Полезно в ДВ (бр. 55 от 02.07.2021 г.)

В брой 55 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества.

С измененията в чл. 201, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е въведена такса, която се събира от пенсионноосигурителните дружества при управление на фондовете за извършване на плащания, като е предвидено редът и начинът за отчисляване на тази такса да се уреди с наредба на Комисията за финансов надзор. В тази връзка, в Наредба № 52 се предвиждат промени с цел да се уредят редът и начинът за отчисляване на таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на тези фондове.

Таксата по чл. 201, ал. 1, т. 3 от Ко­декса за социално осигуряване ще се начислява към последния работен ден на всеки месец като задължение на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, съответно на фонда за разсрочени плащания, към пенсионноосигу­рителното дружество, което го управлява.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъ­ци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане.

Ратифицирането и влизането в сила на Спогодбата ще създадат реални предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави.

При договаряне на разпоредбите на Спогодбата са взети предвид актуалните стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и ОИСР с оглед на противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби, материализирани в Проекта BEPS.

При провеждане на преговорите между България и Нидерландия са договорени разпоредби които създават специални правила срещу заобикаляне плащането на данъци.

Специално внимание е отделено на местата на стопанска дейност, данъчното третиране на международния транспорт, сделките между свързани лица, процедурата за взаимно споразумение и обмена на данъчна информация, с оглед създаване на по-благоприятни условия за премахване на двойното данъчно облагане и на по-ефективен механизъм за административното сътрудничество в данъчната област между двете държави.

Държавен вестник, брой 55 от 02.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 55 от 02.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 29.06.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, които са във връзка с измененията в Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.). Предвид правото на лицата, придобили право на пенсия от универсален пенсионен фонд, еднократно да променят участието си и да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, е  актуализирана процедурата за промяна на участие. Промени има и в образците на заявление за промяна на участие и на документа с основна информация, които се предоставят на осигурените лица във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за да бъдат актуализирани съобразно промените в КСО.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица в Република България, която влиза в сила от деня на обнародването с малки изключения. Необходимостта от новия акт е свързана с въвеждане на съществени и многобройни изменения в условията и реда за освидетелстването на професионалната квалификация на морските лица в морското корабоплаването и корабоплаването по вътрешни водни пътища във връзка с изисквания на различни актове на вторичното право на Европейския съюз. Въвежда се принципно нов подход по отношение на условията и реда за освидетелстването на професионалната квалификация на морските лица в корабоплаването по вътрешни водни пътища във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 22 от 16.03.2021 г.)

В днешния 22-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози, с които се предвижда се частните линейки, които работят извън обхвата на спешната помощ, да подлежат на законова регулация и контрол. Измененията предвиждат Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да води и поддържа регистър на лицата, които превозват болни и ранени. Въвеждат се и редица изисквания като задължителни застраховки, изисквания за финансова стабилност, диспечерски пункт и експлоатационен център.

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и еднократна помощ ще получат всички първокласници и осмокласници за новата учебна 2021/2022 г. без доходен критерий. Средствата ще бъдат разделени на две части – 150 лева през първия учебен срок и 150 лева за втория учебен срок.

Обнародвани са промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Измененията са насочени към отпадане на възможността за временно признаване на групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, както и специфичното подпомагане за учредяване на такива групи съгласно изискванията на европейски регламент. Допълват се разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на организации на производители. Включена е възможността това да става и когато не може да се установи контакт с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване. Прецизирани са условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране, за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 82 от 18.09.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно които през учебната 2023/2024 година предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст става задължително. През учебната 2020/2021 г. дистанционна форма на обучение ще може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка. При епидемия обучението ще е онлайн, за да не губят учениците от материала. Дистанционното обучение за повече от 30 учебни дни ще бъде възможно, ако поради здравословни причини присъствието на ученика в училище поставя в риск живота и здравето му или живота и здравето на човек, с когото живее на един адрес, както и по избор на ученика и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Дистанционно обучение до 30 учебни дни ще се разрешава със заповед от директора на училището. От 1.01.2021 г. държавата ще компенсира разходите за отглеждане и обучение на децата, за които няма места в държавните и общинските детски градини.

Обнародвано е Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на технологии в България. В срок от два месеца кабинетът трябва да приеме и Устройствен правилник на новата структура. Очаква се Държавната агенция да обедини и концентрира усилията на българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационната инфраструктура, взаимодействие между наука и реален сектор.

Обнародвана е Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, която беше подписана през 2018 г. Спогодбата се прилага само спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави. Съществуващите данъци, за които се прилага Спогодбата за България, са данък върху доходите на физическите лица, корпоративния подоходен данък и патентния данък, а за Кралство Саудитска Арабия са закатът и данъкът върху доходите, включително данъкът върху природен газ. Ще се прилага също и за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени от която и да е от договарящите държави след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци.

Държавен вестник, брой 82 от 18.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 82 от 18.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 04.09.2020 г.)

С новия 78-ми брой на „Държавен вестник“ е допълнена Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като правителството вдига заплатите в 34 държавни институции с 30%. В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура трябва да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер.

Обнародвана е нова Наредба № 23 от 27 август 2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката. Заплатите на ректорите на държавни висши училища ще се определят по общи за всички правила. Възнаграждението им се обвързва с тяхната заплата като хабилитирани лица, размера на държавната издръжка за обучение в съответното висше училище и изпълнението на заложените в договорите им за управление цели и показатели.

Промени има в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, които са във връзка с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 58 от 2019 г.). Чрез промените наредбата се синхронизира със ЗМВР по отношение издаването и оспорването на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация, становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи и сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, както и решения за отказ за тяхното издаване. Промени има и в приложенията към Наредба № 8121з-882 от 2014 г. относно образците на същите документи, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението.