Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно законодателство и осигурително законодателство, в сила от 01.01.2023 г; Модели на ГФО. Отчетност в условията на пандемия; Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година (DOC-формат)
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 8. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 9. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 10. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 11. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 12. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
 13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 14. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 15. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на пълен данъчен кредит и предпоставки за ползване на частичен данъчен кредит на основание чл. 73, ал. 1 ЗДДС – Липсата на данни в информационната система за наети лица при доставчиците не може само по себе си да обоснове категоричен извод за нереалност на доставките, особено при неналичието на обективни факти и данни за участие в данъчна измама
 16. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 17. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 18. Облагане с данък добавена стойност на доставките при подобрение и ремонт на нает актив – Наличие на бартер по смисъла на чл. 130, ал. 1 ЗДДС, когато извършените от наемателя СМР по договор за наем са за сметка на наемната цена – Данъчно събитие за извършените в наетия обект СМР към момента на извършване на строителните услуги
 19. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 20. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 22. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 23. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 24. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения
 25. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 27. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност
 29. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 30. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 33. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 34. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 35. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 36. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 37. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 38. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 39. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат
 40. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 41. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 42. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за ползване на данъчни облекчения
 43. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 44. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми
 45. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 46. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 47. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 48. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 49. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 50. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 51. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 52. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 53. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.  по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ
 54. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 55. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35)
 56. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 57. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 58. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим
 59. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 60. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 61. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 62. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 63. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 64. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 65. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 66. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Условие за наличие на облагаема доставка като основание за възникване на данъчно събитие, обуславящо правото на данъчен кредит – Използване на фактури с отразено в тях невярно съдържание като предпоставка за прилагане на ревизия по особения ред – Направени разходи в по-голям размер от реализираните приходи, което не означава, че РЛ няма да черпи икономическа изгода от тези разходи в по-дълъг период от финансовата година

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2022 година (формат MS Excel)
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2022 г.
 4. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2022 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за собствения капитал за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за група предприятия през 2022 година
 10. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година
 12. Справка за местните единици за 2022 година
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията
 15. Справка за предприятието през 2022 година
 16. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (формат MS Excel)
 17. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 19. Счетоводен стандарт (СС) 4 Отчитане на амортизациите – разяснение – Обстоятелства по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – Съпоставка на отчетените добиви със статистическите данни за средните добиви – Неотчетени добиви от производство и съответно неотчетени приходи от реализацията им – Данъчни амортизации за биологични активи
 20. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 4. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Осигурително законодателство за 2023 година
 2. Осигуряване на чуждите граждани, работещи при условията на българското законодателство
 3. Регистър на болнични листове – НОИ (формат MS Excel)
 4. Регистър на болнични листове – СТМ и НОИ (разширен вариант) (формат MS Excel)

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Необходимост от доказване на пропуснатите ползи, причинени от непозволено увреждане, във връзка с иск за тяхното обезщетяване
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2023 г.
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 3. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 6. Сметки за средствата от Европейския съюз
 7. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 8. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Изчислителни системи

 1. Граждански договор“ с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 2. Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 3. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална работна заплата за страната
 5. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Теми от семинар: Счетоводно отчитане и оповестяване на правителствена и енергийна помощ; Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; Данъци, удържани при източника; Данъчни облекчения; Оборотна ведомост при годишно счетоводно приключване; Oценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъци, удържани при източника
  2. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
  3. Данъчни преференции в ЗКПО във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
  4. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  5. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  6. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Изисквания за наличието на достатъчно данни във фактурата и придружаващите я документи относно естеството и обхвата на услугите, които ако не са изпълнени възпрепятстват преценката за наличието на материалноправни предпоставки за надлежното упражняване правото на данъчен кредит
  8. Облагане с окончателен данък за доходи от източник в България, изплатени на чуждестранни лица
  9. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  10. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  11. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 • Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност – Дължим от доставчика на ревизираното лице ДДС (изискуем и начислен) във връзка с издадените фактури за предоставени облагаеми доставки на услуги, който не е ефективно внесен като резултат за съответните данъчни периоди, тъй като е елиминиран чрез неправомерно декларирания данъчен кредит по неполучени доставки

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 2. Регистрация по ЗДДС
 3. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 4. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 5. Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Заявление за вписване на обстоятелства относно субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2, юридически лица и други правни образувания по ал. 3 от Закона за Регистър БУЛСТАТ – РБ-1
  2. Заявление за вписване на обстоятелства относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, което не притежава ЕГН/ЛНЧ – РБ-3
  3. Заявление за изпълнение на указания по чл. 17, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ относно отстраняване на нередовности – РБ-4
  4. Заявление за регистрация относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ – РБ-2
  5. Искане за издаване на документ от НАП – Обр. № ОКд-51
  6. Искане за сключване на споразумение по чл. 415г от КТ/чл. 58г от ЗАНН
 • Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност при получен заем – Липса на уговорен срок за връщане на заема – Преотдаване под наем на имот от наемателя на собственика

 1. Приложение за вписване на членове на колективен орган на управление в регистър БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  2. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  3. Заявление за възстановяване на надвнесена или недължимо платена такса по сметка на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  4. Оборотна ведомост при годишно (междинно) счетоводно приключване
  5. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на наем на превозно средство – Право на приспадане на данъчен кредит при отдаване под наем на закупен автомобил – Едновременно използване на автомобила от собственика и от наемателя – Представяне на документи с цел доказване на благоприятни за лицето последици

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация на основание чл. 88, ал. 5 от Закона за хората с увреждания
 2. Заявление  за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне/производство и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия
 3. Заявление за заличаване от Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
 4. Ред и условия за включване в механизма лична помощ

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици – РБ-5
 2. Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество по чл. 12, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)

Бюджет и одит

 1. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2023 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване за 2022 г.;  Бюджетна процедура за 2023 г.; Авансови вноски по ЗКПО; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна помощ; Определяне на пазарни цени;

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Включване в данъчната основа при внос на разходи за услуги, извършени след първото местоназначение на стоката и освобождаването й за потребление – Понятие „първо местоназначение“ – Повторно начисляване на данък
 3. Данъчно облагане на доходите от наем – Годишна данъчна основа за доходи от наем, определена при съобразяване на обстоятелството, че получените плащания по наемните правоотношения са доходи в режим на съпружеска имуществена общност – Двоен подход на облагане: за част от получените наеми по ЗКПО като независима икономическа дейност като ЕТ, а за друга част – като физическо лице, извършващо действие на обикновено управление по ЗДДФЛ
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 57, ал. 3, т. 7 от ЗАДС – Приложение № 6аа от ППЗАДС
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 5ба от ППЗАДС
 6. Декларация за произведеното вино през предходната година – Приложение № 6ав от ППЗАДС
 7. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 2г от ППЗАДС
 8. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира – Приложение № 5да от ППЗАДС
 9. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино – Приложение № 6аб от ППЗАДС
 10. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Съществуване на знание и на задължение за знание у задълженото лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, с това, че доставната цена на стоката, предмет на доставка, се отклонява от пазарната такава, което съставлява хипотезата на чл. 177, ал. 3, т. 2, предл. 3 – „цена, която значително се отличава от пазарната“ – Определяне на пазарната цена на автомобила
 11. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 2. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 3. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете
 2. Сумирано изчисляване на работното време

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – Приложение № 1
 2. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда – Приложение № 15
 3. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице – Приложение № 13
 4. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи – Приложение № 18
 5. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО – Приложение № 16
 6. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО – Приложение № 17
 7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО – Приложение № 7
 8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО – Приложение № 7а
 9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – Приложение № 5а
 10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2
 11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2а
 12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО – Приложение № 8
 13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – Приложение № 5
 14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – Приложение № 6
 15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни – Приложение № 3
 16. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни – Приложение № 4
 17. Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) – Приложение № 15
 18. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 19. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 – Приложение № 19
 20. Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда – Приложение № 16
 21. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 10
 22. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 11
 23. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по болничен лист – Приложение № 9

Сделки. Банки и финанси

 1. Лицензиране на платежна институция
 2. Платежни инструменти и операции с тях

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected] тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;  

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на гарантирано вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия – Съществено отклонение на уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност

 

 1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 3. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на предоставената услуга
 5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък – Ползван от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък – Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде внесен
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 8. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството – Понятие „работодател“ във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 9. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 2022 година

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК
  2. Разглеждане и решаване на административните дела
 • Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Присъждане на обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт – Незаконосъобразно наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания върху банкова сметка

 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Труд и работна заплата

 1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ
 2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – Условия за изплащане на гарантирано вземане – Събиране на доказателства от административния орган

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Размер на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане – Ограничаване на обезщетението до заявената претенция
 2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Бюджет и одит

 1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г.
 2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2025 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 г.; Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит – теза за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка); Преференциална данъчна ставка в ЗДДС; Лихва – договорна и законна.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
  2. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
  4. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  5. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на държава членка – Приложение № 16 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  6. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  7. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Режим „отложено плащане на акциз“
  8. Искане за дерегистрация по система Интрастат
  9. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
  10. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
  11. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
  12. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
  13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
  14. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  15. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  16. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
  17. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  18. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  19. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Доказателства, чрез които се установяват материалноправни предпоставки на правото на данъчен кредит – Получателят по доставките е този, който като носител на правото на данъчен кредит следва да установи категорично положителните факти, които му позволяват да се възползва от него
  20. Облагане на социалните разходи
  21. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика – Доказателства, които при съпоставка и в своята съвкупност подкрепят тезата за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка), при която верига от търговци фактурират една и съща стока, без да има реално движение на стоките с цел реализиране на данъчно предимство чрез приспадане на данъчен кредит и неначисляване на ДДС
  22. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит – Договори за възлагане на счетоводни услуги и активи, придобити от физическо лице с цел развиване на икономическа дейност – Лихви за несвоевременно издаване на фактури и начисляване на ДДС за извършени продажби извън периода на настъпване на данъчно събитие – Рамкови договори, в които е постигната принципна договорка за изкупуване и начин на определяне на цената – Понятие „периодични плащания“ по чл. 111, б. „в“ ЗЗД
  23. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС
  24. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива
  25. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи – Приложение № 12 към ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  26. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
  27. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  28. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  29. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
  30. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси – Отказ от данъчен кредит, обоснован с факта, че получените доставки няма да бъдат използвани за последващи облагаеми доставки, тъй като търговецът е прекратил договора си с ДФЗ – Доначислен ДДС, за който не са представени доказателства за използването му във връзка с дейността на търговеца
  31. Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 година
  32. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
  33. Регистрация по ЗДДС
  34. Регламентация на местните данъци и такси
  35. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС. Компенсиране на потребителите на горива
  36. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
  37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Доказване липсата на публични задължения като условие за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна – Наличие на задължения, произтичащи от влезли в сила наказателни постановления – Условия за прихващане на публични задължения с подлежащи на възстановяване вземания на лицето

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – При установено материалноправно основание за издаване на кредитно известие по чл. 115, ал. 1 ЗДДС, неспазването на срока за издаването му, както и на изискванията за реквизити на данъчния документ, са основания за налагане на административни санкции на задълженото лице, но не са основания за непризнаване на извършеното коригиране на данъчна основа
 2. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 2. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изчисляване размера на пенсиите
 2. Медицински протокол на ЛКК
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 5. Преизчисляване на пенсиите
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания

Сделки. Банки и финанси

 1. Държавен фонд „Земеделие“
 2. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2022 г.

 Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – погасяване на насрещни вземания;  Данъчно и счетоводно отчитане на държавна и енергийна  помощ; Установяване на основата за данъчно облагане – аналитична отчетност на счетоводните сметки  

  Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на приспадане на данъчен кредит – Осъществяването на една стопанска дейност не дава право на приспадане на платен ДДС за покупка на стоки, необходими за такава дейност, без да е доказано получаването на стоките и използването им за последващи облагаеми доставки
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Справедлива, еднообразна и неутрална система, която изключва използването на произволно определени или фиктивни митнически стойности, критерии за определяне на митническата стойност. Понятията „идентични стоки“ и „сходни стоки“ -Искане за преюдициално запитване: конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз
 3. Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Момент на погасяване на две насрещни вземания при направено съдебно възражение за прихващане – Действие на силата на пресъдено нещо спрямо вземането на ответника – Възможност за ответника да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес
 4. Данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – Данъчно третиране предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит – Прилагане на чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и определяне на допълнителни задължения върху данъчната основа, определена по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС
 5. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Право на корекция на неупражнено право на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил по договор за финансов лизинг
 6. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път – Облагане с ДДС на продажби чрез онлайн магазин – Извършване на логистични услуги във връзка с предоставяне ползването на платформа за електронна търговия
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Законови условия за приравняване изграждането на техническа инфраструктура в имот публична общинска собственост, на извършено подобрение от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 3 ЗДДС – Безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Разглеждане и решаване на административните дела – Искане за преюдициално запитване – конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ
 2. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – Счетоводна отчетност, която не отразява действително реализираните приходи и липсва аналитична отчетност на счетоводна сметка 304 „Стоки“, поради което е счетено наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК – Воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане

Труд и работна заплата

 1. Декларация относно обстоятелствата по съображение 4 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.
 2. Заявка-спецификация на свободно работно място
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа
 5. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за минимални помощи при възстановяване на осигурителни вноски за работещи хора с увреждания
 2. Декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от Закона за хората с увреждания
 3. Заглавна страница на дело от осигурителен архив по Инструкция № 5 от 30.06.2005 г.
 4. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 5. Заявление за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 6. Заявление за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания
 7. Заявление за възстановяване на 50 на сто от внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение
 8. Заявление за заличаване от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 11. Изчисляване размера на пенсиите
 12. Искане за издаване на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (Обр. ОК-5)
 13. Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение (Обр. ОК-2)
 14. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице (Обр. ОК-1)
 15. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице (Обр. ОК-3)
 16. Искане за издаване осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник (Образец ОК-4)
 17. Права и помощи за хората с увреждания
 18. Служебна бележка – Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация
 19. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация
 20. Уведомление от работодател по чл. 41 от Закона за хората с увреждания
 21. Удостоверение – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4)
 2. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват по пълномощие по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4а)
 3. Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 2 (ал. 5, т. 7) ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 3)
 4. Декларация по чл. 6, ал. 3, т. 5, ал. 4, т. 1, ал. 5, т. 6, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 4-6, чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции
 5. Декларация по чл. 6, ал. 4, т. 3 или ал. 5, т. 5 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които са придобити от квалифицирания собственик дялове/акции в капитала на дружеството заявител
 6. Декларация по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които участва в капитала на дружеството-заявител като действителен собственик
 7. Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (Приложение № 5)
 8. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице
 9. Заявление за регистрация по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 1)
 10. Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 11. Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър – физическо лице
 12. Искане за възстановяване на сума
 13. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 14. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 15. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 16. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 17. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 18. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 19. Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно по Наредба 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 6)
 20. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
 21. Регистрационен формуляр за финансовите институции по Закона за кредитните институции (Приложение № 2)
 22. Уведомление по чл. 10 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции за промяна в обстоятелствата по регистрация (Приложение № 1а)

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа; [email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви за забава върху дължимия ДДС в обхвата на солидарната отговорност – Тълкувателно решение; Данъчен кредит при начисляване на ДДС след законовите срокове; Изчисляване на договорна лихва – Отсрочване на задължения във връзка с пандемията

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Услуги с развлекателен характер по смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, чиято разпоредба не урежда изчерпателно хипотезите, при наличието на които място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието
  2. Облагане на представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – ДДС не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
  3. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит при начисляване на дължимия ДДС след законово определените срокове – „Укрита“ доставка по смисъла на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС – Позоваване на правото на Съюза с измамна цел или с цел злоупотреба
  4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – Наличие на относителна симулация и на знание у ревизираното лице за участие в данъчна измама – Данъкът върху добавената стойност не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
 • Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Включване на лихвите за забава върху дължимия и невнесен ДДС в обхвата на солидарната отговорност

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Труд и работна заплата

 1. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ
 2. Заявление за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях
 3. Заявление за вписване в специален регистър на колективен трудов договор на предприятие или на допълнително споразумение (анекс) към колективен трудов договор на предприятие
 4. Заявление за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
 5. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ
 6. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Данни за осигуреното лице – правила и примери за попълване
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 3. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност по задължително допълнително пенсионно осигуряване

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 3. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им. Отсрочване на изискуеми задължения във връзка с пандемията
 2. Жалба (сигнал) до Комисията по финансов надзор
 3. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 4. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 5. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – USD осреднен SOFR

Валутни курсове, конвертор. Лихви и индекси

 1. Обезпечен овърнайт лихвен процент (осреднени стойности) за USD – SOFR Averages

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2022 г.
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия
 12. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB
 13. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 14. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 15. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 16. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Национални изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води подробна отчетност; Данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица; Сметка за изплатени суми 2022 г.; Изчисляване на договорна лихва.

Данъци и данъчни облекчения

  1. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност, вкл. Великобритания и Северна Ирландия – Предпоставки на ЗДДС, за да се приеме, че пряк получател на фактурирани услуги се явяват свързаните дружества – Неприложимост на нормата на чл. 73а от ЗДДС поради факта, че е налице неосчетоводяване на издадени фактури и укриване на данни за доставките
 • Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Право на данъчен кредит при участие във „верига от доставки“ – Наличие на реална „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 14, пар. 1 от Директива 2006/112 – Липса на доказателства за реално участие в стопанските операции

 

 1. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Липса на разплащане на данъчната основа и начисления ДДС по банковата сметка на дружество и извършено плащане по банкови сметки на физически лица – За обосноваване на наличие на „знание“ по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС е необходимо да бъдат установени обективни обстоятелства, които да сочат, че действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните делови отношения
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 4. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Корекция на начисления ДДС във връзка с неоснователно издадено кредитно известие – Доставка по фактура с авансово плащане по предварителен договор – Доказателства за настъпване на предпоставки за издаване на кредитно известие

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти
 2. Счетоводен стандарт (СС) 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси – разяснения – Спазване на националните изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води достатъчно подробна отчетност за прилагания ДДС и за неговия контрол от данъчните органи – Право на данъчен кредит, упражнено извън срока по чл. 72, ал. 1 ЗДДС – срок, който следва да се счита за нормален и достатъчен и съобразен с принципа на правна сигурност, т. е. правата да се упражняват от носителите им в разумни срокове, а не в необозрими във времето периоди

Труд и работна заплата

 1. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 2. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 3. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 4. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа от лице до 18-годишна възраст
 5. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 6. Сигнал за нарушаване на трудовото законодателство
 7. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 2. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 3. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори
 2. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 3. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.
 4. Примерен образец на писмо на корекции по чл. 110 от ЗПФ за ПРБ, които не изготвят програмен и ориентиран към резултатите формат на бюджет, за дарения и други безвъзмездно получени суми в лева от минали години
 5. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Ключови показатели за България
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2024 г.
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина
 13. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и осигурително законодателство за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.); Данък върху разходите и дивидентите; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия – „обратно начисляване“; Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2022 г.

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Доказателствени средства, че стоката от доставчика е предадена на получателя и само в такива случая последният може да упражни материалното право на приспадне на посочения във фактурата ДДС като данъчен кредит – Правото на данъчен кредит може да се откаже само ако се установи по безспорен начин наличието на измама въз основа на обективни данни, представени от органите по приходите
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит във връзка с осъществен внос от дружество – несобственик – Понятие „данъчнозадължено лице“ – Изпълнение на условието за извършване на облагаеми доставки
 4. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 5. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 6. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ
 7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Право за авансово разпределение на дивидент – Условия за начисляване на дивидент от дружество – Данъчно третиране при получателя на дохода
 8. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 9. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 10. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху добавената стойност
 11. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС
 12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Непризнаване на право на данъчен кредит в следните насоки – не е доказано по несъмнен начин предаването на собствеността върху стоките, предмет на доставка, при извършените насрещни проверки – Разлика между доставките и тези по счетоводните документи, като в резултат на тази разлика се получава данъчно предимство, изразяващо се в приспадане на ДДС по фактури, издадени от субекти извън действителната верига
 13. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 14. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 15. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС
 19. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 20. Промени в данъчното законодателство за 2022 година
 21. Регистрация по ЗДДС
 22. Регламентация на местните данъци и такси
 23. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност
 24. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Видове лица, подлежащи на регистрация по БУЛСТАТ
 2. Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 или чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър Булстат
 3. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)
 3. Декларация за минимални и държавни помощи – образец 2022 г.
 4. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 482 от 30.12.2021 г.)
 5. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС №482/30.12.2021 г.)
 6. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 7. Обезщетения при безработица
 8. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 2. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 3. Заявление за издаване на удостоверение за направени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж на лицата, които са се осигурявали към СВОЧ на ТПК
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 6. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 7. Изчисляване размера на пенсиите
 8. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 9. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 10. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 11. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 12. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 13. Пенсии за инвалидност
 14. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 15. Промени в осигурителното законодателство за 2022 година
 16. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 17. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (втори вариант)
 18. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (първи вариант)
 19. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (втори вариант)
 20. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (първи вариант) (формат MS Excel)
 21. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (трети вариант)
 22. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (четвърти вариант)
 23. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия и публичната администрация – Данъчно облагане по ЗДДС на община за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване – Приложимост на системата за „обратно начисляване“
 3. Отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните предприятия
 4. Справка по години с броевете на „Държавен вестник“, в които е обнародван законът за държавния бюджет на Република България за съответната година

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2022 год. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 10. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2022 г.
 11. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2022 г.
 12. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2022 г.
 13. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност
 14. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчни декларации – регламент; Счетоводен баланс; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна помощ; Счетоводно приключване на бюджетните организации

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 година (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 г. (DOC-формат)
 6. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
 7. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Относно въпросите дали стоките и услугите, за които е ползвано право на данъчен кредит са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки и дали при изчислението на коефициента по чл. 73, ал. 2 ЗДДС следва да се изключат приходите от лихви по предоставените от дружество заеми на основание чл. 64, ал. 1, т. 4 ППЗДДС
 8. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Фактури, по които не е признато право на данъчен кредит с предмет строителни материали – Неправомерно право на данъчен кредит за получени стоки на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като не са налице доказателства, че същите са свързани с икономическата дейност на дружеството
 9. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 10. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 11. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 12. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от трудови правоотношения
 13. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 14. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 15. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 16. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 17. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
 18. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от друга стопанска дейност
 19. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 20. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 21. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 22. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 23. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 24. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 25. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 26. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 27. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 28. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 29. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ… (DOC-формат)
 30. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 31. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 32. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за ползване на данъчни облекчения
 33. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 34. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – предоставени/получени парични заеми
 35. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 36. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 37. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 38. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 39. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 40. Регламентиране на доставките с място на изпълнение извън територията на страната съгласно ЗДДС – Данъчно третиране по ЗДДС на услуги, предоставени на лице, пребиваващо извън Европейския съюз
 41. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 42. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 43. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 44. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 45. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 46. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им
 2. Заявление по чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания и по чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 5 от ДОПК

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2021 година (формат MS Excel)
 3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2021 година
 4. Годишни отчети при счетоводното приключване
 5. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2021 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 6. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 9. Отчет за собствения капитал за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 10. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 11. Справка за група предприятия през 2021 година
 12. Справка за данъците и таксите за 2021 година
 13. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2021 година
 14. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година (ЕТ)
 15. Справка за местните единици за 2021 година
 16. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година на микропредприятията
 18. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2021 година
 19. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
 20. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 21. Справка за предприятието (ЕТ) през 2021 година
 22. Справка за предприятието през 2021 година
 23. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 24. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година (формат MS Excel)
 25. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2021 година
 26. Счетоводен баланс към 31.12.2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 27. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 2. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други – Обр. З-2
 3. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) – Обр. З-3
 4. Заявление за издаване на удостоверение за зачетен осигурителен стаж до 31.12.1999 г. по оригинални документи, съхранявани в пенсионното досие – Обр. П-21
 5. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 6. Заявление за издаване на удостоверение за персонален идентификационен код от НОИ – Обр. П-18
 7. Заявление за отпускане на добавка за чужда помощ – Обр. П-22
 8. Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) от осигурителите – Обр. П-19
 9. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице – Обр. З-1
 10. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 11. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ

Бюджет и одит

 1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2021 г.
 2. Единна бюджетна класификация за 2022 г.
 3. Изготвяне на годишен баланс от бюджетните организации
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;