Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164. Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

На регулиране по новото правило ще подлежи превишението на разходите по заеми, т.е. сумата, с която общият размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи. В годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30 на сто от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации.

Обхватът на регулируемите разходи по заеми включва всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства.

Предвидено е пренасяне за бъдещ период, без ограничение във времето, на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен период. С цел прилагане на двата режима паралелно е предложено и при режима на слаба капитализация неприспаднатите разходи за лихви от минали години да се признават за данъчни цели неограничено във времето.

Предвидено е освобождаване на кредитните институции и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл. 43 – 43а от ЗКПО).

2. Въвежда се нов режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. При наличие на контролирано чуждестранно дружество данъчно задълженото лице включва към данъчния си финансов резултат печалбата, при определени правила, на това контролирано чуждестранно дружество. Печалбата се определя по реда на ЗКПО и се включва пропорционално на най-високото от участията в правата на глас, в капитала или в печалбата на чуждестранното образувание, както и пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното образувание, през който са били изпълнени условията за наличие на контролирано чуждестранно дружество.

Въвеждат се и правила за изчисляване на дохода на контролирано чуждестранно дружество – неразпределената печалба на чуждестранно образувание и на печалба на място на стопанска дейност, в случаите, в които попадат в обхвата на контролирано чуждестранно дружество, се изчислява по реда на ЗКПО, като се включва към данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице пропорционално на дела на неговото участие в дружеството за същия данъчен период или в данъчния период, в който приключва данъчната година на контролираното чуждестранно дружество, в случите, в които данъчните периоди не съвпадат. С цел недопускане на двойно данъчно облагане се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на данъчно задължено лице с размера на включената преди това печалба от чуждестранно контролирано дружество, в случаите на получено разпределение на печалба от чуждестранно образувание, както и при разпореждане на данъчно задълженото лице с участието му в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност. Посоченото се прилага, в случай че получените суми подлежат на облагане с данък при данъчно задълженото лице. Предвижда се и ползването на данъчен кредит от данъчно задълженото лице за данъка, платен от контролирано чуждестранно дружество в чужбина по отношение на печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице (чл. 47в – 47д от ЗКПО).

 1. Въвежда се възможност в определени случаи, (напр. когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията) въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО).
 2. Предоставя се възможност на работодателите, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, но за текущата година желаят да изберат облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разход в натура, да направят това чрез подаване на годишната данъчна декларация за текущата година (чл. 217 от ЗКПО).
 3. По отношение на процедурата за провеждане на конкурс за издаване на разрешение/отказ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна към случаите, в които се издава отказ, изрично се добавя и този, при който образецът на ваучер не отговаря на определени изисквания, които са изрично включени в закона (чл. 209 от ЗКПО).

6. За облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на данъка са направени промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. За тази цел се предвижда унифициране на срока (30-дневен от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице) за подаване на данъчни декларации и за внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период за всички хипотези на заличаване/прекратяване на данъчно задължено по ЗКПО лице и за всички видове данъци, дължими по реда на този закон (чл. 158 – 165 от ЗКПО). Предвидено е представляващият през този период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този последен период (чл. 218а от ЗКПО).

7. Въвежда се различно данъчно третиране на счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, съгласно Международните счетоводни стандарти, и на разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 „Лизинг“ по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг, посочени в първата част на изречението (чл. 11а от ЗКПО).

СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:

Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“

 на 07.12.2018 г. от 12.30 ч.

в залата на Съюза на юристите в България, София, ул. Пиротска № 7

 ПРОГРАМА

Регистрация – 12.00 – 12.30 ч.

Откриване – 12.300 ч.

Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

Теми:

Актуални въпроси на данъчното законодателство и практика през 2019 г.

Лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

 Предварителни въпроси и предложения за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате, е необходимо е да заявите участието си тук или да позвъните на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg

 

Семинар на тема “ Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

организират национален семинар на тема

Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България,

София, ул. Пиротска № 7

ПРОГРАМА

Регистрация – 12.30 – 13.00 ч.

Откриване – 13.00 ч.

. Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

. „Актуални въпроси на данъчното законодателство – 2018 г.“ – лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg

 

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате на него, необходимо е да заявите участието си на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27.

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg.

 

Апис Финанси

 Важна информация за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи – в сила от 03.09.2018 г. – Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет

Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро финанси

Данъчна практика по дела от България

        

Достъп и/или абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да заявите на тел. 02/9804827, 02/9883541

 

Екипът на Апис

Данъчните следят пратки по пощата

Данъчните затягат контрола върху онлайн търговията, като ще следят какви суми получават гражданите при изплащане на стоки с куриерски или пощенски пратки с наложен платеж. Това ще стане с промени в Закона за пощенските услуги, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на транспорта.

Всички пощенски оператори ще трябва да изискват и съхраняват идентификационни данни на граждани – податели на вътрешни и международни пощенски пратки с наложен платеж, при които на подателя на пратката сумата на наложения платеж е изплатена в брой чрез пощенски паричен превод. Информацията за хората, които получават пари за изпращане на стоки по пощата, ще се пази в предвидения от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 5-годишен срок. Информация ще се пази и за упълномощените лица, които изпращат стоки по пощата.

Продажбите чрез поръчки по интернет нарастват през последните години, като много граждани реално извършват търговска дейност без да плащат дължимите данъци. Затова от НАП изискват информация от куриерските компании какви суми изплащат на свои клиенти за изпратени пакети с наложен платеж. С промените в закона ще се следи и какви суми се получават от изпращача с пощенски паричен превод. Така от НАП ще могат да проследят колко често граждани изпращат стоки по пощата и какви обороти правят.

Източникът на тази информация можете да видите тук.

 

Апис Финанси – Важна информация – от 1 август влиза в сила таван за размера на банковите такси

Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.

 

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната Средeн размер на таксите
Откриване на разплащателна сметка
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката 1.79 лв.
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката 1.32 лв.
Обслужване на разплащателна сметка 
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 2.27 лв./мес.
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката 2.02 лв./мес.
Закриване на разплащателна сметка 
▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване 3.20 лв.
Внасяне на средства по разплащателна сметка
▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 4161 лв. – без такса
Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. * 1.02 лв. 0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0.20 лв.
▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка 0.92 лв.
Плащане по директен дебит
▪ Към сметка при същата банка 1.35 лв.
▪ Към сметка при друга банка 2.28 лв.
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката 0.00 лв.
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка 0.00 лв.
Кредитен превод
▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0.99 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.49 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 2.22 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1.08 лв.
▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 1.05 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.46 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 2.29 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 0.97 лв.
Периодичен превод
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 0.92 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране 0.53 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 1.75 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране 1.33 лв.

 

АПИС ФИНАНСИ И ЕВРОФИНАНСИ

 ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ – „Нови данъчни и осигурителни казуси“ – прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване с ежемесечна актуализация. Противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите.

            Специализираната компютърна информационна система “АПИС – ФИНАНСИ ” е неоценим помощник за финансисти, мениджъри, счетоводители, одитори, юристи и други специалисти, и е без аналог на пазара. Продуктът обхваща всички сфери на икономиката и финансите и обединява цялата необходима информация, придружена с компетентни трактовки и разработки на изтъкнати специалисти.

“АПИС – ФИНАНСИ” съдържа актуалните национални и международни счетоводни стандарти. одитни стандарти, финансова практика на ВАС при прилагането на данъчното законодателство, коментари и анализи в областта на финансите, социалното и здравното осигуряване, счетоводството, данъците, статистиката, банковото дело, търговските сделки, икономическия анализ и моделиране. Формуляри и бланки за изчисляване на лихви, стойност на парите във времето и суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • пълно тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • актуални международни счетоводни и одитни методологии и отчети;
 • Автоматизирано изчисляване на:
 • 1. Лихви – Законна лихва в левове, евро и др. Стойност на парите във времето;
 • 2 . Суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата, както и други текущи счетоводни разходи и нормативи. Валутни курсове;
 • максимално придържане на всяка разработка към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база и прецизни изчислителни модули;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • хипервръзки между отделните разработки, регламентиращите ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращите ги таблици и схеми, справочните данни и изчислителните системи

Интегрираната система АПИС ЕВРО ФИНАНСИ съдържа:

 • икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност;
 • областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
 • европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
 • икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз;
 • коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
 • провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
 • международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия;
 • систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
 • полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за местните данъци и такси

 1. Електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се освобождават от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства – чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ.
 2. За превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591 данък се дължи и за времето до възстановяване на регистрацията – чл. 58, ал. 5 от ЗМДТ.

3. Създава се възможност за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Следва да се има предвид, че заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство – чл. 60 от ЗМДТ.

 1. От 1.01.2018 г. общинският съвет с решение може да определи кои от местните такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
 2. Прецизират се разпоредби, свързани със заплащане на данък върху таксиметровия превоз на пътници (чл. 61ч от ЗМДТ).

Закон за акцизите и данъчните складове

1. Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска.

2. Допълнена е разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия, като се пояснява, че препаратите за пушене с водна лула (наргиле ), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи сиропи, също попадат в обхвата за облагане на тютюневите изделия.

3. В чл. 12а от ЗАДС е дадено определение за „Нагреваемо тютюнево изделие“ – вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

4. От плащане на акциз се освобождават:

– произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия. Целта е да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като се облагат с акциз само суровините за производство на електроенергията.

– цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията (нови т. 15 и 16 в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС).

5. Акцизната ставка за цигарите на специфичния акциз е 109 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2018 г.; на пропорционалния акциз – 25 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г.

 1. Определя се акцизна ставка за нагреваеми тютюневи изделия в размер на 152 лв. за килограм.
 2. Въвежда се минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори – чл. 80 от ЗАДС.
 3. При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
 4. Забранява се:

9.1. регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.

9.2. подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.

9.3. издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта – чл. 91б от ЗАДС.

10. Нов чл. 102б, като се цели създаването на ясна процедура по отношение прилагането на чл. 102а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и регламентиране на задължения за лицата, управляващи транспортни средства, с които се превозват акцизни стоки и получателите на тези стоки на територията на страната. Контролът по реда на новия чл. 102б ще обхваща движението на акцизни стоки на територията на страната независимо от това дали те ще са натоварени/ще се разтоварват в друга държава, или в страната, като е налице предпоставка за постигане на равнопоставеност между лицата и постепенно легализиране на целия пазар на акцизни стоки.

 1. Освен задържаните стоки, вече и акцизните стоки, отнети и изоставени в полза на държавата могат да се оставят на отговорно пазене с протокол на нарушителя или на други лица, които отговарят за тях – чл. 107б, ал. 2 от закона.
 2. Създава се административнонаказателна разпоредба и лицата, които държат и превозват акцизни стоки без опростен придружителен документ, ще се наказват с глоба в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв. – чл. 112А, ал. 3 от ЗАДС.

13. С чл. 112б (нов) се разписва административнонаказателна разпоредба, с която да се санкционират лицата при констатирани от митническите органи липси или при излишъци при данъчнозадължените лица. Предложената разпоредба цели превенция на лицата за правилно и своевременно водене на Дневник за складова наличност и отчетност, при което да може да се осъществява ефективен контрол и проследяване на въведените, произведените или изведените акцизни стоки, в това число и междините продукти.

14. Намален е размерът на санкциите по чл. 123, ал. 1 и 2 от ЗАДС, поради наложилата се съдебна практика на отмяна на наказателни постановления поради прекомерност и несъразмерност на наложените санкции с конкретното нарушение.

15. С промени в чл. 107в и в чл. 124 се въвеждат правомощия на митническите органи да се разпореждат чрез продажба на акцизни стоки, които не подлежат на преработка или „унищожаване“, както и други акцизни стоки преди приключване на административнонаказателното производство, поради значителни разходи за митническата администрация за съхранение, както и когато съхраняването им е невъзможно или представлява опасност за живота и здравето на хората и за околната среда, като получените суми от продажбите се внасят по депозитна сметка до приключване на административнонаказателното производство. До промяната разпореждането само чрез преработка или унищожаване ограничава възможностите годни за реализация акцизни стоки да бъдат продадени, като в същото време данъчните складове за производство на акцизни стоки отказват преработката им, тъй като това би нарушило производствения им процес. Дългото съхранение на отделни видове акцизни стоки (бензин) води до промяна на физико-химичните качества, както и до намаляване на обема им и до невъзможност за последваща реализация, като има случаи на иззети, задържани акцизни стоки, които са годни за реализация чрез продажба.

16. Отпада изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по този закон. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в търговския регистър.

 

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за счетоводството

 

 1. Редактирани са разпоредбите на чл. 29, ал. 4 и 6 с цел постигане на коректност и избягване на възможността за двусмислено или неправилно тълкуване на текстовете.
 2. В чл. 38, регламентиращ публикуването на консолидиран финансов отчет на крайното предприятие майка, в случай че предприятието майка е освободено от задължението за съставяне на такъв, съгласно приложимите счетоводни стандарти, се прави уточнение относно срока за публикуване, когато отчетният период на крайното предприятие майка е различен от приетия отчетен период в България.
 3. Разширява се обхватът на оповестяваната нефинансова информация с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС (чл. 48 от ЗСч).
 4. Прецизира се разпоредбата и се уточнява как следва да бъде изготвен годишният доклад за плащания към правителства (чл. 54 от ЗСч).
 5. В допълнителните разпоредби се прецизира определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС (Счетоводната директива). Определението за „обичайна дейност“, свързано с определението за „нетни приходи от продажби“, се отменя, тъй като става излишно.
 6. Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. Разпоредбата уточнява, че предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат изцяло, както са приети, без изменения.

7. Юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година.

 1. Предприятия, които не са осъществявали дейност през съответния период се освобождават от задължението за обявяване в търговския регистър на годишните финансови отчети. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

За тази цел „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.