Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд – Възлагане на обществени поръчки; Място на данъчна привръзка   — Понятие „постоянен обект“; Акцизи – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие; Пазар за финансови услуги – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация; Глоба, наложена от национален орган по конкуренция

 Данъчна политика

  1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Освобождавания от ДДС за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Частна болница — Надлежно признато заведение – При какви обстоятелства частна болница има право да се позовава на освобождаването от ДДС, предвидено за лечението и помощта, предоставяни от обществени болници – Понятие „социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти“
  2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Възлагане на обществени поръчки – Технически и професионални способности на оферентите — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Мерки за контрол — Възможност националните органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин процедура за възлагане на обществена поръчка
 • Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението

 1. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неправомерно въведени стоки на митническата територия на Съюза – Задържане и отнемане – Погасяване на митническото задължение – Акцизи – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие
 2. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС – Място на доставка на услуги — Място на данъчна привръзка — Дружество на държава членка, свързано с дружество, установено в друга държава членка — Подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси — Способност за получаване и ползване на услугите за собствените нужди на постоянния обект — Доставка на маркетингови, регулаторни, рекламни и представителни услуги, извършвани от дружество, свързано с дружеството получател — Понятие „постоянен обект“
 3. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I
 4. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 • Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата

  1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 • Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“

 

 1. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Глоба, наложена от национален орган по конкуренция – Принцип ne bis in idem – Наличие на едно и също престъпление – Кумулиране на производства и санкции – Условия

 

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Защита на потребителите — Заем, уговорен в чуждестранна валута, за който е предвидено да се погасява в национална парична единица — Договорна клауза, която възлага валутния риск в тежест на потребителя — Неравноправен характер на клауза, свързана с основния предмет на договора — Недействителност на договора — Значителна вреда за потребителя — Необвързващо становище на върховната юрисдикция — Възможност за възстановяване спрямо страните на положението, в което те биха се намирали, ако този договор не беше сключен
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Възлагане на обществени поръчки – Технически и професионални способности на оферентите — Възможност националните органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин процедура за възлагане на обществена поръчка
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори от разстояние, сключени по електронен път — Задължение на търговеца за предоставяне на информация — Активиране на бутон или подобна функция, предназначен(а) да се даде поръчка със задължение за плащане — Недвусмислена формулировка, съответна на думите „поръчка със задължение за плащане“ — Понятие „договор от разстояние“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

 1. ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища и европейски финансови практики – Борба с отклонението от данъчно облагане – Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; Международни счетоводни стандарти за стандарти за финансово отчитане; Прилагане на европейското законодателство в областта на конкуренцията; Изчисляване на лихва във валутни задължения

Данъчна политика
2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Облагаеми с ДДС доставки — Вътрешни отношения в рамките на група — Доставки на услуги, свързани с ремонт или подмяна на компоненти на обхванати от гаранция вятърни генератори и с изготвянето на доклади за несъответствие — Дебитни известия, издадени от доставчика без посочване на ДДС — Приспадане (във връзка със същите доставки) от доставчика на ДДС по получени доставки на стоки и услуги, фактурирани на него от подизпълнителите му
4. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението
5. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
6. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама – Събиране на доказателства – Спиране на производството по жалба по административен ред срещу ревизионен акт, с който се отказва право на приспадане, до приключването на наказателно производство – Процесуална автономия на държавите членки – Принцип на данъчна неутралност
7. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчнозадължено лице — Режим на единна данъчна ставка за земеделски производители — Съпрузи, които извършват селскостопанска дейност, като използват имущество, което е част от съпружеска имуществена общност — Избор на един от съпрузите да се откаже от статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка, и да постави дейността си в зависимост от общия режим на ДДС — Загуба от другия съпруг на статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка
8. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
9. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно движение на капитали — Данък, удържан при източника за фиктивните лихви по безлихвен заем, отпуснат на местно дъщерно дружество от чуждестранно дружество майка — Плащания на лихви между свързани дружества от различни държави членки — Разпределяне на печалба от местно дъщерно дружество към неговото чуждестранно дружество майка — Облагане на брутния размер на фиктивните лихви — Процедура по възстановяване с цел приспадане на разходите във връзка с отпускането на заема и евентуално възстановяване на данък — Балансирано разпределение между държавите членки на правомощията за данъчно облагане — Борба с отклонението от данъчно облагане
10. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I
11. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I (образец)
12. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II
13. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II (образец)
Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност
1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
2. International accounting standard (IAS) 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
3. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
4. International accounting standard (IAS) 34 Interim financial reporting
5. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial instruments: disclosures
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане
Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата
2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Намаляване на нормалната продължителност на нощния труд спрямо нормалната продължителност на труда през деня – Работници от публичния и работници от частния сектор – Равно третиране – Понятие „прилагане на правото на Съюза“
4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“
Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция. (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Картел, преследван от два национални органи по конкуренция – Едновременно прилагане на европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията – Териториални последици от решение на национален орган по конкуренция; Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Кумулиране на производства и санкции
2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Задължения на държава членка, произтичащи от преюдициално решение – Тълкуване от Съда в преюдициално решение на правна норма на Съюза – Задължение да се осигури пълното действие на правото на Съюза – Задължение на националния съд да остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с правото на Съюза, така както то е тълкувано от Съда – Административно решение, станало окончателно поради липсата на съдебно обжалване – Принципи на равностойност и ефективност
Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за групова застраховка „Живот“, наричани „unit-linked“, които са свързани с инвестиционни фондове – Задължение за предоставяне на преддоговорна информация – Указание за характера на основните активи при застрахователните договори „unit-linked“ – Понятия „застрахователен договор“, „титуляр на полица“, „указание за характера на основните активи за дялово обвързаните полици“ и „заблуждаващо бездействие“
2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност по дела относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт — Иск, предявен от синдик срещу трето лице в интерес на кредиторите — Място на настъпване на вредоносното събитие — Молба за встъпване от защитник на колективни интереси
3. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Потребителски договори — Задължение за предоставяне на информация при договорите от разстояние — Изискване за предоставяне на необходимата информация на ясен и разбираем език и на траен носител — Понятия „потребител“ и „търговец“
Европейска съдебна практика
1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
4. Решения на европейски съдилища по дела от България
Справочник
1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели
Валутни курсове, лихви
1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната
За контакти:
ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67
тел. 970 89 77 – Редакция
970 89 44 – HELP Desk
923 98 00; 980 48 27 – Централа
[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Дейности, извършвани от частноправно дружество – Действително икономическо и търговско положение по сделките; Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане; Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа; Държавни помощи – Принципи на прозрачност и на недопускане на дискриминация

 Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика – Държавни помощи – Изключване на предприятия в затруднено положение от подкрепа от Европейски фонд за регионално развитие – Условия за пораждане на действие на увеличаването на капитала – Дата на представяне на доказателства за това увеличаване – Принципи на прозрачност и на недопускане на дискриминация – Понятия „записан акционерен капитал“ и „предприятие в затруднено положение“
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги.  Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за промишлена или търговска дейност
 3. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“
 6. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на приспадане на ДДС – Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане – Принцип на данъчен неутралитет – Принципи на равностойност и ефективност
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки – Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на паркинги в частни имоти – Такси за контрол, които това дружество събира от aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги – Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на отпуск
 2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Уволнение на работник, станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност – Служител, назначен с изпитателен срок – Подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания – Задължение за преназначаване на друга длъжност – Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя – Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени единствено за дърводобив с цел печалба
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, имущество или право, което е отнето на застрахователното предприятие“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова Европейска финансова практика – февруари 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-515/20 от 3 февруари 2022 година

Данък върху добавената стойност — Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава членка, която въведе намалена ставка на ДДС за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев, може да ограничи приложното й поле до някои категории на доставки на дървесина за ползване като дърва за огрев. Принцип на данъчен неутралитет. Възможност националното право да изключи доставката на дървени частици от облагане с намалената ставка на ДДС, докато от нея се ползват доставките на други форми на дърва за огрев, при условие че не са взаимозаменяеми с тези други форми.

Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“.

Спор по повод прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност за доставките на дървени частици.

дело С-9/20 от 10 февруари 2022 година

Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за промишлена или търговска дейност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент във връзка с правото на приспадане на платен по получени доставки ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че правото на приспадане на платения по получени доставки данък възниква от момента на извършване на сделката, когато съгласно национална дерогация данъкът става изискуем от доставчика на стоки или услуги едва при получаването на възнаграждението, но възнаграждението все е още не е било платено.

Спор по повод на определянето на момента, от който възниква правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-485/20 от 10 февруари 2022 година

Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Забрана на дискриминация, основана на увреждане – Уволнение на работник, станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност – Служител, назначен с изпитателен срок – Подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания – Задължение за преназначаване на друга длъжност – Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя – Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лице, назначено на изпитателен срок. Работник, който е трайно неспособен да заема длъжността, на която е назначен. Задължение на работодателя да преназначи този работник на друга длъжност, за която той е компетентен, в състояние и на разположение. Непропорционална тежест. Работодателят е длъжен да назначи лице, което поради увреждане не е способно повече да изпълнява основните задължения на длъжността, на която е наето, на друга длъжност, за която това лице е на разположение, способен е и притежава необходимите умения, когато такава мярка не представлява непропорционална тежест за работодателя.

Спор относно уволнението на лице поради настъпило с него увреждане.

дело С-487/20 от 10 февруари 2022 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане – Принцип на данъчен неутралитет – Принципи на равностойност и ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която предвижда процесуални правила относно жалбите във връзка с възстановяване на ДДС, основани на нарушение на общата система на ДДС, които са по-неблагоприятни от процесуалните правила, приложими към сходни жалби, основани на нарушение на вътрешноправната уредба на данъци и такси, различни от ДДС.

Спор относно правилата за упражняване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-595/20 от 10 февруари 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени единствено за дърводобив с цел печалба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложимо право към договорните задължения. Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени върху отдадена под наем земя единствено за дърводобив с цел печалба. Договор за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ.

Спор между U, от една страна, и S и V, от друга страна, относно задължението на последните да заплатят на U парична сума по сключен между посочените страни рамков договор.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти; Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества;

Оценка на позициите в годишния счетоводен отчет — Спазване на счетоводните принципи; Корпоративен данък — Данъчен контрол; Изчисляване на работното време на месечна основа; Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Неправилно освободена доставка на пощенски услуги – ДДС, който се счита за включен в търговската цена на доставката за целите на упражняването на правото на приспадане; Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Тясно свързани дейности – Сума, събирана за откриването на индивидуално досие, включващо клинично досие
 2. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки – Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на паркинги в частни имоти – Такси за контрол, които това дружество събира от aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги – Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС. Европейска счетоводна практика – Корпоративен данък — Данъчен контрол — Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества — Осчетоводяване на приходите от права на интелектуална собственост — Принцип на вярната и точна представа — Оценка на позициите в годишния счетоводен отчет — Спазване на счетоводните принципи
 2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 3. Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС – тема от семинар

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на отпуск

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Кредит, който подлежи на връщане в чуждестранна валута – Клауза, отразяваща национална разпоредба с диспозитивен характер – Последици от липсата на транспониране – Контрол относно неравноправния характер на клауза – Приемане или запазване в сила на национални разпоредби, които осигуряват по-голяма степен на защита на потребителите

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Отдаване на недвижим имот за дългосрочно ползване от публичен орган на предприятие срещу заплащане на годишна такса — Понятия „търговски сделки“, „публичен орган“, „държава“, „възлагащ орган“ и „предприятие“
 2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, имущество или право, което е отнето на застрахователното предприятие“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни стандарти за финансово отчитане – консолидирана версия; Неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи – Формални предпоставки; Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик; Насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно производство; Право на обезщетения – Понятия „осигурено лице“ и „държава членка по осигуряване“

 Данъчна политика

 1. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Допълнителна информация за формуляр А1 и неговото използване (PDF-формат)
 2. Запазване на правото на обезщетение за безработица – формуляр U2 (PDF-формат)
 3. Медицинско лечение за бивш пограничен работник в предишна държава на заетост – формуляр S3 (PDF-формат)
 4. Обезщетения за болест в натура в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Трансгранично здравно обслужване – Право на обезщетения в натура, предоставени от държавата членка на пребиваване за сметка на държавата членка, която отговаря за изплащането на пенсията – Възстановяване на разходите за здравно обслужване, получено в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване и от държавата членка, отговорна за изплащането на пенсията – Условия – Понятия „осигурено лице“ и „държава членка по осигуряване“
 5. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Задължително професионално обучение, преминавано по искане на работодателя — Понятия „работно време“ и „почивка“
 6. Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя – формуляр A1 (PDF-формат)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Споразумение относно взаимното насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно производство — Спор между инвеститор от една държава членка и друга държава членка — Арбитражна клауза, предвидена в това споразумение, която противоречи на правото на Съюза — Арбитражно споразумение ad hoc между страните по този спор — Участие в арбитражното производство — Мълчаливо волеизявление на тази друга държава членка да сключи посоченото арбитражно споразумение — Незаконосъобразност
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Погасителна давност съгласно ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Пазари на финансови инструменти – Инвестиционни посредници – Оценка за целесъобразност и задължения за водене на съответните регистри – Съхраняване на документация – Ред и условия за съхраняване – Информация относно категоризирането на клиент – Информация относно разходите и свързаните такси, отнасящи се до инвестиционните услуги

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова Европейска финансова практика – октомври 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-538/19 от 6 октомври 2021 година

Здравно осигуряване – Медицинско лечение, проведено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице – Предварително разрешение – Изискване да се представи доклад, изготвен от лекар от националната обществена здравноосигурителна схема, предписващ лечение – Получено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице, второ медицинско становище, в рамките на което е предписано алтернативно лечение, което има предимството да не причинява инвалидност – Възстановяване на всички медицински разходи за това алтернативно лечение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Осигурено лице, за което в държава членка, различна от тази по местопребиваването му, е проведено лечение, което е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на държавата членка по местопребиваване, има право да му бъдат възстановени всички разходи за лечението при условията по Регламент № 883/2004, когато лицето не е могло да получи разрешение от компетентната институция тъй като, макар диагнозата и необходимостта от спешно провеждане на лечение да са били потвърдени от лекар от здравноосигурителната схема на държавата членка по местопребиваване, този лекар му е предписал лечение, различно от това, на което лицето е решило да се подложи съобразно второ медицинско становище като се има предвид, че второто лечение, за разлика от първото, не води до инвалидност.

Спор между наследници на Z и Здравноосигурителна каса, Румъния относно отказа на последната да им възстанови всички разходи, направени за медицинското лечение на Z в Австрия.

дело С-544/19 от 6 октомври 2021 година

Свободно движение на капитали — Национална правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка — Борба с данъчните измами и избягването на данъци — Пропорционалност — Административнонаказателни санкции — Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Понятие „ограничение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава, която не е член на еврозоната. Национална законодателна уредба, с която на територията на страната се забранява извършване на плащания в брой, когато са на стойност, равна на или надвишаваща определения праг, и се изисква използване на превод или внасяне по платежна сметка. Разпределяне на дивиденти от предприятие в полза на акционер или съдружник под формата на плащане в брой, надхвърлящо определения с националната законодателна уредба праг. Налагане на административнонаказателна санкция.

Понятие „ограничение“.

Спор между дружество Е и данъчен орган относно законосъобразността на наложената на това дружество административна имуществена санкция за нарушение на националното законодателство за ограничаване на плащанията в брой.

дело С-581/20 от 6 октомври 2021 година

Граждански и търговски дела — Временни, включително обезпечителни, мерки — Иск, основан на договор за изграждане на обществен скоростен път, сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества — Молба за допускане на обезпечителни мерки за неустойките и гаранциите по този договор — Решение по обезпечително производство, вече постановено от компетентния по съществото на делото съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност на Съда, сезиран с молба за допускане на временни, включително обезпечителни, мерки, ако съдът на друга държава членка, който е компетентен по съществото на спора, вече се е произнесъл по молба със същия предмет. Отношения между две съдилища от различни държави членки — съда, който разглежда делото по същество, и съда, който е сезиран само с искане за допускане на временна, включително обезпечителна, защита — при трансгранични случаи.

Спор между директор на националните пътища и магистралите и строителни дружества по италианското право, във връзка с договор за изграждането на скоростен път в Полша.

дело С-717/19 от 6 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа в случай на намаляване на цената след извършването на доставката — Вноски, преведени от фармацевтично предприятие към държавната здравноосигурителна каса — Административни формалности, предвидени от националната правна уредба за упражняването на правото на намаляване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която дадено фармацевтично предприятие не може да приспадне от данъчната си основа на ДДС частта от своя оборот от продажбата на лекарствени продукти, субсидирани от държавната здравноосигурителна каса, която то превежда на тази каса по силата на сключен между касата и това предприятие договор, поради съображението че преведените на това основание суми не са били определени въз основа на предварително утвърдени от това предприятие условия. Национална правна уредба, съгласно която за последващото намаляване на данъчната основа на ДДС се изисква данъчнозадълженото лице, което има право на възстановяване, да разполага с фактура на негово име.

Спор между дружество B и данъчна и митническа администрация, Унгария, относно решението, с което последната е отказала да признае правото на B да приспадне от данъчната си основа на данъка върху добавената стойност вноските, които това дружество е превело на държавната здравноосигурителна каса.

съединени дела С-45/20, и C-46/20 от 14 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен по получена доставка – Недвижим имот – Решение за включване в имущество, което дава право на приспадане – Съобщаване на решението за включване в имущество — Преклузивен срок за упражняване на правото на приспадане — Презумпция за включване в частното имущество на данъчнозадълженото лице при несъобщаване на решението за включване в имущество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Активи със смесена употреба. Включване в имуществото на търговското предприятие. Съответствие с правото на Съюза на установен от държава членка срок за определяне на предназначението на актив и презумпция за включване в личното имущество при липсата на доказателства за противното. Загубване на правото на приспадане на платения по получени доставки данък. Последици, произтичащи от решението за определяне на предназначението на актива за правото на приспадане на платения по получени доставки данък.

Два спора във връзка с отхвърлянето от данъчни органи на направени приспадания на данъка върху добавената стойност поради липсата на постъпило в данъчната администрация ясно решение за включване в имущество; преди да изтече законоустановеният срок за подаване на годишната декларация за данъка върху оборота.

дело С-360/20 от 14 октомври 2021 година

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите и други незаконни дейности – Противоправно поведение на фазата на устойчивост на даден проект – Понятие „измама, която засяга финансовите интереси“ на Съюза по член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията за ЗФИ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Използване на неверни или неточни изявления, представени след приключване на фазата на изпълнение на проекта, за който е получено финансиране, с цел да се създаде впечатление, че се изпълняват задълженията, предвидени за фазата на устойчивост на проекта. Принципът на предимство на правото на Съюза задължава национална юрисдикция да тълкува разпоредбите на националното право в съответствие със задълженията, произтичащи от член 325, параграфи 1 и 2 ДФЕС.

Спор в рамките на производство по жалба срещу постановление, с което прокуратурата прекратява образуваното наказателно производство относно престъпления във връзка със злоупотреба с финансови средства от общия бюджет на Европейския съюз.

дело С-80/20 от 21 октомври 2021 година

Право на приспадане на ДДС — Възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, установени в държава членка, различна от държавата членка по възстановяване — Притежаване на фактура — Отхвърляне на заявлението за възстановяване — „Сторниране“ на фактурата от доставчика — Издаване на нова фактура — Ново заявление за възстановяване — Отхвърляне

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възникване на правото на приспадане. Период на възникване. Притежаване на фактура като материална предпоставка. Разграничаване от формалните предпоставки за възникване на право на приспадане. Окончателен характер на необжалвано решение за отхвърляне. Правни последици от сторнирането (анулирането) на фактура и преиздаването й.

Спор по повод решението, с което се отхвърля заявление за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС), направено от дружество през 2015 г., във връзка с придобиването на стоки, осъществено през 2012 г.

дело С-373/19 от 21 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Предоставяне на детско или младежко, училищно или университетско образование — Базов курс по плуване — Понятие „училищно или университетско образование“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Обхват на понятието „училищно или университетско образование“ по смисъла на Директива 2006/112. Обучение по плуване, осъществявано от школа по плуване. Организация със сроден предмет на дейност като този на организациите на публичноправни субекти, предоставящи детско или младежко образование.

Спор по повод отказа на данъчната служба да освободи от данък върху добавената стойност услуги за обучение по плуване.

дело С-396/20 от 21 октомври 2021 година

Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Искане за допълнителна информация от държавата членка по възстановяване — Данни, които могат да бъдат предмет на искане за допълнителна информация — Несъответствие между размера на ДДС, посочен в заявлението за възстановяване, и размера в представените фактури — Принцип на добра администрация — Преклузивен срок — Последици във връзка с поправянето на допусната от данъчнозадълженото лице грешка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Данъчната администрация на държавата членка по възстановяване, която извършва възстановяване на ДДС само до размера на последно посочената сума, без предварително да прикани данъчнозадълженото лице да коригира заявлението си, в случай, когато тя е сигурна, евентуално с оглед на представената от данъчнозадълженото лице допълнителна информация, че размерът на действително платения по получени доставки ДДС, който е посочен в приложената към заявлението за възстановяване фактура, е по-голям от този, посочен в това заявление.

Спор между дружество и данъчна и митническа администрация по повод решението на последната да уважи само частично заявление за възстановяване на данък върху добавената стойност.

съединени дела С-845/19, и C-863/19 от 21 октомври 2021 година

Хартата на основните права на Европейския съюз – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Конфискация на незаконно придобити активи – Икономическа изгода, произтичаща от престъпление, за което няма осъдено лице – Разширена конфискация – Конфискация по отношение на трети лица – Конфискация на парична сума, за която трето лице претендира, че му принадлежи – Трето лице, което няма право да се конституира като страна в производството за конфискация – Понятия „имущество“ и „престъпление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държането на наркотични вещества с цел разпространението им попада в приложното поле на Директива 2014/42 дори когато всички елементи от състава на това престъпление са ограничени в една-единствена държава членка. Конфискация на имуществото, което съставлява „икономическа изгода“, произтичаща от престъплението, за което извършителят на това престъпление е бил осъден. Конфискация на имущество, което принадлежи на извършителя и за което има доказателства, че представлява икономическа изгода, произтичаща от друго престъпно поведение. Право на ефективни правни средства за защита, признато на трето лице, което твърди, че има право на собственост върху имущество, което е било конфискувано.

Понятия „имущество“ и „престъпление“.

Запитванията са отправени в рамките на наказателни производства, образувани срещу заинтересованите лица по повод на искания за отнемане в полза на държавата — след осъждането им за държане с цел разпространение на наркотични вещества — на парични суми, за които заинтересованите лица твърдят, че принадлежат на трети лица.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2021 г.

 ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети по МСФО – пълен комплект 2021 г.

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Разширена конфискация – Понятия „имущество“ и „престъпление“

 1. Правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да са само чрез превод
 2. Обезпечителни мерки — иск, основан на договор сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества

 Данъчна политика

 1. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Конфискация на незаконно придобити активи – Икономическа изгода, произтичаща от престъпление, за което няма осъдено лице – Разширена конфискация – Конфискация по отношение на трети лица – Конфискация на парична сума, за която трето лице претендира, че му принадлежи – Трето лице, което няма право да се конституира като страна в производството за конфискация – Понятия „имущество“ и „престъпление“
 2. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Режим на облагане на маржа — Доставки на сгради и на земя за строеж, закупени с цел препродажба — Данъчнозадължено лице, за което ДДС върху покупката на недвижими имоти не подлежи на приспадане — Препродажба, подлежаща на облагане с ДДС — Понятия за „земя за строеж“ и „недвижим имот“
 3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Искане за допълнителна информация от държавата членка по възстановяване — Данни, които могат да бъдат предмет на искане за допълнителна информация — Несъответствие между размера на ДДС, посочен в заявлението за възстановяване, и размера в представените фактури — Принцип на добра администрация — Преклузивен срок — Последици във връзка с поправянето на допусната от данъчнозадълженото лице грешка
 4. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Предоставяне на детско или младежко, училищно или университетско образование — Базов курс по плуване — Понятие „училищно или университетско образование“
 5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Свободно движение на капитали — Национална правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка — Борба с данъчните измами и избягването на данъци — Пропорционалност — Административнонаказателни санкции — Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Понятие „ограничение“
 6. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност – Спиране на данъчна ревизия в случай на обмен на информация – Превишаване на срока, определен за предоставяне на информация
 7. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Решение за включване в имущество, което дава право на приспадане на данък върху добавената стойност – Съобщаване на решението за включване в имущество – Преклузивен срок за упражняване на правото на приспадане – Презумпция за включване в частното имущество на данъчнозадълженото лице при несъобщаване на решението за включване в имущество
 8. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Намаляване на данъчната основа в случай на намаляване на цената след извършването на доставката — Вноски, преведени от фармацевтично предприятие към държавната здравноосигурителна каса — Административни формалности, предвидени от националната правна уредба за упражняването на правото на намаляване

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС. Европейска счетоводна практика
 2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Право на приспадане на ДДС — Възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, установени в държава членка, различна от държавата членка по възстановяване — Притежаване на фактура — Отхвърляне на заявлението за възстановяване — „Сторниране“ на фактурата от доставчика — Издаване на нова фактура — Ново заявление за възстановяване — Отхвърляне
 3. Финансови отчети по МСФО – пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 • Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Самостоятелно заети търговски представители — Доставяне на компютърен софтуер на клиентите по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“

 

 1. Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурените граждани на държавите членки в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – Медицинско лечение, проведено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице – Предварително разрешение – Изискване да се представи доклад, изготвен от лекар от националната обществена здравноосигурителна схема, предписващ лечение – Получено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице, второ медицинско становище, в рамките на което е предписано алтернативно лечение, което има предимството да не причинява инвалидност – Възстановяване на всички медицински разходи за това алтернативно лечение
 2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения – Граждански и търговски дела – Конвенция от Лугано II – Компетентност при потребителски договори – Преместване на местоживеенето на потребителя в друга държава, обвързана с конвенцията
 3. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз – Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите и други незаконни дейности – Противоправно поведение на фазата на устойчивост на даден проект – Понятие „измама, която засяга финансовите интереси“ на Съюза по член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията за ЗФИ

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Граждански и търговски дела — Временни, включително обезпечителни, мерки — Иск, основан на договор за изграждане на обществен скоростен път, сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества — Молба за допускане на обезпечителни мерки за неустойките и гаранциите по този договор — Решение по обезпечително производство, вече постановено от компетентния по съществото на делото съд

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова Европейска финансова практика – септември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-337/20 от 2 септември 2021 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Ползвател на платежни услуги — Уведомяване за неразрешени платежни транзакции — Отговорност на доставчика на платежни услуги за същите тези операции – Иск за отговорност, предявен от поръчителя на ползвател на платежни услуги – Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права и задължения на ползвателя на платежни услуги и на доставчика на платежни услуги. Извънсрочно уведомяване за неразрешени платежни транзакции. Отговорност на доставчика на платежни услуги спрямо ползвателя на платежни услуги, регламентирана единствено от Директива 2007/64/ЕО. Отговорност на доставчика на платежни услуги спрямо трето лице, като например поръчител. Прилагане на режима на отговорност, предвиден в националното право.

Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“.

Спор между D, като управляващ дружеството, и L, в качеството му на солидарен поръчител на това дружеството, и C по повод на ангажирането на общата договорна отговорност на последната за неизпълнение на задължението й за полагане на дължима грижа.

дело С-790/19 от 2 септември 2021 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм – Престъпление по изпиране на пари – Изпиране, осъществено от извършителя на предикатното престъпление („самоизпиране“) – Забрана за повторно осъждане или повторно изтърпяване на наказание

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Престъпления по изпиране на пари. Самоизпиране. Субект на престъплението. Принципът non bis in idem. Дали извършителят на предикатно престъпление, от което са получени парите — предмет на изпирането на пари, може да бъде и извършителят на престъплението изпиране на пари. Национална правна уредба, която предвижда, че престъплението изпиране на пари може да бъде осъществено от извършителя на престъпната дейност, от която са получени съответните пари.

Наказателно производство, образувано срещу L и M, тъй като съответно са извършили и участвали в престъпление изпиране на пари.

дело С-932/19 от 2 септември 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи — Заем, изразен в чуждестранна валута — Разлика между обменния курс, приложен при отпускането на заетите средства, и обменния курс, приложен при погасяването на заема — Правна уредба на държава членка, която предвижда замяна на неравноправна клауза с разпоредба на националното право — Възможност за националния съд да обяви недействителността на целия договор, съдържащ неравноправната клауза — Евентуално отчитане на предоставената от тази правна уредба защита и на волята на потребителя относно прилагането й

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която — що се отнася до договорите за заем, сключени с потребител — обявява за нищожна считана за неравноправна клауза относно курсовата разлика и задължава компетентния национален съд да я замени с разпоредба от националното право, според която се прилага официален обменен курс, без да е предвидена възможност за този съд да уважи искането на съответния потребител за обявяване на недействителността на целия договор за заем, дори посоченият съд да счита, че запазването на този договор би накърнило интересите на потребителя.

Спор във връзка с искане за обявяване на недействителността на договори за заем поради неравноправния характер на някои техни клаузи.

съединени дела С-33/20, C-155/20 и C-187/20 от 9 септември 2021 година

Потребителски кредит – Информация, която задължително трябва да фигурира в договора — Задължение да се посочат видът на кредита, срокът на договора за кредит, лихвеният процент за просрочени плащания и механизмът за регулиране на лихвения процент за просрочени плащания, приложим към момента на сключването на договора — Изменение на лихвения процент за просрочени плащания съобразно промяната на основния лихвен процент, определен от централната банка на дадена държава членка – Дължимо обезщетение в случай на предсрочно погасяване на кредита – Задължение да се уточни начинът на изчисляване на изменението на лихвения процент за просрочени плащания и на обезщетението – Липса на задължение да се споменат възможностите за прекратяване на договора за кредит, които са предвидени от националното законодателство, но не и от Директива 2008/48 – Право на отказ, упражнено от потребителя на основание на липса на задължителна информация – Забрана кредиторът да направи възражение за погасено право или за злоупотреба с право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Договорът за кредит трябва по ясен и кратък начин да посочва, че е налице „свързан договор за кредит“ и че този договор е сключен за определен срок. Изискване „свързаният договор за кредит“ да посочва, че потребителят се освобождава от задължението си за заплащане на продажната цена до размера на изплатената сума и че продавачът е длъжен да му предаде закупената стока, ако цената е платена изцяло. При изчисляването на обезщетението, дължимо при предсрочно погасяване на кредита, договорът за кредит трябва да описва конкретно и лесно разбираемо за средния потребител метода за изчисляване на това обезщетение, за да може този потребител да определи размера на обезщетението, дължимо при предсрочно погасяване, въз основа на представената в посочения договор информация. Изискване договорът за кредит да посочва всички случаи, в които на страните по договора за кредит е признато право на прекратяване не от тази директива, а само от националното законодателство. Кредиторът да направи възражение за погасено право, когато потребителят упражни правото си на отказ щом част от предвидената задължителна информация нито е посочена в договора нито е надлежно предоставена и този потребител не е знаел за съществуването на правото му на отказ. Простото препращане в договора за кредит към достъпен в интернет процедурен правилник или към друг акт или документ, предмет на който са условията за провеждане на извънсъдебните процедури за уреждане на спорове и обезщетение, не е достатъчно.

Спорове относно действителността на отказа от договори за кредит, сключени с банки.

дело С-107/19 от 9 септември 2021 година

Социална политика — Период на почивка, през който работникът трябва да бъде в готовност до две минути да се отзове на повикване — Предимство на правото на Съюза — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Организация на работното време. Период на почивка, през който работникът е длъжен да бъде на разположение на работодателя си, за да може до две минути да се отзове на повикване. Задължение за спазване на правните изводи на висшестоящ съд, които не съответстват с правото на Съюза.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор между X и D относно отказа на последното да плати на X сума с начислени лихви за забава, като възнаграждение за почивките в работно време, ползвани през осъществяваната от него трудова дейност.

съединени дела С-208/20, и C-256/20 от 9 септември 2021 година

Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела – Неудовлетворени вземания — Съдебни решения – Заповеди за изпълнение — Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Случай, в който съд на държава членка извършва в друга държава членка справка за адреса на лице, на което трябва да бъде връчено съдебно решение. Допуска се съд на държава членка да издаде заповед за изпълнение срещу длъжник и съответно заповедта да влезе в сила, или да го задължи да обезсили посочената заповед, когато изглежда вероятно или е сигурно, че длъжникът няма обичайно местопребиваване в съдебния район на този съд.

Спорове C208/20 между „Топлофикация“, „ЧЕЗ“ и ЕООД, както и C256/20 между „Топлофикация“, от една страна, и физически лица, които не са страни в производството, относно събирането на неудовлетворени вземания, от друга страна.

дело С-294/20 от 9 септември 2021 година

Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната – Отказ да се възстанови платеният ДДС – Документи, доказващи правото на възстановяване – Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Заявление за възстановяване на ДДС се отхвърля, когато данъчнозадълженото лице не е представило в определения срок пред компетентната данъчна администрация, дори по нейно искане, всички документи и сведения, необходими за доказване на правото му на възстановяване на ДДС. Обстоятелството, че данъчнозадължено лице, което иска възстановяване на ДДС, не представя в хода на административното производство документите, поискани от данъчната администрация, а го прави доброволно в хода на последващите производства, не представлява злоупотреба с право.

Спор по повод на отказа за възстановяване на начисления от дружество данък върху добавената стойност.

дело С-406/20 от 9 септември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Входни билети за паркове за забавления и за панаири – Принцип на данъчна неутралност – Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти – Гледна точка на средния потребител – Съдебна експертиза – Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуги, за които могат да бъдат приложени намалени ставки на ДДС. Национално законодателство, по силата на което, от една страна, доставките на услуги от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти, и от друга страна, доставките на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти под формата на развлекателни паркове, се облагат с различни ставки на ДДС — едната намалена, а другата стандартна.

Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“.

Спор относно ставката на данъка върху добавената стойност, приложима за входните билети на стопанисван от дружество развлекателен парк.

дело С-449/20 от 9 септември 2021 година

Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на капитали. Данъчна практика в съответствие с която за целите на определянето на данъчната основа на корпоративния данък на данъчнозадължено лице дивидентите от акции, котирани на фондовия пазар на тази държава членка, се вземат предвид само в размер на 50 % от тях, докато дивидентите от акции, котирани на фондовите пазари на другите държави членки, се вземат предвид в тяхната цялост.

Спор относно възможността за частично приспадане на дивиденти от котирани акции за целите на определянето на данъчната основа на корпоративния данък.

дело С-546/18 от 9 септември 2021 година

Дружествено право — Предложения за поглъщане — Задължително предложение — Окончателно решение, с което се констатира нарушение на задължението за представяне на предложение за поглъщане — Обвързващо действие на това решение в рамките на образувано от същия орган последващо административно производство за налагане на санкции — Право на защита — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на мълчание — Презумпция за невиновност — Достъп до независим и безпристрастен съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процесуални права, предоставяни от правото на ЕС на лица, които не са били страни в „първия етап“ на предварително производство, но които, поради съответните свои позиции в корпоративните структури на дружествата, страни в първото производство, може да понесат санкции във „втория етап“ на административно производство. Практика на държава членка, по силата на която станало окончателно решение за установяване на нарушение има обвързващо действие в последващо производство за налагане на административнонаказателна санкция за нарушение доколкото засегнатите от това производство страни не са могли, в предходното производство за установяване на това нарушение, да упражнят в пълна степен правото на защита.

Спор относно законосъобразността на санкциите, наложени за неизпълнение на задължението за отправяне на предложение за поглъщане.

дело С-605/18 от 9 септември 2021 година

Ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка — Задължение за прозрачност — Нотифициране за „съществено дялово участие“, придобито в капитала на дружества от „лица, които действат съгласувано“ — Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изисквания за прозрачност във връзка с ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка. Правна уредба на държава членка, която налага на притежателите на акции по-строги изисквания за нотифициране за съществено дялово участие.

Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“.

Спор между A, P и G и Комисия за надзор относно законосъобразността на административните санкции, които този орган им е наложил за това, че са нарушили задължението за нотифициране на съществени дялови участия в ценните книжа на издател, чиито акции са допуснати за търгуване на намиращ се в Австрия регулиран пазар.

дело С-855/19 от 9 септември 2021 година

Изискуемост на ДДС — Вътреобщностно придобиване на моторни горива — Задължение за авансово плащане на ДДС — Правилно събиране на ДДС и борба с измамите — Свобода на преценка на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за авансово плащане на данъка върху добавената стойност, с който се облагат вътреобщностните придобивания на моторни горива, което задължение е въведено с оглед на борбата с измамите. Междинно плащане на неизискуем данък. Разпоредба на националното право, която налага задължение за плащане на ДДС за вътреобщностното придобиване на моторни горива, преди този данък да стане изискуем.

Спор относно задължение за авансово плащане на данъка върху добавената стойност с който се облагат вътреобщностните придобивания на моторни горива.

дело С-21/20 от 16 септември 2021 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Доставка на услуги, извършвана възмездно – Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение – Право на приспадане – Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Методи и критерии за разпределяне на сумата на платения по получени доставки ДДС между облагаеми сделки и сделки, непопадащи в приложното поле на ДДС. Радиоразпръскване на телевизионни програми, финансирани частично от държавния бюджет и частично от търговска дейност. Право на приспадане на дължим данък. Дейността на национален обществен телевизионен доставчик по предоставяне на аудио-визуални медийни услуги на зрителите, която е финансирана от държавата под формата на субсидия и за която зрителите не заплащат такси за телевизионното излъчване, не представлява доставка на услуги, извършвана възмездно.

Спор относно обхвата на правото на БНТ на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-410/19 от 16 септември 2021 година

Самостоятелно заети търговски представители — Доставяне на компютърен софтуер на клиентите по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Търговския представител като самостоятелно зает посредник. Когато копие от компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал по електронен път, а не на материален носител, представлява ли то „стока“? Доставяне на компютърен софтуер на клиентите на даден принципал по електронен път заедно с неограничена във времето лицензия.

Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“.

Спор между S и C относно плащането на обезщетение вследствие на прекратяването на споразумението между тези две дружества.

© Апис Европа АД

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд:

1. Доставка на услуги – облагаеми сделки и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС

 1. Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка

Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01.04.2021 г.); Отговорност на доставчика на платежни услуги

 

Данъчна политика

 1. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Доставка на услуги, извършвана възмездно – Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение – Право на приспадане – Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната – Отказ да се възстанови платеният ДДС – Документи, доказващи правото на възстановяване – Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Входни билети за паркове за забавления и за панаири – Принцип на данъчна неутралност – Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти – Гледна точка на средния потребител – Съдебна експертиза – Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“
 4. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество
 5. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Изискуемост на ДДС — Вътреобщностно придобиване на моторни горива — Задължение за авансово плащане на ДДС — Правилно събиране на ДДС и борба с измамите — Свобода на преценка на държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Престъпление по изпиране на пари – Изпиране, осъществено от извършителя на предикатното престъпление („самоизпиране“); Доставяне на компютърен софтуер по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“
 2. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела – Неудовлетворени вземания – Съдебни решения – Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Период на почивка, през който работникът трябва да бъде в готовност до две минути да се отзове на повикване — Предимство на правото на Съюза — Понятия „работно време“ и „почивка“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Платежни услуги във вътрешния пазар – Ползвател на платежни услуги — Уведомяване за неразрешени платежни транзакции — Отговорност на доставчика на платежни услуги за същите тези операции – Иск за отговорност, предявен от поръчителя на ползвател на платежни услуги – Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Заем, изразен в чуждестранна валута – Разлика между обменния курс, приложен при отпускането на заетите средства, и обменния курс, приложен при погасяването на заема; Информация, която задължително трябва да фигурира в договора за потребителски кредит – Задължение да се уточни начинът на изчисляване на изменението на лихвения процент за просрочени плащания и на обезщетението – Право на отказ на основание на липса на задължителна информация – Забрана кредиторът да направи възражение за погасено право или за злоупотреба с право
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете – Ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка — Задължение за прозрачност — Нотифициране за „съществено дялово участие“, придобито в капитала на дружества от „лица, които действат съгласувано“ — Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция;  970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа