СЕС „премахна“ необжалваемост на митнически постановления в защита на правото на собственост

 

И след последните промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които преди повече от година се даде възможност на третите лица, собственици на вещите, които са отнети в полза на държавата, да обжалват наказателните постановления (чл. 59, ал. 2), вси още има разпоредби в специални закони, които препятстват тази възможност. Пример в тази насока е Законът за митниците (чл. 232, ал.1), който предвижда незабавно влизане в сила на наказателното постановление за митническо нарушение, ако извършителят е неизвестен. Същевременно с постановлението често се постановява конфискация на превозно средство на трето лице, с което е извършена контрабандата.

Именно заради един такъв случай Административен съд-Хасково преди време е сезирал Съда на Европейския съюз (СЕС), който вчера обяви за недопустимо подобно лишаване от право на обжалване. Казусът е на фирма – собственик на тежкотоварен камион с полуремарке, която е обжалвала пред съда в Хасково определение на Районен съд-Свиленград, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата ѝ срещу отнемането на ТИР-а ѝ.

Днес СЕС прие, че наказателно постановление, с което се отнемат превозни средства от трето лице във връзка с административнонаказателно производство за митническа контрабанда, извършена от друг, има характер на „решение“ по смисъла на Митническия кодекс и следва да подлежи на обжалване от лицето, чието имущество е отнето“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 22 от 10.03.2023 г.)

В брой 22 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност.

С редакцията в текста се цели улесняване на процеса по предаване на задържано лице на полицейските органи, както и запознаването на всяко лице от охранителния състав с документите, касаещи извършването на вида дейност и действията на служителите да е преди първото изпълнение на дейностите по конкретното направление.

Като резултат от направените изменения и допълнения се очаква да се постигне съответствие със съществуващата законова уредба и прецизност на нормите.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Правилникът за устройството и дейността на Военномедицинската академия.

С промените в този акт се цели привеждане на статута на МБАЛ-София, ВМА, с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издадените удостоверения.

Във връзка със създаването през 2022 г. на възможности за извършване на нови медицински дейности, свързани с трансплантация на бъбреци, „Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, „Клиника „Обща урология“ и Клиника „Нефрология“ в Многопрофилна болница за активно лечение – София в структурата на ВМА (МБАЛ-София, ВМА) придобиват компетентност и ще работят и в изпълнение на Медицински стандарт „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“, утвърден с Наредба № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки на министъра на здравеопазването. В МБАЛ-София, ВМА, са осигурени необходимите медицински специалисти, технически изправна апаратура и техника, които се изискват в цитирания стандарт.

 

 

 

 

 

 

 

Междудневната почивка се добавя към междуседмичната почивка

Таково е положението и когато националното законодателство предоставя на работниците  период на междуседмична почивка, който е по-дълъг от изисквания съгласно правото на Съюза

Решение на Съда на Европейския съюз по дело C477/21 | MÁVSTAR

Машинист, който е служител на MÁV-START, унгарското национално железопътно дружество, оспорва пред Окръжен съд Мишколц решението на работодателя си да не му предостави период на междудневна почивка от най-малко единадесет последователни часа (която съгласно Директивата да организацията на работното време трябва да се ползва от работника за всеки период от двадесет и четири часа), когато тази почивка предшества или следва период на междуседмична почивка или период на отпуск. От своя страна, MÁV-START твърди, че тъй като колективният трудов договор, приложим към разглеждания случай предоставя минимален период на междуседмична почивка (най-малко 42 часа), който е значително по-дълъг от изисквания съгласно Директивата (24 часа), служителят му в никакъв случай не е поставен в неблагоприятно положение поради решението му.

 Окръжен съд Мишколц иска по-специално от Съда на Европейския съюз да се установи дали съгласно Директивата период на междудневна почивка, предоставен непосредствено след междуседмична почивка, е част от тази междуседмична почивка.

 В постановеното решение Съдът отбелязва, че периодите на междудневна и междуседмична почивка представляват две самостоятелни права, които преследват различни цели. Междудневната почивка позволява на работника да се откъсне от работната среда през определен брой часове, които не само трябва да бъдат последователни, но и да следват непосредствено период на труд.  Междуседмичната почивка позволява на работника да почива на всеки период от седем дни.

 Следователно на работниците трябва да се гарантира ефективното ползване на всяко от тези права. Положение, при което междудневната почивка е част от междуседмичната почивка обаче, би изпразнило от съдържание правото на междудневна почивка, като работникът е лишен от възможността действително да ползва междудневна почивка, когато ползва правото си на междуседмична почивка. В този контекст Съдът установява, че Директивата не просто определя общо минимален период от време въз основа на правото на  междуседмична почивка, но и уточнява изрично, че към този период се добавя периодът, който трябва да се признае като междудневна почивка. От това следва, че междудневната почивка не е част от междуседмичната почивка, а се добавя към нея, дори тя да я предшества непосредствено.

Повече подробности по казуса четете в curia.europa.eu

Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 21 от 07.03. 2023 г.)

В брой 21 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за финансов принос между Република Бъл­гария и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU.

Споразумението по програмата за InvestEU предвижда предоставяне на финансов принос, който включва част от ресурсите, предвидени за България от фондовете при споделено управление (във връзка с одобрения ресурс по Споразумението за партньорство, одобрено с решение на ЕК C (2022)4607 от 6 юли 2022), съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, за провизиране на Гаранцията от ЕС, както и суми, предоставени по линия на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета по Плана за възстановяване и устойчивост, одобрен с Решение за изпълнение на Съвета от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT).

Съгласно разпоредбата на член 18, ал. 1 Споразумението за InvestEU се урежда и тълкува в съответствие с правото на Европейския съюз, допълнено при необходимост от Люксембургското право, а според член 18, ал. 2 от него спорове, възникнали между Страните във връзка със законосъобразността, валидността, тълкуването или изпълнението на Споразумението за финансов принос, се отнасят изключително до юрисдик­цията на Съда на Европейския съюз в съответствие с член 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В текущия брой на ДВ се допълва Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за прие­мане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести.

Причините за промяната в Наредба № 5 са свързани с допълване на терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С направените допълнения се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта и на макулен едем, с включването на лекарствения продукт с INN Faricimab.

Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 20 от 03.03.2023 г.)

В извънредния брой 20 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С новата наредба се създава опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на тези малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така ще се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси и ще се осигури стабилност на предприятията, като се обезпечи тяхната ликвидност и жизненоспособност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2022 г. за прилага­не на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прецизират се действащи разпоредби от наредбата като се създава правна уредба за предоставяне на подпомагане и на други засегнати земеделски стопани, а именно такива, които отглеждат пчелни семейства или малини или ягоди – оранжерийно производство.

С изменението на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Наредба № 7 от 20215 г. за прилагане на мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се цели да се създаде яснота в правната уредба относно прилагането на намаленията и отказите при установено неспазване при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 19 от 28.02.2023 г.)

В брой 19 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С направените промени в Наредба № 10 се създава възможност за ученици, които не могат да се явят на националното външно оценяване защото са в болничен престой или поради карантина, да се използват резултатите от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика, проведени в годината на кандидатстване, ако са участвали в тях.

Дава се възможност и на ученици, постигнали високи резултати в обучението по БЕЛ или математика да кандидатстват за места по държавен план-прием, подобаващи на нивото на знанията и уменията им. Създава се възможност за учениците, обучавани в VII клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети, областната комисия за приемане на ученици в VIII клас да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването.

Въвежда се четвърти етап на класиране, като учениците вече ще подреждат желанията си в първи, трети и в четвърти етап.

За участие в трети и в четвърти етап на класиране ще се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и ученици, които не са кандидатствали до момента.

В този брой се изменя и допълва и Устройстве­ният правилник на Държавния авиационен оператор.

С промените се предвижда извършването на услугата от общ икономически интерес – полети за оси­гуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобре­ние, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да се възложи на Държавния авиационен оператор за срок 10 години.

За компенсиране на нетните разходи за извършване на услугата Държавният авиационен оператор ще полу­чава парична сума в размер, равен на прогноз­ната стойност на компенсацията. Размерът на разходите ще се включва в закона за държавния бюджет за съответната година.