КС ще се произнесе по ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за „отмяна“ на правилото, с което законодателят регламентира откога започва да тече новата 10-годишна абсолютна давност в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съобщава сайтът Лекс.бг. Определението за допускане до разглеждане на делото е било прието с 11 на 1 гласа от конституционните съдии.

Адвокатурата е атакувала в КС не самата давност, която беше въведена с нов чл. 112 ЗЗД и ще започне да се прилага от 2 юни 2021 г., а само разпоредбата, с която се урежда моментът, от който тя ще започне да тече за заварените случаи. Става дума за § 2 от Закона за задълженията и договорите, който гласи: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Според ВАдС законодателят е придал недопустимо обратно действие на института на абсолютната давност, „така щото 10-годишният срок на абсолютната давност да започва да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата, предхождаща този ден, при което вземания, които са изискуеми днес, ще се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 16.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пчеларството, касаещи регистрацията на пчелините, създаването на Съвет по пчеларството и още други изменения в Закона за водите.

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. Ролята на съвета ще бъде да подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора, като до момента тази функция е изпълнявал Националният браншови пчеларски съюз.

Изискванията към пчелините са: пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина. За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

 Изменен е Правилникът за издаване на българските лични документи в съответствие с изменението на Закона за българските лични документи, по силата на който е разписан механизъм за издаване на заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно което в случаите на потвърждаване/налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от дирекция „Български документи за самоличност“ или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР) по седалище на съда, наложил съответната мярка, в срок до 8 работни часа от получаването по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност.

Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

Обнародвана е нова Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, която влиза в сила от днес.

Определя се съдържанието на регистрите, водени от Националната агенция за приходите и от Българския институт по метрология по Закона за хазарта, включващи регистри на организаторите на хазартни игри; издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри; лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; решенията на изпълнителния директор на НАП; типовете и модификациите на игралното оборудване; джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система, системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 12 от 12.02.2021 г.)

В новия 12-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за кредитните институции, които влизат в сила от днес и са насочени към въвеждане на нoвитe изиcĸвaния нa EC в oблacттa нa мepĸитe cpeщy изпиpaнe нa пapи.

Регламентират се и се paзшиpявaт нaдзopнитe пpaвoмoщия нa Европейската централна банка. С измененията се xapмoнизиpaт и oтгoвopнocтитe нa Българската народна банка (БНБ) във вpъзĸa c влизaнeтo нa cтpaнaтa ни в Бaнĸoвия cъюз. Въвeждa се peжим, пpи ĸoйтo пpи възниĸвaнe нa cъмнeниe, чe ce извъpшвa, билo e извъpшeнo или имa пoвишeн pиcĸ oт извъpшвaнe нa oпepaция пo изпиpaнe нa пapи или нa финaнcиpaнe нa тepopизъм, БHБ тpябвa дa пpepaзглeдa издaдeнитe oдoбpeния нa мeниджмънтa нa cъoтвeтнaтa тъpгoвcĸa бaнĸa. Toвa зacягa нe caмo члeнoвe нa нaдзopни и yпpaвитeлни cъвeти и изпълнитeлни диpeĸтopи, нo и нaчaлницитe нa вcичĸи ĸлючoви зa дeйнocттa нa бaнĸaтa диpeĸции и/или yпpaвлeния.

Сред новите правомощия на БНБ е и това да ocъщecтвявa нaдзop въpxy финaнcoвитe xoлдинги, в ĸoитo имa лицeнзиpaни в България бaнĸи. Според новите текстове БНБ може да налага допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

Промени има и в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и те също влизат в сила от днес. Измененията касаят националната правна рамка за преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, чрез които се изпълняват ангажиментите за въвеждане на изискванията на европейската директива в oблacттa нa мepĸитe cpeщy изпиpaнe нa пapи.

Промените са насочени основно към създаване на гаранции, че банките разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, така че по време на преструктурирането и непосредствено след него те да могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност. С преходните и заключителните разпоредби се изменя и Законът за платежните услуги и платежните системи и по-конкретно се регламентират процесите, свързани със сетълмента на незабавни плащания в лева.

Обнародвана е нова Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Тя определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при изработване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по новия акт подлежат и инвестиционните проекти на строежите.

Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. ​Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти, като например магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда.

В Наредбата са уточнени елементите на достъпната среда и това са пешеходните пространства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства, елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели.

 

Полезно в ДВ (бр. 11 от 09.02.2021 г.)

В новия 11-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от днес. С тях се дава възможност на хората под карантина или в изолация да могат да гласуват на предстоящия парламентарен вот. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три дни преди изборния ден.

 Изменен и допълнен е Законът за железопътния транспорт – част от промените са свързани с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Прецизират се случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз. Променят се и разпоредби, свързани с прилагане на административнонаказателно производство при нарушения, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите, включително въвеждане на предварителното изпълнение на административния акт, издаден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Публикувани са три нови наредби, свързани с регулацията на хазарта – Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване и Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри. Първата наредба определя ясни и изчерпателни правила и условия както за организаторите на отделните видове хазартни игри, така и за участниците в тях. С третия акт се установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на игрите. Предвиждат се образци за всеки вид документ, необходим за дейността и контрола на хазартната игра.

Обнародвана е нова Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, тъй като досегашната практика за прилагане на общински програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета не постигна задоволителни резултати. Регламентирани са изискванията при извършване на преброяване на безстопанствените кучета от екипи, сформирани със заповед на кмета на съответната община, основни фактори, които следва да бъдат взети предвид при преброяването и реда за отчетност на извършеното преброяване.

С цел осигуряване на публичност и достъпност на данните за гражданите и всички заинтересовани страни се изготвя протокол, който се публикува на интернет-страницата на съответната община, а обобщен доклад от протоколите на всички общините се изготвя от Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на сайта на агенцията. Разписани са изискванията към дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 11 от 09.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

До края на годината в четири пилотни съдилища ще се въведе задължителна медиация

До края на годината в четири пилотни съдилища да се въведе задължителна медиация по някои видове дела, а най-късно в началото на 2023 г. и във всички останали 24 окръжни съдебни района. Да се предвидят стимули и санкции за страните във връзка с медиацията. Тези, които се възползват от нея, да плащат държавна такса в намален размер, а онези, които откажат – да поемат изцяло разноските по делата до последната съдебна инстанция. Това предвижда Концепция за въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела, която ще обсъди във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Документът е изготвен от работна група от съдии и с председател члена на съвета Даниела Марчева. Групата беше натоварена със задачата да предложи действия за въвеждането на задължителната медиация като средство за регулиране на високата натовареност на съдилищата. След множество срещи и обсъждания тя изготви концепцията, а същевременно темата за медиацията „влезе“ и в Националната програма за развитие „България 2030“, в рамките на която е подготвен и проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“.

Задължителната медиация ще бъде въведена пилотно в София, Варна, Пазарджик и Перник. Съдилищата в тези градове са избрани, защото там има изградени и работещи съдебни центрове по медиация. От останалите 24 в девет ще трябва да се надградят, а в 15 – да се създадат такива центрове.

Предвижда се да има задължителна медиация по следните видове дела: развод; делба; спорове за промяна на мерките, свързани с родителската отговорност и личните отношения с бабата и дядото; спорове между съсобственици или във връзка с отношенията в етажната собственост; разпределяне на ползването на съсобствена вещ.

Повече подробности по темата четете тук.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още