КС обяви за противоконституционни удължените срокове за отчуждаване на имоти в Столична община

Днес, 26 юли 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 21/2021 г., с което единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ПЗР на ЗИДЗУЗСО, обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.).

С тази разпоредба всъщност само за Столична община бяха въведени специални срокове за отчуждаване на имоти за изграждане на държавни и общински обекти, различни от тези в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които важат за всички останали имоти в държавата.

За изграждане на елементи от техническата инфраструктура ЗУТ предвижда 10-годишен срок за започване на отчуждаването. Но за София заради въпросния § 23 от ЗИД на ЗУЗСО на практика продължи да действа правилото, че „за обекти на техническата инфраструктура – за първостепенна улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци“ срокът за започване на отчуждаването е 15 години. Т.е. за тези обекти в столицата срокът е 15 години, а навсякъде другаде в страната – 10 години.

Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 26.07.2022 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 71 и 104 от 2020, бр. 111 от 2021 и бр. 14 от 2022 на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното законодателство в областта на ДДС.

В ППЗДДС са предвидени конкретизиращи и уточняващи разпоредби относно корекцията на данъчни документи, коригирането на начисления данък и ползвания данъчен кредит в случаите на грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите.

С направените промени се цели още, да бъдат допълнени съществуващи и въведени със ЗДДС правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки, предвид което са заложени промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

 

 

Полезно в ДВ (бр. 58 от 25.07.2022 г.)

В извънредния брой 58 на “Държавен вестник” се изменя Законът за здравето.

Направената промяна касае определението за временна неработоспособност.

„Временна неработоспособност“ е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

В текущия брой на ДВ е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.

С него се уреждат дейност­та, структурата и организацията на работа на Националния институт за помирение и арби­траж, както и функциите на неговите ръководни органи.

Институтът е юридическо лице със седалище София с ранг на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Той съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и служители и работодатели чрез посредничество и арбитраж; създава, поддържа и развива информаци­онна система за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, изготвя и анализи на отраслови и браншови колективни трудови договори с цел подпома­гане на социалните партньори и министъра на труда и социалната политика при вземане на решение за разпростиране на отраслов или браншов колективен трудов договор.

В този брой е публикувано Решение № 5435 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14272 от 2018 г. на ВАС.

С това решение се отменя разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в частта относно думите: „… след навършване на пълнолетие…“, както и чл. 44, ал. 2 в частта относно думите „…, а за ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието“.

Нормите на чл. 44, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се прилагат по отношение на лица, отслужили наборна военна служба, както и по отношение на лица, които са се обучавали като курсанти и школници във висши и средни училища след навършване на пълнолетие.

Разпоредбите не пораждат проблеми при правоприлагането, що се отнася до уредения с тях общ случай, при който за осигурителен стаж се признава времето на наборната военна служба. При втория нормативно уреден случай за осигу­рителен стаж се признава времето на обуче­ние на курсанти и школници до размера на наборната служба съобразно действащото законодателство, но при условие, че курсан­тите и школниците са навършили 18-годишна възраст.

Нормите имат стеснено приложно поле, от което са изключени случаите на непълнолетни лица, обучавани във военни училища и школи, чието обучение е признато за отбита редовна военна служба.

Според ВАС издателят на акта е следвало да съобрази подзаконовата нормативна уредба с тази по Указ № 151 от 5.02.1971 г. и Указ № 117 от 31.07.1971 г. за откриване на сержантски старшински средни военни училища, още повече, че и двата указа не са отменени. Поради тази причина се отменят и цитираните текстове.

 

 

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Има още

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 57 от 22.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 57 от 22.07.2022 г. е обн. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 15 ЮЛИ 2022 г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).

Според едно от допълненията академичната справка и уверението вече може да се издават, водят и съхраняват и в електронен вид. Информацията в тях се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и с Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 и 47 от 2022 г.).

Главната книга на висшето училище също се води и съхранява в електронен вид при спазване на изискванията на гореизброените актове.

Обнародва се и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  на МС № 179 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на компенсирани промени в разпределението на разходите по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 180 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала.

Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 19.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обн. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. С него се осигурява ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

Обнародавно е Решение на Конституционния съд № 7 от 14 юли 2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г., с което се обявяват за противоконституционни разпоредбите на § 44, ал. 3, изречение второ, на § 45, ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Обнародвано е и Постановление на МС № 169 от 14 юли 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта. С правилника се определят организацията, дейността, структурата, функциите и числеността на персонала в отделните звена в Министерството на младежта и спорта.

Отменена е и Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България