Архив на ‘Министерски съвет’

Полезно в ДВ (бр. 10 от 1.02.2019г.)

  В новия 10 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности за 2018 г. В рамките на средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ, определени със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., са увеличени цените на дейностите за обтурации (пломби) и екстракции (вадене на зъби) с 12% в пакета на първичната и специализираната дентална помощ.

Предвидените средства за заплащане на дейностите по възстановяване на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени пациенти ще отговорят на засиления интерес от страна на здравноосигурените към тази услуга.

 Обнародвани са и промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Въвежда се изискване при извършване на продажби/зареждания на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност).

Информацията ще бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива. Измененията се отнасят както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет.

Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.

Лицата, които използват ЕСФП, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на промените в наредбата в срок до 31 март 2019 г.

Държавен вестник, брой 10 от 01.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 10 от 01.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 9 от 29.01.2019 г.)

В днешния 9 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, които влизат в сила от 1.01.2019 г.

Целта на измененията е привеждане на наредбата в съответствие с промените в КСО и ЗТРРЮЛНЦ. С цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е предложено декларация обр. № 1 с данни за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, когато декларациите се отнасят за месеци и години преди предходната календарна година.

В декларация обр. № 3 се предвижда лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, да се обособят с отделен код за вид осигурено лице – 58 – за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище.

Промени има и в Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд – пpeдвиждaт се нoви cpoĸoвe зa пpoизнacянe нa KC, пo-дeтaйлнa ypeдбa нa пyблиĸyвaнeтo нa peшeниятa и oпpeдeлeниятa нa cтpaницaтa мy в интepнeт, ĸaĸтo и в „Държавен вестник“ и дpyги.

Държавен вестник, брой 9 от 29.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 9 от 29.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Шофьорите ще остават без книжка при 3 тежки нарушения за 2 години

Поекти на два от трите нови закона, които ще заменят настоящия Закон за движението по пътищата (ЗДвП) са публикувани за обществено обсъждане – нов ЗДвП и Закон за водачите на моторни превозни средства.

Действащият Закон за движението по пътищата е от 1999 г. и от приемането му досега в него са направени над 80 изменения и допълнения.

„Честите изменения на закона нарушават неговата структура и логика и се отразяват негативно на спазването на правилата за движение и на нивото на осъществяваната превантивна дейност. За повишаването на безопасността на движението по пътищата е необходимо действащата правна рамка да е стабилна“ – пише в мотивите към проекта за нов закон. Третият проект на нов закон, който се очакваше – за пътните превозни средства, още не е публикуван.

Един от новите текстове в проекта за нов Закон за движението по пътищата предвижда шофьорите да остават без книжка, ако извършат 3 тежки нарушения за две години, за които има и влезли в сила наказателни постановления.

8-те вида нарушения са следните:

  • каране в насрещното по магистрала или скоростен път;
  • каране в аварийната лента, освен при повреда, здравословен проблем или за пътна помощ;
  • шофиране с над 0,5 промила алкохол в кръвта;
  • превишаване на скоростта в населено място с над 50 км/ч;
  • минаване на червено;
  • отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека;
  • организиране или участие в нелегални гонки.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 8 от 25.01.2019 г.)

В новия брой 8 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, които влизат в сила от днес. Целта на измененията е привеждане на правомощията на министъра на младежта и спорта в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с приетия нов Закон за физическото възпитание и спорта, в сила от 18.01.2019 г., което води до нуждата и от прецизиране на наименования и функционални характеристики на структурните звена на Министерството на младежта и спорта.

 Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. По време на първия прием ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г.

Целта на подпомагането е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което, от своя страна, ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност. Основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи финансиране. Няма да се субсидират дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.

Чрез новите промени се прецизират текстове, уреждащи изискванията към кандидатите за подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“. Изяснен е  начинът на доказване изпълнението на критериите за допустимост.

С изменението отпада условието професионалната организацията да бъде създадена най-малко две години преди подаване на проектното предложение, тъй като финансовият и технически капацитет, посочени като изискване в Делегиран Регламент 2016/1149 на Комисията, могат да се докажат чрез самата организация и/или членовете, участващи в промоционалния проект. От определението отпада условието организацията да покрива пазарен дял, тъй като такова изискване съществува за всички кандидати за подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“ и то може да бъде доказано от самата организация и/или от членовете, участващи в промоционалния проект.

                В неофициалната част е обнародвана нова Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, която влиза в сила от 20.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 7 от 22.01.2019 г.)

В днешния 7 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Наказателния кодекс, върху част от които президентът бе наложил вето. С преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон се изменя Наказателно-процесуалния кодекс и с промените се дава право на прокуратурата да забавя с 48 часа уведомяването на близките на задържан или с 24 часа на малолетни. Според сега действащите разпоредби уведомяването на семейството и работодателя на обвиняемия, задържан под стража, става незабавно. Отлагането ще става в случаите, когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство.

Целта на промените в Наказателния кодекс е въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на: Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127 от 29 април 2014 г., поправка ОВ, L 138 от 13 май 2014 г.) и на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ, L 294 от 6 ноември 2013 г.). Промени има и в уредбата на престъпните деяния с предмет  противозаконно отнемане на МПС.

 В неофициалния раздел са обнародвани Списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица и съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2019 г. и за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2019 г.

Държавен вестник, брой 7 от 22.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 7 от 22.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 6 от 18.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 6 от 18.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив