Полезно в ДВ (бр. 6 от 19.01.2024 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди.

Съгласно направената промяна председател на Експертния съвет по биоциди е директор на ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването, определена да осъществява техническото обслужване на Експертния съвет по биоциди съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, заместник-председател е експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, а секретар – експерт от ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването.

Секретарят на Експертния съвет по биоциди ще изготвя протоколи за заседанията на съвета, които ще се подписват от него и ще се утвърждават от председателя.

Секретарят ще подготвя справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от председателя; ще изготвя копия на документи, свързани с изготвянето на проекти на актове, и ще ги предоставя на председателя, юриста или членовете на съвета, когато е необходимо; ще изпраща по електронен път до регионалните здравни инспекции издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения и ще води регистър на разрешените биоциди.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

СЕС „отвори“ окончателно пазара на земеделска земя в България за граждани на ЕС

След 17 години упорство на държавата, по преюдициално запитване на районен съдия съдът в Люксембург „отмени“ чл. 3в ЗСПЗЗ

17 години след членството на България в Европейския съюз съдът в Люксембург отмени последното ограничение за гражданите на съюза да придобиват земеделска земя у нас (решението му виж тук). Всички пречки за това трябваше да отпаднат още през 2014 г., но вместо това, с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в разрез с Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) държавата постави нова бариера.

Това стана с приемането на новия чл. 3в от ЗСПЗЗ, който предвижда: „Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години“, като правилото не се прилага само при наследяване по закон.

Днес обаче Съдът на ЕС постанови: „Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, по силата на която придобиването на право на собственост върху земеделски земи, намиращи се на нейна територия, е обусловено от изискването приобретателят да е пребивавал повече от пет години в тази държава членка“.

До днешното решение на СЕС, по силата на което чл.3в ЗСПЗЗ вече няма да се прилага, се стигна заради преюдициално запитване от Районния съд в Бургас. То е по дело на австриец срещу сина на негов приятел българин и три ниви в бургаско („Лекс“ е разказвал случая, можете да си го припомните тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 5 от 16.01.2024 г.)

В новия брой 5 на Държавен вестник се отменя Наредба № Н-1 от 16 април 2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации.

Наредбата беше издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии на основание чл. 140, ал. 4 от ЗДвП, съгласно който пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили и на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии се регистрират и отчитат по ред, определен от съответния министър или ръководител на ведомство; формата, размерът и видът на регистрационните номера за тези превозни средства се съгласуват с министъра на вътрешните работи (редакция ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Причината за отмяна е, че правното основание за издаването на Наредба № Н-1 от 2007 г. е отменено, а в действащия ЗДвП не е предвидено издаване на подзаконов нормативен акт с аналогичен предметен обхват. Чрез отмяната на Наредбата се цели постигане на съответствие със съществуващата нормативна уредба.

В текущия брой на ДВ се обнародва Заповед № РД-05-879 от 21 декември 2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21 декември 2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21 декември 2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 6 – 8.2)

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно ЗС, Националната статистическа програма за 2024 г. и ЗКПО.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от ЗС и чл. 2276 от ЗКПО.

ВАС решава пази ли държавата най-интимните ни здравни данни

Държавата събира и съхранява 50 години след смъртта на пациента информация за всяка здравна процедура, която се извършва в страната – включително за такива в най-интимната сфера и от чисто естетичен характер, и дава пълен достъп до нея на всеки медицински специалист, при когото е отишъл гражданинът, но гарантира ли защитата на тези чувствителни данни, както го изисква европейското законодателство? Може ли гражданинът да откаже негови лични данни да влязат в Националната здравноинформационна система (НЗИС)? Може ли да търси обезщетение, ако са обработени неправомерно?

Според представители на един от медицинските центрове в страната отговорът на тези въпроси е отрицателен или най-малкото неясен, което е също толкова недопустимо.

Затова процесуалните им представители адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева от адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“ са сезирали Върховния административен съд (ВАС) и настояват той да потърси разяснения от Съда на Европейския съюз (СЕС) по ключови въпроси, свързани със защитата на данните за медицинските дейности, които се извършват на всеки от нас (виж карето).
Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Полезно в ДВ (бр. 4 от 12.01.2024 г.)

В новия брой 4 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

С наредбата се унифицира признаването и контрола на организациите на производители, техните асоциации, междубраншовите организации и групите на производители на селскостопански продукти във всички сектори. Синхронизират се срокове в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

В Наредба № 12 от 2015 г. е премахнато изискването за оборот от 50 000 лв. и е въведено изискване минимум 50 % от произведената продукция от членовете да бъде реализирана чрез ОП. С изменението се цели улеснение на земеделските стопани, при търсенето на пазари и респективно реализацията на произведената от тях продукция чрез помощта на организацията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Целта е да се приведе подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовите разпоредби, разписани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С направените промени се цели да се създаде яснота в нормативната уредба по отношение на условията и реда за доставка на лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Също така се цели да се създадат правила за доставка на неразрешените лекарствени продукти по чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 2011 г. Осигурява се правна сигурност и стабилност като се приведат разпоредбите на Наредба № 10 от 2011 г. в съответствие с допълненията направени в разпоредбата на ал. 5 на чл. 266а от ЗЛПХМ.

 

Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 09.01.2024 г.)

В новия брой 3 на Държавен вестник се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Причините за направените промени са свързани с необходимостта от осъвременяване на нормативната уредба, която регламентира провеждането на диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания: Остра чернодробна порфирия, Транстиретин-свързана амилоидоза с нормална последодавелност и Първична хипероксалурия.

С направените промени се създават нормативни предпоставки за подобрено диспансерно наблюдение и за проследяване на ефекта от прилаганото лечение на пациенти с хронични кардиологични заболявания и с посочените по-горе три редки заболявания. С това се дава възможност за подобряване на лечебния процес и в резултат на това подобряване на прогнозата за лицата, засегнати от съответните хронични заболявания.

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са свързани с по-добро качество на оказваната медицинска помощ и предотвратяване възникването на последващи усложнения от съответното заболяване и съпътстващото влошаване в качеството на живот и инвалидизация на засегнатите лица.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2011 г.

Целта на направените изменения е повишаването на санкциите, които биват налагани за нарушения, свързани с увреждането или замърсяването на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Увеличението на санкциите цели да окаже възпиращ ефект за нарушителите. В тази връзка е прието увеличение с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества.