са предпоставка за корупция

Обществените поръчки могат да се провеждат много по-качествено и прозрачно и с много по-добри резултати, посочва председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов

Законът за обществените поръчки (ЗОП) и Законът за устройство на територията (ЗУТ) трябва да бъдат променени в частта за проектиране и строителство, защото съществуващите норми са предпоставка за корупция, скандали при ремонти на градски пространства, трагични инциденти и уродливо строителство. Това стана ясно по време на пресконференция на Камарата на архитектите в България.

По думите на председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов, в Германия съществува специален закон за строителството с обществени средства, докато в ЗОП проектантската и строителната дейност са приравнени с доставката на тоалетна хартия.

Преди повече от две години Камарата е започнала мониторинг на над 400 обществени поръчки в проектирането, а изводите от него ще се превърнат в основа за анализ и оценка на въздействието на ЗОП в строителството. Според арх. Игнатов то е негативно. „Средствата, които се влагат в обществени поръчки, са огромни и съставляват голямо перо в националния бюджет, а голяма част от тях се финансират и с евросредства. Смятаме, че обществените поръчки могат да се провеждат много по-качествено и прозрачно и с много по-добри резултати със същите средства“, посочи арх. Игнатов.

Според арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на УС на КАБ, с промени в ЗОП и ЗУТ трябва да се регламентира правото само проектантски фирми под управлението на архитекти и инженери да могат да участват в обществени поръчки. Тя посочи, че в над 50% от случаите зеленчукопроизводители или хора, занимаващи се с друг вид търговски услуги, печелят обществени поръчки в строителството.

 

Архив