От 1 юни България вече има своя домейн на кирилица .ею

изтеглен файлОт 1-и юни всеки в Европейския съюз ще може да регистрира свой домейн на кирилица. EURid, организацията, която поддържа домейна на Европа .eu, заедно с представителството на Европейската комисия в България, днес официално представиха пред България нейния нов домейн .ею, съобщават от пресцентъра на Европейската Комисия.

 

Има още

Европейската комисия предлага нови правила за сферите на електронната търговия

imagesЕвропейската комисия представи пакет от мерки в сферата на цифровите услуги, насочен към стимулиране на електронната търговия и модернизиране на правилата на ЕС за аудио-визуалните услуги и онлайн платформите. В изпълнение на стратегиите си за цифров единен пазар и единен пазар Европейската комисия представи план с три направления, насочен към стимулиране на електронната търговия чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, благодарение на което трансграничните доставки на колетни пратки стават по-достъпни и ефективни, и насърчаване на потребителското доверие чрез по-добра защита и прилагане на правилата, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия у нас.

Има още

Според съда в Люксембург марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна

изтеглен файлСпоред генералния адвокат Maciej Szpunar марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна. Съществените характеристики на спорния знак — формата на куб и решетъчната структура — са необходими за постигането на свойствената за стоката техническа функция, предават от пресцентъра на Съда на Европейския съюз.

 

Има още

Влизат в сила нови правила за тютюневите изделия, продавани в ЕС

изтеглен файлДнес изтече двугодишният срок за транспониране, през който държавите членки трябваше да приведат националното си законодателство в съответствие с преработената Директива на ЕС за тютюневите изделия, приета през 2014 г. Целта на тази директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар на ЕС за тютюневи изделия, като същевременно се осигури висока степен на защита на общественото здраве, предават от пресцентъра на Европейската Комисия. „От днес всички държави от ЕС трябва да прилагат Директивата за тютюневите изделия. Мерките имат за цел да намалят броя на хората, използващи тютюневи изделия, като особено внимание се обръща на младите хора и вредните ефекти за здравето от употребата на тютюневи изделия“, каза комисар Витянис Андрюкайтис, отговарящ за здравеопазване и безопасност на храните.

Има още

Европейската Комисия предлага по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

изтеглен файл (1) Ракът е на първо място сред причините за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС. На него се дължат 53 % от всички случаи и съответно той представлява най-големият риск за здравето на работниците в Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия. За да се подобри защитата на работниците от канцерогенни химични вещества, днес Комисията предлага промени в Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО) с цел да се ограничи излагането на 13 канцерогенни химични вещества на работното място.

Има още

Съдът на ЕС пуска първото си приложение за смартфони и таблети

curiaДнес Съдът на Европейския съюз пуска приложението за смартфони и таблети Cvria, което работи както под iOS, така и под Android, съобщават от пресцентъра на съда.
Приложението е достъпно на 23 от езиците на Съюза, като потребителят може да избере своя език от съответното меню. Освен това приложението има четири рубрики:
– „Съдебна практика“: осигурява лесен достъп до последните актове на юрисдикциите, съставящи Съда на ЕС (решения, определения и заключения),
– „Прессъобщения“: позволява да се четат последните прессъобщения на институцията,
– „График“: съдържа графика на съдебните заседания за изслушване на устни състезания, за представяне на заключения и за обявяване на решения за пет седмици напред,
– „Търсене“: осигурява лесен достъп до цялата практика на Съда. Може да се търси по номер на делото, по името на някоя от страните и по дата, както и да се търси произволен текст.

Приложението може да се намери в „Google Play“ и в „App Store“:

Съдът в Люксембург постанови, че Новата директива за тютюневите изделия е валидна

изтеглен файлНовата директива от 2014 г. за тютюневите изделия цели, от една страна, да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия при отчитане на основното съображение за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве, и от друга, да се изпълнят задълженията на Съюза по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, това постанови Съдът на Европейския съюз.

 

Има още

Европейската комисията предлага обща европейска система за предоставяне на убежище

imagesЕвропейската комисия представи предложения за реформиране на общата европейска система за убежище чрез създаване на по-справедлива, по-ефективна и по-устойчива система за разпределение на молбите за убежище между държавите членки. Нов механизъм за разпределение ще гарантира, че в нито една държава членка системата за предоставяне на убежище няма да е подложена на непропорционален натиск. В случай, че дадена страна се окаже под такъв натиск всички нови кандидати за убежище ще бъдат разпределени в рамките на ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Има още

Нови правила за защита на личните данни в ЕС

thumb_main_crime4_2Днес, 4 май 2016 г., в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.

С обнародването на законодателния пакет се финализира европейската реформа за защита на личните данни, основна цел на която е да се модернизират настоящите правила за защита на данните с оглед на бързото развитие на технологиите и глобализацията.

ЕК представи плановете си за цифровизиране на европейската промишленост

изтеглен файлЕвропейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори, както и планове за създаване на европейски компютърен облак за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания, съобщават от пресцентъра на Комисията.

Има още