Държавен вестник, брой 87 от 05.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 87 от 05.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 86 от 1.11.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, които влизат в сила от днес.

Целта на измененията е да се определят условията и реда за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на агенцията.

Други промени касаят регламентирането на ограниченията на достъпа до данните и услугите, предоставяни от агенцията. Предвид точното определяне на случаите, при които се ограничава достъпът до данните, и лицата, на които се предоставят, разпоредбата препраща към Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Държавен вестник, брой 86 от 01.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 86 от 01.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 85 от 29.10.2019 г.)

В новия 85-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Чрез измененията се конкретизира съдържанието на регистъра, партидите и партидните досиета на правоспособните лица, като се допълва с данни за датата, на която правоспособното лице започва и/или прекратява дейността по административно обслужване, номер и датата на документ за преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“.

Със свое Решение № 3988 от 19 март 2019 г. Върховният административен съд отменя две разпоредби от Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Отменят се образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс. Мотивите са нарушения на съдопроизводствените правила, а именно: проектът на наредбата не е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и не е предоставена възможност за обсъждането му и представяне на предложения и становища по него. Освен това в докладната записка, приложена към проекта на наредбата до министъра на правосъдието, не е посочено какви финансови и други средства са необходими за прилагане на новата уредба, липсват мотиви за очакваните резултати, няма анализ за съответствие с правото на ЕС.

Предстои Министерството на правосъдието да приеме нови разпоредби на мястото на отменените от ВАС, като спази процедурните изисквания за това.

Държавен вестник, брой 85 от 29.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 85 от 29.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 84 от 25.10.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, които влизат в сила от 1.01.2020 г. Поради липса на лекари със специалност, които да желаят да работят в Регионалните здравни инспекции, отпада изискването за тях да имат медицинска специалност и най-малко 5 години трудов стаж по нея.

По същата причина отпада изискването и за участие на лекар със съответната специалност в съставите на ТЕЛК. До сега задължително условие бе в състава на комисията да участва лекар със специалност по основното заболяване на освидетелствания.

Решенията на ТЕЛК ще могат да се връчват на освидетелстваните и по електронната поща. При обжалване пред НЕЛК, последната ще решава освидетелстването, а няма да връща документите на ТЕЛК за ново освидетелстване. Освидетелстването на неподвижни или трудно подвижни болни, както и до сега, ще се извършва от ТЕЛК по домовете им, но разходите за командировки и транспорт няма да са за сметка на комисията и болницата, а на съответната община. С промените се въвеждат и редица нови формуляри.

Обнародвани са промени в Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Целта на измененията е ценообразуването на лекарствените продукти, които се заплащат по реда на Наредба № 34 от 2005 г., да съответства на последните изменения в действащата нормативна уредба в тази сфера. Целта е да се разширят възможностите при определяне на максималната стойност на посочените лекарствени продукти, като се търси най-ниската стойност измежду предходното договаряне (в случай, че такова е проведено), най-ниската стойност, изчислена на база цена за същия лекарствен продукт по международно непатентно наименование със съответната лекарствена форма, заплащана от обществените фондове на страните, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, и максималната стойност, договорена по реда на чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Промените, които се предвиждат, ще доведат до възможност за определяне на по-ниска стойност при изготвяне на спецификацията при провеждането на обществена поръчка за доставка на лекарствените продукти, заплащани със средства от държавния бюджет.

Държавен вестник, брой 84 от 25.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 84 от 25.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Край на съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства

Промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които за умишлени убийства се забранява провеждането на съкратено съдебно следствие, което води до намаляване на присъдата, вече са в Държавен вестник. Те трябва да влязат в сила три дни след обнародването им, което значи, че ще започнат да действат ден преди местните избори, т.е. на 26 октомври.

Измененията в НПК бяха приети скоростно от депутатите заради протестите на близките на момиченцето от село Сотиря, което беше жестоко убито преди няколко месеца. Заради бързането управляващи и опозиция си размениха упреци в популизъм.

Така в НПК беше приет нов чл. 369а, който предвижда: Съкратено съдебно следствие в случаите по чл. 371, т. 2 не се допуска при умишлено причиняване на смърт. Т.е. това е процедурата, при която подсъдимият признава изцяло фактите в обвинителния акт и съответно съдът е длъжен да намали наказанието му с една трета и не може да го осъди на доживотен затвор. Остава възможността по делата за умишлено причиняване на смърт със съгласието на страните пред съда да не се разпитват някои свидетели и вещи лица, които вече са дали показания и заключения по време на разследването.

Със скоростното приемане на тази промяна в НПК, депутатите направиха и друга, с която възложиха на Специализирания наказателен съд делата от компетентност на Европейската прокуратура.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 83 от 22.10.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно които съкратено съдебно следствие няма да се допуска в случаите на умишлено убийство.

Съкратеното съдебно следствие е диференцирана процедура за разглеждане на наказателни дела и тя се основава на самопризнанията на подсъдимия. Това означава подсъдимият да признае, че на инкриминираната дата (и час) е извършил виновно инкриминираното деяние.

Допълнително условие за провеждането на съкратено съдебно следствие е подсъдимият да се съгласи в съдебната фаза да се използват събраните в досъдебното производство доказателства. В замяна на съдействието на подсъдимия държавата предлага намаляване на наказанието, което съдът определи като най-подходящо, с една трета.

Изменен е Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия с цел намаляване на административната тежест в сектора. Данните и информацията за тютюневите изделия вече ще се представят само от производителите и вносителите, като отпада необходимостта информация да предоставят лицата, които въвеждат на територията на страната подобни изделия от друга държава – членка на Европейския съюз.  Всички изискуеми данни и информация вече ще се предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз.

В тази връзка се прецизират правомощията на Института по тютюна и тютюневите изделия, който към момента е отговорен за тяхното съхранение и за осигуряването на достъп до тях на Европейската комисия и на другите държави от ЕС. Предвидено е от 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от 4 години.

Завишават се и санкциите за тези, които изкупуват суров тютюн без валидно разрешение и сключен договор с тютюнопроизводител. По-тежки наказания ще има и за непредоставилите на съответната комисия по тютюна изискуемата информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема в полза на държавата.

Обнародвани са промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, които са във връзка с европейски регламент за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и с изменение на няколко директиви. Основната цел на промените е да се въведат мерки, чрез които да бъде осигурена непрекъснатост на дейността на централните депозитари на ценни книжа; изискване централните депозитари на ценни книжа да изготвят и поддържат план за възстановяване; конкретни административно-наказателни разпоредби и други мерки по отношение на лица, отговорни за нарушения на разпоредбите на цитираните регламенти.

Обнародвана е нова Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, чрез която се актуализират условията и реда за сертифициране на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове. Това е в съответствие с Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Балноелечебните и таласотерапевтичните центрове могат да бъдат ръководени само от лица, които отговарят на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение, а лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление “Медицина”, “Обществено здраве”, “Здравни грижи”, “Туризъм” и “Спорт”, владеещ поне един чужд език и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/ или красотата на човешкото тяло. Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление “Медицина”, “Обществено здраве”, “Здравни грижи”, “Туризъм”, “Спорт”, “Администрация и управление”, “Икономика” или “Право”, един чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.

 

Държавен вестник, брой 83 от 22.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 83 от 22.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още