Полезно в ДВ (бр. 24 от 23.03.2021 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 май 2021 г. Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.

Изменена е Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта във връзка с функциите по контролирането на хазартните и свързаните с тях олезно дейности, които вече преминаха към Националната агенция за приходите. Прецизират се и процедурите по измерване на отстоянията – те ще се измерват от главния вход на сградата на игралното казино или игралната зала до главния вход на училище или на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, а в случаите, когато те са разположени в двор без пряк досег с уличната мрежа, отстоянието ще се измерва до функциониращ пешеходен вход на двора, намиращ на най-близко разстояние до главния вход на сградата.

Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2021 г.)

В 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки поради необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на две европейски директиви, които създават минимални стандарти за защита на потребителите. Двете директиви възприемат принципа, че държавите членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго. При несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да ги приведе в съответствие, да получи пропорционално намаляване на цената или да поиска разваляне на договора при условията, предвидени в закона.
Промени има в Закона за пътищата, които влизат в сила от днес и вече сбъркана винетка ще може да се коригира. Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер вкл. на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица. Необходимо е заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии се изплащат от Агенция „Пътна инфраструктура“. Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души е нужно решение на съответния общински съвет вкл. и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Обнародвани са и промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които са насочени към усъвършенстването на организационната структура на въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили. Създават се две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Разширяват се правомощията на началника на отбраната, свързани с непосредственото ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили.

Полезно в ДВ (бр. 22 от 16.03.2021 г.)

В днешния 22-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози, с които се предвижда се частните линейки, които работят извън обхвата на спешната помощ, да подлежат на законова регулация и контрол. Измененията предвиждат Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да води и поддържа регистър на лицата, които превозват болни и ранени. Въвеждат се и редица изисквания като задължителни застраховки, изисквания за финансова стабилност, диспечерски пункт и експлоатационен център.

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и еднократна помощ ще получат всички първокласници и осмокласници за новата учебна 2021/2022 г. без доходен критерий. Средствата ще бъдат разделени на две части – 150 лева през първия учебен срок и 150 лева за втория учебен срок.

Обнародвани са промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Измененията са насочени към отпадане на възможността за временно признаване на групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, както и специфичното подпомагане за учредяване на такива групи съгласно изискванията на европейски регламент. Допълват се разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на организации на производители. Включена е възможността това да става и когато не може да се установи контакт с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване. Прецизирани са условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране, за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 21 от 12.03.2021 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари – от категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари и презастрахователите. Също така от обхвата на задължените лица са изключени органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, както и органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. По отношение на професионалните спортни клубове мерките срещу изпирането на пари се ограничават до професионалните футболни клубове. Въвеждат се и измененията на европейска директива относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност.

Обнародвани са два нови закона – Закон за индустриалните паркове и Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Първият акт урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие. Целта на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация е да актуализира законодателната база в областта на действащите дружества, които инвестират в недвижими имоти и вземания, като въведе мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 от 12 декември 2017 г. Такова дружество трябва да разполага с начален капитал от 50 хил. лева и лиценз за извършване на дейността, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН). Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата ще се осъществява от КФН, а върху инициатора, спонсора, първоначалния кредитор, агента за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация и дружеството за секюритизация – от КФН, с изключение на случаите, които са в изричната компетентност на Българската народна банка.

Изменен е и Законът за енергийната ефективност с цел транспониране изискване на европейска директива. За постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд се предвижда разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Стратегията предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и насърчаване въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор.

С преходните и заключителни разпоредби се променя и Законът за енергетиката – до 1 януари 2027 г. всички уреди, които отчитат топлинна енергия и разход на вода трябва да бъдат дистанционни. Всички уреди за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане. До 1 януари 2027 г. средствата, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва да бъдат преустроени така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или да бъдат заменени с уреди с дистанционно отчитане.

Промени има в Закона за признаване на професионални квалификации, за да се синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз. Европейска директива предвижда автоматично признаване за ограничен брой професии въз основа на хармонизирани минимални квалификационни изисквания (секторни професии), обща система за признаване на удостоверенията за обучение и автоматично признаване на професионалния стаж.

Чрез промени в Закона за българското гражданство се предвиждат повече възможности за придобиване на българско гражданство. Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат чужденци, които притежават т.нар. стартъп виза, имат издадено от Държавната агенция за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект както и, след издаване на визата за дългосрочно пребиваване, са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество. Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако е удвоило инвестицията си или е инвестирало в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от 1 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина, който се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище за гражданство в двумесечен срок.

Изменен е и Законът за чужденците в Република България с цел да се улеснят условията за пътуване на добросъвестни и редовнo пътуващи лица. Създава се възможност виза за краткосрочно пребиваване да бъде издадена за многократно влизане и със срок 5 години, когато чужденецът има валиден пътен документ, обосновал е целта и условията на планирания престой и това, че разполага с достатъчно средства както за своята издръжка, така и за завръщането си в страната по произход. Студентите – граждани на трети страни, които завършват образованието си в Република България, ще могат да продължат да работят в страната, без да е необходимо да напускат нейната територия с цел издаване на виза за дългосрочно пребиваване.

 

ВКС ще се произнесе с тълкувателно дело за правото на отказ от наследство на непълнолетните

„Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство?“ – на този въпрос е посветено първото тълкувателно дело за 2021 г. на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). В основата на противоречивата практика на самия ВКС по него е спорът дали отказът от наследство представлява отказ от права на непълнолетен, който по закон е нищожен.

Два състава на Гражданската колегия на ВКС са били изправени пред казусите на деца, чийто баща е починал и им е оставил в наследство повече дългове, отколкото имущество. И в двата случая със съгласието или представлявани от майките си, те подават заявления за вписване на отказ от наследство. И в двата случая първата и втората инстанция отказват да впишат отказа в особената книга по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството, съобщава сайтът Лекс.бг.

Докладчик по тълкувателното дело е Емилия Донкова, а заедно с нея в комисията, която трябва да изготви проекта на решение, са Дияна Ценева и Камелия Маринова.

Повече подробности по темата четете тук.

Период, през който не е положен труд, невинаги е „почивка“, напомня СЕС

Периодите на постоянно разположение на повикване попадат в обхвата на понятието „работно време“, когато наложените на работника през тези периоди ограничения обективно и чувствително засягат възможността му свободно да организира времето, през което неговите професионални услуги не се изискват, и да се посвети на своите собствени интереси. Това постанови днес Съдът на Европейския съюз (СЕС) по две запитвания –  от Словения по дело на технически специалист, който отговаря за телевизионни предавателни центрове в планината,  и от Германия – по дело на пожарникар от Офенбах на Майн, който е поискал от съда да му се плаща за времето на разположение, тъй като в тези периоди с него трябва да може да се осъществи контакт и при сигнал да стигне в рамките на 20 минути до границите на града, вече в служебно облекло, с предоставената му служебна кола.

„Периодите на дежурство, включително и в условията на постоянно разположение на повикване, в своята цялост също попадат в обхвата на понятието „работно време“, когато наложените на работника през тези периоди ограничения обективно и чувствително засягат възможността му свободно да организира времето, през което неговите професионални услуги не се изискват, и да се посвети на своите собствени интереси. Обратното, при липсата на такива ограничения, единствено времето, свързано с действително положен през тези периоди труд, ако има такъв, трябва да се счита за „работно време“, заявява СЕС.

СЕС специално подчертава, че това, че даден период на разположение не може да се квалифицира като „работно време“, не дава право на работодателите да въвеждат периоди на дежурство, които поради своята продължителност или честота, представляват риск за безопасността или здравето на служителите- съобщава в материала си сайтът Правен свят.

Повече подробности по темата четете тук.