Архив на ‘Апис Право’

Полезно в ДВ (бр. 31 от 12.04.2019 г.)

В днешния 31-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление на Министерския съвет, с което се изменят четири наредби, а именно: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

С постановлението се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. С промените в Наредбата за ОВОС се определят условията, реда и начина на провеждане на нова обща процедура, която е регламентирана със законодателни промени в глава шеста на Закона за опазване на околната среда.

Процедурата се отнася за инвестиционно предложение, което едновременно подлежи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или одобряване на доклад за безопасност. Предоставя се възможност за информиране в цялост на засегнатата общественост и другите институции участващи в процедурите, и гарантиране на комплексен подход при оценката на риска за околната среда и човешкото здраве.

 Обнародван е нов Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, който урежда процедурите, свързани с получаване или отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, както и процедурите по вписването в и заличаването от регистъра по ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове, на националната организация за университетски спорт и нейните членове и на обединените спортни клубове.

Регламентирани са условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища, приложими при провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда. Описани са и условията и реда за използване на спортните обекти – държавна собственост в хипотезите на безвъзмездно предоставяне за определено време, предвидени в ЗФВС. Посочени са минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти – държавна или общинска собственост, или тези, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост.

Регламентират се също така спецификите при процедурите по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях – държавна собственост и по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – държавна собственост.

Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 30 от 9.04.2019 г.)

В днешния 30-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Решение № 82-EП на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. е предвидено, че предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (15 април 2019 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването. Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

 

Държавен вестник, брой 30 от 09.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 30 от 09.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 29 от 08.04.2019 г.)

В днешния извънреден 29-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Изборния кодекс, които връщат досегашните прагове за преференциалния вот – 7% от подадените гласове за парламентарни и местни избори и 5 на сто за евродепутати.

Обнародвани са и промените в Закона за вероизповеданията, съгласно които финансиране и от чужбина могат да получават вероизповеданията, които имат и държавна субсидия. Те няма да са задължени да декларират даренията си пред държавата.

Разсрочването на задължения ще става по модела на търговските дружества. Подобна процедура има в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но тя се отнася за стопански субекти и няма как да се приложи за вероизповедание. Ще бъдат фиксирани и всички основни условия. За срока по отсрочване ще тече и лихва. Отлагането на задълженията ще иска и предварително обезпечение в размера на главницата и лихвата до крайния срок за отсрочване.

Публикувани са изменения в Закона за съдебната власт, които са cвъpзaни c ĸoнĸypcитe, диcциплинapнoтo пpoизвoдcтвo, ĸaдpoвитe peшeния, мaндaтитe на членовете на Инcпeĸтopaтa и главния инспектор.

Според промените, кадровите решения ще се обжалват само на една инстанция във ВАС. Става въпрос за всички кадрови решения зa съдийската и прокурорската колегии нa BCC (назначаване, преместване, повишаване, освобождаване), с изĸлючeниe нa тeзи пo диcциплинapни пpoизвoдcтвa.

Дpyга промяна e, чe оттук нататък, aĸo имa пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe нa мaндaт на инспектор от Инспектората към ВСС или на главния инспектор, нoвитe нямa дa довършват мaндaтa нa „cтapитe“, a щe започват собствeн мaндaт, който е 4 гoдини зa инcпeĸтop и 5 гoдини зa глaвeн инcпeĸтop.

Освен това изрично се посочва, че решението за избора на тримата големи от ВСС – председателите на ВКС, на ВАС и главния прокурор, „незабавно се изпраща на президента на републиката“.

 

Държавен вестник, брой 29 от 08.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 29 от 08.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Възможна данъчна миграция в туризма заради хаос с нови изисквания на НАП

Част от светлия туристически бизнес може да се изнесе в чужбина, а тези, които решат да продължават да работят у нас ще се наложи да инвестират десетки хиляди лева. Причината е хаос с последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, която регулира електронните магазини и софтуерите за управление на продажби (СУПТО).

Предизвикателствата пред сектора бяха обсъдени по време на 6-ата Годишна конференция на Travel Academy, което се проведе в столичния София Тех Парк. Една част от въпросите, които вълнуват бранша получиха своите отговори, но повечето от тях останаха без яснота, тъй като специалистите от НАП се оказаха неподготвени за спецификите в туристическия бизнес. Затова се наложи и модераторът да обяснява част от казусите, тъй като се оказа по-запознат от гостите.

Така или иначе след дискусията стана ясно, че всички участници в туристическия бизнес ще трябва да регистрират свое СУПТО, независимо дали имат свой собствен продут или продават чужд, както и без значение дали през софтуера се извършва плащане.

Инвестицията ще трябва да бъде направена и от малките туристически агенти, които се издържат единствено от комисионната от продажба на чужди продукти и самолетни билети. Тъй като след влизане в сила на разпоредбата от 30-ти септември те няма да имат достъп до платформите на туроператорите и ако не извършват продажби само с помощта на Ексел, каквато бе практиката преди десетилетия, ще им се наложи да търсят лизензиран софтуерен продукт, който да свържат с касовия си апарат, въпреки че продават от чуждо име и за чужда сметка. Ситуацията крие потенциал да се стигне до масови оттегляния от бизнеса, коментираха от индустрията.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 28 от 05.04.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за защита на търговската тайна, който има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговска тайна). Законът следва стриктно директивата, като запазва сходни дефиниции за търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и нарушаващи стоки.

Особеност на новия закон е, че съдържа допълнителни разпоредби за разширяване на предоставената защита не само срещу стоки, нарушаващи търговската тайна, но и срещу услуги, чиито характеристики и начин на предоставяне се основават на нарушения на търговската тайна.

Новият Закон за защита на търговската тайна предвижда система от средства за защита. Притежателите на търговска тайна могат да поискат от гражданските съдилища: да установят съществуването на нарушение; да разпоредят прекратяване или забрана на такова нарушение; да забранят производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоки, които нарушават търговската тайна, или вноса, износа или съхранението на такива стоки; да забранят предоставянето на услуги, свързани с нарушение; да постановят унищожаване или предаване обратно на заявителя на документи или на устройства, съдържащи търговски тайни. Исковете за извършено нарушение на търговска тайна са предмет на давностен срок от 5 години.

Законът предвижда специфични правила за изчисляване на щетите, произтичащи от нарушение на търговската тайна, които имат за цел да вземат предвид особеностите на тези случаи и трудностите, които могат да допринесат за размера на вредите. Съдилищата ще трябва да вземат предвид не само преките вреди и загубата на печалба, но и елементи като печалбата, реализирана от нарушителя, както и неимуществените вреди на притежателя на търговската тайна.

Обнародвани са промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) извършва признаването. До момента е регламентирано само признаването на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. С промените се създава специален раздел, който урежда детайлно процедурата по признаване на образователно-научната „доктор“.

Съответно се уреждат и основанията за отказ от признаване. Предвиждат се облекчения в режима на признаване и на трите степени като за българските граждани вече не се изисква документ за идентичност на имената при промяна в тях, а НАЦИД извършва служебно проверка.

Друга промяна е, когато лицето подаде документи за признаване в оригинал, в 14-дневен срок НАЦИД извършва всички необходими сравнявания с оригиналите и лицето може да ги получи обратно, докато продължава самата процедура.

Облекчава се възможността за лица с предоставена международна закрила да упражняват трудовите си права в България, ако не могат да предоставят документи за завършено образование. Тъй като поради липса на подобен документ НАЦИД не може да извърши пълноценно признаване, тези лица ще могат да получат специален вид удостоверение – Информационна карта за придобита образователна степен.

Държавен вестник, брой 28 от 05.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 28 от 05.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 27 от 2.04.2019 г.)

search-2876776_1920

В днешния 27-ми брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, в който са регламентирани: редът за избор на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение чрез детайлна публична и прозрачна процедура; редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане; редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания и установяване на дължимите ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата; видът на алтернативните мерки за заетост и начинът за тяхното прилагане; редът за ползване на преференции по Закона за хората с увреждания и т. н.

 Обнародвана е и Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която  регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка на потребностите, са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права.

Публикуван е нов Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Създаването на това предприятие е обусловено от факта, че голяма част от общините – собственици на язовири, не разполагат с достатъчни финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация.

В тези случаи те разполагат с възможността да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата, а впоследствие те да бъдат предоставени на новосъздаденото предприятие за стопанисване и управление.

Архив