Нова Европейска финансова практика – май 2019 г.

Нови решения

дело С-133/18 от 2 май 2019 година

Възстановяване на ДДС – Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване – Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок от получаване на молбата от нейния адресат – Правно естество на този срок и последици от неспазването му

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка.

Преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на ДДС.

Правен спор между дружество, установено в Германия, и министър на публичната дейност и финансите, Франция относно решението на последния да отхвърли заявлението за възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество.

дело С-224/18 от 2 май 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Данъчно събитие и изискуемост на данъка – Момент на доставяне на услугите – Строителни и строително-монтажни работи – Отчитане на момента на приемането на работите, предвидено в договора за предоставяне на услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент на изискуемост на дължимия ДДС.

Държава членка, която предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.

Понятия „данъчно събитие“ и „изискуемост“.

Спор по повод на писмени указания, издадени от министъра на финансите, отнасящи се до момента на изискуемост на данъка върху добавената стойност във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи.

дело С-225/18 от 2 май 2019 година

Данък върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Изключване на правото на приспадане – Получаване на услуги за нощуване и хранен доставка – Клауза „standstill“ – Присъединяване към Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС, начисляван при покупката на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването към Съюза и запазено в сила след това.

Национално законодателство, което предвижда изключване на правото на приспадане на ДДС, платен за закупуването на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването на съответната държава членка към Съюза и запазено в сила след това и съгласно което данъчнозадължено лице, което не предоставя туристически услуги, се лишава от правото на приспадане на ДДС.

Спор между дружество майка на група от дружества, която по-специално развива дейност в областта на горивата и смазочните материали, и министър на финансите относно указание за тълкуване на данъчни разпоредби, с който министърът на финансите му е отказал правото на приспадане на платения данък върху добавената стойност, начислен при закупуването от това дружество на услуги за нощуване и хранене, които то препродава и следователно префактурира на други данъчнозадължени лица по ДДС.

дело С-265/18 от 2 май 2019 година

Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг — Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка — Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи — Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност.

Специален режим за малки предприятия.

Данъчнозадължено лице, задължено да плати данък върху стойността на цяла доставка, при отчитане на стойността на две вещи, които са предмет на тази доставка, дори ако отчитането на стойността на едната от тези вещи не би довело до надхвърляне на споменатия годишен праг.

Спор на държавна данъчна инспекция с г-жа J по повод отказа да й бъде предоставено освобождаване от ДДС в рамките на икономическа операция, свързана с доставката на къща и на терена, върху който тя е построена.

дело С-598/17 от 2 май 2019 година

Свободно движение на капитали — Задължения на националните юрисдикции — Съществуващи помощи и нови помощи — Възстановяване на данък върху дивидентите — Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възможност за националните юрисдикции да оценят аспекти на схема за помощи с оглед на разпоредби на Договора за функционирането на ЕС.

Нова помощ, която следва да се разглежда като изменение на съществуваща помощ.

Условие, което е необходимо за осъществяването на предмета и на функционирането на дадена схема за помощи, без да се засегне разпределението на правомощията между Комисията и националните юрисдикции и в областта на държавните помощи.

Освобождаване от корпоративен данък на публичните предприятия, което представлява необходимо условие за осъществяването на предмета и на функционирането на тази схема за помощи.

Спор по повод възстановяването на данък върху дивидентите, удържан от нидерландската данъчна администрация.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през февруари 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността; Деклариране и изготвяне на документи по реда на ЗМИП; Одобрени електронни касови апарати с ЕКАФП и софтуери за управление на продажби; Методи за определяне на пазарни цени по ДОПК

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (DOC-формат)
 5. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 6. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 7. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева
 8. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино (DOC-формат)
 9. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
 10. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС
 11. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения
 12. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № Окд-273)
 13. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно предимство при неустановеност на реалността на фактурирани доставки (комисионни услуги и доставки на рекламни материали) и недобросъвестност на получателя по тях
 14. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 15. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Право на данъчен кредит – Предпоставка за ангажиране отговорността – по отношение презумпцията за знание, че получателят е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде ефективно внесен. Методи за определяне на пазарни цени по смисъла на ДОПК
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Ангажиране на солидарна отговорност при наличие на данни за сделка, сключена при заобикаляне на закона
 19. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 20. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 21. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г.

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

27 Февруари 2019

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди министърът на финансите вчера.

Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.

За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и неползващи софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.

Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва да започнат  да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива трябва да приведат в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет.

В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, като междувременно продължават срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени)

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г. 

 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

30.06.2019 г.

 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г.

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.  

31.12.2019 г.

 Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.

Нова Европейска финансова практика – декември 2018 г.

Нови решения

дело С-480/17 от 06 декември 2018 година

Пряко данъчно облагане – Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване – Изключване на чуждестранните лица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване.

Правна уредба на държава членка, съгласно която чуждестранно данъчнозадължено лице, което в тази държава членка е ограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, не може да приспада от облагаемата основа на данъка върху доходите размера на задължителните и допълнителните вноски, платени към професионален пенсионен фонд, и на вноските, платени за частно пенсионно осигуряване, докато местно данъчнозадължено лице, което е неограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, може да приспада.

Спор по повод отказа да бъдат взети предвид като извънредни разходи вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване, за да се намали данъкът при ограничено данъчно облагане в Германия.

дело С-672/17 от 06 декември 2018 година

Данъчна основа – Намаляване – Действия в рамките на производство по несъстоятелност, за да се събере ДДС – Управление на общински публични услуги – Принцип на данъчен неутралитет

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на данъчната основа за начисляване на ДДС.

Kорекция на данъка в случаите на неплащане, преди анулирането на данъка да е съобщено на получателя на стоката или услугата, ако той е данъчнозадължено лице, с цел корекция на първоначално направеното приспадане.

Спор между дружество и данъчен и митнически орган по повод на отказа на последния да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество във връзка с неплатени вземания, считани за несъбираеми поради неплатежоспособността на длъжниците.

дело С-385/17 от 13 декември 2018 година

Организация на работното време – Право на платен годишен отпуск – Правна уредба на държава членка, която позволява да се предвиди, с колективен трудов договор, вземането предвид на периоди на работа на непълно работно време за целите на изчисляването на възнаграждението, изплащано за годишен отпуск – Действие във времето на тълкувателните съдебни решения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Възнаграждение за годишен отпуск. Последици от периоди на работа на непълно работно време.

Национална разпоредба, съдържаща се в колективен трудов договор, която позволява намаления на възнаграждението поради работа на непълно работно време да се вземат предвид при изчисляването на правото на работника на възнаграждение за времето на годишния отпуск.

Общ принцип на правото на Съюза на правна сигурност и забрана за придаване на обратно действие изискващи да се ограничи във времето действието по отношение на всички засегнати лица на възможността за позоваване на тълкуването, което Съдът ще даде.

Спор между служител и дружество относно изчисляването на обезщетението за платен отпуск, а именно на възнаграждението, на което той има право за своя платен отпуск.

дело С-17/18 от 19 декември 2018 година

Прехвърляне на съвкупност или част от активи — Освобождаване на отдаването под наем на недвижимо имущество — Договор за наем на използван за търговска дейност недвижим имот и на необходимите за тази дейност движими вещи — Престации във връзка с недвижимия имот, при които е направено приспадане на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделка, с която недвижим имот, използван за търговска дейност, е отдаден под наем с цялото оборудване и инвентар, предназначени за тази дейност, когато наемателят продължава дейността с използваното дотогава наименование.

Услуга, която се квалифицира като отдаване под наем на недвижим имот по смисъла на Директива 2006/112/ЕО, или договор, определящ се като предоставяне на комплексна услуга.

Понятия „прехвърляне […] на съвкупност или част от активи“, „аренда“, „отдаване под наем“ и „отдаването под наем на недвижимо имущество“.

Наказателно производство, образувано срещу търговско дружество и неговите управители за действия, представляващи избягване на данъчно облагане, а именно за това, че след като са приспаднали данъка върху добавената стойност (ДДС), заплатен по получени доставки за строително ремонтни работи в недвижим имот, отреден за тяхната търговска дейност, не са направили корекция на ДДС при отдаването под наем на същия имот заедно с движимото имущество, необходимо за продължаването на тази дейност.

дело С-374/17 от 19 декември 2018 година

Данък върху придобиването на недвижими имоти – Освобождаване – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества -Понятие „Държавна помощ“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Помощи, предоставяни от държавите. Селективност по същество. Критерий за общодостъпност. Мярка с общ характер.

Референтна рамка. Обосновка, изведена от естеството или от общата структура на референтната рамка.

Данъчно предимство. Данък върху придобиването на недвижими имоти.

Освобождаване на преобразуване в рамките на група от дружества. Условие за дялово участие от най-малко 95 % в капитала на участващите дружества. Петгодишни периоди преди и след преобразуването, в които трябва да се притежава дялово участие.

Спор между данъчна администрация и дружество А по повод нейния отказ да освободи това дружество от данък върху придобиването на недвижими имоти, каквото право германското данъчно законодателство дава при определени условия на дружества, придобиващи право на собственост върху недвижими имоти в контекста на преобразуване, извършвано в рамките на някои групи от дружества.

дело С-414/17 от 19 декември 2018 година

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи – Верижни сделки с един-единствен превоз – Съотнасяне на превоза – Движение под режим отложено плащане на акциз – Значение за квалификацията като вътреобщностно придобиване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Продукти, подлежащи на облагане с акцизи.

Освобождаване на доставката на вещи, изпратени или превозени в рамките на Съюза.

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, когато акцизите са изискуеми на територията на държавата членка по местоназначение, извършени от данъчнозадължено лице, чиито други придобивания не подлежат на облагане с ДДС.

Наличие на верига от последователни сделки, във връзка с които е осъществен един-единствен вътреобщностен превоз на продукти, подлежащи на облагане с акцизи при режим отложено плащане на акциз.

Спор по повод приспадането на данъка върху добавената стойност по придобивания от чешки доставчици на горива, превозени при отложено плащане на акциз от Австрия към Чешката република.

дело С-422/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристически агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент — Фактически разходи, направени от туристическия агент

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за ДДС, предвидени съгласно специалния режим за туристическите агенти.

Възникване на данъчно задължение към и данъчно облагане на авансово плащане, получено от предоставящо туристически услуги данъчнозадължено лице, облагани съгласно специалния режим за туристически агенти.

Спор относно данъчни указания, които са издадени от министър на финансите и се отнасят до момента на изискуемостта и до начина на изчисляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) при получаване на авансово плащане за туристическа услуга, предоставена от туристически агент.

дело С-552/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Допълнителни услуги — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки — Настаняване, доставено от туристически агент от свое име

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуга, предоставяна от туристически агент.

Взаимодействие между два специални режима на данъка върху добавената стойност: единият – относно данъчната основа (маржа), а другият – относно намалената ставка на ДДС.

Специален режим за туристическите агенти спрямо услуга, която по същество се състои в предоставянето на разположение на ваканционно жилище и допълнителните компоненти на която следва да се разглеждат само като услуга, съпътстваща основната.

Намаляване на данъчната ставка за предоставянето на ваканционно настаняване.

Спор относно данъчното облагане на доставянето на ваканционно настаняване.

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на правилата на новоприетите европейски директиви, с цел хармонизиране с изискванията им

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.)

Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. Когато общата стойност без данъка върху добавената стойност (ДДС) на тези доставки е под прага, т.е. под 10 000 евро, и при условие че доставчикът е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на една държава членка, мястото на изпълнение на доставките ще е там, където доставчикът е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Доставката, с която се надхвърля прага, ще е с място на изпълнение по сегадействащия ред, т. е. там, където е установено данъчно незадълженото лице – получател. Дадена е възможност, дори прагът да не е надхвърлен, доставчикът да може да избере да определя мястото на доставка там, където е установено данъчно незадълженото лице – получател по услугата (чл. 21 от ЗДДС).

Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери (ОВ, L 117/9 от 1 юли 2016 г.)

С цел гарантиране на сигурно и еднакво третиране, наличие на съответствие с принципите за общ данък върху потреблението, точно пропорционален на цената на стоките и услугите, избягване на непоследователност, нарушаване на конкуренцията, двойно данъчно облагане или необлагане, като са въведени отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС (чл. 26, ал. 10, чл. 131а – 131в, § 1, т. 88 – 90 от ЗДДС).

Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка (ОВ, L 162/1 от 27 юни 2018 г.)

Промени, свързани с отстраняване на несъответствия в ЗДДС с правилата на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)

В съответствие с нормата на чл. 132, параграф 1, буква „з“ от Директива 2006/112/ЕO се приема извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка (чл. 40, т. 4 от ЗДДС).

 1. Въвежда се възможността, предвидена в чл. 211, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕO, за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната. Тази опция ще може да се прилага за определени видове стоки, които не са акцизни стоки и не са предназначени за крайно потребление. Лицата, които изпълняват предвидените условия, ще могат да начисляват дължимия при внос данък в справката-декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение (чл. 167а – 167б от ЗДДС).

Във връзка с необходимостта от привеждане на програмните продукти в съответствие с направените промени е предвидено разпоредбите, свързани с отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната, да влязат в сила от 1 юли 2019 г.

Предложения за промени в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС

Във връзка с решение на СЕС по дело С-33/16 се отстранява несъответствието по отношение обхвата на освобождаванията на доставки, свързани с международен транспорт, както е предвидено в чл. 148 от Директива 2006/112/ЕО, по-конкретно освобождаването на доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове и въздухоплавателните средства (чл. 31, т. 12 от ЗДДС).

 1. С оглед на съобразяване с практиката на СЕС, постановена с негово решение по дело С-552/16, се предвижда изменение на обстоятелствата за задължителна дерегистрация. Няма да е налице основание за задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация, когато юридическото лице е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър (чл. 107, т. 4, б. а от ЗДДС).

Промени в резултат на констатирани от Европейската комисия (ЕК) неизпълнения на Република България и открити процедури за нарушение

Във връзка с получено официално уведомително писмо С (2018) 1352 на ЕК по открита процедура за Нарушение № 2017/4125 за неизпълнение на задълженията на Република България по членове 74 и 76 от Директива 2006/112/ЕО, поради несъответствието с тях на разпоредбите на член 27, ал. 1 и чл. 52, ал. 2 от ЗДДС, се въвеждат промени с цел отстраняване на нарушението.

 1. Във връзка с получено официално уведомително писмо С (2018) 1350 на ЕК по открита процедура за нарушение № 2017/4110 за неизпълнение на Република България на задълженията по чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и чл. 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, поради несъответствието с тях на разпоредбите на член 176в, ал. 2 и 3 от ЗДДС, се правят промени с цел отстраняване на нарушението. Предвиждат се изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв., като отпада изискването размерът на обезпечението, да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.

Предложения за промени, свързани с намаляване на административната тежест

Създава се възможност лицата да могат да се дерегистрират по избор след изтичането на 12 месеца от началото на календарната година, следваща годината на доброволната регистрация (чл. 108, ал. 2 от ЗДДС).

 1. С цел облекчаване на лицата при дерегистрация по закона срокът за внасяне на данъка по справката декларация за последния данъчен период се увеличава до края на календарния месец, следващ месеца, през който е следвало да бъде подадена (чл. 89, ал. 2 от ЗДДС).
 2. Прието е, когато едно лице се дерегистрира и повторно регистрира по закона в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация, да не се начислява данък при дерегистрацията (чл. 76, ал. 2, т. 2 от ЗДДС).
 3. Във връзка с общата тенденция за електронизация на подаването на данни към НАП и намаляване на административната тежест със законопроектът се предлага Регистърът за вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, който водят регистрираните лица, извършили такива доставки през съответното календарно тримесечие да се подава по електронен път, а не на технически носител (чл. 125, ал. 9 от ЗДДС).

Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, свързани с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

 1. Удължава се срокът на прилагане до 30 юни 2022 г. на въведения от 1 януари 2014 г. в националното законодателство Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури (§ 9 от ПЗР на ЗИД на ДОПК).
 2. При извършване на корекция на ползван данъчен кредит за дълготраен актив се пренасят в закона на разпоредбите от правилника за прилагането му, които регламентират, че 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече за всяка календарна година, през която дълготрайният актив изобщо не се използва (чл. 79а – 79б от ЗДДС).
 3. Предвижда се да се даде възможност за предоставянето в електронен вид на фискалния/системния бон на купувача в случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, при които няма физически контакт между доставчика и получателя по доставката. Въвежда се и поддържане от НАП на публичен електронен списък на електронните магазини, чрез които български задължени лица извършват търговска дейност в интернет, с цел защита на потребителите при пазаруване в интернет и намаляване на сивия сектор в интернет търговията (чл. 118, ал. 3 и 19 от ЗДДС).
 4. С цел премахване на несъразмерността на прилаганата от закона административнонаказателна норма се отменя мярката за принудително запечатване на обект за срок 30 дни в случаите на неспазване на реда или начина на ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително (чл. 186 от ЗДДС).

 

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през ноември 2018 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година;

Годишно счетоводно приключване и Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – А14
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 4. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Знание, че дължимият данък няма да бъде внесен от доставчика – Вписване на данни в публичен регистър, регламентиран от законови и подзаконови разпоредби – Полагане на дължима грижа от страна на задълженото лице в качеството му на „добър търговец“
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 7. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година
 8. Протокол за анулиране на погрешно издаден документ
 9. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството – тема от семинар
 3. Годишно счетоводно приключване за 2018 година
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – А18
 5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2
 6. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – Г3
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Право на данъчен кредит при закупуване на гориво за МПС – Задължение за доказване използването на МПС за независимата икономическа дейност

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Обезщетения при безработица – Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за временна неработоспособност
 3. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване

 1. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 2. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за издаване на удостоверение – Обр. П-20
 2. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 3. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)
 4. Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава (Обр. УП-19)
 5. Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за ползване в друга държава (Обр. УП-18)
 6. Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република България (Обр. УП-18а)

Банки и финанси

 1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Справочник

 1. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 10. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2018 г.
 11. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Въвежда се ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164. Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

На регулиране по новото правило ще подлежи превишението на разходите по заеми, т.е. сумата, с която общият размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи. В годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30 на сто от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации.

Обхватът на регулируемите разходи по заеми включва всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства.

Предвидено е пренасяне за бъдещ период, без ограничение във времето, на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен период. С цел прилагане на двата режима паралелно е предложено и при режима на слаба капитализация неприспаднатите разходи за лихви от минали години да се признават за данъчни цели неограничено във времето.

Предвидено е освобождаване на кредитните институции и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви (чл. 43 – 43а от ЗКПО).

2. Въвежда се нов режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. При наличие на контролирано чуждестранно дружество данъчно задълженото лице включва към данъчния си финансов резултат печалбата, при определени правила, на това контролирано чуждестранно дружество. Печалбата се определя по реда на ЗКПО и се включва пропорционално на най-високото от участията в правата на глас, в капитала или в печалбата на чуждестранното образувание, както и пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното образувание, през който са били изпълнени условията за наличие на контролирано чуждестранно дружество.

Въвеждат се и правила за изчисляване на дохода на контролирано чуждестранно дружество – неразпределената печалба на чуждестранно образувание и на печалба на място на стопанска дейност, в случаите, в които попадат в обхвата на контролирано чуждестранно дружество, се изчислява по реда на ЗКПО, като се включва към данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице пропорционално на дела на неговото участие в дружеството за същия данъчен период или в данъчния период, в който приключва данъчната година на контролираното чуждестранно дружество, в случите, в които данъчните периоди не съвпадат. С цел недопускане на двойно данъчно облагане се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на данъчно задължено лице с размера на включената преди това печалба от чуждестранно контролирано дружество, в случаите на получено разпределение на печалба от чуждестранно образувание, както и при разпореждане на данъчно задълженото лице с участието му в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност. Посоченото се прилага, в случай че получените суми подлежат на облагане с данък при данъчно задълженото лице. Предвижда се и ползването на данъчен кредит от данъчно задълженото лице за данъка, платен от контролирано чуждестранно дружество в чужбина по отношение на печалби, които са включени в данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице (чл. 47в – 47д от ЗКПО).

 1. Въвежда се възможност в определени случаи, (напр. когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията) въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО).
 2. Предоставя се възможност на работодателите, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, но за текущата година желаят да изберат облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разход в натура, да направят това чрез подаване на годишната данъчна декларация за текущата година (чл. 217 от ЗКПО).
 3. По отношение на процедурата за провеждане на конкурс за издаване на разрешение/отказ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна към случаите, в които се издава отказ, изрично се добавя и този, при който образецът на ваучер не отговаря на определени изисквания, които са изрично включени в закона (чл. 209 от ЗКПО).

6. За облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на данъка са направени промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. За тази цел се предвижда унифициране на срока (30-дневен от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице) за подаване на данъчни декларации и за внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период за всички хипотези на заличаване/прекратяване на данъчно задължено по ЗКПО лице и за всички видове данъци, дължими по реда на този закон (чл. 158 – 165 от ЗКПО). Предвидено е представляващият през този период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този последен период (чл. 218а от ЗКПО).

7. Въвежда се различно данъчно третиране на счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, съгласно Международните счетоводни стандарти, и на разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 „Лизинг“ по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг, посочени в първата част на изречението (чл. 11а от ЗКПО).

СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:

Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“

 на 07.12.2018 г. от 12.30 ч.

в залата на Съюза на юристите в България, София, ул. Пиротска № 7

 ПРОГРАМА

Регистрация – 12.00 – 12.30 ч.

Откриване – 12.300 ч.

Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

Теми:

Актуални въпроси на данъчното законодателство и практика през 2019 г.

Лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

 Предварителни въпроси и предложения за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате, е необходимо е да заявите участието си тук или да позвъните на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg

 

Семинар на тема “ Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

СЪЮЗЪТ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и АПИС ЕВРОПА

организират национален семинар на тема

Данъчно законодателство и практика — 2019 г.“

на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България,

София, ул. Пиротска № 7

ПРОГРАМА

Регистрация – 12.30 – 13.00 ч.

Откриване – 13.00 ч.

. Новата данъчна практика във финансовите системи на АПИС

. „Актуални въпроси на данъчното законодателство – 2018 г.“ – лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: seminar@apis.bg

 

Семинарът е безплатен. Ако желаете да присъствате на него, необходимо е да заявите участието си на тел. – 02/988 35 41, 980 48 27.

За тези, които не могат да присъстват, е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара онлайн в реално време, като посетят: http://tv.apis.bg.

 

Апис Финанси

 Важна информация за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи – в сила от 03.09.2018 г. – Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет

Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро финанси

Данъчна практика по дела от България

        

Достъп и/или абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да заявите на тел. 02/9804827, 02/9883541

 

Екипът на Апис