Архив на ‘Апис Право’

Полезно в ДВ (бр. 83 от 9.10.2018 г.)

В новия 83 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, съгласно които Комисията по енергийно и водно регулиране ще се произнася последна по енергийните сделки (за придобиване на активи от енергийни предприятия), едва след наличието на разрешение или одобрение на другите държавни институции.

Останалите промени в закона целят облекчаване на  режима на изграждане на линейни енергийни обекти. Също така с измененията се цели пълно и точно транспониране на изисквания на европейски директиви в националното законодателство. Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

Част от промените са свързани и с учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти – газопроводи, електропроводи, нефтопроводи и т.н. Промените  въвеждат правото на отнемане на съществуващата досега възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежа да мотивират писмено решението си.

Обнародвани са промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез които се определя ред, който да осигурява информираност на земеделските стопани, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за ангажименти за новите дейности и животни след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА.

Облекчава се и режимът за дворно отглеждане на животните. Според досегашните правила площта за отглеждане на една крава над 24 месеца в обора трябва да бъде най-малко 6,6 кв. м в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор. С новите промени задължението за дворната площ отпада и текстът гласи, че кравите могат да се гледат върху площ най-малко от 6,6 кв. м в помещенията или в двора. При биволите дворната площ от 7,7 квадратни метра също отпада.

За да получат субсидии по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), за фермерите се въвежда ново изискване да водят дневник, където да описват всяко извеждане на стадата на дневна паша в близост до животновъдния обект, където и ще нощуват.

Парламентът въведе електронните обществени поръчки

Обществени поръчки вече ще се възлагат електронно. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които парламентът прие на второ четене. С тях се въвежда използването на централизирана електронна платформа за възлагане на е-поръчки.

Днес депутатите предвидиха, че платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като заложиха именно от тогава да влязат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя. Де факто обаче тя ще заработи с различите си функционалности от 1 ноември 2019 г. А профилите на купувачите, които възложителите ще са длъжни да поддържат, ще станат факт от 1 януари 2021 г.

Според приетите разпоредби централизираната електронна платформа осигурява възможност за подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки, подготовка, получаване на запитвания и предоставяне на разяснения.

През нея ще се изпращат и покани за участие и оферти, както и тяхната оценка, ще се подготвят и сключват договори, ще се подават заявки, ще се приемат и обработват електронни фактури. Платформата ще е свързана и със системи за електронно разплащане.

Измененията в ЗОП са свързани и с електронните фактури. При разплащанията по договорите за обществени поръчки, възложителите са длъжни да приемат и електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговоря на изискванията в Закона за данък върху добавената стойност и на европейски стандарт за електронно фактуриране.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С цел по-голяма прозрачност се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Повече подробности по темата четете тук.

В новия 82 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано ново Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет. В него има две утвърдени декларации: Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 113 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, подавана от членовете на Министерския съвет и Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1, подавана от членовете на Министерския съвет.

Публикувани са промени в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чиято цел е да подпомогне и улесни участниците в образователния процес, както и да създаде условия за недопускане отпадането от образователната система на ученици при прехода от начален в прогимназиален етап и от основна в средна образователна степен.

Регламентира се и времето на провеждане и продължителността на туристическите пътувания с обща цена с оглед реализиране на определените образователни и възпитателни цели, без това да създава социално напрежение сред участниците в образователния процес и да не се отразява на качеството на обучението в училище.

За преодоляване на неудобството за родителите, чиито деца са записани в училище преди влизане в сила на водещия критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето е регламентирана възможност децата, чиито братя и сестри до 12 години са ученици в дадено училище да се разпределят в първа група, независимо от техния постоянен/настоящ адрес.

Държавен вестник, брой 82 от 05.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 82 от 05.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 81 от 2.10.2018 г.)

В днешния 81 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в която се определят правила, по които ще бъдат проверявани за конфликт на интереси нотариусите, частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, както и чиновници, кметове, членове на политически кабинети и др.

Проверката на имуществените им декларации ще се извършва при подаден срещу тях сигнал за корупция или конфликт на интереси, както и когато бъдат открити такива данни при образувано дисциплинарно производство или друга проверка.

В звена от държавни и общински администрации, при които има завишен корупционен риск, декларациите на чиновниците ще бъдат проверявани и превантивно.

Проверката на декларациите ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати – от комисии. Срокът за проверките е едномесечен. При нотариусите и частните съдебни изпълнители се предвижда ръководствата на двете камари да изберат комисии, които да проверят декларациите, както и да определят правилата, по които ще работят те и да ги публикуват на сайтовете на двете гилдии.

С изключение на службите за сигурност, всички други институции, пред които се подават декларации, ще ги водят в публичен регистър, като спазват Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Достъп до информацията в декларациите, която не е публична, ще имат само проверяващите и служителите, които съхраняват документите. С наредбата се урежда и производството за установяване или липсата на конфликт на интереси. Проверките ще се извършват от комисии, за да се гарантират правата на служителя, срещу когото е образувано производството.

Обнародвани са промени в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. От 26 септември 2017 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП).  Те наложиха преглед и прецизиране на някои текстове в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Част от промените касаят разпоредбите, отнасящи се до забраната за управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта и след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и до реда за установяването им, регламентиран с наредбата, издадена на основание чл. 174, ал. 4 от ЗДвП.

Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 81 от 02.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 80 от 28.09.2018 г.)

В новия 80 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пътищата, които предвиждат от 1 януари следващата година да бъде въведена смесена ТОЛ-система. За леките автомобили ще се изискват електронни винетки, а за тежкотоварните – ТОЛ-такса на база изминато разстояние. Предвижда се задължително оборудване на автобусите с обезопасителни колани за пътниците, като в тази връзка са предвидени и нови санкции. Глобата за шофьор на автобус без колани ще бъде 500 лева, а за фирмата превозвач – 3000 лева. Ако автобусът не е оборудван с видеорегистратор, фирмата ще трябва да заплати глоба от 1500 лв.

Обнародвана е и нова Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно – осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност са възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите, вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия. Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и три рискови групи, в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност. Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в наредбата, като по този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“, е изпълнено.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които са в няколко насоки: 1) промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива, 2) промени, свързани с реда за извършване на сторно операции, 3) въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, както и към лица – производители/разпространители и потребители на такива софтуери, 4) промени, свързани с лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, 5) mромени, касаещи лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД и т.н.

Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 79 от 25.09.2018 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, чрез която ще се работи по немски модел с всички съвременни изисквания за пътна безопасност.

Тя въвежда нови изисквания за по-голяма осветеност на пътни възли и кръстовища, които стават задължителен елемент от изграждането на нови и рехабилитиране на вече съществуващи отсечки. Предвидени са и повече изисквания към системите за отводняване на пътното платно, за да се предотврати събирането на вода и опасността от „аквапланинг“.

Зоната за безопасност пък вече ще зависи от класа на пътя, като при автомагистралите тя ще е 16 метра, а при първокласните пътища – 12 метра. Сред мерките е и удължаване на гаранционните срокове за ремонти и изграждане на пътищата.

Държавен вестник, брой 79 от 25.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 79 от 25.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив