Архив на ‘Апис Право’

Хазартното лоби може да загуби 500 млн. лв. при промени в закона

Хазартното лоби ще загуби около 500 млн. лева, ако бъдат приети предложените промени от вицепремиера Валери Симеонов в Закона за хазарта. Това ще стане постепенно, но без директна реклама оборотите ще намалеят.

Това каза пред БНР Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по повод на предложението на НФСБ да бъде забранена рекламата на хазарт и да се ограничат местата за продажба на лотарийни билети. Вчера стана ясно, че проектът ще бъде подкрепен и от ГЕРБ, и от БСП.

Според анализатора, би било разумно да има промяна в ситуацията. Той смята, че „и в двете големи парламентарни групи хазартното лоби със сигурност има влияние“, но, според него, политически Симеонов е избегнал типичното противопоставяне между управляващи и левица е успял да договори директна подкрепа.

Друг е въпросът, според Безлов, как ще бъде намален лесният вход до хазарт – масовото предлагане на лотарийни билети в много пунктове.

Другият голям проблем, който промените в закона няма да засегнат, е свръхнаситеното предлагане на хазартни услуги навсякъде в страната, започнало още през 90-те години. Той предложи да се забрани лесното залагане, да има някакви ограничения и държавна политика, която да стимулира най-изостаналите градове, например в Северозападна България. 

Повече информация по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 38 от 8.05.2018 г.)

В новия 38 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, като основните промени касаят правомощията на КЕВР. Регулаторът получи правомощия да разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. КЕВР ще определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 мегавата и над 4 мегавата. За целите на ценообразуването, КЕВР ще определя ежегодно, в срок до 30 юни, прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи.

Законът въвежда и европейски регламенти, чието спазване ще бъде контролирано от регулатора. КЕВР ще може да бъде сезирана при нарушаването на регламентите. Комисията ще може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие след получаване на разрешение. При проверката длъжностните лица ще имат право да влизат в помещения, превозни средства и обекти, да преглеждат документи и записи. Промените касаят и либерализацията на пазара на електрическа енергия.

Промени има в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, които основно са във връзка с транспонирането на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Изменения и допълнения има и в текстовете, свързани с осигуряване прилагането на някои разпоредби на Закона за движението по пътищата, въведени с изменението на закона, обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г. Съгласно чл. 143, ал. 17 от Закона за движението по пътищата в случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. В момента в чл. 11 от Наредба № Н-32 са посочени изискванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС и не съществува изискване за предаване на информация от извършените периодични прегледи на ППС към Министерството на вътрешните работи. С промените обаче се въвежда изискване към функционалните възможности на информационната система относно предаване на резултатите от извършените периодични прегледи на ППС в реално време към Министерството на вътрешните работи.

Държавен вестник, брой 38 от 08.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 38 от 08.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 37 от 4.05.2018 г.)

В новия 37 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за туризма, които влизат в сила от днес, с изключение на текстовете, свързани с транспониране на директива, които влизат в сила от 1 юли. Част от измененията са свързани с транспонирането на европейска директива за пакетните пътувания.

Промените ще модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции в защита на потребителите, като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му.

Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или свързани туристически услуги не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора.

Отпадат общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството. Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение. Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не само български граждани, но и граждани на държава – членка на ЕС, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, с която се променят условията и реда за откриване на платежни сметки. С нея се променя и самото изпълнение на платежни операции, както и използването на платежни инструменти. Променя се и изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като е извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, който е в сила от 6 март 2018 година.

Освен това новата наредба въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги. Новите изисквания към доставчиците на платежни услуги засягат и докладването на значими инциденти. С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите.

Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Публикуваха предложенията за промени на Закона за защита на личните данни

На Портала за обществени консултации са публикувани предложенията за промени на Закона за личните данни (ЗИД на ЗЗЛД), мотивите към тях, оценката за въздействие и придружаващото ги становище от Администрацията на Министерския съвет.

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяванемотивират се авторите на предложенията.

От текста на законопроекта става ясно, че назначаването на длъжностно лице по защита на личните данни ще e задължително, ако се обработват лични данни на над 10 000 физически лица. „Длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява задачите си по трудово или служебно правоотношение, вкл. по вътрешно съвместителство, или въз основа на договор за услуги. Администраторът и обработващият не могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице по защита на данните“, гласи чл. 25б, т. 3 на ЗИД на ЗЗЛД. С измененията се предлага и значително увеличаване на правомощията на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 Повече подробности за законопроекта четете в „Правен свят“.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 36 от 27.04.2018 г.)

В новия 36 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

На първо място е промяната на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Има промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид, че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес.

Намалява се административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга, ще бъде намалена натовареността на служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ по администриране на отпуснатите целеви помощи.

Правилникът се синхронизира със Закона за медицинските изделия чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности.

Изменена е Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите.

С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване, се посочват по-ясно редът и срокът за представяне от осиновяващия на потвърждение на проекта за осиновяване. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема.

Обнародвано е Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредби от Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето. Основанието за отмяна са съществени нарушения на административнопроизводствените правила и по-точно – липса на доклад и мотиви.

 

Полезно от ДВ (бр. 35 от 24.04.2018 г.)

В днешния 35 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Целта на наредбата е да се регламентира в един нормативен акт осигуряването на военнослужещите, цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение, като се  придържа към настоящия режим на осигуряването им.

Обнародвани са промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Измененията са мотивирани от промените в начина на архивиране от нотариуса чрез използване на компютърни продукти, от една страна, и от друга – от въвеждането на информация за извършените удостоверявания в информационната система на Нотариалната камара. Информационната система на Нотариалната камара съдържа база данни, представляващи част от служебния архив на нотариуса съгласно чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), и спомага за извършването на подробни, незабавни справки с оглед на опазване правата и интересите на страните.

Промените в наредбата по отношение на задължението на нотариуса да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства, удостоверени съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са необходими във връзка с промените в чл. 144 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 77 от 2017 г. в сила от 27.12.2017 г.), регламентиращи информационния обмен на данни между регистрите на Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара, и измененията и допълненията в Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 20 от 2018 г.).

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив