Полезно в ДВ (бр. 41 от 10.05.2024 г.)

В брой 41 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Редакцията на текста е направена с цел прилагане на последните промени в европейското законодателство в областта, които са приети с Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.

С прецизирането на сега съществуващите текстове и допълнени текстове се дава възможност за изменение, допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката и индустрията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

С направените промени се регламентира нормативно осигуряването на спешна медицинска помощ по въздуха с хеликоптер с оглед на обема на осъществяваните в тази връзка дейности, включени в обхвата на специалността „Спешна медицина“.

Премахнат е съществуващият дисбаланс в действащия стандарт „Спешна медицина“ по отношение на изискванията към лечебните заведения за болнична помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“ при определяне на изискванията за ниво на компетентност за осъществяване на дейност. Създадени са условия за своевременна медицинска помощ на нуждаещите се лица.

 

 

Коментарите са затворени.