Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд:

1. Доставка на услуги – облагаеми сделки и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС

 1. Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка

Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01.04.2021 г.); Отговорност на доставчика на платежни услуги

 

Данъчна политика

 1. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Доставка на услуги, извършвана възмездно – Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение – Право на приспадане – Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната – Отказ да се възстанови платеният ДДС – Документи, доказващи правото на възстановяване – Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Входни билети за паркове за забавления и за панаири – Принцип на данъчна неутралност – Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти – Гледна точка на средния потребител – Съдебна експертиза – Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“
 4. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество
 5. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Изискуемост на ДДС — Вътреобщностно придобиване на моторни горива — Задължение за авансово плащане на ДДС — Правилно събиране на ДДС и борба с измамите — Свобода на преценка на държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Престъпление по изпиране на пари – Изпиране, осъществено от извършителя на предикатното престъпление („самоизпиране“); Доставяне на компютърен софтуер по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“
 2. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела – Неудовлетворени вземания – Съдебни решения – Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Период на почивка, през който работникът трябва да бъде в готовност до две минути да се отзове на повикване — Предимство на правото на Съюза — Понятия „работно време“ и „почивка“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Платежни услуги във вътрешния пазар – Ползвател на платежни услуги — Уведомяване за неразрешени платежни транзакции — Отговорност на доставчика на платежни услуги за същите тези операции – Иск за отговорност, предявен от поръчителя на ползвател на платежни услуги – Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Заем, изразен в чуждестранна валута – Разлика между обменния курс, приложен при отпускането на заетите средства, и обменния курс, приложен при погасяването на заема; Информация, която задължително трябва да фигурира в договора за потребителски кредит – Задължение да се уточни начинът на изчисляване на изменението на лихвения процент за просрочени плащания и на обезщетението – Право на отказ на основание на липса на задължителна информация – Забрана кредиторът да направи възражение за погасено право или за злоупотреба с право
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете – Ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка — Задължение за прозрачност — Нотифициране за „съществено дялово участие“, придобито в капитала на дружества от „лица, които действат съгласувано“ — Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция;  970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд – Солидарна отговорност на получателя по облагаема доставка, който е упражнил правото си на приспадане на ДДС; Данъчно облагане – Приходи от инвестиции; Принцип на данъчна неутралност –  Възстановяване на надвзетия ДДС – Лихви за забава; Застраховка „Гражданска отговорност“ – Понятия „Превозно средство“ и „Използване на превозни средства“

 Данъчна политика

 • Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Определяне и корекция на митническата стойност – Договорна стойност — Цена, включваща доставката на границата

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Намаляване на данъчната основа – Възстановяване на надвзетия ДДС – Лихви за забава — Липса на национална правна уредба – Принцип на данъчна неутралност – Пряка приложимост на разпоредбите на правото на Съюза — Принцип на съответстващо тълкуване
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Приходи от инвестиции — Доходи, разпределени от предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), което е местно лице и е учредено в съответствие с договорното право — Доходи, разпределени от ПКИПЦК, което е установено в друга държава членка и е учредено въз основа на устав — Разлика в третирането
 4. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Лица — платци на ДДС на данъчните органи – Солидарна отговорност на получателя по облагаема доставка, който е упражнил правото си на приспадане на ДДС, като е знаел, че лицето — платец на ДДС, няма да внесе този данък – Задължение на такъв получател да плати невнесения от платеца ДДС, както и лихвите за забава, дължими поради неплащането от последния на посочения данък
 5. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Договор за ипотечен кредит, изразен в чуждестранна валута – Определяне на обменния валутен курс – Задължения на националния съд

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Оздравителна мярка, приета от орган на държавата членка по произход — Прехвърляне на права, активи или задължения към мостова институция — Обратно прехвърляне към кредитната институция, на която е наложена мярката за оздравяване – Lex concursus — Действие на оздравителната мярка в други държави членки — Взаимно признаване – Последици на оздравителната мярка за висящо съдебно производство — Изключение от приложението на lex concursus – Принцип на правна сигурност
 2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховане — Възможност за предявяване на иск срещу застраховател с местоживеене в държава членка в друга държава членка в случай на искове, предявени от притежателя на полицата, застрахования или трето ползващо се лице, в съдилищата по мястото, където ищецът има местоживеене — Пряк иск, предявен от увредената страна срещу застрахователя — Действие по отношение на лицата — Професионален участник в сектора на застраховането — Понятия „увредена страна“, „клон“, „агенция“ или „друг вид представителство“
 3. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Място на настъпване на вредата — Вреда, която се състои изключително от имуществена загуба — Понятие „място, където е настъпило вредоносното събитие“
 4. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Орган на местното самоуправление, придобил превозно средство по съдебен път — Регистрирано превозно средство, което се намира в частен имот и е предназначено за унищожаване — Понятия „Превозно средство“ и „използване на превозни средства“
 5. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Производство по несъстоятелност — Право на държавата членка, на чиято територия е образувано производството — Действие, което се урежда от правото на държава членка, различна от държавата на образуване на производството — Действие, което не може да бъде оспорено на основание на това право — Приложимо право към договорните задължения — Обхват на приложимото към договора право — Изпълнение на произтичащите от договора задължения — Изпълнение от трето лице — Иск за връщане на платеното, предявен във връзка с производство по несъстоятелност — Приложимо право към това плащане

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова eвропейска финансова практика – май 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-709/19 от 12 май 2021 година

Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Място на настъпване на вредата — Вреда, която се състои изключително от имуществена загуба — Понятие „място, където е настъпило вредоносното събитие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност. Инвестиционен спор. Установителен иск, предявен от организация за колективна защита на интереси. Пряко настъпване в инвестиционна сметка на чисто финансова вреда, произтичаща от инвестиционни решения, взети вследствие на леснодостъпна в световен план информация, която обаче е неточна.

Понятие „място, където е настъпило вредоносното събитие“.

Спор между сдружение на акционери, Нидерландия, и дружество B, което упражнява дейността си в световен мащаб и седалището на което е в Лондон относно отговорността на последното дружество за вредите, претърпени от лицата, които са придобили, държали или продали обикновени акции в B чрез инвестиционна сметка в Нидерландия.

дело С-844/19 от 12 май 2021 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Намаляване на данъчната основа – Възстановяване на надвзетия ДДС – Лихви за забава — Липса на национална правна уредба – Принцип на данъчна неутралност – Пряка приложимост на разпоредбите на правото на Съюза — Принцип на съответстващо тълкуване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на надвзетия ДДС. Начисляване на лихви в случай на последващо увеличение на надвзетия ДДС или последващо намаление на данъчното задължение. Липса на национални мерки за транспониране. Пряко право на лихви върху надвзет ДДС, възстановен едва по-късно, съответно върху вземане за възстановяване на данък, изплатено едва по-kъсно. Пряко прилагане на директива. Прилагане по аналогия на неотносима директива.

Два спора, първият от които е между физическо лице и Данъчна служба, а вторият е между Данъчна служба и дружество.

дело С-4/20 от 20 май 2021 година

Данък върху добавената стойност – Лица — платци на ДДС на данъчните органи – Солидарна отговорност на получателя по облагаема доставка, който е упражнил правото си на приспадане на ДДС, като е знаел, че лицето — платец на ДДС, няма да внесе този данък – Задължение на такъв получател да плати невнесения от платеца ДДС, както и лихвите за забава, дължими поради неплащането от последния на посочения данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Солидарна отговорност на трето лице, различно от платеца на ДДС. Обхват на отговорността. Включване в обхвата на солидарната отговорност на дължимите от платеца на ДДС лихви за забава. Разширена отговорност с цел ефективна борба срещу измамите с ДДС. Наличие на измама с ДДС при неплащане на декларираното задължение за ДДС. Национална правна уредба, съгласно която солидарно отговорното лице трябва да плати не само размера на ДДС, който не е внесен от платеца на този данък, но и лихвите за забава.

Спор относно ангажирането на солидарната отговорност за плащането на данък върху добавената стойност, заедно с лихви за забава.

дело С-913/19 от 20 май 2021 година

Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховане — Възможност за предявяване на иск срещу застраховател с местоживеене в държава членка в друга държава членка в случай на искове, предявени от притежателя на полицата, застрахования или трето ползващо се лице, в съдилищата по мястото, където ищецът има местоживеене — Пряк иск, предявен от увредената страна срещу застрахователя — Действие по отношение на лицата — Професионален участник в сектора на застраховането — Понятия „увредена страна“, „клон“, „агенция“ или „друг вид представителство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Международна съдебна компетентност, която да разреши спор между дружество, на което увреденото лице от настъпило в Полша пътнотранспортно произшествие е преотстъпило правата си, и установено в Дания застрахователно предприятие, покриващо рисковете на причинителя на произшествието. Осъществяващо дейност в държава членка дружество на търговското право, уреждащо имуществени претенции в рамките на задължителното застраховане на гражданската отговорност на притежателите на моторни превозни средства и действащо в рамките на договор със застрахователно предприятие със седалище в друга държава членка.

Понятия „увредена страна“, „клон“, „агенция“ или „друг вид представителство“.

Спор на CN, установено в Полша дружество, с G, застрахователно дружество със седалище в Дания, по повод обезщетение за вреди, причинени от настъпило в Полша пътнотранспортно произшествие.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през февруари 2021 г.

 ЕВРО ФИНАНСИ – Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в областта на търговията, в сила от 13.02.2021 г.; Данъчно облагане на свързани дружества; Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки; Икономическа и парична политика – Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“; Злоупотреба, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори

 Данъчна политика

 • Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство
  1. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 • Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права
 • Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика – Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани
 1. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

  1. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики
  2. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Мерки за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения – Срочни трудови договори в публичния сектор – Последователни договори или първоначален договор, чието действие е продължено – Абсолютна конституционна забрана за преобразуване на срочни трудови договори в безсрочни – Задължение за конформно тълкуване – Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“
 • Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“

 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

 

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза, която определя предварително потенциалното преимущество на кредитора в случай на прекратяване на договора — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Дата, към която трябва да се прецени неравнопоставеността — Установяване на неравноправния характер на дадена клауза — Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право — Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в областта на търговията

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2020 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67,

тел. 970 89 77 – Редакция, 970 89 44 – HELP Desk, 923 98 00;

980 48 27 – Централа, [email protected]

 

Нова европейска финансова практика – февруари 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-760/18 от 11 февруари 2021 година

Социална политика – Рамково споразумение за срочната работа – Мерки за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения – Срочни трудови договори в публичния сектор – Последователни договори или първоначален договор, чието действие е продължено – Абсолютна конституционна забрана за преобразуване на срочни трудови договори в безсрочни – Задължение за конформно тълкуване – Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Понятието „Последователни срочни трудови договори“ обхваща и продължаването по право на срочните трудови договори на работниците, извършено в съответствие с изрични национални разпоредби, независимо от факта че писмената форма, която поначало е предвидена за сключването на последователни договори, не е била спазена. Преценка на това дали разпоредбите на все още действаща предходна национална правна уредба, допускаща преобразуването на последователни срочни трудови договори в безсрочни, все още могат да се прилага евентуално за целите на конформно тълкуване, макар че национални разпоредби от конституционен характер съдържат абсолютна забрана за такова преобразуване.

Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“.

Спор между работници и техния работодател, община, по повод квалификацията на безсрочните им трудови правоотношения като служители на отдела по сметосъбирането на тази община.

съединени дела С-229/19 и C-289/19 от 27 януари 2021 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза, която определя предварително потенциалното преимущество на кредитора в случай на прекратяване на договора — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Дата, към която трябва да се прецени неравнопоставеността — Установяване на неравноправния характер на дадена клауза — Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право — Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза, съдържаща се в сключен между продавач и потребител алеаторен договор, като договорите за лизинг на акции, трябва да се счита за неравноправна, когато с оглед на обстоятелствата, довели до сключването на съответния договор, и към датата на сключването му, тази клауза може да създаде значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в хода на изпълнението на този договор. Клауза, която определя предварително преимуществото, с което продавачът или доставчикът се ползва в случай на предсрочно прекратяване на договора, е могла — предвид обстоятелствата, довели до сключването на този договор — да създаде такава неравнопоставеност от момента на сключване на посочения договор.

Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“.

Два спора между D и потребители във връзка с отказа за плащане на изравнителните сметки, изготвени от това дружество вследствие на прекратяването на договорите за лизинг на акции, сключени между тези потребители и дружество, на което D е правоприемник.

Решения от месец януари

дело С-393/19 от 14 януари 2021 година

Хартата на основните права на Европейския съюз – Право на собственост – Право на ефективни правни средства за защита – Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Национална правна уредба, която предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, използвано за извършване на престъпление митническа контрабанда – Имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице – Понятие „Конфискация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления. Национална правна уредба, която позволява конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление квалифицирана контрабанда, когато това средство принадлежи на трето добросъвестно лице. Национална правна уредба, която позволява в наказателно производство да се конфискува имущество, принадлежащо на лице, различно от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни средства за защита. Превозно средство, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

Понятие „Конфискация“.

Наказателно производство, образувано срещу лице, във връзка с отнемане, вследствие на осъждането му за квалифицирана митническа контрабанда, на използвано за извършване на посоченото престъпление имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

дело С-288/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги — Определяне на мястото на данъчно привързване — Отдаване под наем на превозни средства — Предоставяне на автомобили на разположение на служители — Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с данък върху добавената стойност предоставянето от данъчнозадължено лице на превозно средство, което е част от стопанските му активи, за лични нужди на негов работник или служител. Евентуални условия за такова облагане. Представлява ли този акт сделка по отдаване под наем на превозно средство?

Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“.

Спор между акционерното дружество Q и данъчна администрация относно предоставянето на автомобили от това дружество на разположение на двама от неговите служители, работещи в Люксембург и живеещи в Германия.

дело С-420/19 от 20 януари 2021 година

Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени дали са налице условията, обосноваващи налагането на обезпечителни мерки въз основа на законодателството на тази държава и в съответствие с националните й административни практики. Юрисдикциите на запитаната държава членка, които се произнасят по искане за обезпечителни мерки, са обвързани от преценката относно спазването от фактическа и от правна страна на условията, предвидени за налагането на посочените мерки от властите на запитващата държава членка.

Спор между Данъчна и митническа служба, Естония, и дружество H относно приемането в Естония на обезпечителни мерки, които финландската данъчна администрация е поискала да бъдат наложени на това дружество.

дело С-484/19 от 20 януари 2021 година

Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Ограничение на правото на установяване в нарушение на член 49 ДФЕС. Национална правна уредба, съгласно която дружество, установено в една държава членка, няма право да приспадне платените лихви на дружество, което е част от същата група от свързани предприятия и е установено в друга държава членка, с мотива че основната причина за възникването на задължението е получаването на съществено данъчно предимство.

Спор между дружество което е учредено по шведското право, и данъчна администрация, Швеция, по повод отказа на последната да признае правото на приспадане на някои разходи за лихви, платени на дружество, което е част от същата група и е установено във Франция.

дело С-655/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност – Сделки, които целят да се извлича от стока доход на постоянна основа – Придобиване от взискател на недвижими имоти в рамките на производство по принудителното изпълнение, предприето за събиране на заеми, обезпечени с ипотека, и продажба на тези недвижими имоти – Обикновено упражняване на правото на собственост от неговия титуляр – Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което в качеството си на кредитор придобива недвижим имот. Сделка, с която на едно лице се възлага недвижим имот в рамките на производство по принудително изпълнение, започнато за събиране на предоставен преди това заем, и впоследствие то продава този недвижим имот, представлява икономическа дейност. Дали посоченото лице трябва за тази сделка да се счита за данъчнозадължено.

Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“.

Спор между дирекция на публичните финанси и L по повод на допълнително облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-501/19 от 21 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Притежателите на авторски права извършват доставка на услуги по смисъла на Директивата за ДДС. Плащане на неизключителна лицензия от ползвателите на произведенията. Организация за колективно управление на авторски права, получаваща тези възнаграждения за сметка на притежателите на правата. Притежателите на авторски права са длъжни да издадат на организацията за колективно управление фактури с включен ДДС.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност на изплащането на възнаграждение, което се дължи от Сдружение за публичното разгласяване на музикални произведения в рамките на организиран от сдружението спектакъл.

дело С-16/19 от 26 януари 2021 година

Социална политика – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Приложимост на забраната за дискриминационни действия (преки или непреки) по отношение на действията на работодател. Работодател, който с единствената цел да получи икономическа облага под формата на намаление на вноски изплаща месечна добавка само на някои от наетите работници и служители с увреждания, като ги разграничава от другите работници и служители с увреждания с оглед на датата, на която е представено удостоверението за увреждане.

Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“.

Спор за изплащане на добавка към заплата.

съединени дела С-422/19 и C-423/19 от 26 януари 2021 година

Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изключителна компетентност на Съюза. Правен акт в областта на паричната политика, в която Съюзът има изключителна компетентност, приет от държава членка, чиято парична единица е еврото. Парична политика. Единна парична единица. Ограничения на плащанията в брой, наложени от държавите членки. Национална правна уредба, която изисква приемане на банкноти за погасяване на наложени с властнически акт парични задължения.

Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“.

Два спора по повод заплащането на дължима такса за радио- и телевизионно разпространение.

© Апис Европа АД

Нова Европейска финансова практика – януари 2021 г.

Нови решения

дело С-393/19 от 14 януари 2021 година

Хартата на основните права на Европейския съюз – Право на собственост – Право на ефективни правни средства за защита – Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Национална правна уредба, която предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, използвано за извършване на престъпление митническа контрабанда – Имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице – Понятие „Конфискация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления. Национална правна уредба, която позволява конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление квалифицирана контрабанда, когато това средство принадлежи на трето добросъвестно лице. Национална правна уредба, която позволява в наказателно производство да се конфискува имущество, принадлежащо на лице, различно от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни средства за защита. Превозно средство, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

Понятие „Конфискация“.

Наказателно производство, образувано срещу лице, във връзка с отнемане, вследствие на осъждането му за квалифицирана митническа контрабанда, на използвано за извършване на посоченото престъпление имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

дело С-288/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги — Определяне на мястото на данъчно привързване — Отдаване под наем на превозни средства — Предоставяне на автомобили на разположение на служители — Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с данък върху добавената стойност предоставянето от данъчнозадължено лице на превозно средство, което е част от стопанските му активи, за лични нужди на негов работник или служител. Евентуални условия за такова облагане. Представлява ли този акт сделка по отдаване под наем на превозно средство?

Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“.

Спор между акционерното дружество Q и данъчна администрация относно предоставянето на автомобили от това дружество на разположение на двама от неговите служители, работещи в Люксембург и живеещи в Германия.

дело С-420/19 от 20 януари 2021 година

Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени дали са налице условията, обосноваващи налагането на обезпечителни мерки въз основа на законодателството на тази държава и в съответствие с националните й административни практики. Юрисдикциите на запитаната държава членка, които се произнасят по искане за обезпечителни мерки, са обвързани от преценката относно спазването от фактическа и от правна страна на условията, предвидени за налагането на посочените мерки от властите на запитващата държава членка.

Спор между Данъчна и митническа служба, Естония, и дружество H относно приемането в Естония на обезпечителни мерки, които финландската данъчна администрация е поискала да бъдат наложени на това дружество.

дело С-484/19 от 20 януари 2021 година

Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Ограничение на правото на установяване в нарушение на член 49 ДФЕС. Национална правна уредба, съгласно която дружество, установено в една държава членка, няма право да приспадне платените лихви на дружество, което е част от същата група от свързани предприятия и е установено в друга държава членка, с мотива че основната причина за възникването на задължението е получаването на съществено данъчно предимство.

Спор между дружество което е учредено по шведското право, и данъчна администрация, Швеция, по повод отказа на последната да признае правото на приспадане на някои разходи за лихви, платени на дружество, което е част от същата група и е установено във Франция.

дело С-655/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност – Сделки, които целят да се извлича от стока доход на постоянна основа – Придобиване от взискател на недвижими имоти в рамките на производство по принудителното изпълнение, предприето за събиране на заеми, обезпечени с ипотека, и продажба на тези недвижими имоти – Обикновено упражняване на правото на собственост от неговия титуляр – Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което в качеството си на кредитор придобива недвижим имот. Сделка, с която на едно лице се възлага недвижим имот в рамките на производство по принудително изпълнение, започнато за събиране на предоставен преди това заем, и впоследствие то продава този недвижим имот, представлява икономическа дейност. Дали посоченото лице трябва за тази сделка да се счита за данъчнозадължено.

Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“.

Спор между дирекция на публичните финанси и L по повод на допълнително облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-501/19 от 21 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Притежателите на авторски права извършват доставка на услуги по смисъла на Директивата за ДДС. Плащане на неизключителна лицензия от ползвателите на произведенията. Организация за колективно управление на авторски права, получаваща тези възнаграждения за сметка на притежателите на правата. Притежателите на авторски права са длъжни да издадат на организацията за колективно управление фактури с включен ДДС.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност на изплащането на възнаграждение, което се дължи от Сдружение за публичното разгласяване на музикални произведения в рамките на организиран от сдружението спектакъл.

дело С-16/19 от 26 януари 2021 година

Социална политика – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Приложимост на забраната за дискриминационни действия (преки или непреки) по отношение на действията на работодател. Работодател, който с единствената цел да получи икономическа облага под формата на намаление на вноски изплаща месечна добавка само на някои от наетите работници и служители с увреждания, като ги разграничава от другите работници и служители с увреждания с оглед на датата, на която е представено удостоверението за увреждане.

Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“.

Спор за изплащане на добавка към заплата.

съединени дела С-422/19 и C-423/19 от 26 януари 2021 година

Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изключителна компетентност на Съюза. Правен акт в областта на паричната политика, в която Съюзът има изключителна компетентност, приет от държава членка, чиято парична единица е еврото. Парична политика. Единна парична единица. Ограничения на плащанията в брой, наложени от държавите членки. Национална правна уредба, която изисква приемане на банкноти за погасяване на наложени с властнически акт парични задължения.

Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“.

Два спора по повод заплащането на дължима такса за радио- и телевизионно разпространение.

© Апис Европа АД

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през януари 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право – Преюдициално запитване от български съд – Право на собственост – Право на ефективни правни средства за защита;

Международни стандарти за финансово отчитане в сила от 03.02.2021, приложими от 01.01.2021 г.; Данъчно облагане на дружества – Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества; Сделки, които целят да се извлича от стока доход на постоянна основа – Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство
 3. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на собственост – Право на ефективни правни средства за защита – Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Национална правна уредба, която предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, използвано за извършване на престъпление митническа контрабанда — Имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице – Понятие „Конфискация“
 4. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги — Определяне на мястото на данъчно привързване — Отдаване под наем на превозни средства — Предоставяне на автомобили на разположение на служители — Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“
 5. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената стойност.  Европейска практика
 6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права
 7. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Сделки, които целят да се извлича от стока доход на постоянна основа – Придобиване от взискател на недвижими имоти в рамките на производство по принудителното изпълнение, предприето за събиране на заеми, обезпечени с ипотека, и продажба на тези недвижими имоти – Обикновено упражняване на правото на собственост от неговия титуляр – Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“
 8. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика – Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети – резюме
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 6. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“
 3. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки) – Обр. ОКд.-240

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2020 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС; Международни стандарти за финансово отчитане в сила от 01.01.2021 г.;

Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство; Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност; Защита на потребителите — Начин на изчисляване на променливия лихвен процент; Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“  

Данъчна политика

  1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване – Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение – Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“
  3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Освобождавания при износ — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, и „личен багаж“
  4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
  5. Европейски практики при облагане доходите на физически лица от прехвърляне на права или имущество
 • Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС
 2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Възстановяване на ДДС – Посочване на номера на фактурата — Заявление за възстановяване
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка – Обр. ОКд.-284
 2. Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести в рамките на Европейския съюз – Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател – Трудова злополука – Смърт на работник или служител – Обезщетение за неимуществените вреди – Събиране на вземането от работодателя – Невъзможност – Понятия „дължими вземания“ на работниците и служителите и „неплатежоспособност на работодател“
 3. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) – Обр. ОКд-236
 4. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки) – Обр. ОКд.-240
 5. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице) – Обр. ОКд-238
 6. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки) – Обр. ОКд.-237
 7. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки) – Обр. ОКд.-239
 8. Уведомление по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО) – Обр. ОКд.-241

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Защита на потребителите — Правомощия, които предоставя Директива 93/13 на националния съд, в случай че договорът не би могъл да се изпълнява без неравноправните клаузи, а националният съд не би могъл да замени тези клаузи с диспозитивна разпоредба от националното право — Последици от установяването на неравноправния характер на клауза — Заместване на неравноправната клауза — Начин на изчисляване на променливия лихвен процент — Насочване на страните към преговори
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 • Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз
 1. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Индекси на физически обем на реален БВП на човек от населението за периода 2005 – 2019 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2020 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67,

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

 

Нова европейска финансова практика – ноември 2020 г.

Нови решения

дело С-287/19 от 11 ноември 2020 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Персонализирани многофункционални банкови карти — Функция за комуникация в близък обсег (NFC) – Изменения в условията на рамков договор — Мълчаливо приемане – Права и задължения, свързани с платежните услуги — Дерогация за платежните инструменти с ниска стойност – Платежен инструмент, който не може да бъде блокиран – Платежен инструмент, използван анонимно – Ограничаване на действието на съдебното решение във времето – Понятието „платежен инструмент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Действителност на клаузите, които предвиждат мълчаливо съгласие и с които върху ползвателя на платежната услуга се прехвърля рискът, що се отнася до отговорността за неразрешени плащания. Безконтактно плащане на ниска стойност чрез използване на функцията NFC на персонализирана многофункционална банкова карта, което следва да се счита за анонимно използване на платежния инструмент. Платежен инструмент, който не може да бъде блокиран или не е възможно да се предотврати по-нататъшното му използване.

Понятие „платежен инструмент“.

Спор относно действителността на договорни клаузи, уреждащи използването на персонализирани многофункционални банкови карти, оборудвани за осъществяване на функцията за комуникация в близък обсег (Near Field Communication), по-широко известна като функция за „безконтактно плащане“.

дело С-300/19 от 11 ноември 2020 година

Социална политика — Колективни уволнения — Начини за изчисляване на броя на уволнените работници — Референтен период, който да се вземе предвид — Понятие „Колективно уволнение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на работниците в случай на колективни уволнения. Преценка дали спорно индивидуално уволнение е част от колективно уволнение Референтен период за изчисляване на броя на уволнените работници. Понятие „Колективно уволнение“.

Спор относно законността на индивидуално уволнение.

дело С-42/19 от 12 ноември 2020 година

Право на приспадане на ДДС, заплатен по предходни доставки от смесено холдингово дружество за консултантски услуги във връзка с пазарно проучване с оглед на евентуалното придобиване на дялови участия в други дружества — Отказ от проектите за придобиване — ДДС, платен по получени доставки за банкова комисиона за организация и структуриране на облигационен заем, предназначен да осигури на дъщерните дружества необходимите средства за извършване на инвестиции — Неосъществени инвестиции — Понятие „Данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на холдинговите дружества на приспадане на ДДС, когато холдингово дружество само управлява някои дружествени акции, а на други притежавани от него дружества предоставя облагаеми услуги (т.нар. смесено холдингово дружество). Разходи за консултантски услуги и за емитиране на корпоративни облигации за придобиване на друго дружество. Промяна на планираните извършени доставки. Приспадане на данъка, платен за организация и структуриране на облигационен заем, за допълване на структурата на финансиране на дъщерните дружества, но тъй като посочените инвестиции не са се реализирали, в крайна сметка е изцяло е прехвърлен на дружество-майка на групата.

Спор по повод на възможността за приспадане на данъка върху добавената стойност платен по получени доставки за разходи, свързани, от една страна, с консултантски услуги по проучване на пазара с оглед на евентуални придобивания на дялови участия в други дружества и от друга страна, с плащането на комисиона на банка за организация и структуриране на облигационен заем, при положение че както придобиването, така и инвестициите, с оглед на които е бил сключен заемът, не са се осъществили.

дело С-427/19 от 12 ноември 2020 година

Приложимо право към производството по ликвидация на застрахователните предприятия – Отнемане на лиценза на застрахователна компания – Назначаване на временен ликвидатор – Липса на съдебно решение за откриване на производството по ликвидация в държавата членка по произход – Спиране на съдебните производства по отношение на съответното застрахователно предприятие в държавите членки, различни от държавата членка по произход на това предприятие – Понятие „решение за откриване на производство за ликвидация на застрахователно предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Решение за откриване на производство по ликвидация на застрахователни компании. Компетентност да се определи дали е налице такова решение. Решение за отнемане на лиценза на застрахователно предприятие и за назначаване на негов временен ликвидатор, взето от орган на държавата членка по произход на застрахователното предприятие, без формално да е постановено съдебно решение за откриване на производство по ликвидация. Правото на държавата членка по произход на застрахователно предприятие, което предвижда спиране на всяко съдебно производство по отношение на това застрахователно предприятие в случай на отнемане на лиценза му и назначаване на временен ликвидатор за него, трябва да се прилага от съдилищата на другите държави членки.

Понятие „решение за откриване на производство за ликвидация на застрахователно предприятие“.

Спор между застрахователни компании относно плащането на застрахователно обезщетение.

дело С-734/19 от 12 ноември 2020 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Отказ от първоначално планираната дейност – Корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС – Дейност в областта на недвижимите имоти

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС за стоки — в случая недвижими имоти — и за услуги, придобити за осъществяване на облагаеми сделки, се запазва, когато първоначално предвидените инвестиционни проекти са били изоставени, или в такъв случай този ДДС трябва да се коригира. Когато не е налице договор за поръчка без упълномощаване, механизмът, свързан с фигурата на комисионер, се прилага, когато данъчнозадълженото лице строи сграда в съответствие с нуждите и изискванията на друго лице, което да вземе сградата под наем.

Спор относно приспадането на платения по получени доставки данък върху добавената стойност от разходите, свързани с проекти за недвижими имоти, които в крайна сметка са изоставени. Спор относно приспадането на платения по получени доставки данък върху добавената стойност от разходите, свързани с проекти за недвижими имоти, които в крайна сметка са изоставени.

дело С-77/19 от 18 ноември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Освобождаване на доставката на услуги, предоставени от самостоятелни групи лица на техни членове — Приложимост по отношение на ДДС групите – Териториален обхват — Група, установена в трета държава – Връзка с груповото данъчно облагане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Система на данъка върху добавената стойност. Освобождаване от данък. Услуги, предоставяни от самостоятелна група за споделяне на разходите на нейните членове. Доставка на услуги, предоставени от самостоятелна групa лица на ДДС група, при положение че всички членове на последната група не са членове на посочената самостоятелна група лица.

Спор между K и C (данъчна и митническа администрация) по повод отказа на последната да му предостави освобождаването от данъка върху добавената стойност, предвидено в полза на самостоятелните групи лица.

дело С-299/19 от 18 ноември 2020 година

Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Обществена поръчка за строителство — Понятия „търговска сделка“, „доставка на стоки“ и „предоставяне на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Забава за плащане в областта на обществените поръчки за строителство. Обществени поръчки с предмет изпълнение или проектиране и изпълнение на строителни работи. свързаните с обществени поръчки за строителство. Механизми за борба със забавата на плащания.

Понятия „търговска сделка“, „доставка на стоки“ и „предоставяне на услуги“.

Спор по повод плащането на мораторни лихви върху сума, дължима за изпълнението на поръчка с предмет изграждане на операционен блок в болница.

дело С-519/19 от 18 ноември 2020 година

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Договорна клауза за предоставяне на компетентност, сключена от пътник, който има качеството на потребител — Вземане на пътника спрямо авиокомпанията — Прехвърляне на вземането на дружество за събиране на вземания — Противопоставимост на клаузата за предоставяне на компетентност от авиокомпанията на дружеството, на което е прехвърлено вземането на пътника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор за въздушен превоз. Клауза за предоставяне на компетентност, включена в договор за превоз, който е сключен между пътник и авиокомпания, може да бъде противопоставена от последната на дружество за събиране на вземания, на което пътникът е прехвърлил вземането си. Клауза, която, без да е била индивидуално договорена, е включена в договор между потребител, т.е. пътника, ползващ въздушен транспорт, и продавача или доставчика, т.е. посочената авиокомпания, и която предоставя изключителна компетентност на съда или съдилищата по седалището на авиокомпанията, трябва да се счита за неравноправна.

Спор по повод заплащане на сума, представляваща обезщетение за отмяната на полет.

дело С-775/19 от 19 ноември 2020 година

Митнически кодекс на Общността – Определяне на митническата стойност – Плащания, които купувачът на стока извършва в допълнение към покупната цена, в зависимост от приходите си – Договорна стойност на внасяните стоки – Плащане срещу предоставянето на право на изключителна дистрибуция – Понятие „условие за продажбата“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Плащане, извършено през ограничен период от време от купувача на внасяни стоки на продавача в замяна на предоставянето от последния на право на изключителна дистрибуция на тези стоки на определена територия и изчислено върху реализирания на тази територия оборот, което трябва да се включи в митническата стойност на посочените стоки.

Понятие „условие за продажбата“.

Спор във връзка с отчитането на плащане срещу предоставянето на право на изключителна дистрибуция при определяне на митническата стойност на внасяни от трети страни стоки с оглед на допускането им за свободно обращение на територията на Европейския съюз.

По-малко от половината фирми са подали финансови отчети. Срокът изтича на 30 септември

По-малко от половината търговци са подали годишните си финансови отчети (ГФО) за миналата година и имат само месец, за да го направят, съобщиха от Агенцията по вписванията.

До днес са подадени близо 144 000 ГФО, а се очакват още над 186 000. Статистиката показва, че търговците масово са предпочели да подадат отчетите си по електронен път – 76% от случаите.

Тази година кампанията за финансовите отчети беше удължена с три месеца заради извънредното положение и така не приключва на 30 юни, а на 30 септември.

От Агенцията по вписванията напомнят, че на 14 март 2020 г. влязоха в сила промени, с които значително се облекчи подаването на ГФО за малки, средни и микро предприятия. С тях отпадна необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на финансов отчет и годишния доклад за дейността – покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и т.н.

Повече подробности по темата четете тук.