Архив на ‘Апис Право’

Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 99 от 30.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Две от 15-те атакувани разпоредби в АПК противоречат на Конституцията

Две от общо 15-те разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които бяха атакувани в Конституционния съд, противоречат на основния закон. Това становище застъпва пред КС главният прокурор Сотир Цацаров.

След приемането на мащабните изменения в АПК 15 от общо 156 изменения бяха оспорени пред КС от президента Румен Радев, 53-ма депутати от левицата и омбудсмана Мая Манолова. Конституционният съд събра исканията им в едно дело и покани десетки институции, организации и представители на правната наука да дадат становища. Един от тях е главният прокурор.

В становището си до КС Сотир Цацаров не споделя повечето твърдения за противоречие на новите разпоредби в АПК с основния закон и излага подробни аргументи. Но заявява, че новите правила за това кога касационната инстанция разглежда делото в открито или закрито заседание, както и за това към кой момент се преценява законосъобразността на общите административни актове, противоречат на Конституцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 98 от 27.11.2018 г.)

В новия 98 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, след като бе преодоляно президентското вето върху тях. От 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидени в Директива 2016/1164: правилата за ограничаване на приспадането на лихвите, контролираните чуждестранни дружества и борбата със злоупотребите.

Запазва се действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица и се въвежда ново правило за ограничаване на приспадането на лихви. Въвежда се режим за облагане на печалба, произтичаща от контролирани чуждестранни дружества. Мярката е насочена към предотвратяване на случаите на избягване на прилагане на агресивно данъчно планиране, водещо до значително по-ниско облагане или изцяло до необлагане на доходите.

С преходните и заключителни разпоредби на изменителния закон  се променят и още редица закони: Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данъка върху добавената стойност и др.

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица целят облекчаване и намаляване на административната тежест за физическите лица относно режима на деклариране при ползване на някои данъчни облекчения и режима за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица.

В Закона за местните данъци и такси данъкът върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 г. ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък с въвеждането на имуществен и екологичен компонент. Средно с 30% ще се повиши данъкът на колите със сертификат ЕВРО 1, 2 и 3.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Разширява се кръгът на данъчно задължените лица, като същевременно се въвежда и солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, чиято основна цел е облекчаване на някои процедури за инвеститорите. Компаниите ще могат да придвижват едновременно ОВОС (оценка за въздействието върху околната среда), комплексно разрешително и доклад за безопасност, с което ще се съкратят сроковете за екологичните процедури за проектите им. Също така Министерството на околната среда и водите трябва да поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка, достъпът до който се осъществява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите.

С преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон се променят и редица други закони – Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за биологичното разнообразие, Закон за управление на отпадъците и др. 

Обнародвани са промени в Закона за филмовата индустрия, които са свързани с производството, разпространението, промоцията и излъчването на филми, както и с държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като се създават условия за нейното развитие. Измененията целят да се приложи европейското законодателство в областта на държавните помощи. Държавното подпомагане ще се осъществява чрез три схеми. Две от тях са за държавна помощ – за производство и разпространение на филми. Третата е за минимална помощ за фестивали и филмови прожекции.

 

Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Брекзит: искането на тринадесет британски граждани, живеещи в държави от

Тринадесет британски граждани, живеещи в държави членки, различни от Обединеното кралство, искат от Общия съд да отмени решението на Съвета на Европейския съюз за разрешаване на започването на преговорите за Брекзит.

Жалбоподателите изтъкват, че са били лишени от правото им да гласуват на референдума, поради пребиваването им в чужбина, че обжалваното решение има преки последици за правата, предоставени им от Договорите и представлява акт, с който Съветът е приел нотифицирането на намерението на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз. Те посочват освен това, че обжалваното решение няма за цел да запази качеството им на граждани на Съюза и че процесът на оттегляне е нищожен поради липсата на конституционно разрешение. Най-сетне, жалбоподателите подчертават, че подадената пред Общия съд жалба е единственото ефективно средство за защита пред съда на Съюза преди неизбежната загуба на качеството им на граждани на Съюза, която ще настъпи на 29 март 2019 г.

Съветът иска от Общия съд да постанови, че жалбата не е допустима и че делото следователно не може да бъде разгледано, тъй като обжалваното решение не може да бъде атакувано от физическо или юридическо лице и че жалбоподателите нямат нито правен интерес, нито правна легитимация да обжалват това решение. Всъщност според Съвета обжалваното решение не поражда никакви последици за правното положение на жалбоподателите; то представлява само подготвителен акт и последица от нотифицирането от Обединеното кралство на намерението му за оттегляне. Следователно едва след приключването на процедурата по член 50 ДЕС1 правата на жалбоподателите биха могли да бъдат засегнати.

Полезно в ДВ (бр. 97 от 23.11.2018 г.)

 В днешния 97 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, която урежда организацията и дейността на Съвета за партньорство, създаден на основание чл. 217, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 65 от 2017 г.). Той се състои от представители на ВСС, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, както и на магистратите, които не членуват в такива организации.

Целта на Съвета е да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Той се състои от трима изборни членове на ВСС, по един представител на организации на съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и имат членски състав, не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите.

Обнародвано е Решение № 2315 от 21.02.2018 г. по административно дело № 3879 от 2017 г., с което се отменят разпоредбите на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР (КЕВР).

Тези текстове определят как да се мери колко електроенергия е потребена при повреда на тарифния превключвател, начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи и то едностранно, както и дължимата сума от съответния клиент заради установено неизмерване, непълно или неточно измерване. Сумата при липса на измерване или непълно и неточно измерване се определя на база коригираните количества ел. енергия, действащата цена, по която операторът на разпределителната мрежа закупува от обществения доставчик електрическа енергия за покриване на технологичните си разходи и дължимите мрежови цени.

Разпоредбите бяха оспорени през 2017 г. от Върховната административна прокуратура и сред основанията им бяха, че посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство – законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

 

Държавен вестник, брой 97 от 23.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 97 от 23.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Депутатите приеха временния таван от 5000 лв. за обезщетенията при смърт за „новите“ близки

Депутатите въведоха временен таван от 5000 лв. на обезщетенията при смърт за „нови“ близки, за които стана възможно да получат компенсация след тълкувателното решение на трите колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Лимитът ще важи от 21 юни 2018 г. до приемането на специална методика за определяне на компенсациите.

Народните представители приеха окончателно промените в Кодекса за застраховането, в които беше даден срок до една година въпросната методика да бъде изработена и приета.

Дискусията премина в противопоставяне на икономически и юридически аргументи. Размениха се реплики за откриване на топлата вода, за цената на живота на убития на пътя и с лопата, както и предупреждения, че ако не бъде въведен лимит, цената на „Гражданска отговорност“ ще скочи два, дори три пъти до края на годината.

Повече подробности по темата четете тук.

Разпоредителното заседание да се отлага при отсъствие на защитник по уважителни причини

Разпоредителното заседание ще се отлага, ако защитник не се яви по уважителни причини и винаги, когато участието му е задължително, а той не е дошъл. Това следва от промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които днес бяха публикувани в Държавен вестник. Те бяха приети по спешност от Народното събрание, след като на 9 октомври 2018 г. Конституционният съд (КС) отмени две разпоредби от кодекса.

Първата норма, която беше засегната от решението на КС, беше на чл. 247в НПК. Преди намесата на конституционните съдии тя предвиждаше, че отсъствието на адвокат води до отлагане на разпоредителното заседание, само ако защитата е задължителна. Така дори и той да не е дошъл в съда по уважителни причини, съдът провеждаше заседанието, след което се преклудира възможността за връщане на делото заради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения по време на разследването.

След решението на КС обаче разпоредбата доби такава редакция, от която следваше, че неявяването на защитник винаги ще води до отлагане на разпоредителното заседание – без значение какви са причините за него.

Другата разпоредба, която КС обяви за противоречаща на основния закон, беше на чл. 351, ал. 2 НПК. Тя предвиждаше, че с касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 96 от 20.11.2018 г.)

В новия 96 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които са във връзка с Решение № 14 от 9.10.2018 г. на Конституционния съд на РБ, с което той обяви за противоконституционни две разпоредби от кодекса. Това наложи текстовете да се прецизират, като ясно се дефинират случаите, когато разпоредителното заседание се отлага поради неявяването на защитник.

Другата промяна е, че с касационната жалба и протест се предоставя възможност за отправяне на възражение за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.

Обнародвана е нова Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, в която се определят таксите за разглеждане на спорове по новия закон.

В тарифата са регламентирани два вида такси – за спорове по чл. 81, ал. 3 от ЗЕСМФИ и за спорове по чл. 81, ал. 4 от закона. Предложените размери на таксите са диференцирани според физическата инфраструктура – предмет на спора. С цел публичност и прозрачност в тарифата са определени и конкретни правила относно формирането на  възнагражденията  на  външните  експерти  и  независими консултанти в  случаите  на  привличането  им  като членове  на  специализираните комисии за разглеждане на конкретни спорове по ЗЕСМФИ.

 

Архив