Докладът за върховенството на закона в България излиза на 23 септември

ЕК не се ангажира с дата за отпадането на стария механизъм за сътрудничество и проверка

Докладът за върховенството на закона в България ще бъде огласен на 23 септември, съобщи еврокомисарят за прозрачността и ценностите Вера Йоурова на заседание на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в европарламента.

То беше посветено на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), по който ЕК наблюдава България и Румъния от самото им присъединяване към съюза през 2007 г.

Въпреки че много от евродепутатите поискаха да чуят от Йоурова какво ще следва занапред за двете държави и точна дата, на която ще се вземе окончателно решение за отпадане на МСП, тя каза, че ЕК не може да се ангажира с такава. Напротив – еврокомисарят заяви, че България все още има неизпълнени ангажименти по стария механизъм.

„Комисията продължава да следи отблизо политическата ситуация в България и протестите. Винаги сме застъпвали становище, че мирните демонстрации са основно право. Протестите показват, че в българското общество се водят оживени дебати и гражданите отдават голямо значение на независимата и ефективна съдебна система“, каза Йоурова.

Тя настоя за широк дебат и консенсус в обществото, ако България реши да предприеме конституционна реформа и заяви, че е добре да се вземат предвид препоръките на Венецианската комисия, визирайки въпроса с липсата на възможност за независимо и ефективно разследване на главния прокурор.

Повече подробности по темата четете тук.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Правната комисия даде зелена светлина на промени в ЗАНН и в Семейния кодекс

Въпреки критиките, правителството не се отказва катаджията с един фиш да установява нарушението на пътя и да налага наказанието

В един ден управляващите дадоха ход на мащабни изменения в няколко закона – правната комисия в парламента прие на първо четене големите промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и нови правила в Семейния кодекс за оспорването на бащинството, а правителството гласува критикуваните промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Проектът за промени в ЗАНН, по който в продължение на няколко години работи голяма група от юристи под егидата на вицепремиера Екатерина Захариева, получи зелена светлина от правната комисия с 13 гласа „за“, нито един против и 7 въздържали се.

Измененията в ЗАНН са в над 40 разпоредби, променят се основни положения по отношение на административните нарушения и наказания, включително и се въвеждат нови институти като този на споразумението (с пълния текст на законопроекта можете да се запознаете тук). Те бяха подложени на обществено обсъждане на два пъти и по тях постъпиха десетки предложения.

Една от основните промени е възможността за сключване на споразумение между наказващия орган и нарушителя. В такъв случай той ще плаща 70% от минимално предвидената глоба за деянието му. А ако не е предвиден минимум, санкцията ще се определя „по договаряне между страните“, но не трябва да е повече от 70% от половината от максимума.

Предложение за споразумение ще може да прави нарушителят – в 14-дневен срок от връчване на акта, както и наказващият орган след получаване на преписката. Срокът обаче е инструктивен и неспазването му няма да води до незаконосъобразност на постигнатото по-късно споразумение.

С промените се дава бонус за бързо плащане на глобата – нарушителят ще дължи само 80% от нея, ако не обжалва наказателното постановление и плати в 14-дневен срок. Ако обаче наред с глобата, му бъде наложено и друго наказание, той ще може да обжалва наказателното постановление в тази му част. Проектът въвежда и съкратено производство в ЗАНН, както и задължение за наказващия орган да изложи мотиви за вида и размера на наложената санкция. Дават се и определения за „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“, като при единия ще се отправя само предупреждение към нарушителя, а в другия ще му се налага глоба.

Измененията в Семейния кодекс, които също бяха гласувани на първо четене от правната комисия, пък дават възможност на всеки родител, чието дете е било припознато от друг след 1 октомври 2009 г., в срок от една година да оспори припознаването.

Освен за заварените случаи, с промените правото да оспори припознаването се дава и на всеки, който твърди, че е родител на детето. Той ще може да го направи с иск, за чието предявяване има срок от една година, който тече от момента на узнаване на припознаването. Той задължително ще се съединява с иск за установяване на произход.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 79 от 08.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 79 от 09.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 8.09.2020 г.)

В брой 79-ти на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за подземните богатства и така депутатите преодоляха частичното вето, наложено от президента.

Измененията предвиждат затягане на контрола върху концесиите за добив на подземни богатства. Срокът на концесията остава 35 години, както и сега. Предвидена е възможност за неговото удължаване, ако концесионерът го поиска. Условието е да разполага с план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на продължението, доказателства, че в находището има още запаси и ресурси, и че е изпълнил досегашните си задължения по договора. Общият срок на концесията, заедно с удължението, не може да надхвърля 50 години.

Това обаче е принципното положение. Има и изключение, което позволява продължение на концесията с още до 10 години след изтичането на максималния срок – тоест, общо до 60 години. Това става възможно, ако находището не е изчерпано, ала в същото време в него няма достатъчно запаси, за да бъде предоставено на нова концесия на друг търговец. Срокът на извънредното удължение ще се определя според остатъчните запаси в находището и предвидения от концесионера средногодишен добив, който трябва да бъде минимум еднакъв като обем с най-малкия годишен добив, достигнат по време на изтеклата концесия.

Конкретният размер на плащането, което концесионерът ще дължи на държавата, ще се определя с наредба.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи.

Подробно се уреждат изискванията и взаимоотношенията при поддържане на вече създадените информационни системи на кадастъра и на имотния регистър. Предвижда се подробна правна уредба за използването на информационните системи, както и правила за въвеждане и актуализиране на данните и за предоставяне на справки и на услуги от информационните системи.

Уреден е прекият, включително отдалечен достъп, до данните в информационните системи. Регламентирани са правилата за обмен на данни с други информационни системи като Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти, както и със специализираните информационни системи.

Разширяват се електронните услуги, изпълнявани чрез информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, и се създават предпоставки за повишаване на тяхната електронизация.

 Промени има в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, като актът се привежда в съответствие с влезли в сила изменения на Закона за защита на класифицираната информация и приети подзаконови нормативни актове по неговото прилагане в периода 2017 – 2020 г. и включва разпоредби за намаляването на административната тежест за гражданите.

Изменението на правилника е адекватен отговор на все по-бързо развиващите се рискове и заплахи за сигурността на класифицираната информация и особено в областта на комуникационните и информационни технологии.

Все повече хора съдят държавата. МФ е в криза за юристи и вдига заплатите

Какво е положението в момента в дирекцията, която трябва да представлява държавата по делата срещу нея, в това число и по изключително тежки и сложни спорове пред международни арбитражи, става ясно от мотивите за промените, както и от оценката за въздействие, приложена към тях.

Миналата година срещу държавата са водени 971 дела (без да се броят тези пред международни арбитражи). „От тях 695 са висящи, 140 са спечелени, 42 са загубени и 94 са приключили като в производството държавата, министърът на финансите или Министерството на фина

Броят на делата срещу държавата непрекъснато расте – миналата година са стигнали почти 1000, а няма достатъчно и добре подготвени юристи, които да защитават интересите ѝ в съда. Юрисконсултите в специалната дирекция на Министерството на финансите (МФ), което е процесуален субституент на държавата по почти всички искове срещу нея, масово напускат, а към конкурсите има все по-слаб интерес.

Това признава министър Кирил Ананиев и предлага юрисконсултите МФ, които се явяват по дела срещу държавата, да получават доста по-високи заплати от колегите им в останалите министерства, за да може в дирекцията „Съдебна защита“ да бъдат привлечени и задържани качествени служители (какви изменения в нормативни актове се предлагат виж тук).

Много дела, малко хорансите са били конституирани като ответник, трето лице – помагач или заинтересована страна“, обяснява Ананиев.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 78 от 04.09.2020 г.)

С новия 78-ми брой на „Държавен вестник“ е допълнена Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като правителството вдига заплатите в 34 държавни институции с 30%. В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура трябва да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер.

Обнародвана е нова Наредба № 23 от 27 август 2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката. Заплатите на ректорите на държавни висши училища ще се определят по общи за всички правила. Възнаграждението им се обвързва с тяхната заплата като хабилитирани лица, размера на държавната издръжка за обучение в съответното висше училище и изпълнението на заложените в договорите им за управление цели и показатели.

Промени има в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, които са във връзка с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 58 от 2019 г.). Чрез промените наредбата се синхронизира със ЗМВР по отношение издаването и оспорването на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация, становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи и сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, както и решения за отказ за тяхното издаване. Промени има и в приложенията към Наредба № 8121з-882 от 2014 г. относно образците на същите документи, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението.

Държавен вестник, брой 78 от 04.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 78 от 04.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 77 от 01.09.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел подкрепа на семейства с деца при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, в случай че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата.

Обнародвани са анекси към двата национални рамкови договори – този за медицинските и този за денталните дейности, с които се повишават средствата в сектор здравеопазване. Клиничните пътеки ще бъдат увеличени с 20 лева, с които ще се покриват тестовете за COVID-19. И отделно клиничните пътеки ще се увеличат с 10%, считано от 1 август до 31 декември.

Цените на първични и вторични прегледи също се увеличават с 10%, увеличават се и обемите. В денталната помощ се предвижда покачване на цените на дейностите без протезите с приблизително 10%, като целта е да се увеличат месечните плащания, считано от 1 август 2020г. Това ще доведе до повишаване качеството на предлаганата дентална помощ, смята още здравният министър. С 10% се увеличават и цените при фармацевтите при заплащането на рецепти, които са 100 % реимбурсирани от НЗОК.

Промени има в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, които са с цел прецизиране и допълване на текстовете, свързани с провеждане на изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи гимназиален етап, като се урежда времето – след завършване на учебните занятия в X клас.

Обогатяват се изпитните тестове за провеждане на националното външно оценяване в IV клас, в VII клас и в Х клас с формат, който допуска интегриране на компетентности по няколко учебни предмета в един тест и конкретизиране на основния учебен предмет, към който се съотнася полученият за всяка задача резултат.

Поради смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми е необходимо да се приложи такъв изпитен формат, който да измерва формирането на умения у учениците да прилагат знанията си на практика

Правната комисия одобри промените в Изборния кодекс на ГЕРБ, а тези на ДПС – не

Измененията в Изборния кодекс, които ГЕРБ внесоха ведно с огласяването на проекта си за нова Конституция, получиха подкрепа от мнозинството в правната комисия. Тя ги обсъди на първо четене и ги прие с 11 гласа “за” и 9 “против”.

Макар представителят на коалиционния партньор „Обединени патриоти“ в комисията Христиан Митев да обяви, че ще се въздържи и специално да посочи, че не одобрява смесената система – мажоритарна и пропорционална, която ГЕРБ предлагат за изборите за Велико Народно събрание, на финала гласува “за”.

Не бяха подкрепени предложенията на ДПС, сред които са вдигане на прага за преференциите, въвеждане на видеонаблюдение в секциите и улеснено разкриване на секции в чужбина. За тях гласуваха само депутатите от ДПС.

Силно критично срещу проекта на ГЕРБ, който предлага връщането на хартиените бюлетини, които по закон трябваше да отпаднат за всички избори с изключение на местните, направиха Крум Зарков от БСП и Йордан Цонев от ДПС.

Цонев заяви, че вместо сега да се връща възможността за гласуване с хартиени бюлетини, вечер е трябвало машините да бъдат произведени и сертифицирани от държавата. А в момента топката само се прехвърля между ЦИК и Министерския съвет, а на всички е ясно, че не е работа на ЦИК да се занимава с логистиката на изборите, каза той.

Повече подробности по темата четете тук.