Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец август 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, 27.06.2023 и 1.08.2023 г.; Банкови сметки на юридически и физически лица – Сметка за основни операции; Изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка – Липса на издадено кредитно известие; Ревизия по специален ред – Воденото счетоводство по сметки 302 Материали и 303 Продукция е единствено в стойностно изражение

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин
 2. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 3. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Фактури, които не удостоверяват реално извършени услуги, поради което с отразяването им в счетоводството и намаляване на финансовия резултат със стойностите по тях са нарушени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството, уреждащи принципа на документалната обоснованост – Възникнала постоянна разлика по чл. 26, т. 1 ЗКПО, във вр. с чл. 10 ЗКПО, с която да се преобразува счетоводния финансов резултат, а предвид неизвършването на услугите не съществува и основанието за корекция по чл. 16, ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 ЗКПО за поправяне на последиците от отклонение от данъчно облагане.
 4. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
 5. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 6. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 8. Облагане на социалните разходи
 9. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 11. Подаване на декларации за дължими данъци
 12. Правила за определяне на таксата за битови отпадъци
 13. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 14. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 15. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз.  Данъци, мита и такси. Облагане с ДДС на инвестиционни проекти
 16. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, от 27.06.2023 и от 1.08.2023 година
 17. Регистрационна карта на земеделски стопанин
 18. Регламентация на местните данъци и такси
 19. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на безвъзмездните сделки
 20. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 21. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Неприложимост на чл. 115 ЗДДС при частично или непълно плащане на цената по доставката, защото не се касае за промяна на размера на дължимото плащане, а до неплащането изцяло, което не е и самостоятелна и достатъчна причина за издаване на кредитни известия. Липса на издадено кредитно известие не преклудира правото на доставчика да претендира възстановяване на ДДС, което той е платил във връзка с извършена доставка, за която не е получил плащане и за която е сигурно, че няма да получи плащане, тъй като длъжникът е изпаднал в обективна невъзможност да извърши такова
 22. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г.
 23. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г. (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Основания за провеждане на ревизията по специалния ред на чл. 122 ДОПК – Воденото счетоводство, не дава възможност за установяване на основата на данъчното облагане и извлечението по сметки 302 Материали и 303 Продукция единствено в стойностно изражение е без данни за количество, видове материали и видове готова продукция

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на паричните средства. Ограничения при плащанията в брой на дивиденти и трудови възнаграждения

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и лични данни
 2. Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна
 3. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 4. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 5. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 6. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 7. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други – Обр. З-2
 8. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) – Обр. З-3
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице – Обр. З-1
 11. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 12. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 13. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 14. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 15. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 16. Осигурително законодателство за 2023 година
 17. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца

Сделки. Банки и финанси

 1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции
 2. Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2023 г.
 10. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2023 г.
 11. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Отговорност на получателя за действията, респ. бездействията на своите доставчици; Предпоставки за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ; Оспорване правото на данъчен кредит поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС; Осигурително и бюджетно законодателство

 

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Възникване на правото на приспадане на данъчен кредит в зависимост от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Образуване на ревизионно производство и неговото провеждане по отношение на дружество, за което вече е отпаднало действието на договора за прехвърляне на предприятие, което представлява съществено нарушение, обуславящо незаконосъобразност на ревизионния акт – Договорът за продажба на търговско предприятие носи общите белези на обикновената продажба, която се регламентира от чл. 183 и сл. на ЗЗД, но и е комплексен, тъй като той обхваща редица единични сделки
  3. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС – Оспорване правото на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС и липсата на регистрация по общия ред – Издадени актове за прихващане и възстановяване с признавано право на данъчен кредит след извършена проверка по смисъла на чл. 110, ал. 3 ДОПК за установяване наличието на основание за възстановяване на ДДС по реда на чл. 92, ал. 3 ЗДДС въз основа на подадена справка-декларация – Възможност за издаване на РА, дори при издаден АПВ за същия период -Принцип на защита на оправданите правни очаквания, принцип за данъчен неутралитет и принцип на правната сигурност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) – Предпоставки на чл. 28 от ЗДДС вр. чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство по арг. от Регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 – с чл. 140, параграф 1, буква а), който препраща към чл. 137 от същия регламент
  5. Заявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС – Приложение № 36 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 43 от ППЗДДС
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Не може получателят да отговаря за действията, респ. бездействията на своите доставчици, включително да доказва тяхната обезпеченост за извършване на доставките – Отказване правото на приспадане на данъчен кредит на ревизираното лице на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9 от ЗДДС
  8. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 • Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от дружества със спорен профил – Липса на удостоверяване извършването на конкретни услуги в договорите и приемо-предавателните протоколи

 1. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС – Ревизионен акт, мотивиран с разпоредбите на чл. 82 във вр. с чл. 6, чл. 25, ал. 2 и чл. 66, ал. 1, т. 1 и чл. 86 от ЗДДС – Ресторантьорски услуги – фактически установявания, че е изпълнена хипотезата на § 1, т. 61 от ДР на ЗДДС, съгласно която не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена и неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни
 4. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 6. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред – Обжалване качеството на органите по приходите като такива във връзка с издаването на ревизионен акт – Използване на електронен адрес, деклариран за ползване на електронни услуги, различен от официално използвания от данъчния субект – Валидност на квалифицираните електронни подписи, с които е подписан ревизионният акт

 1. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводен стандарт (СС) 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – разяснения – Коригиране на допусната счетоводна грешка през следваща година – Разходи, които не са пряко относими и не са свързани с дейността на дружеството за отчетния период, за който е намален финансовият резултат – Наличието на фактура и правилното й осчетоводяване като недостатъчно условие за признаване право на приспадане на данъчен кредит

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
 2. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 3. Парични обезщетения за временна неработоспособност – Едновременно получаване на обезщетение за временна неработоспособност и трудово възнаграждение – Понятие „добросъвестност“ – Непредставянето на информация като част от хипотезата на невярно деклариране
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 2. Мерки срещу изпиране на пари
 3. Особените залози като вид търговско обезпечение
 4. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни макроикономически показатели
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2023 – 2026 г.
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателни решения – Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване – обжалване на отказ; Сделка с дружествени дялове при невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор; Понятието „имущество“ във връзка с установяване на незаконно придобито имущество;

Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 г.; Счетоводно отчитане на придобит актив, обособен като обезпечение; Доставка на услуга за лични нужди – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове при наличие на невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор – Приложимост на отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ТЗ при прехвърляне на дружествени дялове между съдружници
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на търговските отстъпки и намаления – Рекламна кампания, при която безвъзмездно се предоставя напитка при продажбата на спиртни напитки, представлява търговска отстъпка, която по аргумент от чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗДДС не се включва в данъчната основа на осъществените продажби и върху чиято стойност не е дължимо начисляването на ДДС – По аргумент от чл. 130, ал. 3 ЗДДС случаи на доставки, които се смятат за частично авансово плащане по втори последващи доставки, които се използват за основната независима икономическа дейност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
  5. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 18 от ППЗДДС
  7. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 16 от ППЗДДС
  8. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
  9. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
  10. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Кои от получените от ревизираното лице суми се включват в облагаемия оборот при преценката на предпоставките за възникване на задължението за регистрация за целите на ДДС – Квалифициране на дадена дейност по принцип като икономическа, когато се осъществява редовно и срещу получавано от доставчика възнаграждение
  11. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Липса на доказано данъчно събитие, поради което данъкът не е станал изискуем и не е възникнало задължение за начисляването му и съответно е отказано на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС да бъде признато право на данъчен кредит – Съгласно практиката на ВАС само въз основа на фактури и доказателства за счетоводното им отразяване от получателя не може да се обоснове извод за реалност на доставките, по които е начислен ДДС
  12. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
  13. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране отговорността на получателя за невнесения от доставчика ДДС – Наличие на данни за свързаност между дружествата поради синхрон в действията им при сключването на договорите – Привидност на правоотношенията
  14. Отчитане на субсидиите и финансиранията по ЗДДС – Доставка на услуга по предоставяне за ползване за лични нужди на физическо лице – собственик на недвижим имот по чл. 9, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 5 и чл. 25, ал. 3, т. 7 ЗДДС – Къщи за гости, построени по договор с Държавен фонд „Земеделие“ – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност, като след изтичане на 5-годишния договор с ДФЗ се прекратява дейноста
  15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Липса на кадрова/материална обезпеченост като основание за непризнаване право на данъчен кредит – Условия да се счита една сделка за привидна – „Еднотипни и написани на компютър“ договори

 

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 2. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители – Ползване на държавна помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ от земеделски стопанин, извършващ стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ – Подаването на декларация по чл. 29а като задължително условие, за да бъде приложен този ред на облагане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване – Правомощия на съда при обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията
  2. Счетоводен стандарт (СС) 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – разяснения – Ред за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му
  3. Счетоводно и данъчно третиране на гаранционно поддържане и последващо обслужване на продадени продукция и стоки – Установени задължения за ДДС вследствие на отказано право на данъчен кредит – Доказване реалността на доставките по гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – Счетоводно отчитане като материален запас на придобит актив, обособен като обезпечение – Несъвместимост на основанието за държане на актив с очакването за настъпване на бъдещи икономически изгоди от него

 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 17 от ППЗСП във връзка с лечение в чужбина
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна/месечна помощ за превенция на изоставянето и реинтеграция на детето за отглеждането му при близки и роднини или в приемно семейство
 4. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 5. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по ППЗСП
 6. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 7. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 8. Определяне на минимален размер на пенсията
 9. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 10. Пенсии за инвалидност
 11. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 12. Преизчисляване на пенсиите
 13. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“
 14. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
 2. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора. Понятие „имущество“ – Обхват на понятието „имущество“ във връзка с извършването на проверки за установяване на незаконно придобито имущество – Участие на парични средства с неустановен законен източник, които не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, при определяне на значителното несъответствие по § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
 3. Форма СПБ-10Б – Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал
 4. Форма СПБ-11 – Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимални и максимални размери на пенсиите
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа; [email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателно решение – Обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК; Международни одиторски стандарти; Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след установения срок данъчни декларации; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия; Изчисляване на работна заплата

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Издадени фактури, по които няма извършено авансово плащане, поради което законосъобразно с ревизионен акт е отказано правото на приспадане на данъчен кредит
  2. Акцизен данъчен документ – Приложение № 14 от ППЗАДС
  3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9д от ППЗАДС
  4. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9ж от ППЗАДС
  5. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна рамка на понятието данъчен кредит, значение на реалността на доставката и разпределяне на доказателствената тежест между страните – Наличие на хипотеза по чл. 70, ал. 5 ЗДДС при липса на реални доставки
  6. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане – Условия за преотстъпване на корпоративен данък за интеграция на хора с увреждания – Отчитане на преотстъпения корпоративен данък в собствения капитал – Представяне в баланса на текущата печалба с включения в нея преотстъпен корпоративен данък
 • Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ – Погасяване на заем чрез прехвърляне на недвижими имоти – Погасяване на всички задължения по договора за заем, вкл. и лихвите, без да е налице парично плащане – Непаричен доход по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

  1. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Покупка на акции и продажбата им в същия данъчен период на значително по-ниска цена с цел формиране на загуба и намаляване на данъчната печалба – Вписването на прехвърлянето на акциите в книгата на поименните акционери като условие за пораждане на действие по отношение на купувача
  2. Данъчно третиране на липсите и брака – Наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК за провеждане на ревизия по особения ред и определяне на допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС
  3. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  4. Искане за бандероли – Приложение № 10 от ППЗАДС
  5. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  6. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  7. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Дали развалянето по исков път на договора за учредяване на право на строеж представлява промяна на факторите, определящи правото на приспадане по смисъла на чл. 185 от Директива 2006/112, респективно приложим ли е режимът на корекция по чл. 79, ал. 2 ЗДДС – Предявяване на иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на сключения между страните договор
  8. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Изясняване статута на получателя по доставки на услуги на лице, установено в друга държава членка – Изискване получателят да притежава идентификационен номер по ДДС, специфичен за реализация на вътреобщностни операции
  9. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия, публичната и местна администрация – Органи на местната власт, които не са ДЗЛ за извършените от тях дейности или доставки в качеството им на органи на местна власт на основание чл. 3, ал. 5 ЗДДС във връзка със ЗМДТ – чл. 63, чл. 19 ЗУО и чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗМСМА
  10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на ДДС, което може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение към последните след приемането на решението за отказ е предоставена информация с цел да се докаже действителното извършване
  11. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност – Възможност за обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена, за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК
  12. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 177 от ЗДДС при доставки, извършени единствено с цел да се признае право на данъчен кредит – Липса на извършено разплащане на начисления от страна на доставчика данък, нито към момента на сделката, нито на последващ етап – Задължение за представяне на доказателства от страна на ревизираното лице
 • Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след законово установения срок данъчни декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО – Плащане на задълженията за данък преди изтичане на срока за подаване на декларацията

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Рекапитулативна декларация за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 17б от ППЗАДС
 3. Търговски документ, удостоверяващ движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Приложение № 7ш от ППЗАДС
 4. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с чл. 122, ал. 4 от ДОПК основа за облагане по ЗДДС, представляваща разликата между стойността на наличните стоки към датата на инвентаризация, определена като такава от органите по приходите, с надценка, и действително установените наличности при извършената инвентаризация – Аналитичен регистър на сметка 304 Стоки и аналитичен регистър на сметка 702 Приходи от продажби на стоки

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и съдружниците – Прикриване на изплатени възнаграждения на служителите в размери над декларираните чрез използване на сметката за подотчетни лица – Изисквания при съставяне на приходни касови ордери

Труд и работна заплата

 1. Длъжностна характеристика на длъжността „Финансов анализатор“

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Експертно решение на НЕЛК
 2. Експертно решение на ТЕЛК
 3. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на директора на дирекция „Социално подпомагане“
 6. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Понятието „действителен стаж“ във връзка с признаване периодите на наборна военна служба и на закупено образование при придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО
 7. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Бюджет и одит

 1. УКАЗАНИЕ 5250 Относно одита на публичния дълг
 2. УКАЗАНИЕ 5280 Указание за одити на обществени поръчки
 3. УКАЗАНИЕ 5320 Ръководство за одит на изпълнението на приватизацията
 4. УКАЗАНИЯ 1950 Указания за разработване на компетентностни рамки за одиторите
 5. УКАЗАНИЯ 1951 Относно разработване на пътеки за професионално развитие на одиторите
 6. УКАЗАНИЯ 2900 Насоки относно стандартите за финансов одит
 7. УКАЗАНИЯ 4900 Относно регламентацията и критериите, които трябва да се вземат предвид при разглеждане на аспектите на редовността и целесъобразността в рамките на одита за съответствие
 8. УКАЗАНИЯ 5330 Указания за одит на управлението на бедствията

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на работна заплата
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2023 г.
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно облагане и мениджмънт – Понятие „скрито разпределение на печалбата“; Приспадане на данъчен кредит при регистрация по избор; Увеличаване на отчетната стойност на сграда със стойността на машини и съоръжения; Сметка за изплатени суми – Компетентност за обявяване на трудов договор за недействителен; Служебно правоотношение на държавните служители

Данъци и данъчни облекчения

 • Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно отчитане и данъчно облагане по ЗДДС – Определяне на данъчната основа при замяна на недвижими имоти – Неприложимост на пазарната цена при бартер при условие, че е известна придобивната цена на имотите

  1. Данъчно облагане и мениджмънт – Обстоятелства за реализиране на отговорност на лице, в качеството му на управител на задължено юридическо лице както в хипотезата на ал. 1, така и по ал. 2 на чл. 19 ДОПК – Oтговорност за задълженията на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК, в хипотезата на извършени тегления на парични средства от банковите сметки на дружеството, представляващи скрито разпределение на печалба – Понятие „скрито разпределение на печалбата“
 • Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател – Данъчно третиране на платени от наемодателя данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци от името и за сметка на ползвателя – Включване на тези разходи в данъчната основа на доставките на услуги

 

  1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  2. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  3. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на данъчен кредит, в това число значението на реалното извършване на доставката за възникване на правото – Регулирана дейност, поради което от съществено значение е получателят да положи грижата на добър търговец и извърши предварителна проверка относно надежността и редовността на своите доставчици
 • Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит при регистрация по чл. 100, ал. 2 ЗДДС – Обвързаност за задължителна идентификация на основанията по чл. 99, ал. 6 ЗДДС и за ДЗЛ с регистрация по избор по чл. 100, ал. 2 ЗДДС – Право на приспадане, когато не е използван режимът на освобождаване

 

  1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  2. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 • Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията – Начин за определяне на отчетната стойност на сгради за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти – Увеличаване на отчетната стойност на сграда чрез включване стойността на машини, съоръжения, офис оборудване и стопански инвентар – Различно данъчно третиране в зависимост от начина на използване на сградата

  1. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Начин на функциониране на ваучерната система – Използване на ваучерите за храна за организиране на столово хранене, а не директно предоставяне на работниците и служителите – Дължимост на данъци и осигурителни вноски

 

 1. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Реално договорена и заплатена цена по повод покупко-продажбата на недвижими имоти, която се различава от данните от счетоводството, въз основа на които са начислени и разчетени и дължимите преки и косвени данъци във връзка със същите доставки, което е достатъчно да се приеме наличието на основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК

Труд и работна заплата

  1. Командировки в страната
  2. Командировки в чужбина
 • Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Защита на лица, сигнализиращи за нередности – Компетентност за обявяване на трудов договор за недействителен – Възможност за позоваване на нищожност на трудовия договор само след обявяването й от съда

 1. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от ППЗСПД, във връзка с  чл. 8г от ЗСПД
 2. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца
 4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца
 5. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца
 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца
 7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца
 8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
 9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
 10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
 11. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона семейни помощи за деца
 12. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
 13. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
 14. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
 15. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 16. Ред на отпускане на семейни помощи за деца, издаване и обжалване на заповеди
 17. Справка за отсъствие без уважителни причини от задължителна предучилищна подготовка – Приложение № 8 от ППЗСПД
 18. Справка от учебното заведение за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа без уважителни причини – Приложение № 4 от ППЗСПД
 19. Удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка – Приложение № 7 от ППЗСПД

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление (допълнително) – ЦРОЗ-8
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно  договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената – ЦРОЗ-2
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно договор за лизинг – ЦРОЗ-3
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно запор – ЦРОЗ-4
 5. Заявление за вписване на обстоятелства относно несъстоятелност – ЦРОЗ-5
 6. Заявление за вписване на обстоятелства относно особен залог – ЦРОЗ-1
 7. Заявление за изпълнение на указания – ЦРОЗ-7
 8. Заявление за обявяване на актове – ЦРОЗ-6
 9. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители.  Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Право за прекратяване на служебно правоотношение на основание придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Ключови показатели за България
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на длъжници с неуредени публични задължения над 5 000 лв.
 9. Списък на дружествата, регистрирани в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“
 10. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 11. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 14. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни данъчни декларации – регламент; Данъчен финансов резултат и дължим годишен корпоративен данък; Изисквания към счетоводството на предприятието; Командировки в страната и чужбина; Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда; Тълкувателни постановления -Определяне субекта на отговорността

 Данъци и данъчни облекчения

 • Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци – Право на възстановяване на платен ДДС върху несъбрани и неплатени вземания към клиенти – Нарушаване на забраната данъчната администрация да събира ДДС в размер, надвишаващ получения – Налагане на ДЗЛ на прекомерна тежест по отношение на целта, която се очаква да бъде постигната

 

  1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г. (DOC-формат)
  2. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (PDF-формат)
  3. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (PDF-формат)
  4. Данъчно облагане и мениджмънт – Отговорност на лицето за задължения за данък добавена стойност – Отказано право на данъчен кредит и начислен ДДС поради непредставяне на документи за извършени облагаеми доставки с нулева ставка на данъка
  5. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Факти и обстоятелства, водещи до отклонение от данъчно облагане по сключени сделки между лица, за които се сочи, че са свързани, предвид легалното определение за това в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК – Продажба на дружествени дялове и на дейността на ЕТ на номиналната им стойност
  6. Искане за регистрация на чуждестранен оператор на платформа по смисъла на чл. 143я(6), ал. 3 от ДОПК
  7. Искане за третиране като изключен оператор на платформа по смисъла на чл. 143я(6), ал. 5 от ДОПК
  8. Облагане с ДДС на нови превозни средства – Право на приспадане на платения при придобиването на дълготрайни материални активи (ДМА) данък върху добавената стойност – Липса на доказателства автомобилът да се е използвал за целите на независимата икономическа дейност
  9. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност
  10. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива – Доказване на извършени услуги с непълни фактури – Непредставяне на съпътстващи съставянето на фактурите документи или несъответствие на данните в тях
  11. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  12. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 19, ал. 1 ДОПК – Издаване на ревизионен акт преди образуване на производство по несъстоятелност – Еднакво действие на факта на погасяване на вземането както за главния длъжник, така и за третите лица, които отговарят за задължението му
  13. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък – Право на преотстъпване на корпоративен данък – Третиране на невнесените авансови вноски като подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
  14. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
  15. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
  16. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
  17. Приложение № 4 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. – за определяне на временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби (DOC-формат)
 • Регистрация по ЗДДС – Основание за задължителна регистрация по ЗДДС при реализиран облагаем оборот в рамките на два последователни месеца – Закъснение при подаване на заявление за регистрация – Приложимост на разпоредбата на чл. 102, ал. 4, изр. второ ЗДДС при наличие на една единствена облагаема доставка

 

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Кумулативно изискуеми елементи от фактическия състав на чл. 177, ал. 2 ЗДДС за ангажиране на отговорността на ревизираното дружество за дължимия от неговия доставчик, но невнесен данък – Субективно знание у получателя, че данъкът няма да бъде внесен – Съгласие за разваляне на предходната доставка – Задължение на доставчик по развалена доставка, да издаде кредитно известие към издадената фактура
 2. Уведомление за извършване на дейност като оператор на платформа

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Определяне субекта на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Искане за замяна на обезпечителна мярка – Обр. № Сд-55

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за счетоводството – документиране на операциите, инвентаризация – Счетоводство на дружество, водено в нарушение на чл. 3, чл. 24 и чл. 9, т. 2 от ЗСч, което не представя обективно имущественото и финансово състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието – Установяване характера на договорите, сключени от дружеството с физически лица – извод, че сключените от дружеството граждански договори с физически лица по своята същност прикриват трудови договори
 3. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 – 2022 година
 4. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 – 2022 година (попълва се само от банките)
 5. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Декларация за осведоменост при възстановяване на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“
 3. Декларация за осведоменост при регистрация в Дирекция „Бюро по труда“
 4. Командировки в страната
 5. Командировки в чужбина
 6. Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда
 7. Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
 8. Трудов договор за стажуване
 9. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация
 2. Заявление за връчване на разпореждане на основание чл. 10, ал. 8, изречение последно от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Обр. П-27
 3. Заявление за даване на съгласие за удържане на суми по задължение – Обр. П-13
 4. Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка с пенсия и/или добавка – Обр. П-25
 5. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 6. Заявление за изплащане на неполучени пенсии – Обр. П-15
 7. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 8. Заявление за превеждане на пенсия в доставчик на платежни услуги, подадено чрез доставчика – Обр. П-1А
 9. Заявление изплащане на неполучена пенсия и добавки към нея от починал пенсионер – Обр. П-14
 10. Примерен образец на пълномощно без нотариална заверка – Обр. П-16

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2023 год. се приемат данъчни декларации
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец февруари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен отчет за дейността на предприятията – Отчет за приходите и разходите – 2022 г.; Oсигурителни вноски и осигурителен доход – 2023 г.; Необлагаема икономическа дейност на дружество; Бюджетна процедура за 2024 г.

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Правен характер на тристранни споразумения, които представляват договори за заместване в дълг, както и налице ли е хипотезата в чл. 115, ал. 2 ЗДДС – „Друг възмезден начин“ за уреждане взаимоотношенията между издателя на кредитните известия и купувачите по предварителните договори – Разлика между „заместване в дълг“ и „встъпване в дълг“
 2. Банкова гаранция – Приложение № 41 от ППЗАДС
 3. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на данъчен кредит по договор за абонаментно обслужване – Обвързване на договореното възнаграждение с постигане на конкретно обективиран резултат – Липса на извършени последващи облагаеми доставки във връзка с договорените услуги
 4. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23б, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 2д от ППЗАДС
 5. Искане за възстановяване на акциз на чл. 76ж, ал. 11 от ЗАДС – Приложение № 2в от ППЗАДС
 6. Искане за регистрация на временно сертифициран изпращач по чл. 76х от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 43 от ППЗАДС
 7. Искане за регистрация на временно сертифициран получател по чл. 76ц от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 45 от ППЗАДС
 8. Искане за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 36 от ППЗАДС
 9. Искане за регистрация на сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 39  от ППЗАДС
 10. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит за извършена електронна услуга по предоставяне на отдалечен достъп до сървър – Определяне мястото на изпълнение на услуга по резервиране на пространство за бъдеща ко-локация – Прилагане на механизма на обратно начисляване
 11. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 12. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност – Необлагаема икономическа дейност на дружество – Извършване на освободени доставки с предмет финансови услуги по смисъла на чл. 46, ал. 1 ЗДДС, поради което за дружеството не се установява наличие на право на приспадане на ДДС, в това число и на частично приспадане по реда на чл. 73 от ЗДДС – Услуги пряко свързани с намерение за придобиване и управление на дялово участие в местни и чуждестранни юридически лица и конкретно капиталово инвестиране
 13. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Установяване факта на неефективно внасяне на ДДС по извършени доставки като предпоставка за ангажиране отговорността по чл. 177 от ЗДДС – Наличие на специфични търговски взаимоотношения между доставчик и клиент – Опериране на едно и също лице с банковите сметки на доставчик и получател
 14. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 15. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС – Причинно-следствена връзка между поведението на задълженото лице и невъзможността да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски на дружеството
 16. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г.
 17. Уведомление за изпращане на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз съгласно чл. 76к, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 9и към ППЗАДС
 18. Уведомление за получаване на акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз съгласно чл. 76л, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 9к към ППЗАДС
 19. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 38  от ППЗАДС
 20. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран получател – Приложение № 42 от ППЗАДС
 21. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач – Приложение № 44 от ППЗАДС
 22. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран получател – Приложение № 46 от ППЗАДС
 23. Удостоверение за регистрация на сертифициран изпращач – Приложение № 37 от ППЗАДС
 24. Удостоверение за регистрация на сертифициран получател – Приложение № 40 от ППЗАДС

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2022 година
 2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2022 година
 3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 4. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 5. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2022 година
 6. Справка за група предприятия през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 7. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 8. Справка за данъците и таксите за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 9. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2022 година
 10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година (ЕТ)
 11. Справка за местните единици за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 12. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година
 13. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година
 14. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 15. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 16. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 18. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2022 година
 19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 20. Справка за потреблението на горива и енергия за 2022 година
 21. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2022 година (попълва се само от търговските банки)
 22. Справка за предприятието (ЕТ) през 2022 година
 23. Справка за предприятието през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 24. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2022 година
 25. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2022 година
 26. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2022 година
 27. Справка за продажбите и търговските обекти през 2022 година
 28. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2022 година
 29. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2022 година
 30. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2022 година
 31. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 32. Справка за разходите на суровини и материали за 2022 година
 33. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 34. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2022 година
 35. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2022 година
 36. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2022 година
 37. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2022 година (за бюджетни предприятия и банки)
 38. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2022 година

Труд и работна заплата

 1. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 2. Работна заплата – структура и организация

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството (Обр. УП-4)
 2. Декларация на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Закона за хората с увреждания
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания
 7. Удостоверение за зачетен осигурителен стаж по оригинални удостоверения, съхранявани в пенсионното досие – Обр. УП-21
 8. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Дължимост на законна лихва за забавено плащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст – Начален момент на изплащане на лихвата

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 7. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Заявление за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП
 4. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 5. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 6. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 7. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. – 2023 г.
 8. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 9. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки)
 10. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 11. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 12. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 13. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 14. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 15. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2023 г.
 16. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица
 17. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно законодателство и осигурително законодателство, в сила от 01.01.2023 г; Модели на ГФО. Отчетност в условията на пандемия; Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година (DOC-формат)
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 8. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 9. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 10. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 11. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 12. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
 13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 14. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 15. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на пълен данъчен кредит и предпоставки за ползване на частичен данъчен кредит на основание чл. 73, ал. 1 ЗДДС – Липсата на данни в информационната система за наети лица при доставчиците не може само по себе си да обоснове категоричен извод за нереалност на доставките, особено при неналичието на обективни факти и данни за участие в данъчна измама
 16. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 17. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 18. Облагане с данък добавена стойност на доставките при подобрение и ремонт на нает актив – Наличие на бартер по смисъла на чл. 130, ал. 1 ЗДДС, когато извършените от наемателя СМР по договор за наем са за сметка на наемната цена – Данъчно събитие за извършените в наетия обект СМР към момента на извършване на строителните услуги
 19. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 20. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 22. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 23. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 24. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения
 25. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 27. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност
 29. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 30. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 33. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 34. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 35. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 36. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 37. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 38. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 39. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат
 40. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 41. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 42. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за ползване на данъчни облекчения
 43. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 44. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми
 45. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 46. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 47. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 48. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 49. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 50. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 51. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 52. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 53. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.  по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ
 54. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 55. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35)
 56. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 57. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 58. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим
 59. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 60. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 61. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 62. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 63. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 64. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 65. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 66. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Условие за наличие на облагаема доставка като основание за възникване на данъчно събитие, обуславящо правото на данъчен кредит – Използване на фактури с отразено в тях невярно съдържание като предпоставка за прилагане на ревизия по особения ред – Направени разходи в по-голям размер от реализираните приходи, което не означава, че РЛ няма да черпи икономическа изгода от тези разходи в по-дълъг период от финансовата година

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2022 година (формат MS Excel)
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2022 г.
 4. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2022 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за собствения капитал за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за група предприятия през 2022 година
 10. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година
 12. Справка за местните единици за 2022 година
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията
 15. Справка за предприятието през 2022 година
 16. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (формат MS Excel)
 17. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 19. Счетоводен стандарт (СС) 4 Отчитане на амортизациите – разяснение – Обстоятелства по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – Съпоставка на отчетените добиви със статистическите данни за средните добиви – Неотчетени добиви от производство и съответно неотчетени приходи от реализацията им – Данъчни амортизации за биологични активи
 20. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 4. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Осигурително законодателство за 2023 година
 2. Осигуряване на чуждите граждани, работещи при условията на българското законодателство
 3. Регистър на болнични листове – НОИ (формат MS Excel)
 4. Регистър на болнични листове – СТМ и НОИ (разширен вариант) (формат MS Excel)

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Необходимост от доказване на пропуснатите ползи, причинени от непозволено увреждане, във връзка с иск за тяхното обезщетяване
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2023 г.
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 3. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 6. Сметки за средствата от Европейския съюз
 7. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 8. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Изчислителни системи

 1. Граждански договор“ с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 2. Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 3. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална работна заплата за страната
 5. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Теми от семинар: Счетоводно отчитане и оповестяване на правителствена и енергийна помощ; Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; Данъци, удържани при източника; Данъчни облекчения; Оборотна ведомост при годишно счетоводно приключване; Oценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъци, удържани при източника
  2. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
  3. Данъчни преференции в ЗКПО във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
  4. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  5. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  6. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Изисквания за наличието на достатъчно данни във фактурата и придружаващите я документи относно естеството и обхвата на услугите, които ако не са изпълнени възпрепятстват преценката за наличието на материалноправни предпоставки за надлежното упражняване правото на данъчен кредит
  8. Облагане с окончателен данък за доходи от източник в България, изплатени на чуждестранни лица
  9. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  10. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  11. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 • Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност – Дължим от доставчика на ревизираното лице ДДС (изискуем и начислен) във връзка с издадените фактури за предоставени облагаеми доставки на услуги, който не е ефективно внесен като резултат за съответните данъчни периоди, тъй като е елиминиран чрез неправомерно декларирания данъчен кредит по неполучени доставки

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 2. Регистрация по ЗДДС
 3. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 4. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 5. Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Заявление за вписване на обстоятелства относно субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2, юридически лица и други правни образувания по ал. 3 от Закона за Регистър БУЛСТАТ – РБ-1
  2. Заявление за вписване на обстоятелства относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, което не притежава ЕГН/ЛНЧ – РБ-3
  3. Заявление за изпълнение на указания по чл. 17, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ относно отстраняване на нередовности – РБ-4
  4. Заявление за регистрация относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ – РБ-2
  5. Искане за издаване на документ от НАП – Обр. № ОКд-51
  6. Искане за сключване на споразумение по чл. 415г от КТ/чл. 58г от ЗАНН
 • Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност при получен заем – Липса на уговорен срок за връщане на заема – Преотдаване под наем на имот от наемателя на собственика

 1. Приложение за вписване на членове на колективен орган на управление в регистър БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  2. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  3. Заявление за възстановяване на надвнесена или недължимо платена такса по сметка на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  4. Оборотна ведомост при годишно (междинно) счетоводно приключване
  5. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на наем на превозно средство – Право на приспадане на данъчен кредит при отдаване под наем на закупен автомобил – Едновременно използване на автомобила от собственика и от наемателя – Представяне на документи с цел доказване на благоприятни за лицето последици

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация на основание чл. 88, ал. 5 от Закона за хората с увреждания
 2. Заявление  за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне/производство и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия
 3. Заявление за заличаване от Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
 4. Ред и условия за включване в механизма лична помощ

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици – РБ-5
 2. Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество по чл. 12, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)

Бюджет и одит

 1. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2023 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване за 2022 г.;  Бюджетна процедура за 2023 г.; Авансови вноски по ЗКПО; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна помощ; Определяне на пазарни цени;

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Включване в данъчната основа при внос на разходи за услуги, извършени след първото местоназначение на стоката и освобождаването й за потребление – Понятие „първо местоназначение“ – Повторно начисляване на данък
 3. Данъчно облагане на доходите от наем – Годишна данъчна основа за доходи от наем, определена при съобразяване на обстоятелството, че получените плащания по наемните правоотношения са доходи в режим на съпружеска имуществена общност – Двоен подход на облагане: за част от получените наеми по ЗКПО като независима икономическа дейност като ЕТ, а за друга част – като физическо лице, извършващо действие на обикновено управление по ЗДДФЛ
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 57, ал. 3, т. 7 от ЗАДС – Приложение № 6аа от ППЗАДС
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 5ба от ППЗАДС
 6. Декларация за произведеното вино през предходната година – Приложение № 6ав от ППЗАДС
 7. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 2г от ППЗАДС
 8. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира – Приложение № 5да от ППЗАДС
 9. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино – Приложение № 6аб от ППЗАДС
 10. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Съществуване на знание и на задължение за знание у задълженото лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, с това, че доставната цена на стоката, предмет на доставка, се отклонява от пазарната такава, което съставлява хипотезата на чл. 177, ал. 3, т. 2, предл. 3 – „цена, която значително се отличава от пазарната“ – Определяне на пазарната цена на автомобила
 11. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 2. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 3. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете
 2. Сумирано изчисляване на работното време

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – Приложение № 1
 2. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда – Приложение № 15
 3. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице – Приложение № 13
 4. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи – Приложение № 18
 5. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО – Приложение № 16
 6. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО – Приложение № 17
 7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО – Приложение № 7
 8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО – Приложение № 7а
 9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – Приложение № 5а
 10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2
 11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2а
 12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО – Приложение № 8
 13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – Приложение № 5
 14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – Приложение № 6
 15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни – Приложение № 3
 16. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни – Приложение № 4
 17. Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) – Приложение № 15
 18. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 19. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 – Приложение № 19
 20. Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда – Приложение № 16
 21. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 10
 22. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 11
 23. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по болничен лист – Приложение № 9

Сделки. Банки и финанси

 1. Лицензиране на платежна институция
 2. Платежни инструменти и операции с тях

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected] тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;