Архив на ‘Апис Право’

Полезно в ДВ (бр. 12 от 8.02.2019 г.)

В новия 12 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се определят дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Част от промените са свързани с режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Предвижда се да се въведат принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на социалните и управленските фактори при инвестирането. Посочва се и как да става прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Това се отнася и за прехвърлянето от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В изменителния акт се предвижда възможност за инвестиране на средствата в акции и облигации, които се търгуват на многостранна система за търговия и на организирана система за търговия. При процеса на надзорен преглед се въвежда изискване за извършване на стрес тестове, за да се установят евентуални потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор ще контролира и следи дали се спазват  предвидените изисквания.

Обнародвани са и промени в Закона за българските лични документи, с които се удължава срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС на хората с увреждания – от 5 години, какъвто е досега, на 10 години – какъвто е за останалите шофьори. Издадените досега шофьорски свидетелства ще са валидни до срока, посочен в тях.

Публикувано е Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Агенцията ще е към администрацията на Министерския съвет и тя ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент.

Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.

Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (брой 11 от 05.02.2019г.)

В днешния 11 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа. С него се уреждат функциите, дейностите, организацията на обучителния процес и на дейностите за подкрепа за личностно развитие, структурата, управлението и организацията на работата на центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП). С новия акт се цели да се определят функциите, които осъществяват ЦСОП в областта на обучението и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности – диагностична, рехабилитационна, корекционно-терапевтична, обучителна, както и свързаните с тях дейности. Посочени са и направленията, в които е структурирана дейността на ЦСОП: специална образователна подкрепа; специална психолого-педагогическа подкрепа; организационно-методическа дейност; административно-финансова и стопанска дейност.

Обнародвани са промени в Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, които са с цел съобразяване с разпоредбите на новия Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в сила от 16.02.2018 г. Променя се режимът на издаване на разрешения и одобрения по наредбата, по ЗПФИ във връзка с пруденциалния надзор и по Регламент (ЕС) № 575/2013, при спазване регламентираните в ЗПФИ и в Закона за Комисията за финансов надзор правомощия на комисията и на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Премахнати са текстовете от наредбата относно критериите, на които инвестиционният посредник следва да отговаря, за да се счита за значим, тъй като същите са уредени на законово ниво в ЗПФИ. Отново, с оглед уредени на ниво закон текстове, са премахнати разпоредбите относно вътрешни планове за възстановяване при ситуация на значително влошаване на състоянието на инвестиционен посредник, както и приложението към чл. 8.

Знанието на купувача за увреждане на кредитор с предварителен договор се преценява към сключването му

Знанието на купувача за увреждането на кредитор с прехвърляне на недвижим имот с предварителен договор от длъжника, следва да се преценява към момента на сключване на договора, а не към момента на влизане в сила на решението, с което е обявен за окончателен. Това постанови състав на Върховния касационен съд в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс.

Върховните съдии Веска Райчева (председател), Светла Бояджиева (докладчик) и Ерик Василев са се произнесли по казус от  Пловдив. Той е допуснат до касация именно заради въпроса дали при предявен иск по чл.135 от Закона за задълженията и договорите за обявяване за относително недействителен предварителен договор, обявен за окончателен по реда на чл.19 ал.3 ЗЗД, знанието на купувача за увреждането на кредитора с продажбата трябва да се преценява към момента на сключване на предварителния договор или към момента на влизане в сила на решението по чл.19 ал.3 ЗЗД.

Предмет на делото е продажбата на гараж в Пловдив. Предварителният договор за нея е с дата 3 декември 2007 г. С него двама съпрузи се задължават да прехвърлят гаража на трето лице срещу 12 000 лв., повечето от които е записано, че са платени при сключването му. Договорът е обявен за окончателен с решение на Пловдивския районен съд, което е влязло в сила на 4 август 2011 г.

Пет месеца по-рано обаче на 27 януари 2011 г. влиза в сила присъда срещу единия от съпрузите-продавачи. Той е осъден за причиняване на смърт при трудова злополука, която се е случила на 22 февруари 2008 г. На сина на починалия при нея мъж е присъдено обезщетение от 50 000 лв. Именно той е кредиторът, който иска спрямо него договорът за продажбата на гаража да бъде обявен за недействителен. Той твърди, че предварителният договор е антидатиран и реално е сключен на 7 декември 2010 г. Това е датата, на която купувачът по него е завел делото за обявяването му за окончателен. В началото на същата година е постановена и първоинстанционната осъдителна присъда срещу продавача.

Повече подробности по казуса четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 10 от 1.02.2019г.)

  В новия 10 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности за 2018 г. В рамките на средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ, определени със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., са увеличени цените на дейностите за обтурации (пломби) и екстракции (вадене на зъби) с 12% в пакета на първичната и специализираната дентална помощ.

Предвидените средства за заплащане на дейностите по възстановяване на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени пациенти ще отговорят на засиления интерес от страна на здравноосигурените към тази услуга.

 Обнародвани са и промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Въвежда се изискване при извършване на продажби/зареждания на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност).

Информацията ще бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива. Измененията се отнасят както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет.

Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.

Лицата, които използват ЕСФП, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на промените в наредбата в срок до 31 март 2019 г.

Държавен вестник, брой 10 от 01.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 10 от 01.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Вложителят в КТБ, стигнал до Люксембург, осъди БНБ за 1836 лв.

Централната банка в нарушение на директива на ЕС е забавила изплащането на гарантираните депозити, постанови Административният съд във Варна

Вложителят във фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Николай Кантарев, заради чието дело срещу Българската народна банка (БНБ) беше сезиран Съдът на Европейския съюз, е осъдил централната банка да му плати 1835,72 лв.

Административният съд във Варна прие, че БНБ е нарушила правото на ЕС, като е забавила решението за обявяване на депозитите в КТБ за неналични. То пък доведе до това, че изплащането на гарантираните влогове започна едва на 4 декември 2014 г. Според съда депозантите е трябвало да започнат да получават парите си от Фонда за гарантиране на влоговете в банките още на 25 юли 2014 г.

Съдията по делото Искрена Димитрова приема, че забавянето на БНБ в разрез с правото на ЕС е продължило от 25 юли 2014 г. до 6 ноември 2014 г., когато беше отнет лицензът на КТБ и реално беше задвижена процедурата по изплащане на гарантираните депозити. Обезщетението, което присъжда на Николай Кантарев, всъщност е разликата между законната лихва за забава за този период и начислената по влога му.

Повече подробности по темата четете тук.

ЕС с нови правила при смесени бракове и съжителства

ЕС с нови правила при смесени бракове и съжителства

Регламентите определят кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при поделянето му при развод, раздяла или смърт

От днес започват да се прилагат регламентите на Европейския съюз (ЕС) за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се сложи край на паралелните и евентуално противоречащи си производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки. Накратко те ще внесат повече правна яснота за международните двойки.
Заради невъзможността да се постигне единодушие сред всички държави членки, правилата ще се прилагат в 18 от тях: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.
„Началото на прилагане на тези регламенти е добра новина за нарастващия брой международни двойки в Европа. Става дума за даване на яснота на хиляди европейски двойки за това, какво ще се случи с тяхното имущество в случай на развод или кончина на един от двамата. Убеден съм, че тези разпоредби ще подпомогнат много европейски двойки да се справят в такива трудни моменти“, коментира първият заместник-председател на Комисията Тимерманс.
„Новите правила ще допринесат за по-лесното разделяне на общи активи и при по-малко разноски, както и за облекчаването на хората, намиращи се в трудни обстоятелства. Повече от 16 милиона международни двойки ще се ползват от ясни процедури в случай на развод или на смърт на партньор. Те ще могат да спестяват около 350 милиона евро всяка година под формата на правни разноски. Призовавам останалите държави членки да се присъединят към засиленото сътрудничество в интерес на всички международни двойки в ЕС“, посочи Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.
Повече подробности за целите и същността на новите регламенти четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 9 от 29.01.2019 г.)

В днешния 9 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, които влизат в сила от 1.01.2019 г.

Целта на измененията е привеждане на наредбата в съответствие с промените в КСО и ЗТРРЮЛНЦ. С цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е предложено декларация обр. № 1 с данни за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, когато декларациите се отнасят за месеци и години преди предходната календарна година.

В декларация обр. № 3 се предвижда лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, да се обособят с отделен код за вид осигурено лице – 58 – за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище.

Промени има и в Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд – пpeдвиждaт се нoви cpoĸoвe зa пpoизнacянe нa KC, пo-дeтaйлнa ypeдбa нa пyблиĸyвaнeтo нa peшeниятa и oпpeдeлeниятa нa cтpaницaтa мy в интepнeт, ĸaĸтo и в „Държавен вестник“ и дpyги.

Архив