Полезно в ДВ (бр. 43 от 17.05.2024 г.)

В новия брой 43 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 3297-ЕП/НС от 15 май 2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Обнародва се Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени ще доведат до оптимизация на работните процеси в бюрата за съдимост, което от своя страна ще доведе и до по-голяма ефективност и бързина при осъществяване на задълженията на органите на досъдебното производство.

Създава се нормативно основание за реализиране на интеграция на Централизираната информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС „Съдебен статус“) с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата са:

  • Облекчаване на дейността на органите на досъдебното и съдебното производство във връзка с индивидуализиране на наказанията;
  • Ускоряване на процеса по издаване на справки за съдимост, водещо до по-икономичен и ефективен процес на работа на органите на досъдебното и съдебното производство;
  • Улесняване на гражданите, държавните и общинските органи и институции, предвидени в Наредбата и облекчаване на административната тежест.

В чл. 39 от наредбата се правят промени в посока разширяване на информацията, включена в свидетелството за съдимост, за да може да се впише цялото съдебно минало, независимо от постановените реабилитации, както и други обстоятелства, свързани със съдебния статус на лицето, когато искането е свързано с издаване на виза.

В текущия брой са обнародвани промени и в  Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

На всеки изпълнител на болнична медицинска помощ се заплащат отчетените и одобрени за заплащане от НЗОК в съответ­ствие с нормативно установените изисквания за предписване, отпускане и заплащане лекар­ствени продукти.

Коментарите са затворени.