Архив на ‘Апис Право’

Хора с високо кръвно и диабет няма да могат да шофират

Диабетиците, които не контролират състоянието си и не провеждат редовни медицински прегледи, няма да имат право да шофират. Няма да бъдат издавани и подновявани шофьорски книжки и на хората със сърдечно-съдови заболявания, които също не полагат грижа за здравето си и не посещават редовно лекар.

Тези ограничения са залегнали в наредбата, която регламентира физическа годност на водачите на моторни превозни средства. Новата наредба е разписана от здравния министър Кирил Ананиев .

Целта на реформата е намаляване на пътнотранспортните произшествия, броя на загиналите и инвалидизирани хора в резултат на катастрофи – посочват от Министерството на здравеопазването. Оттам уточняват, че промените са по силата на европейска директива.

Идеите се очаква да влязат в сила от началото на 2018 година. В тях се предвижда още да се прави индивидуална преценка дали да се позволява шофирането на всички с инсулт или много високо кръвно налягане.

Пълния текст на информацията можете да прочете тук.

РАЗЯСНЕНИЕ на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

В запитването до НАП е изложена следната фактическа обстановка: в рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружество планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно скениране е в предмета на дейност на дружеството.

Поставени са следните въпроси: като се има предвид ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирано в чл. 70, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗДДС и изключението в дефиницията за „лек автомобил“ съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, при какви условия и след спазването на какви процедури придобиването на визирания „лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност“ от дружеството, може да бъде съпътствано от упражняване на право на приспадане на ДК, отчитайки, че за целите на ЗДДС предвиденият за закупуване технически оборудван автомобил „не е лек автомобил“?

НАП изразява следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

В същото време, в чл. 70 от ЗДДС са посочени ограничителни условия във връзка с приспадането на данъчен кредит, като в чл. 70, ал. 1, т. 4 се указва следното: Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен лек автомобил.

Определение за лек автомобил е разписано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В този смисъл, за да не попадне в обхвата на определението, дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, автомобилът следва да има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. Необходимо е да се има предвид, че понятието „трайно вградено допълнително техническо оборудване“ означава оборудването да е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да не се налага неговото отделяне от превозното средство. Същевременно това оборудване следва да е функционално предназначено за изискваното от закона трайно прикрепване в превозното средство и да не е възможно използването му без да е трайно прикрепено.

Предвид изложеното по-горе, при покупка на автомобил, с трайно вградено допълнително техническо оборудване (неподвижно закрепено) за целите на извършваната дейност, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

 

Последен брой на ОВ

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2234 НА СЪВЕТА от 4 декември 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2382 за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2233 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2009 по отношение на характеристиката на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2232 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от някои производители износители в Китайската народна република и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2231 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/329 по отношение на името на притежателя на разрешението за 6-фитаза (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2230 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2227 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Makoi petrezselyemgyoker (ЗГУ)]
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2229 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2228 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия (Официален вестник на Европейския съюз L 258 от 6 октомври 2017 г.)
1 9 документа

Тероризма, финансовите престъпления и незаконния добив на подземни богатства – акценти в предстоящите промени в НК

Всеки, който заплаши или принуди орган на властта, представител на обществеността или на чужда държава да извърши престъпление с цел да създаде смут и страх в населението, което се приема за тероризъм, е застрашен от лишаване от свобода от 5 до 15 г. Ако от терористичното действие е последвала смърт, се предвижда затвор от 15 до 30 г., доживотен или доживотен затвор без замяна. Ако деянието е извършено спрямо бременна жена, малолетно или непълнолетно лице, или такова, ползващо се с международна защита, се предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 г.

Това са част от измененията в Наказателния кодекс, приети от депутатите в края на миналата седмица. Гласуваните промени  засягат и финансови престъпления. Така служител, ако използва противозаконно вътрешна информация, за да придобие или да се разпорежда за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, от което са настъпили значителни вредни последици, се наказва за злоупотреба с лишаване от свобода до 4 г. и с глоба от 1000 до 3000 лева.

Депутатите определиха още лишаване от свобода до 6 г. и глоба от 1000 до 20 000 лв. за добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на действащата предоставената концесия е спряно. На санкция ще подлежи и онзи, който държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства. Ако предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, се предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 г. и глоба от 10 000 до 100 000 лв. Наказанието важи и за деяние, извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

С пълния текст на материала можете да се запознаете тук.

 

 

 

СОС прекрати делото за конфискация срещу семейството на Бисеров

Софийският окръжен съд е прекратил дело за конфискация срещу съпругата и доведения син на Христо Бисеров – Мария Бисерова и Ивайло Главинков. Процесът за конфискация срещу бившия заместник-председател на ДПС обаче е насрочен от Софийския градски съд за март.

Искът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Главинков, майка му и управляваната от него фирма – „Солари Елов дол“, беше на стойност 4 081 099 лв.

През май 2016 г. Главинков и майка му са отправили молби до Софийския окръжен съд процесът за конфискация срещу тях да бъде прекратен поради това, че Софийската градска прокуратура не ги разследва от февруари 2016 г. Главинков се позовава и на съдебна практика, според която е задължително да има обвинение през цялото време, докато продължава процесът за конфискация.

Разследването срещу Главинков е прекратено от прокуратурата заради недоказаност на обвиненията за пране на пари и укриване на данъци според официално съобщение на прокуратурата. Обвинението му за нарушения на банковото законодателство падна, тъй като влезе в сила по-благоприятна редакция на Наказателния кодекс. От прокуратурата съобщиха, че Швейцария е отказала да разкрие банковата тайна и затова разследването не е събрало достатъчно безспорни доказателства за престъпния произход на парите.

През юни 2016 г. Софийският окръжен съд е оставил без разглеждане исковете на КОНПИ. Година по-късно Софийският апелативен съд потвърждава прекратяването, като докладчикът по делото е на особено мнение. Той не споделя схващането, че прекратяването на разследването е пречка за исковете на Комисията за конфискация. Върховният касационен съд е спрял делото, защото се чака тълкувателно решение по казуса.

Повече информация по темата можете да прочетете тук.

Държавен вестник, брой 97 от 05.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 97 от 05.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 97 от 5.12.2017)

В новия  брой 97 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за данък върху добавената стойност, като с него се изменят и редица други закони, които влизат в сила от 1.01.2018 г. Промени има в разпоредбите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС – съкращава се срокът за подаване на заявление от 14-дневен на 7-дневен в случаите на възникване на основание за регистрация по закона. Данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност може да се направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. Предвижда се принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване. Разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит са прецизирани за случаите, когато при придобиването или изграждането на недвижимите имоти не е упражнено право на данъчен кредит.

                С преходните и задължителните разпоредби на Закона за ДДС се изменят и редица закони. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица отпадна предложението самоосигуряващите се лица да подават годишна данъчна декларация само онлайн, но ако я подадат по електронен път до 31 януари на следващата година, ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Променя се срокът за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в т.ч. и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), който вместо до 30 април ще е до 15 март.

                Отхврълено беше предложението плащанията в брой да се ограничат до 5000 лв. и таванът при тях остава 10 000 лв.

                Промени има и в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на Главната дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления. Полицейските органи в рамките на дирекцията ще могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание Закона за чужденците. Оградното съоръжение по българо-турската граница вече е в категория „стратегически обект за националната сигурност“. С промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР се въвежда т. нар. синя карта, с която се улеснява работата на чужденци в България. По този начин висококвалифицирани кадри от държави извън Европейския съюз ще могат да получават „синя карта“ за престой в страната ни по облекчен режим.

Чрез промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 се предвижда тестовото внедряване на системата eCall – спешно повикване към тел. 112, направено от превозно средство при катастрофа. Системата подава спешен сигнал при задействане на въздушните възглавници на автомобила и подава автоматичен сигнал за точното време и място на катастрофата. В началото системата ще работи само с новопроизведени автомобили, които вече задължително трябва да я имат. В срок до две години министърът на вътрешните работи осигурява достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112.

Държавен вестник, брой 96 от 01.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 96 от 01.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 96 от 1.12.2017)

В днешния брой 96 на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за концесиите, който влиза в сила на 1.01.2018 г. Това на практика се случва за втори път, след като върху предишния проектозакон беше наложено президентско вето и след това процедурата започна отначало. С новия закон се прилагат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2014 г., като заради забавянето страната беше заплашена от санкции.

С него се отменят сегашният Закон за концесиите и Законът за публично-частното партньорство и се въвеждат два основни вида концесии – за строителство и услуги (възлагани от държавата и общините като публично-частно партньорство) и за ползване (концесиите по досегашния закон).

Максималният срок на догoворите трябва да е такъв, че да гарантира покриване на разходите и възвръщане на инвестицията и получаване на доход от вложения капитал. За договори за строителство и услуги срокът не може да бъде по-дълъг от 35 години, а таванът за втория тип концесии е 25 години, но с уточнението „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“. Допуска се и удължаване, но не с повече от една трета от конкретния срок, определен с договора. Така максимумът на една концесия може да стане 47 години.

Според новия закон правомощията на концедент (страната, предоставяща концесията) се изпълняват от ресорния министър, когато обектът на концесия е държавна собственост, а при общинска – от кмета на съответната община.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще извършва независим външен контрол, като прави планови и извънредни проверки. В рамките на правомощията си последващ контрол ще упражняват също Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Законът предвижда също възможност за изменение на концесионните договори, но ако то е в рамките на 10% от първоначалната стойност. Когато след сключване на договор възникнат непредвидени обстоятелства, стойността на концесията може да се увеличи с до 50%.

България е осъдена да плати около 800 000 евро от Съда по правата на човека

Тази седмица националният омбудсман г-жа Мая Манолова организира конференция по повод 25 години от ратифициране на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Темата на форума бе „Европейските стандарти за защита правата на човека: влияние на практиката на Съда в Страсбург върху националното законодателство и институциите“.

„За мен като омбудсман ефективната защита на правата на българските граждани не се изчерпва просто с работата по конкретни казуси за нарушение на човешки права, но и с наблюдаване на начина, по който се изпълняват в България осъдителните решения на Европейския съд за правата на човека“ – заяви Манолова.

Тя отбеляза, че често българските институции не предприемат необходимите действия за изпълнение на решенията на съда в Страсбург.

По думите на г-жа Манолова, друго утежняващо обстоятелство за решенията на Европейския съд за правата на човека срещу България е фактът, че те не са еднотипни, а са практически по целия спектър от права, защитени от Европейската конвенция.

Според данните на националния омбудсман, през 2016 г. България е изплатила обезщетения в размер на 969 хил. евро. За 2017 г. към днешна дата обезщетенията са вече за 799 595 евро.

Повече по темата можете да прочетете тук.

 

Архив