Решения, свързани с паричната политика на ЕЦБ

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията. Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Решение на Съда на ЕС относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните средства по разплащателна сметка в КТБ

Решение на Съда на ЕС по дело С-571/16 (запитване от Административен съд – Варна)

04 октомври 2018

Съдът на ЕС постанови на 4 октомври 2018 г. своето решение по преюдициалното запитване, отправено от Административен съд – Варна, относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните средства по разплащателна сметка в КТБ, които са станали неналични, и отговорност на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Еврпоейския съюз.

Диспозитива на решението на Съда на ЕС по дело С-571/16 можете да видите тук.

Евро Финанси – Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в случай, при който съответното превозно средство е годно да се движи и не е снето от регистрация, но се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот

 Право на органа за изплащане на обезщетения да предяви иск срещу собственика на незастраховано превозно средство. Понятие „превозно средство“

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) – По дело C‑80/17

първия въпрос: дали член 3, параграф 1 от Първа директива трябва да се тълкува в смисъл, че сключването на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторно превозно средство е задължително в случай, при който съответното превозно средство се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот.

 Член 3, параграф 1 от Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка, изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г., трябва да се тълкува в смисъл, че сключването на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторно превозно средство е задължително в случаите, когато съответното превозно средство е регистрирано в държава членка и е годно да се движи, но се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение повече да го управлява, паркирано в частен имот. 

втория въпрос: дали член 1, параграф 4 от Втора директива трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство, което предвижда, че визираният в тази разпоредба орган има право да предяви иск, освен срещу лицето или лицата, отговорни за застрахователното събитие, и срещу лице — което, въпреки че е имало задължение да направи застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на превозното средство, причинило поетите от този орган вреди, не е сключило такъв договор — дори и ако това лице не носи гражданска отговорност за произшествието, при което вредите са настъпили.

Член 1, параграф 4 от Втора директива 84/5/ЕИО на Съвета от 30 декември 1983 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани със застраховките гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства, изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г., трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национално законодателство, което предвижда, че визираният в тази разпоредба орган има право да предяви иск, освен срещу лицето или лицата, отговорни за застрахователното събитие, и срещу лице — което, въпреки че е имало задължение да направи застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на превозното средство, причинило поетите от този орган вреди, не е сключило такъв договор — дори и ако това лице не носи гражданска отговорност за произшествието, при което вредите са настъпили.

Нова Европейска финансова практика – август 2018 г.

дело С-16/17 от 07 август 2018 година

Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Възникване и обхват на правото на приспадане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба в областта на ДДС.

Последици за правото на приспадане на данъка върху добавената стойност в случаите, когато обединение на предприятия прехвърля общите си разходи върху своите членове. Прехвърляне на общите разходи, свързани с предприемаческата дейност на дружество, върху съдружниците.

Спор между TG B и Данъчен и митнически орган („ATA“) във връзка с отказа на този орган да разреши правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, произтичащо от последващо фактуриране на разходите на обединение по икономически интереси (ОИИ).

дело С-52/17 от 07 август 2018 година

Надзор над кредитните институции — Надзорни и санкционни правомощия — Максимални размери на големите експозиции — Правна уредба на държава членка, която предвижда налагането на лихви в случай на превишаване на тези максимални размери — Разпределение на правомощията между Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните органи — Официално започната надзорна процедура

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи.

Национално законодателство, съгласно което при превишение на максималните размери на експозициите, автоматично се налагат възстановителни лихви на кредитната институция, макар тя да е изпълнила условията, при които кредитните институции могат да превишават тези размери.

Надзорна процедура.

Изрично решение за откриване на процедурата, независимо от материалните основания довели до официалното приемане на това решение.

Спор относно налагането на възстановителни лихви за превишаване на максималните размери на големите експозиции, установени в член 395, параграф 1 от Регламент № 575/2013.

дело С-96/16 от 07 август 2018 година

Договор за потребителски кредит – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза от този договор, с която се определя размерът на мораторни лихви – Последици от неравноправния характер – Прехвърляне на вземане.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спорове между банкови институции и потребители.

Закупуване на вземане към потребител, без такава възможност за прехвърляне да е предвидена в договора за кредит.

Търговска практика на изкупуване на потребителски дългове на ниска сума без знанието или съгласието на потребителя.

Определяне на клауза за неравноправна с цел максимална защита на потребителите.

Спорове, по повод изпълнението на договори за кредит.

дело С-122/17 от 07 август 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Отговорност в случай на телесни повреди, причинени на всички пътници, освен на водача – Неприлагане на договорна клауза, която е в противоречие с директива

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължителна застраховка.

Сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства.

Директен ефект на директивите. Задължение да се остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с директива.

Възможност за държава членка да се позовава на директива срещу частноправен субект. Приложно поле на съдебната практика относно липсата на възможност в отношенията между частноправни субекти да се прави позоваване на нетранспонирана или на неправилно транспонирана директива.

Релевантни национални разпоредби предвиждащи изключение от покритието, които вече са признати за противоречащи на правото на Съюза с предишно решение на Съда.

Спор относно обезщетение за вредите, претърпени в резултат от пътнотранспортно произшествие с участието на превозно средство.

дело С-475/17 от 07 август 2018 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Основни характеристики на ДДС – Национални данъци, с характеристики на данъци върху оборота — Местен данък върху продажбите – Понятие „данък върху оборота”

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъци върху оборота.

Законодателство за данъците върху оборота, което не нарушава условията за конкуренция или не възпрепятства свободното движение на стоки и услуги.

Национален данък, който се прилага общо и се определя пропорционално на цената, но съгласно релевантната правна уредба се начислява само на етапа на продажбата на стоката.

Понятие „данък върху оборота“.

Спор по повод връщането на платения от дружества данък върху продажбите

Апис Финанси

 Важна информация за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи – в сила от 03.09.2018 г. – Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет

Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро финанси

Данъчна практика по дела от България

        

Достъп и/или абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да заявите на тел. 02/9804827, 02/9883541

 

Екипът на Апис

Нова Европейска финансова практика – юли 2018 г.

дело С-27/17 от 05 юли 2018 година

Иск за обезщетение на вреда, за която се твърди, че е причинена от антиконкурентно поведение в различни държави членки – Място на настъпване на вредата и мястото на събитието, причинило вредата – Деликтна или квазиделиктна отговорност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни споразумения.

Финансова облага, получена по силата на споразумение, чрез прилагане на хищническо ценообразуване (кръстосано субсидиране).Хищническо ценообразуване, представляващо злоупотреба с господстващо положение.

Искове за обезщетения за вреди, произтичащи от ограничаване на конкуренцията. Място на събитието, причинило увреждането, при искове за обезщетение за вреди, основани на правото в областта на конкуренцията.

Загуба на приходи, причинена от антиконкурентни действия от страна на конкуренти.

Спор, в който се иска твърдяно антиконкурентно поведение, предприето от летище Р и A да бъде обявено за противоречащо на членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС и последно посочените дружества да поправят настъпилата от това вреда.

дело С-544/16 от 05 юли 2018 година

Предоставяне на „кредити“, позволяващи наддаване в онлайн аукциони – Насрещна престация за извършена доставка на стоки и услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на кредити, които могат да се използват за наддаване в онлайн „пени аукциони“ и стойността на които може да бъде приспадната от цената на стоките, закупени директно от провеждащото аукционите дружество.

Престация, получена от данъчнозадълженото лице срещу доставката на стоки, извършена в полза на потребителите, спечелили организиран от него аукцион, или в полза на закупилите стока с помощта на функциите „купи сега“ или „натрупана отстъпка“.

Предварително действие, което не подлежи на облагане с ДДС.

Отстъпка, покриваща цялата цена.

Различия в тълкуването на правото на Съюза.

Спор по повод на режима на данъка върху добавената стойност (ДДС), приложим спрямо продажбата на „кредити“, които позволяват участие в онлайн аукциони.

дело С-28/17 от 04 юли 2018 година

Корпоративен данък. Национално данъчно законодателство, съгласно което прехвърлянето на загубите на намиращ се на територията на страната постоянен обект на установено в друга държава членка дружество към местно дружество от същата група е обусловено от невъзможността загубите да се използват за целите на чуждестранен данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Предотвратяване на двойното приспадане.

Национална правна уредба, съгласно която правото на дружество от една данъчна група да приспада загубите на постоянен обект на чуждестранно дружество от същата група, е подчинено на условието чуждестранното дружество да не може да приспада тези загуби от данъчната основа на корпоративния данък в държавата по установяването си.

Спор между N, дружество по датското право, и Министерство по данъчните въпроси, Дания относно отказа на последното да разреши на посоченото дружество да приспадне от облагаемия си доход загубите, понесени от датския клон на шведското му дъщерно дружество.

дело С-320/17 от 05 юли 2018 година

Пряка или непряка намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерните му дружества – Отдаване под наем на недвижим имот от холдингово дружество на дъщерното му дружество – ДДС, платен от холдингово дружество върху разходите, направени за придобиване на дялово участие в други предприятия – Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС върху разходите, направени от холдингово дружество с оглед на придобиването на дялово участие в дъщерно дружество.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението само на някои от тях и което не извършва икономическа дейност по отношение на останалите.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението им, като им отдава под наем недвижим имот.

Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор относно възможността за приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) по разходите, свързани със сделки за придобиване на ценни книжа, по които жалбоподателят е извършил плащане.

дело С-532/17 от 04 юли 2018 година

Транспорт – Правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети – Договор за лизинг на самолет заедно с екипажа („мокър лизинг“)“ – Понятие „опериращ въздушен превозвач“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на високо равнище на защита на пътниците.

Обезщетение, дължимо на пътниците в случай на закъснение на полет при пристигане с продължителност от три или повече часа.

Договор за лизинг – въздухоплавателно средство заедно с неговия екипаж („мокър лизинг“). Понятие „опериращ въздушен превозвач“.

Спор във връзка със задължение на Т Air да обезщети четирима пътници поради закъснение на полет с повече от три часа при пристигането му

дело С-154/17 от 11 юли 2018 година

Специален режим за стоки втора употреба – Придобити от търговец употребявани вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават главно за да се извлекат съдържащите се в тях благородни метали или скъпоценни камъни – Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Специален режим на ДДС за стоки втора употреба. Преработване на вещите след продажба.

Оползотворяване на благородните метали или скъпоценните камъни. Вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават от търговец.

Заеми на физически лица с обезпечение вещи, съдържащи благородни метали или скъпоценни камъни.

Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност и по-специално относно приложимостта на режима за облагане на маржа на печалбата при продажбата на вещи, съдържащи злато, сребро и скъпоценни камъни.

 

България остава в първата тройка по най-ниско съотношение дълг срещу БВП в ЕС

България продължава да заема трето място сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За периода януари-март съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 24,1% спрямо 25,4% през последното тримесечие на 2017 г. През същия период на миналата година съотношението е било още по-високо – 28,2%.

Дългът намалява и като стойност и на тримесечна, и на годишна база – до 24,1 млрд. лева през първото тримесечие. Това е с 964 млн. лева по-малко спрямо последните три месеца на миналата година, но с цели 2,6 млрд. лева по-малко спрямо периода януари-март на 2017 г.

Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за първото тримесечие на годината продължават да са Естония (8,7%) и Люксембург (22,2%).

Повече подробности по темата четете тук.

АПИС ФИНАНСИ И ЕВРОФИНАНСИ

 ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ – „Нови данъчни и осигурителни казуси“ – прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване с ежемесечна актуализация. Противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите.

            Специализираната компютърна информационна система “АПИС – ФИНАНСИ ” е неоценим помощник за финансисти, мениджъри, счетоводители, одитори, юристи и други специалисти, и е без аналог на пазара. Продуктът обхваща всички сфери на икономиката и финансите и обединява цялата необходима информация, придружена с компетентни трактовки и разработки на изтъкнати специалисти.

“АПИС – ФИНАНСИ” съдържа актуалните национални и международни счетоводни стандарти. одитни стандарти, финансова практика на ВАС при прилагането на данъчното законодателство, коментари и анализи в областта на финансите, социалното и здравното осигуряване, счетоводството, данъците, статистиката, банковото дело, търговските сделки, икономическия анализ и моделиране. Формуляри и бланки за изчисляване на лихви, стойност на парите във времето и суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • пълно тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • актуални международни счетоводни и одитни методологии и отчети;
 • Автоматизирано изчисляване на:
 • 1. Лихви – Законна лихва в левове, евро и др. Стойност на парите във времето;
 • 2 . Суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата, както и други текущи счетоводни разходи и нормативи. Валутни курсове;
 • максимално придържане на всяка разработка към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база и прецизни изчислителни модули;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • хипервръзки между отделните разработки, регламентиращите ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращите ги таблици и схеми, справочните данни и изчислителните системи

Интегрираната система АПИС ЕВРО ФИНАНСИ съдържа:

 • икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност;
 • областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
 • европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
 • икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз;
 • коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
 • провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
 • международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия;
 • систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
 • полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Новости в Апис Финанси и Евро финанси (ноември 2017 г.)

    Основни теми – Новия Закон за счетоводството и прилагането на Международните счетоводни стандарти през 2017 г.
Годишен финансов отчет по новия Закон за счетоводството. Финансова отчетност по Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност за 2017 г.

Решения на Европейският съд по три дела за прилагането на данъчните закони в България в съответствие с изискванията Европейското законодателство.

Апис-Финанси – Общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет
Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат
Събиране на публичните вземания
Д
авностен срок за възстановяване на обезщетение

 Евро финанси – обща система на данъка върху добавената стойност практика по 3 дела по преюдициално запитване от български съд
Прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – защита на кредиторите

Международни счетоводни стандарти – 25 променени стандарта и разяснения.