Архив на ‘Апис Право’

Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ще има постоянна контактна група за взаимодействие между Прокуратурата и КПКОНПИ

Проект на съвместна инструкция на главния прокурор Сотир Цацаров и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев предвижда двете институции да създадат постоянна контактна група, която ще помага на взаимодействието между двете институции и ще заседава поне веднъж в месеца. Инструкцията вече е публикувана за обществено обсъждане.

В контактната група ще са един обвинител от Върховната касационна прокуратура, шефът на Специализираната прокуратура и шефът на дирекцията „Противодействие на корупцията” в КПКОНПИ.

„Целта е на базата на досега съществуващото сътрудничество да се надгради и доразвие взаимодействието между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на включените със закона в компетентността на Комисията дейности по Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“, пише в мотивите към проекта.

Основен предмет на инструкцията са проверките, които КПКОНПИ може да прави, при информация за корупция.

Повече подробности по темата четете тук.

Данъчните следят пратки по пощата

Данъчните затягат контрола върху онлайн търговията, като ще следят какви суми получават гражданите при изплащане на стоки с куриерски или пощенски пратки с наложен платеж. Това ще стане с промени в Закона за пощенските услуги, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на транспорта.

Всички пощенски оператори ще трябва да изискват и съхраняват идентификационни данни на граждани – податели на вътрешни и международни пощенски пратки с наложен платеж, при които на подателя на пратката сумата на наложения платеж е изплатена в брой чрез пощенски паричен превод. Информацията за хората, които получават пари за изпращане на стоки по пощата, ще се пази в предвидения от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 5-годишен срок. Информация ще се пази и за упълномощените лица, които изпращат стоки по пощата.

Продажбите чрез поръчки по интернет нарастват през последните години, като много граждани реално извършват търговска дейност без да плащат дължимите данъци. Затова от НАП изискват информация от куриерските компании какви суми изплащат на свои клиенти за изпратени пакети с наложен платеж. С промените в закона ще се следи и какви суми се получават от изпращача с пощенски паричен превод. Така от НАП ще могат да проследят колко често граждани изпращат стоки по пощата и какви обороти правят.

Източникът на тази информация можете да видите тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 65 от 7.08.2018 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” са направени промени в Гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат исковете на и срещу потребители да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увредено лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Нацио­налното бюро на българските автомобилни застрахователи ще се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира на­стоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Изменя се и се допълва и Законът за дружествата със специална инвестиционна цел. Съгласно промените, дружествата със специална инвести­ционна цел за секюритизиране на недвижими имоти ще могат да инвестират до 30 на сто от активите си в специализирани дружества.

Този вид дружества ще имат право да инвестират до 10 на сто от активите си в други дружества със специ­ална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 65 от 07.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 64 от 3.08.2018 г.)

С брой 64 на “Държавен вестник” е изменен Кодексът за социално осигуря­ване. Съгласно направените промени, ако трудовият договор на работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство бъде прекратен поради закриване на предприятие или част от предприятие, или съкращаване на щата, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.

От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-го­дишна възраст за мъжете и жените. Промяната е  сила от 1 януари 2018 г.

В този брой е обнародвана Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за из­вършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство.

С новата наредба се регламентират условията и реда за издаване на удостоверения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности (ДКЦ), разрешения за извършване на тръжна дейност с ДКЦ, разрешения на музей за участие в търг с ДКЦ, разрешения на национални, регионални, общински музеи и на музеи със смесено участие за извършване на правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд, условията за съхранение на ДКЦ – предмет на търговската дейност, както и реда за водене на регистъра по чл. 116 от Закона за културното наследство на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.

 

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

Адвокати, наказани с временно лишаване от права, които са загубили професионалните си и нравствени качества, да не се връщат автоматично в колегията, а да може да бъдат отписвани от нея на това основание – предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Той излиза със серия от предложения за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), продиктувани от празнота в него, която в много случаи не позволява на гилдията да се изчисти от хора със съмнителен морал и професионализъм.

Проблемът

Съгласно действащите разпоредби на закона никой адвокат не може да бъде наказан с лишаване завинаги от правото да упражнява професията. Санкцията „лишаване от права“ се налага за от 3 до 18 месеца, а ако адвокатът извърши второ дисциплинарно нарушение – до 5 години.

Законът за адвокатурата (чл. 22) казва, че отписването, т. е., напускането на професията, става в пет строго определени хипотези. Извън обичайните – по молба на самия адвокат, при неговата смърт или поставянето му под запрещение, има още две. Първата урежда временното лишаване от права – съответно отписване за до 18 месеца или до 5 години. Втората е, когато настъпи една от абсолютните пречки да се упражнява адвокатската професия – например адвокатът започне работа на трудов договор или като държавен служител, стане управител на фирма или бъде осъден на затвор за умишлено престъпление от общ характер (всички хипотези са уредени в чл. 5 от ЗА).

Извън тези пречки за упражняване на професията обаче Законът за адвокатурата поставя и други условия, на които трябва да отговаря всеки, който иска да е адвокат. Те са уредени в чл. 4 от ЗА. Желаещият да стане адвокат трябва да е правоспособен юрист, да има най-малко две години юридически стаж, да е издържал изпит за адвокат. Има и още едно важно условие – законът изисква той „да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 63 от 31.07.2018 г.)

В днешния 63 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, с която се транспонира основна част от изискванията на европейска директива.

Целта на новия акт е да се намалят рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Регулацията ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, което ще съответства на Националната програма за намаляването им.

Промени има в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, които са във връзка с предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради.

Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

В Неофициалния раздел е обнародвано Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2018 г.

Архив