Полезно в ДВ (бр. 29 от 02.04.2024 г.)

В извънредния нов брой 29 на Държавен вестник се обнародва Закон за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации.

Ратифицира се споразу­мението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации, подписано за Република България във Великото херцогство Люксембург на 27 юли 2023 г. Създаването на фонда на НАТО за иновации е с цел да предоставя инвестиции в участващите страни. Фондът бива финансиран от участниците на доброволна основа и ще бъде с продължителност на действие 15 години.

Обнародва се Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 г.

В текущия брой се изменя и допълва Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата, когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволно формирование, прилагат и свидетелство за съдимост. Изменението и допълнението на Наредбата цели да се синхронизира нормативния акт в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ЗЕУ.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Още двама са одобрени за делегирани европрокурори, остават три свободни места

0ще двама обвинители са одобрени за европейски делегирани прокурори (ЕДП). Те са Бригита Байрякова (Районна прокуратура-Пловдив) и Валентин Ангелов (Софийска районна прокуратура). Решението на Колегиума на Европейската прокуратура (ЕРРО) е публикувано на сайта ѝ.

Така броят на делегираните европрокурори става 12 при 15 позиции.

На 13 октомври 2023 г. Прокурорската колегия излъчи седем обвинители за седемте свободни позиции за делегирани европрокурори. Това бяха обвинителите от Софийската районна прокуратура Анна Каменова, Светослав Милушев, Валентин Ангелов и Моника Митова, Бригита Байрякова от РП-Пловдив и Георги Балков от РП-Плевен, както и зам.-шефът на СРП Тодор Куюмджиев.

 В началото на декември 2023 г. Колегиумът на Европейската прокуратура одобри двама от тях – Каменова и Митова (виж тук).

През февруари т.г. стана ясно, че европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала повече информация за професионалните качества на други трима от излъчените – Байрякова, Ангелов и Балков. Прокурорската колегия изпрати данните и миналата седмица Колегиумът на ЕРРО е одобрил първите двама.

Така остават три свободни места за делегирани европрокурори.

(Lex.bg)

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 28 от 02.04.2024 г.)

В новия брой 28 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.

Промените синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз, уреждащи тази материя, и в частност с Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Синхронизират се разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

Приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.

Полезно в ДВ (бр. 27 от 29.03.2024 г.)

В брой 27 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Този закон е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и основната му цел е да се модернизира и усъвършенства правната рамка, като се въведе нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и се увеличат възможностите за предлагане на дуално обучение, включително в малките и средните предприятия и в по-малките училища.

Обнародван е и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията са в две основни направления:

1) Осигуряване на по-голяма гъвкавост при работа от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време. В тази връзка са приетите изменения в чл. 107з КТ, с които се предвижда мястото на работа от разстояние изрично да се определя в трудовия договор. Допустимо е и да се уговорят няколко на брой места на работа от разстояние.

2) Осигуряване на равнопоставеност при гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения между командированите в рамките на предоставяне на услуги работници и служители и работниците и служителите, към трудовото правоотношение на които се прилага българското трудово законодателство.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано и Решение № 11122 от 15 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 2401/2023 г., потвърдено с Решение № 2839 от 11 март 2024 г. на ВАС по адм. д. № 101/2024 г., с което се обявява нищожността на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С решението си ВАС постановява, че като е приел разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредбата, с която е уредил провеждането от работодателя на инструктаж на лица, различни от работещите, които ще посещават производствени звена на предприятието, министърът е създал подзаконова регулация извън предмета, определен в чл. 281, ал. 5 КТ, и установените с тази разпоредба рамки.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 26.03.2024 г.)

В брой 26 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 59 от 21 март 2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека. Този механизъм има за цел да осигури ефективно взаимодействие между държавните органи и други публични институции за усъвършенстване на положението, защита и насърчаване на правата на човека в Република България. Работата му ще допринесе за хармонизиране на националното законодателство, политиките и практиките в областта на правата на човека със законодателството, политиките и практиките на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други междуправителствени организации, в които Република България членува или участва. Създава се Съвет към Националния координационен механизъм по правата на човека като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Сред основните задачи на Съвета е да проследява хода на изпълнение от Република България на препоръките, получени от международните контролни механизми по правата на човека.

Обнародвано е и ПМС № 60/2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 295/2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението. Целта на измененията е да се стимулира използването на железопътния транспорт. Промените в постановлението са продиктувани от необходимостта превозът с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години да бъде компенсиран със средства от държавния бюджет на Република България, аналогично на превозите с автобусен транспорт. Също така се регламентират условията за превоз на учащи със 75% намаление от редовните цени на пътуване за случаите, когато се извършват групови пътувания, организирани от учебното заведение.

Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 25 от 22.03.2024 г.)

В новия брой 25 на „Държавен вестник“, е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с който се създава нова Глава пета, посветена на Единния електронен централизиран регистър. Предвидено е Агенцията по заетостта да води и поддържа единен електронен централизиран регистър на физическите и юридическите лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа.

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Министерство на правосъдието. С нея се създава раздел IX л с чл. 33ч и 33ш, посветени на Заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал.

В глава трета се създава раздел V с чл. 99а и 99б – Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Допълва се регламентацията относно подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

С приетите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари се въвеждат нови изисквания към подлежащите на вписване данни за действителните собственици на лицата, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които се отразяват в настоящата промяна на горецитираната Наредба.

С изменението е увеличен броя на актовете, които подлежат на обявяване.

Изменят се Приложения № А1-А18. Създава се ново Приложение № А19 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал. Изменят се Приложенията към чл. 6, ал. 1 по образец № Б1– Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3, Г1– Г3, Д1, Е1, Ж1 и З1.