АССГ: Действието на новите правила за достъп на адвокати до дела в СРС е спряно

Правилата за достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд (СРС), по които не са пълномощници на страна, не действат от 8 май 2024 г. и няма да действат до окончателното произнасяне на съдилищата по законосъобразността им. Това постанови Административен съд София-град (АССГ).

Той допусна за разглеждане жалба на столичните адвокати Николай Димитров и Александър Михайлов срещу разпореждането на съдебния администратор в СРС, което предизвика остро недоволство в адвокатурата (пълния текст на определението виж тук).

Двамата настояват съдът да обяви за нищожно или евентуално за незаконосъобразно разпореждането в частта му, която предвижда:

„Справка по движението на делото на адвокати се дават и без да е налице пълномощно за конкретното дело, чрез представяне на валидна адвокатска карта. Копие на приложените по делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник по делото, след изрична молба и разпореждане на съдията-докладчик. Предоставянето на достъп до делото се дава само на адвокат пълномощник по него (не се дава дело за преглед на адвокат без пълномощно от страна по него).

Адвокатските сътрудници имат право на достъп до делата, по които техните работодатели-адвокати, адвокатски дружества са упълномощени да представляват интересите на клиентите си“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Коментарите са затворени.