Полезно в ДВ (бр. 93 от 07.11.2023 г.)

В брой 93 на ДВ се обнародва ПМС № 212 от 2 ноември 2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

От 1 януари 2024 г. размерът на линията на бедност в страната ще е 526 лв.

Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи, финансовите помощи и средствата за превенция и реинтеграция по Закона за закрила на детето да бъдат актуализирани съобразно възможностите на бюджета.

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

В чл. 4, ал. 3 се създава изречение второ, което гласи, че към заявлението за регистрация се предоставя писмено съгласие на собственика и ползвателя, копие на свидетелство за управле­ние на моторно превозно средство (СУМПС) на ползвателя или договор за лизинг, по силата на който превозното средство се предоставя за ползване, освен ако ползвателят или негов законен представител се яви лично, като в този случай той собственоръчно подписва заявлението.

Ал. 4 на чл. 7 се изменя, като съгласно новия текст отказът от регистрация на превозни средства се отразява в националния регистър на пътните превозни средства от администра­тивния орган, издал решението за отказ.

Според изменения чл. 18 регистрацията на превозно средство се прекратява:

 1. с писмено заявление от собственика;
 2. служебно.

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис.

Създава се приложение № 11 към чл. 15, ал. 1, т. 7 – Протокол относно изпитване и проверка на пътно превозно средство (ППС) за възстановяване на прекратена регистрация.

Създава се приложение № 12 към чл. 37б, ал. 2 – Заявление за справка за броя на превозните средства.

Обнародвани са и изменения и допълнения в Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. С тези изменения Висшият съдебен съвет привежда двете наредби в съответствие с измененията в ГПК, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., сила от 1.07.2024 г., във връзка с воденето на заповедното производство в електронна форма.

Общият съд на ЕС отменя решението на Комисията, съгласно което групата БЕХ е злоупотребила с господстващото си положение като е отказала достъп до стратегически газови инфраструктури в България

 През 2010 г. дружеството Овергаз, участник на пазара за доставка на газ в България, подава пред Европейската комисия жалба срещу БЕХ и неговите две дъщерни дружества за нарушение на правилата на конкуренция на Съюза. След провеждане на разследване, с решение от 17 декември 2018 г.1 Комисията констатира, че поведението на тези дружества представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара за доставка на газ в България. Нарушението се състои в отказа да се предостави достъп на трети лица, включително на Овергаз, до румънския транзитен газопровод 1, както и до газопреносната мрежа и до газохранилището в Чирен в периода от 30 юли 2010 г. до 1 януари 2015 г. Според Комисията това е попречило на конкурентите на Булгаргаз да развият предлагането си на територията на България. Ето защо Комисията налага на посочените дружества глоба от около 77 милиона евро.

Вследствие на това решение БЕХ и дъщерните му дружества подават пред Общия съд на Европейския съюз жалба за отмяна на решението или, при условията на евентуалност, за намаляване на размера на глобата.

С решението си Общият съд отменя решението на Комисията.

Според Общия съд поради липсата на алтернатива, румънският газопровод 1 е представлявал абсолютно необходима инфраструктура за преноса на руски газ към България. Макар, че Булгаргаз не е собственик на този газопровод, то е имало изключително право на ползване върху него, което е довело до установяването на положение на контрол и следователно на господстващо положение на Булгаргаз на посочения пазар.

Повече подробности по темата четете в curia.europa.eu.

Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 92 от 03.11.2023 г.)

В брой 92 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Създава се нов чл. 59а, който определя критериите за земеделски площи, които се квалифицират за финансово подпомагане.

Новодобавеното изречение второ в чл. 84, ал. 1 гласи, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ е по-голяма от фактическата площ, която е била установена след административни проверки или проверка на място, сумата на подпомагането се определя въз основа на реално установената площ.

Целта на промените е точното и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане и осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания.

В текущия брой на ДВ се обнародва Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17 октомври 2023 г. С него Надзорният съвет утвърждава:

 1. Изисквания на НЗОК при лече­ние на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ;
 2. Изисквания на НЗОК при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ;
 3. Изисквания на НЗОК при ле­чение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ;
 4. Изисквания на НЗОК при ле­чение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ.

Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 91 от 31.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 31.10.2023 г.)

В брой 91 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

Приетите изменения и допълнения са във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 11 от 2023 г.), както и във връзка с решенията на ВАС (обн., ДВ, бр. 50 от 2023 г.), вследствие на които се създаде празнота в нормативната уредба по отношение на извършването на определени дейности.

С новата ал. 3 от чл. 34 от Наредбата се прецизират основанията за провеждане на санитарни и принудителни сечи. Такива сечи могат да се извършват само когато:

 1. са предвидени в горскостопански план или програма;
 2. има издадено предписание от директора на съответната регионална дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция за тяхното провеждане;
 3. са предвидени в одобрено план-извлечение, когато няма утвърден горскостопански план или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 208 от 25 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер от 13 982 290 лв.

Средствата се разпределят, както следва:

 1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. – 9420 лв.;
 2. допълнителни трансфери за други це­леви разходи по бюджетите на общините за 2023 г. – 13 972 870 лв.

С предвидената сума в бюджета на Министерството на образованието и науката се планира увеличение на разходите по програмата „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование – Учение през целия живот“.

Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

Държавен вестник, брой 90 от 27.10.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 90 от 27.10.2023 г.)

В брой 90 на „Държавен вестник“ се изменя и допълва Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Създава се нов чл. 73а, който има за цел да установи ясни правила и изисквания относно предоставянето на финансови услуги съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ. Промяната е в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и е насочена към постигане на по-голяма яснота и прозрачност във връзка с предоставянето на финансови услуги от страна на инвестиционните посредници. Поставят се изисквания за осигуряване на повече информация с цел да се улеснят инвеститорите при вземането на важни решения и да се насърчат устойчивите инвестиции.

С новосъздадената т. 9 от чл. 77, ал. 2 се изисква от инвестиционния посредник да събира информация за предпочитанията на клиента по отношение на устойчивостта по смисъла на чл. 2, т. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини.

Новата наредба урежда условията и процедурата за предоставяне на средства от държавния бюджет, които ще компенсират разходите на родителите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца между тримесечна и тригодишна възраст. Тази финансова подкрепа се осигурява, когато децата не могат да бъдат приети в общински или държавни детски заведения поради ограничени места.

Родителите, които желаят да се възползват от тази мярка, трябва да подадат заявление според определените срокове в наредбата в общината по постоянния адрес на детето. Заявленията могат да се подават както на хартия, така и по електронен път, съгласно законодателството за електронното управление.

Заявлението се подава в срок:

 • до 5-и ноември за периода 1 септем­ври – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

Съгласно новата редакция на ал. 2 на чл. 17, ежегодно до 31 март ИАГ изготвя национален списък на всички одобрени източници в страната в съответствие с формата на Информационната система за горски репродуктивен материал (FOREMATIS) на Комисията за горски репродуктивен материал на Европейската комисия.

Измененията имат за цел подобряване на прозрачността и достъпността на информацията за горските източници в страната, като се улесни достъпът на гражданите и заинтересованите страни до актуални данни.

Прагове за 7 наркотика ще определят дали шофьорът е карал дрогиран

Употребата на седем вида наркотици зад волана вече няма да се доказва с установяването на каквото и да е било наличие на тези вещества в кръвта, а само ако са достигнали или надвишават определени прагове. Тази промяна, която може да бъде определена като революционна, предлагат министрите на здравеопазването Христо Хинков, на вътрешните работи Калин Стоянов и на правосъдието Атанас Славов. Те са огласили за обществено обсъждане изменения в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (пълния текст на проекта виж тук).

В специално приложение № 5 към наредбата са посочени видовете наркотици, за които се въвеждат тези гранични стойности. За всички останали остава т. нар. нулева толерантност и употребата им ще се приема за доказана с установяване на присъствието им в кръвната проба без значение каква е концентрацията им.

Ето какво предвижда проектът:

За амфетамин (AMP) доказана употреба е налице при концентрация в кръвта равна или по-висока от 25 нг/мл.

За метамфетамин (MET)  25 нг/мл.

За 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)  25 нг/мл.

За тетрахидроканабинол (THC) се изследват две вещества и за всяко има съответен праг:

 • за тетрахидроканабинол  1 нг/мл
 • за карбокси-Δ9-тетрахидроканабинол – 10 нг/мл.

За кокаин (COC) също се изследват две вещества, за които има съответните прагове:

 • кокаин – 10 нг/мл
 • бензоилекгонин – 75 нг/мл

За хероин (HER) се изследват:

 • 6-моноацетилморфин – с праг 5 нг/мл
 • морфин с праг от 10 нг/мл

За морфин (MOR) прагът е 10 нг/мл.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Полезно в ДВ (бр. 89 от 24.10.2023 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В брой 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици.

В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията.

С направеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Приложение VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция).

С този акт се създава комитет по съответствието, чиито членове се номинират от страните и се избират от Конференцията на страните въз основа на справедливо географско представителство на петте регионални групи на Организацията на обединените нации.

Комитетът провежда заседания при необходимост и когато е възможно, съвместно със заседанията на Конференцията на страните или други органи по Конвенцията.

Когато е уместно, Комитетът може да поиска конкретна информация, по искане на Конференцията на страните или по своя собствена инициатива, от комитетите за съответствие, занимаващи се с опасни вещества и отпадъци под егидата на съответните многостранни споразумения в областта на околната среда, и да докладва за тези дейности на Конференцията на страните.

Конференцията на страните редовно прави преглед на прилагането на процедурите и механизмите, посочени в новото приложение.